Phân tích báo cáo tài chính của công ty TNHH tập đoàn EVD

110 95 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2018, 15:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI PHÙNG THỊ THÌN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH TẬP ĐỒN EVD LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI PHÙNG THỊ THÌN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH TẬP ĐỒN EVD Chun ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ THỊ THANH THỦY Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích báo cáo tài Cơng ty TNHH tập đồn EVD” cơng trình nghiên cứu tơi tự thực Số liệu sử dụng luận văn trung thực lấy từ báo cáo tài cơng ty Những kết luận văn chưa công bố cơng trình Tác giả luận văn Phùng Thị Thìn LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập làm luận văn thạc sỹ trường Đại học Lao động - xã hội, bên cạnh nỗ lực thân, giảng dạy hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Vũ Thị Thanh Thủy, người tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi suốt q trình tơi học tập, nghiên cứu để tơi hồn thành đề tài “Phân tích báo cáo tài Cơng ty TNHH tập đồn EVD” Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất thầy cô giáo giảng dạy giúp đỡ tơi suốt khóa học Tơi xin cảm ơn tồn thể anh chị Ban lãnh đạo Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH tập đồn EVD giúp đỡ hỗ trợ nhiều trình thực luận văn Do tính phức tạp đề tài nghiên cứu, khả kinh nghiệm tác giả nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiết sót định Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo nhà nghiên cứu khác để nội dung nghiên cứu luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Phùng Thị Thìn I MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IV DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ V CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.8 Nội dung chi tiết CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Khái niệm ý nghĩa phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 2.1.1 Một số khái niệm liên quan 2.1.2 Ý nghĩa phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 10 2.2 Cơ sở liệu phân tích báo cáo tài 13 2.3 Phương pháp phân tích 16 2.3.1 Phương pháp so sánh 16 2.3.2 Phân tích theo phương pháp tỷ lệ 19 2.3.3 Phương pháp phân tích theo mơ hình Dupont 20 2.4 Nội dung phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 21 II 2.4.1 Phân tích cấu trúc tài tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 21 2.4.2 Phân tích tính khoản TSNH 28 2.4.3 Phân tích khả tốn 30 2.4.4 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 36 2.4.5 Phân tích lực dòng tiền 41 2.4.6 Phân tích dấu hiệu rủi tài 43 2.5 Nhân tố ảnh hưởng tới phân tích báo cáo tài 44 2.5.1 Nhân tố bên 44 2.5.2 Nhân tố bên 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH TẬP ĐOÀN EVD 48 3.1 Tổng quan công ty TNHH tập đoàn EVD 48 3.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty TNHH tập đoàn EVD 48 3.1.2.Đặc điểm tổ chức máy quản lý 50 3.1.3.Tổ chức máy kế toán công ty 50 3.2 Thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH tập đoàn EVD giai đoạn 2014-2016 54 3.2.1 Phân tích cấu trúc tài tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 55 3.2.2 Phân tích tính khoản tài sản ngắn hạn 62 3.2.3 Phân tích khả tốn 70 3.2.4 Phân tích hiệu kinh doanh 71 3.2.5 Phân tích lực dòng tiền 75 3.2.6 Phân tích dấu hiệu rủi ro tài 78 III 3.3 Đánh giá kết nghiên cứu thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH tập đồn EVD 81 3.3.1 Những ưu điểm 81 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 83 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH TẬP ĐỒN EVD 87 4.1 Chiến lược phát triển công ty TNHH tập đoàn EVD 87 4.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực tài cơng ty 87 4.3 Một số ý kiến nhằm thực giải pháp nâng cao lực tài công ty 93 KẾT LUẬN ĐỀ TÀI 95 PHỤ LỤC 97 PHỤ LỤC 101 IV DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BQ Bình qn CSH Chủ sở hữu DT Doanh thu LN Lợi nhuận VCSH Vốn chủ sở hữu TNHH Trách nhiệm hữu hạn TS Tài sản NV Nguồn vốn BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ CP Cổ phần DN Doanh nghiệp NV Nguồn vốn TS Tài sản LNST Lợi nhuận sau thuế DTT Doanh thu SXKD Sản xuất kinh doanh V DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Tên bảng, biểu, sơ đồ Trang Bảng 2.1 Phân tích Phân tích cấu tài sản 22 Bảng 2.2 Phân tích Phân tích cấu nguồn vốn 24 Bảng 2.3 Phân tích xu hướng biến động kết kinh doanh 37 Bảng 3.1 Phân tích cấu tài sản nguồn vốn 57 Bảng 3.2 Phân tích Các tiêu thể mối quan hệ tài sản 60 nguồn vốn Cơng ty 2014-2016 Bảng 3.3 Phân tích Chỉ tiêu vốn lưu động ròng 62 Bảng 3.4 Phân tích Tình hình cơng nợ phải thu 64 Bảng 3.5 Phân tích tỷ suất liên quan đến khoản phải thu 65 Bảng 3.6 Phân tích tính khoản khoản phải thu 68 Bảng 3.7 Phân tích tính khoản hàng tồn kho 70 Bảng 3.8 Phân tích khái qt khả tốn 71 Bảng 3.9 Phân tích xu hướng biến động kết kinh doanh 73 Bảng 3.10 Phân tích hiệu tiết kiệm chi phí 74 Bảng 3.11 Phân tích lưu chuyển tiền tệ 77 Bảng 3.12 Các tiêu đánh giá rủi ro tài số doanh nghiệp 81 ngành năm 2016 Sơ đồ 2.1 Mơ hình phân tích phương pháp Dupont 20 Sơ đồ 3.1 Bộ máy quản lý cơng ty 51 Sơ đồ 3.2 Bộ máy kế tốn công ty 53 CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Tính cấp thiết đề tài Phân tích báo cáo tài sở quan trọng giúp chủ thể phân tích đưa định liên quan đến hoạt động tài Việc thường xun tiến hành phân tích báo cáo tài cách tồn diện giúp cho doanh nghiệp người sử dụng thơng tin thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết sản xuất kinh doanh kỳ xác định cách đầy đủ, đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tình hình tài Qua đó, giúp cho chủ thể liên quan đánh giá tiềm năng, hiệu sản xuất kinh doanh rủi ro triển vọng tương lai doanh nghiệp, đồng thời đưa giải pháp hữu hiệu, định xác nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, chiến lược kinh doanh đơn vị tránh rủi ro thất bại khơng đáng có Cơng ty TNHH tập đoàn EVD thành lập ngày tháng 11 năm 1998 (theo giấy phép số 3802 GP/TLDN Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp), sau 18 năm hoạt động công ty gặt hái nhiều thành tựu kinh doanh, thương hiệu chuyên sản xuất xuất mặt hàng robot, sản phẩm công nghệ cao: máy cắt plasma, thiết bị hàn có quy mơ lớn Với tổ chức gồm có phòng ban chức nhiệm vụ rõ ràng với quy mô hoạt động liên kết với nhau, nhiên việc phân tích báo cáo tài đơn vị chưa quan tâm thoả đáng Phân tích báo cáo tài chưa phát huy hết vai trò, tác dụng việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính, sở cho việc định tài lập kế hoạch tương lai Phân tích báo cáo tài Cơng ty TNHH tập đồn EVD nhiều hạn chế Doanh nghiệp chủ yếu phân tích thơng qua số tiêu tài bản, việc phân tích sơ sài mang tính hình thức Việc phân tích báo cáo tài để đánh giá việc sử dụng vốn nhằm nâng cao lực tài 87 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH TẬP ĐỒN EVD 4.1 Chiến lược phát triển cơng ty TNHH tập đồn EVD Với mục tiêu trở thành nhà phân phối thiết bị hàn cắt công nghiệp sánh vai công ty hàng đầu miền Bắc, Ban lãnh đạo cơng ty tập đồn EVD đề định hướng phát triển cụ thể sau: - Dựa ưu nguồn tài ổn định sẵn có, cơng ty tập trung mạnh đột phá vào việc đầu tư cải tiến trang thiết bị cơng nghệ hàn cắt có cho ngang trình độ với doanh nghiệp ngành nghề địa bàn nhằm tiết kiệm chi phí, tăng suất lao động Công ty tăng cường quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với đối tác mạnh tập đoàn kinh tế để nâng cao vị doanh nghiệp - Áp dụng khoa học quản lý tiên tiến, đầu tư trang thiết bị đại, không ngừng đào tạo phát triển đội ngũ nhân nhằm nâng cao lực công ty Tiếp tục tăng trưởng mạnh tiêu sản lượng hoàn thành, doanh thu, lợi nhuận - Không ngừng gia tăng giá trị thân doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi ích người lao động - Duy trì khẳng định thương hiệu cơng ty thị trường việc hồn thành dự án đầu tư; cơng trình, bàn giao hàng hóa phục vụ dịch vụ tiến độ, chất lượng, cam kết 4.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực tài cơng ty Mục tiêu xun suốt công ty từ thành lập mở rộng hệ thống dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng, mặt khác không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày tốt 88 Đảm bảo việc phát triển bền vững, nâng cao lực cạnh tranh phấn đấu trở thành công ty thiết bị cơng nghiệp có tầm cỡ Do đó, để thực mục tiêu công ty cần tập trung nâng cao lực tài hiệu hoạt động kinh doanh thơng qua phân tích báo cáo tài hàng năm đưa giải pháp thực Như phân tích trên, với vấn đề hạn chế, Luận văn xin đưa số giải pháp sau: a Tăng khả thu hồi khoản phải thu nhằm giảm tỉ lệ bị chiếm dụng vốn Theo kết phân tích Chương cơng ty có tỉ lệ bị chiếm dụng vốn cao Do quản lý nợ phải thu, công ty cần phải xem xét xếp thực tốt để đảm bảo tăng khả thu hồi khoản phải thu ngắn hạn Ngoài ra, Công ty cần phải nắm vững khả tài khách hàng bên liên quan để tránh xảy tình trạng khả tốn dẫn đến nợ q hạn, nợ phải thu khó đòi Cần tăng cường việc huy động vốn từ nguồn khác vốn ngắn hạn để việc chiếm dụng vốn giảm nhằm có lợi cho cơng ty - Khoản phải thu phản ánh nguồn vốn công ty bị chiếm dụng phải tích cực việc thu hồi khoản cần thiết Các khoản phải thu cơng ty có tình trạng tăng dần theo năm Vì vậy, cơng ty phải theo dõi thường xuyên khoản nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ, thông báo cho khách hàng biết khoản nợ đến hạn Khuyến khích khách hàng tốn sớm thơng qua sách chiết khấu tốn Cụ thể: + Cơng ty cần xây dựng quy trình quản lý thu hồi cơng nợ, có phân loại khách hàng áp dụng chiết khấu toán thời gian trả nợ khác nhau: Đối với khách hàng truyền thống, làm ăn lâu dài, cơng ty áp dụng chiết khấu toán thời gian trả nợ dãn dài hơn; khách hàng vãng lai, toán hưởng chiết khấu toán, 89 nhiên, khách hàng vãng lai nợ phải xem xét lực tài uy tín họ để định có nên cho nợ hay khơng + Thực theo dõi chi tiết khoản phải thu, phân loại chi tiết khoản nợ theo quy mô nợ thời gian nợ.Thường xuyên cập nhật tình hình tốn đối chiếu cơng nợ với khách hàng, đơn đốc thu hồi nợ dây dưa, kéo dài + Trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi cách hợp lý + Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cần đặt lên hàng đầu Uy tín chất lượng cung cấp dịch vụ công ty khiến khách hàng hài lòng việc thu hồi tốn tốt Công ty cần tăng cường việc chăm sóc khách hàng, bảo hành sản phẩm dịch vụ sau cung cấp - Về khoản tạm ứng cho cá nhân công ty cần minh bạch rõ ràng, có giấy tờ đầy đủ ngày trả nợ để chủ động nhắc nhở cá nhân công ty b Nâng cao hiệu sử dụng tài sản Để nâng cao tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA) tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) biện pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty + Công ty nên tăng cường đổi trang máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển đại phù hợp với công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu ngày khắt khe khách hàng để tiết kiệm thời gian, gia tăng suất lao động Đồng thời, quản lý sử dụng bảo dưỡng tài sản cũ đảm bảo trì hoạt động với công suất tối đa, tránh mát hư hỏng + Cơng ty có quy định việc lý, nhượng bán TSCĐ kiểm kê, đánh giá, xử lý tài sản tổn thất + Lựa chọn nguồn tài trợ dài hạn hợp lý đầu tư với chi phí thấp nhất, để 90 đảm bảo hiệu cho việc sử dụng vốn + Nâng cao việc sử dụng tài sản dài hạn Vì theo kết phân tích tài sản dài hạn cơng ty yếu Công ty trọng nhiều vào tài sản ngắn hạn mà chưa thực đầu tư khai thác sử dụng tài sản dài hạn Tăng cường huy động từ đầu tư tài sản dài hạn bớt rủi ro c Tăng khả toán khoản nợ phải trả Các khoản nợ phải trả bắt đầu có xu hướng tăng năm 2016, Cơng ty cần phải xem xét, quan tâm đến thời hạn tốn để nhằm nâng cao uy tín hiệu kinh doanh Công ty Đặc biệt, khoản mục phải trả người bán thời hạn toán lại tăng lên giai đoạn phân tích Phân tích báo cáo tài thấy phần vốn chủ sở hữu chiếm tỉ lệ thấp nợ phải trả Cơng ty cần tăng khả tốn khoản nợ phải trả, thúc đẩy để giảm nợ phải trả tránh rủi ro khoản Khả toán thể lực trả nợ đáo hạn cơng ty, thể uy tín cơng ty lĩnh vực kinh doanh Là tiêu chí quan trọng phản ánh tình hình tài lực kinh doanh, đánh giá mặt quan trọng hiệu tài chính, đồng thời thấy rõ rủi ro tài cơng ty Đây tiêu mà nhà đầu tư, nhà cho vay thông qua đánh giá khả tốn, việc chiếm dụng vốn nhà cung cấp Do đó, cơng ty cần chế quản lý hợp lý: - Cơng ty cần xây dựng chế tài quản lý khoản nợ phải trả, đồng thời đưa sách tốn để có cân đối lượng tiền thời điểm phục vụ cho nhu cầu công ty - Đảm bảo lượng tiền mặt định để toán khoản vay gần đến hạn.Kế khoản nợ chưa đến hạn công ty cần đề phòng rủi ro từ phía chủ nợ cần tốn gấp, cơng ty dự trữ tiền mặt để toán 91 - Dự trữ nguồn có tính khoản cao nhằm quy đổi sang tiền cách dễ dàng nhất, sử dụng cần thiết, ví dụ: chứng khốn… d Quản lý, kiểm sốt tốt hiệu chi phí, nâng cao lợi nhuận - Các chi phí hoạt động Cơng ty bao gồm: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Đây chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh Cơng ty, Cơng ty cần đưa biện pháp quản lý tốt chi phí cách: + Cơng ty xây dựng hệ thống tiêu định mức hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hồn thiện Vì vậy, chi phí cần phải xây dựng cụ thể định mức tiêu hao hoạch định chi phí Định mức giá liên quan đến chi phí mua nhiên liệu đầu vào, chi phí lương lao động…Từ phân tích biến động chi phí thực tế so với định mức, tìm nguyên nhân đưa giải pháp sử dụng hiệu tiết kiệm chi phí + Đồng thời, Công ty cần xác định rõ ràng qn đâu chi phí khơng cần thiết không tạo giá trị gia tăng cần phải cắt bỏ Tăng cường sử dụng mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận doanh số bán hàng để giảm giá thành đơn vị sản phẩm, dịch vụ + Xây dựng trung tâm (bộ phận) kiểm soát chi phí riêng biệt + Xây dựng điều kiện thích hợp cho việc cắt giảm chi phí Việc thay đổi quy trình quản lý, tổ chức hiệu điều kiện tiên cho hoạt động cắt giảm chi phí hiệu Cơng ty nên xây dựng hệ thống báo cáo tài có trọng điểm, qua cung cấp chi tiết khu vực chi phí cụ thể phận doanh nghiệp, có giải pháp ngăn ngừa việc chi tiêu khơng chỗ + Đối với chi phí khấu hao tài sản cố định: cần khai thác tối đa lực sản xuất máy móc thiết bị 92 + Việc cắt giảm chi phí đảm bảo tăng trưởng Các nhà quản lý cấp cao đóng vai trò xây dựng trọng điểm mục tiêu quản lý chi phí, nhà quản lý cấp người thực thi nhiệm vụ đặt ra, trực tiếp xử lý chi tiết kinh doanh, tìm chi phí tốt chi phí xấu, đồng thời đánh giá mặt lợi hại việc cắt giảm chi phí nhà quản lý cấp cao đề Đối với thành phẩm tồn kho: năm 2016 cho thấy tăng đột biến hàng tồn kho Công ty cấu tài sản, điều thấy hoạt động sản xuất đẩy mạnh Tuy nhiên, việc tồn kho làm cho Cơng ty tốn diện tích kho bãi, chất lượng sản phẩm bị giảm sút q trình oxi hóa tự nhiên Chính vậy, Cơng ty cần xây dựng sách tồn kho thành phẩm với định mức hợp lý, tránh ứ đọng vốn cần đẩy mạnh sách bán hàng Theo phân tích Chương vòng quay hàng tồn kho thời gian lưu hàng tồn kho tăng đột biến năm 2016 Công ty cần phải xem xét nhiệm vụ trọng yếu, đẩy mạnh lưu thông hàng tồn kho tránh để lưu kho lâu ngày gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm e Công tác quản lý nội công ty + Ban lãnh đạo công ty cần sát công tác quản lý công việc, thời gian cán công ty + Xây dựng quy chế, nề nếp, nội quy làm việc để quản lý cách chặt chẽ khơng gây khó khăn cho cán Tạo điều kiện tốt để nhân viên làm việc thoải mái, phát huy khả thân Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán cơng nhân viên trẻ có tinh thần trách nhiệm cơng việc, nhạy bén với tình hình thị trường, động kinh doanh, biết kết hợp hài hoà yêu cầu đào tạo trường lớp thực tiễn hoạt động 93 kinh doanh, kịp thời bổ sung nguồn cán đủ lực đáp ứng yêu cầu đổi phương thức kinh doanh công ty 4.3 Một số ý kiến nhằm thực giải pháp nâng cao lực tài công ty a Các Cơ quan chức quản lý nhà nước Nhà nước phải khơng ngừng hồn thiện hệ thống pháp luật Hệ thống quy phạm pháp luật đầy đủ, xác tạo mơi trường tốt, lành mạnh, an toàn thúc đẩy hiệu hoạt động doanh nghiệp Cải cách hành nhà nước vấn đề cần giải quyết, góp phần lành mạnh hố hành quốc gia Nó mang lại hiệu cho xã hội: vừa tiết kiệm cho ngân sách, vừa tiết kiệm tiền bạc, thời gian công sức cho người dân Các quan ban hành văn quy phạm (Thông tư, nghị định ) nên rõ ràng doanh nghiệp tiếp cận cách nghĩa rõ ràng, không bị sai lệch Những thay đổi quy định phải kịp thời cập nhật phổ biến kịp thời đến cho doanh nghiệp để nhân viên cán làm việc Nhà nước cần phải quy định rõ nội dung việc lập báo cáo phân tích tài doanh nghiệp, cần quy định rõ báo cáo cần phải công bố, tiêu mang tính bắt buộc phải có thời gian báo cáo định kỳ ban hành chế tài xử lý vi phạm đơn vị liên quan việc công bố thông tin Nhà nước cần tổ chức cơng tác kiểm tốn, tạo mơi trường tài lành mạnh cho doanh nghiệp, tạo hệ thống thông tin chuẩn xác cung cấp cho đối tượng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp Cần xây dựng hệ thống tiêu chung ngành, kinh tế để sở làm cứ, chuẩn mực đánh giá xác thực trạng tài doanh nghiệp tương quan so sánh với doanh nghiệp ngành, với đà 94 phát triển kinh tế nói chung cần thiết Đây việc lớn đòi hỏi phải có phối hợp nhiều ngành, quan hữu quan thống từ trung ương tới địa phương Chính phủ ngành, tùy thuộc chức nhiệm vụ quyền hạn mà có quan tâm, đầu tư thích đáng vật chất, người vào việc xây dựng hệ thống tiêu chung Riêng quy định Thuế nên rõ ràng, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp Có thay đổi hay quy định, sách mong quan ban ngành thông báo tổ chức hướng dẫn kịp thời để Doanh nghiệp biết thông tin, hiểu quy định b Đối với đối tượng khác Trong tình trạng kinh tế gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt thị trường kinh doanh cơng ty gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên Chính phủ quan nhà nước sớm đưa thực thi sách vĩ mơ ổn định kinh tế, sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triền kinh tế khó khăn mà cơng ty gặp tháo gỡ Trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đồng hóa cập nhật kịp thời liệu hoạt động sản xuất kinh doanh.Thực ổn định sản xuất, phát triển hoạt động kinh doanh theo chiến lược, mục tiêu đề Xây dựng ban hành hệ thống tiêu giám sát, đánh giá hiệu quảhoạt động kinh doanh Công ty Bản thân cơng ty có mặt mạnh tồn khuyết điểm tình hình tài hiệu kinh doanh giai đoạn nghiên cứu, công ty sớm triển khai cải cách, biện pháp nhằm phát huy điểm mạnh, lợi công ty, đồng thời khắc phục tồn tình tình hình tài kết kinh doanh nâng lên rõ rệt 95 KẾT LUẬN ĐỀ TÀI Từ vấn đề lý luận thực tiễn trình bày đây, khẳng định rằng, bối cảnh kinh tế đại, với xu ngày hội nhập phát triển sâu rộng, cạnh tranh ngày gắt thành phần kinh tế, cơng ty ngồi nước việc nắm vững tình hình tài quan trọng có quan hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc thường xuyên phân tích báo cáo tài cung cấp thơng tin hữu ích cho chủ doanh nghiệp (các nhà đầu tư), chủ nợ đối tượng sử dụng khác thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, tình hình hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh xác định cách đầy đủ xác nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng nhân tố, từ đưa dấu hiệu rủi ro hay triển vọng phát triển tương lai Sau thời gian nghiên cứu lý luận BCTC phân tích BCTC, với việc tìm hiểu cơng tác phân tích BCTC Cơng ty TNHH tập đồn EVD, tác giả hồn thiện luận văn thạc sỹ kinh tế “Phân tích báo cáo tài Cơng ty TNHH tập đồn EVD” Với nỗ lực thân giúp đỡ tận tình TS Vũ Thị Thanh Thủy, nội dung yêu cầu nghiên cứu thể đầy đủ luận văn Tuy nhiên, thời gian hiểu biết tác giả nhiều hạn chế nên chưa thực có đánh giá sâu sắc cho công ty cho kết luận văn, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy để luận văn hoàn thiện 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt GS.TS Ngơ Thế Chí, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp NXB Tài Cơng trình nghiên cứu “Kế tốn, kiểm tốn phân tích báo cáo tài doanh nghiệp” GS.TS Ngơ Thế Chí, PGS.TS Đồn Xn Tiến, TS Vương Đình Huệ PGS.TS Nguyễn Văn Cơng (2009), Giáo trình Phân tích Kinh doanh NXB Đại học kinh tế quốc dân Cơng ty TNHH tập đồn EVD (2014), Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty TNHH tập đồn EVD (2015), Báo cáo tài năm 2015 Cơng ty TNHH tập đồn EVD (2016), Báo cáo tài năm 2016 Phạm Văn Dược (2008), Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh Gibson, Charles H., Finance reporting and analysis, (13th Edition) 97 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT TẦM QUAN TRỌNG VÀ VIỆC SỬ DỤNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ Thân gửi Quý anh chị! Hiện thu thập thông tin để phục vụ cho việc phân tích báo cáo tài sử dụng kết phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH tập đồn EVD Nhằm đánh giá cách khách quan nên mong nhận giúp đỡ Quý anh chị Xin Quý vị vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu chéo (x) vào lựa chọn phù hợp anh chị Phiếu trả lời quý anh chị phần quan trong việc đánh giá cho việc phân tích báo cáo tài cơng ty anh chị Tơi xin cam đoan phiếu khảo sát sử dụng cho đề tài nghiên cứu, không sử dụng cho mục đích khác PHẦN 1: THƠNG TIN CHUNG Họ tên người trả lời khảo sát:……………………………………………… Giới tính: Số điện thoại:………………………………………………………………… Phòng/bộ phận:……………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………… PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh chị có biết sau thực báo cáo tài phân tích báo cáo tài cơng ty EVD nhằm đánh giá tài công ty? Biết Biết sơ qua 98 Không biết Theo anh/chị, việc phân tích báo cáo tài cơng ty có quan trọng khơng? Rất quan trọng Bình thường Không quan trọng Theo anh/chị, kết phân tích báo cáo tài cơng ty có sử dụng? Ban lãnh đạo công ty Các cá nhân công ty Đối tác công ty Anh/chị có biết việc phân tích báo cáo tài thực theo quy trình nào? TT Nội dung Có Khơng Thu thập thơng tin từ báo cáo tài cơng ty Tổ chức phân tích tiêu Đánh giá tiêu Đưa giải pháp cho công ty Ý kiến khác (Ghi chú: anh chị lựa nhiều đáp án câu hỏi này) Anh/chị cho biết sử dụng nguồn thông tin sau phân tích báo cáo tài chính? 99 TT Nội dung Có Khơng Bảng cân đối kế tốn Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài Thơng tin khác (Ghi chú: anh chị lựa nhiều đáp án câu hỏi này) Anh/chị cho biết nguồn liệu mà đơn vị sử dụng để phân tích nhằm nâng cao lực tài lấy khoảng thời gian nào? năm gần năm gần năm gần năm gần Để phân tích báo cáo tài cơng ty cần sử dụng phương pháp mà anh chị biết? TT Nội dung Có Khơng Phương pháp so sánh Phương pháp tỷ lệ Phương pháp đồ thị Phương pháp Dupont Phương pháp khác (Ghi chú: anh chị lựa nhiều đáp án câu hỏi này) Anh chị có sử dụng kết phân tích báo cáo tài khơng? Có Khơng Nếu cán thuộc phòng kế tốn tài cơng ty tiến hành phân tích báo cáo tài kết có khách quan khơng? 100 Có Khơng 10 Theo anh/chị cán phân tích báo cáo tài cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phân tích tài hay khơng? Có Khơng 11 Để nâng cao chất lượng phân tích báo cáo tài kết phân tích sử dụng hiệu cơng ty, anh/chị có đề xuất giải pháp gì? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Cảm ơn ý kiến đóng góp anh chị! 101 PHỤ LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY TNHH TẬP ĐOÀN EVD GIAI ĐOẠN 2014-2016 ... CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH TẬP ĐOÀN EVD 48 3.1 Tổng quan cơng ty TNHH tập đồn EVD 48 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty TNHH tập đồn EVD 48... việc phân tích Báo cáo tài Cơng ty TNHH tập đồn EVD, dựa cơng trình nghiên cứu trước, tác giả lựa chọn đề tài Phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH tập đồn EVD nhằm đóng góp hồn thiện hệ thống phân. .. thuyết chung phân tích BCTC doanh nghiệp Chương 3: Phân tích BCTC Cơng ty TNHH tập đồn EVD Chương 4: Một số giải pháp nâng cao lực tài Cơng ty TNHH tập đoàn EVD CHƯƠNG LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính của công ty TNHH tập đoàn EVD , Phân tích báo cáo tài chính của công ty TNHH tập đoàn EVD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn