Bài thu hoạch Nghị quyết TW 6 khóa XII dành cho giáo viên Tiểu học

3 256 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2018, 22:27

Bài thu hoạch Nghị TW khóa XII dành cho giáo viên Tiểu học ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG BỘ ……… CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC … ., ngày ….tháng …năm 2017 BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG – KHÓA XII HỌ VÀ TÊN: CHỨC VỤ: Giáo viên CHI BỘ: Trường Tiểu học Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII kế hoạch Tỉnh ủy, Huyện ủy, thân nhận thức vấn đề từ nội dung học tập sau: Bản thân có kế hoạch, chương trình hành động tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống, thực có hiệu nhiệm vụ trị giải vấn đề xúc, cộm ngành, địa phương, quan, đơn vị Nghị Hội nghị Trung ương khóa XII Đảng gồm Nghị sau: • Nghị 18-NQ/TW: Về số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu • Nghị 19-NQ/TW: Về tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập • Nghị 20-NQ/TW: Cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình • Nghị 21-NQ/TW: Cơng tác dân số tình hình • Kết luận số 20-KL/TW: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 Bản thân truyền đạt nội dung Nghị Trong đó, khẳng định: Đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập, đạt kết bước đầu quan trọng Tích cực triển khai chủ trương Đảng đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập, đạt kết bước đầu quan trọng Hệ thống đơn vị nghiệp công lập với đơng đảo đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà giáo dục nhà văn hóa có đóng góp to lớn nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; góp phần thực mục tiêu giảm nghèo bền vững, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới, nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm bền vững môi trường, công xã hội hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ Trách nhiệm cá nhân thực Nghị (liên hệ với thực tiễn chức năng, nhiệm vụ giao, đề công việc cần làm để thực tốt Nghị Trung ương kế hoạch Tỉnh ủy, Huyện ủy (Đảng ủy) Về tư tưởng trị: Ln giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Ln chấp hành nghiêm chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, đồng thời vận động gia đình người thân thực tốt qui định địa phương nơi cư trú Nghiêm túc học tập nghiên cứu chuyên đề gương đạo đức Hồ Chí Minh Phẩm chất đạo đức lối sống: Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực Luôn giữ gìn đồn kết khu dân cư Ln lắng nghe tâm tư nguyện vọng người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo quan Đề xuất, kiến nghị: Để tổ chức, thực tốt nội dung Hội nghị Trung ương 6, khóa XII Đảng, chi thời gian tới, xin đề xuất số nhiệm vụ giải pháp sau: Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Trung ương yêu cầu phải đổi từ nhận thức tư duy, mục tiêu đào tạo, hệ thống tổ chức, loại hình giáo dục đào tạo, nội dung phương pháp dạy học đến chế vận hành, chế quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán quản lý, sở vật chất, nguồn lực, điều kiện bảo đảm thực đổi toàn hệ thống giáo dục, bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục đại học, đào tạo nghề Đây vấn đề lớn lao, hệ trọng phức tạp, nhiều ý kiến khác nhau, cần phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, bàn bạc cách thấu đáo, cẩn trọng, tạo thống cao để ban hành Nghị vào thời gian thích hợp Trước mắt, cần tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương Nghị Trung ương khoá VIII, Kết luận Hội nghị Trung ương khoá IX kết luận, định Bộ Chính trị, đạo triển khai thực thật tốt Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo từ đến năm 2020 theo Kết luận Hội nghị lần Khuyến khích, tạo điều kiện để sinh viên, nghiên cứu sinh sau đào tạo nước nước làm việc Đồng thời, phải vận dụng đắn chế thị trường để đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; chế, sách; xây dựng thực nhiệm vụ khoa học công nghệ lớn Nhà nước Tăng cường phát huy tiềm lực khoa học quốc gia; phát triển thị trường khoa học cơng nghệ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thu hút nguồn lực chuyên gia người Việt Nam định cư nước người nước tham gia dự án khoa học - công nghệ Việt Nam Với truyền thống, chất tốt đẹp Đảng, nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức đồng tình, nhiệt tình ủng hộ, định thực thắng lợi Nghị Hội nghị Trung ương 6, khóa XII Đảng, tạo bước chuyển biến công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày sạch, vững mạnh, thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH, hội nhập phát triển toàn diện đất nước với mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./ Người viết thu hoạch ... khoa học - công nghệ Việt Nam Với truyền thống, chất tốt đẹp Đảng, nhân dân, cán bộ, cơng chức, viên chức đồng tình, nhiệt tình ủng hộ, định thực thắng lợi Nghị Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. .. đạo quan Đề xuất, kiến nghị: Để tổ chức, thực tốt nội dung Hội nghị Trung ương 6, khóa XII Đảng, chi thời gian tới, xin đề xuất số nhiệm vụ giải pháp sau: Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp... hình giáo dục đào tạo, nội dung phương pháp dạy học đến chế vận hành, chế quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán quản lý, sở vật chất, nguồn lực, điều kiện bảo đảm thực đổi toàn hệ thống giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch Nghị quyết TW 6 khóa XII dành cho giáo viên Tiểu học, Bài thu hoạch Nghị quyết TW 6 khóa XII dành cho giáo viên Tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay