GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ so GDDT lao cai nam 2017 2018

13 65 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2018, 03:03

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Mơn: VẬT LÍ - LỚP 12 Năm học: 2017 - 2018 Câu 1: Khi nói việc nhận biết loại thấu kính đặt khơng khí, phát biểu sau sai? A Thấu kính có hai mặt lõm thấu kính hội tụ B Thấu kính có mặt lõm, mặt phẳng thấu kính phân kỳ C Thấu kính có hai mặt lồi thấu kính hội tụ D Thấu kính có mặt lồi, mặt phẳng thấu kính hội tụ Câu 2: Biên độ dao động tổng hợp hai dao động phương, tần số không phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Biên độ dao động thứ B Độ lệch pha hai dao động C Biên độ dao động thứ hai D Tần số hai dao động Câu 3: Mắt thường mắt cận nhìn xa A mắt không điều tiết B mắt điều tiết cực đại C đường kính lớn D đường kính nhỏ Câu 4: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Xem biên độ sóng khơng thay đổi q trình truyền sóng Tại trung điểm đoạn S1S2, phần tử nước dao động với biên độ cực đại Hai nguồn sóng dao động A pha B lệch pha góc π/3 C ngược pha D lệch pha góc 0,5π Câu 5: Để có sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi với hai đầu dây cố định chiều dài dây phải A số nguyên lần phần tư bước sóng B số nguyên lần nửa bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng Câu 6: Bản chất dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng A ion dương theo chiều điện trường ion âm, êlectron ngược chiều điện trường B êlectron ngược chiều điện trường C ion dương theo chiều điện trường êlectron ngược chiều điện trường D ion dương theo chiều điện trường ion âm ngược chiều điện trường Sưu tầm https://blogvatly.com Câu 7: Phát biểu sau sai nói tính chất chất bán dẫn tinh khiết? A Ở nhiệt độ thấp, điện trở suất chất bán dẫn tinh khiết nhỏ B Điện trở suất chất bán dẫn giảm mạnh pha tạp chất C Khi nhiệt độ tăng, điện trở suất giảm nhanh, hệ số nhiệt điện trở có giá trị âm D Điện trở bán dẫn giảm bị chiếu sáng bị tác dụng tác nhân ion hóa Câu 8: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Hiện tượng cộng hưởng điện xảy A R  L  C B ω2LCR – = C ω2LC – = D ω2LC – R = Câu 9: Khi nói sóng cơ, phát biểu sai? A Sóng dọc sóng mà phương dao động phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng B Sóng truyền mơi trường rắn, lỏng, khí khơng truyền chân khơng C Khi sóng truyền đi, phần tử vật chất nơi sóng truyền qua truyền theo sóng D Sóng ngang sóng mà phương dao động phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vng góc với phương truyền sóng Câu 10: Cường độ dòng điện i = 4cos100πt A có pha thời điểm t A 50πt B 100πt C D π Câu 11: Dòng điện khơng đổi dòng điện có A cường độ không thay đổi theo thời gian B điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây không đổi theo thời gian C chiều cường độ không thay đổi theo thời gian D chiều cường độ không thay đổi theo thời gian Câu 12: Hai đèn giống có hiệu điện định mức U Nếu mắc nối tiếp hai đèn vào nguồn điện khơng đổi có hiệu điện 2U A hai đèn sáng bình thường B đèn B sáng yếu bình thường C hai đèn sáng bình thường D đèn A sáng yếu bình thường Câu 13: Khi nghe hai ca sĩ hát độ cao, ta phân biệt giọng hát người A tần số cường độ âm khác B âm sắc người khác C tần số lượng âm khác D tần số biên độ âm khác Sưu tầm https://blogvatly.com Câu 14: Một ống dây có hệ số tự cảm L, cường độ dòng điện ống dây i Biết khoảng thời gian ∆t dòng điện biến thiên ∆i Biểu thức suất điện động tự cảm xuất ống dây i A e tc   L t B e tc  2Li C e tc   L i t D e tc  Li Câu 15: Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Cơ vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian B Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực C Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian D Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương Câu 16: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc A k 2 m B m k C k m D m 2 k Câu 17: Trong tượng khúc xạ ánh sáng góc khúc xạ A tỉ lệ thuận với góc tới B ln lớn góc tới C ln bé góc tới D ln bé góc tới Câu 18: Chọn phát biểu sai nói lực Lorenxơ? Độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động với vận tốc v từ trường có vectơ cảm ứng từ B tỉ lệ với A độ lớn điện tích hạt B độ lớn vận tốc hạt C độ lớn cảm ứng từ D góc hợp v B Câu 19: Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm đứng n khơng khí A tỉ lệ với khoảng cách hai điện tích B tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích C tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai điện tích D tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích Câu 20: Dao động lắc đơn xem dao động điều hồ A khơng có ma sát dao động với biên độ nhỏ B biên độ dao động nhỏ C chu kì dao động khơng đổi D khơng có ma sát Sưu tầm https://blogvatly.com Câu 21: Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng Biết khoảng cách gần hai điểm dao động với biên độ 2mm hai điểm dao động với biên độ 3mm 10cm Khoảng cách hai nút sóng liên tiếp dây gần giá trị sau ? A 36cm B 30cm C 33cm D 27cm Câu 22: Một lò xo nhẹ cách điện có độ cứng k = 50 N/m đầu cố định, đầu lại gắn vào cầu nhỏ tích điện q = 5μC, khối lượng m = 50g Quả cầu dao động khơng ma sát dọc theo truc lò xo nằm ngang cách điện Tại thời điểm ban đầu t = kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4cm thả nhẹ Đến thời điểm t = 0,1s thiết lập điện trường thời gian 0,1s, biết vectơ cường độ điện trường E nằm ngang, dọc theo trục, hướng theo chiều lò xo dãn E = 105V/m, lấy g = π2 = 10m/s2 Trong trình dao động tốc độ cực đại mà cầu đạt A 60πcm/s B 40πcm/s C 50πcm/s D 30πcm/s Câu 23: Điện áp xoay chiều chạy qua đoạn mạch RC gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C biến đổi điều hòa theo thời gian mơ tả đồ thị hình bên 10 4 F Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch Cho R = 100Ω C   A A B A C A D 2 A Câu 24: Khi đặt hiệu điện u = U0cosωt V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây hai tụ điện 30 V, 120 V 80 V Giá trị U0 A 30 B 50 V C 50 V D 30 V Câu 25: Hai điện tích điểm q1 = 10nC q2 = 20nC đặt cách 3cm điện mơi lỏng có số điện mơi ε= Hệ số k  9.109 A 2.10-3N B 10-3N Sưu tầm https://blogvatly.com N.m Lực tương tác chúng có độ lớn C2 C 0,5.10-3N D 10-4N Câu 26: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình     x1  cos  t   cm x  cos  t   cm Dao động tổng hợp hai dao động 2 6   có biên độ A 2cm B cm C cm D cm Câu 27: Mắc vào nguồn E = 12V điện trở R1 = 6Ω dòng điện mạch 1,5A Mắc thêm vào mạch điện trở R2 song song với R1 thấy cơng suất mạch ngồi khơng thay đổi so với chưa mắc Giá trị R2 A 2/3 Ω B 3/4 Ω C 2Ω D 6,75Ω Câu 28: Một người chưa đeo kính nhìn vật gần cách mắt 12cm Khi đeo kính sát mắt, người đọc sách gần cách mắt 24cm Tiêu cự kính đeo A f = 24cm B f = –8cm C f = 8cm D f = –24cm Câu 29: Khung dây MNP mang dòng điện I = 10A đặt từ trường có cảm ứng từ B = 4mT với đường sức từ song song với cạnh MN Cho MP = 5cm tam giác vuông M Lực từ tác dụng lên cạnh PN A 0,02N B 0,002 N C 0,001N D 0,01N Câu 30: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân I = 1A Cho biết bạc có khối lượng mol 108g/mol, hóa trị I Lượng bạc bám vào catốt thời gian 16 phút giây A 1,08kg B 0,54g C 1,08g D 1,08mg Câu 31: Hai kim loại phẳng nhiễm điện trái dấu đặt nằm ngang dầu, điện trường hai điện trường có vectơ cường độ điện trường E hướng từ xuống E = 2.104V/m Một cầu sắt bán kính 1cm mang điện tích q nằm lơ lửng khoảng không gian hai kim loại Biết khối lượng riêng sắt 7800kg/m3, dầu 800kg/m3, lấy g = 10m/s2, π = 3,14 Giá trị điện tích q gần giá trị sau ? A 14,7μC B –14,7μC C –12,7μC D 12,7μC Câu 32: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12W/m2 Một âm có mức cường độ âm 80dB có cường độ âm A 2.10-4W/m2 B 8.10-4W/m2 C 4.10-4W/m2 D 10-4W/m2 Câu 33: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x theo thời gian t hình bên Tần số dao động chất điểm Sưu tầm https://blogvatly.com A 0,5π rad/s B 0,5 Hz C π rad/s D 0,25 Hz Câu 34: Một lắc đơn dài l = 1,6m dao động điều hòa với biên độ 16cm Lấy π = 3,14 Biên độ góc dao động gần giá trị sau đây? A 5,730 B 6,880 C 7,250 D 4,850 Câu 35: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15cm I điểm trục thấu kính cách thấu kính 7,5cm Điểm sáng M dao động điều hòa theo phương vng góc với trục với tần số 5Hz, biên độ 4cm quanh vị trí cân trùng với I, M’ ảnh M qua thấu kính Vận tốc tương đối M’ M M qua vị trí cân có độ lớn A 80cm/s B 40cm/s C 80πcm/s D 40πcm/s Câu 36: Một khung dây hình chữ nhật kích thước 3cm x 4cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10-4T, vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 300 Từ thơng qua khung dây có độ lớn A 4.10-7Wb B 3.10-7Wb C 2.10-7Wb D 5.10-7Wb Câu 37: Hai chất điểm (1) (2) có khối lượng, dao động điều hòa hai đường thẳng song song, có vị trí cân thuộc đường thẳng vng góc với quỹ đạo Đồ thị phụ thuộc li độ vào thời gian hai chất điểm hình bên Tại thời điểm hai chất điểm có li độ lần thứ hai kể từ lúc ban đầu t = 0, tỉ số động hai chất điểm Wd1 : Wd A B Sưu tầm https://blogvatly.com C D Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn S1, S2 cách 20cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1 = u2 = Acos(ωt) Bước sóng mặt nước hai nguồn tạo λ = 4cm Trên mặt nước, xét vân giao thoa cực đại gần đường trung trực S1S2 nhất; số điểm dao động pha với S1,S2 nằm vân thuộc hình tròn đường kính S1S2 A B C D Câu 39: Mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động E =12V, điện trở r = 1Ω , mạch ngồi có điện trở R = 5Ω Cường độ dòng điện mạch A 2A B 1A C 1,5 A D 0,5A Câu 40: Một tia sáng truyền từ khơng khí vào mơi trường thủy tinh có chiết suất tuyệt đối n  góc tới 60o, coi khơng khí có chiết suất tuyệt đối Góc khúc xạ có giá trị A 28,2o B 37,5o C 45o D 30o Đáp án 1-A 2-D 3-A 4-A 5-B 6-C 7-A 8-C 9-C 10-B 11-C 12-C 13-B 14-C 15-C 16-C 17-D 18-D 19-D 20-A 21-D 22-A 23-B 24-C 25-B 26-B 27-B 28-D 29-B 30-C 31-B 32-D 33-D 34-A 35-D 36-B 37-D 38-C 39-A 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A + Thấu kính có hai mặt lõm khơng khí thấy kính phân kì  A sai Câu 2: Đáp án D + Biên độ dao động tổng hợp không phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần Câu 3: Đáp án A + Cả mắt thường mắt cận có điểm nhìn xa điểm cực viễn  quan sát vật điểm cực viễn mắt khơng điều tiết Câu 4: Đáp án A + Tại trung điểm hai nguồn, ta có hiệu đường đến hai nguồn d   Từ điều kiện để có cực đại giao thoa với hai nguồn kết hợp pha d1  d  k , với k  ta thu d  Câu 5: Đáp án B Sưu tầm https://blogvatly.com + Để có sóng dừng dây với hai đầu cố định chiều dài sợi dây phải số nguyên lần nửa bước sóng Câu 6: Đáp án C + Bản chất dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng ion dương theo chiều điện trường electron ngược chiều điện trường Câu 7: Đáp án A + Ở nhiệt độ thấp điện trở suất chất bán dẫn tinh khiết lớn, nhiệt độ tăng, điện trở suất giảm nhanh, hệ số nhiệt điện trở giảm nhanh  A sai Câu 8: Đáp án C + Hiện tượng cộng hưởng xảy ZL  ZC  2 LC   Câu 9: Đáp án C + Khi sóng truyền đi, phần tử vật chất nơi sóng truyền qua dao động quanh vị trí cân riêng  C sai Câu 10: Đáp án B + Pha dao động thời điểm t   100t Câu 11: Đáp án C + Dòng điện khơng đổi dòng điện có chiều cường độ không đổi theo thời gian Câu 12: Đáp án C + Mắc nối tiếp hai đèn giống vào hiệu điện 2U  hiệu điện đèn U  hai đèn sáng bình thường Câu 13: Đáp án B + Ta phân biệt hai âm độ cao (tần số) âm sắc âm khác Câu 14: Đáp án C + Suất điện động tự cảm xuất ống dây có biểu thức e tc  L i t Câu 15: Đáp án C + Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 16: Đáp án C + Tần số góc dao động điều hòa lắc lò xo   k m Câu 17: Đáp án D + Trong tượng khúc xạ ánh sáng góc khúc xạ ln tăng dần tăng góc tới Sưu tầm https://blogvatly.com Câu 18: Đáp án D Câu 19: Đáp án D + Lực tương tác tĩnh điện hai điện tích tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích Câu 20: Đáp án A + Dao động lắc đơn xem dao động điều hòa khơng có ma sát biên độ dao động nhỏ Câu 21: Đáp án D + Biên độ dao động phần tử dây cách nút gần khoảng d xác định biểu thức  2d    2d  a  A cos    hay a  A sin   2      + Hai điểm dao động với biên độ mm gần phải đối xứng qua nút Hai điểm dao động với biên độ mm gần phải đối xứng qua bụng    25   25  2  A sin  2  A sin            A  22  32  13 mm      53 mm 3  A sin 2     3  A cos  25         4       Khoảng cách hai nút sóng liên tiếp   26, mm Câu 22: Đáp án A + Tần số dao động riêng lắc   k  m 50  10 rad s  T  0, s 50.10 3 + Tại t  , kéo vật đến vị trí lò xo giãn cm thả nhẹ  vật dao đọng với biên đọ A1  cm  Đến thời điểm t  0,5T  0,1 s vật đến vị trí biên âm (lò xo bị nén cm) + Ta thiết lập điện trường, tác dụng điện trường, vị trí cân lò xo lệch khỏi vị trí cân cũ phía làm lò xo giãn đoạn l0  qE  cm  Biên độ dao k động vật A    cm Sưu tầm https://blogvatly.com  Thời gian trì điện trường t  0,5T  0,1 s  vật đến vị trí biên dương A2 (lò xo giãn cm) Ngắt điện trường vật dao động quanh vị trí cân cũ (lò xo không biến dạng) với biên độ A3  cm  Tốc độ cực đại vmax  A3  60 cm s Câu 23: Đáp án B + Từ đồ thị, ta có T  2.102 s    100 rad s U  100 Dung kháng tụ điện Z C   100  C  Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I  U R  ZC2  A Câu 24: Đáp án C + Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U  U 2R   U L  U C   302  120  80   50 V  U  U  50 V 2 Câu 25: Đáp án B 9 9 k q1q 9.109 10.10 20.10 + Lực tương tác hai điện tích F    103 N 2 g r 0, 03 Câu 26: Đáp án B + Biên độ hai dao động tổng hợp  A  A12  A 22  2A1 A cos   42  42  2.4.4.cos    cm 3 Câu 27: Đáp án B + Khi chưa mắc thêm điện trở I  E 12  1,5   r   RI  r 6r Cơng suất tiêu thụ mạch ngồi P  I2 R  E2 R  r R  Biến đổi toán học, đưa  E2   2r   r   Hai giá trị R’ cho phương trình bậc hai với biến R, ta được: R    P  công suất tiêu thụ thõa mãn định lý viet: R'1 R '2  r   R '2    Ta phải mắc thêm điện trở R thỏa mãn Sưu tầm https://blogvatly.com 1 1       R2   R '2 R1 R 2 R2 10 Câu 28: Đáp án D + Để người đọc sách gần mắt cách mắt 24 cm ảnh ảo sách qua kính phải nằm điểm cực cận mắt người  CC  12 cm  1    f  24 cm 24 12 f Câu 29: Đáp án B + Lực từ tác dụng lên đoạn PN: F  IBPMsin=IBPM PN  IBPN  0, 002 N PM Câu 30: Đáp án C + Lượng Ag bám vào catot m  AIt  1, 08 g Fn Câu 31: Đáp án B + Để cầu cân (nằm lơ lửng) P  Fa sin  Fd   P  Fa sin  Fd  Lực điện hướng lên ngược chiều điện trường  điện tích q âm + Thay giá trị vào phương trình g r D Vg  Dd Vg Ds Vg  Dd Vg  q E  q  s  D  14, C E E Câu 32: Đáp án D L + Ta có I  I0 1010  104 W m2 Câu 33: Đáp án D + Từ đồ thị, ta thu T  s  f   0, 25 Hz T Câu 34: Đáp án A + Biên độ góc dao động 0  s0  0,1 rad  5, 730 l Câu 35: Đáp án D + Ảnh M qua thấu kính cách thấu kính 1 1 1       d '  15 cm d d' f 7,5 d ' 15  ảnh ảo, chiều với M, dao động với biên độ gấp đôi M, A '  cm Sưu tầm https://blogvatly.com 11  Vận tốc tương đối M’ M vị trí cân v 'max  vmax  A ' A  40 cm s Câu 36: Đáp án B + Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 30  góc hợp B n 60    BS cos   3.107 Wb Câu 37: Đáp án D + Từ đồ thị ta thấy hai dao động có biên độ T2  2T1  1  22  A  x12   E v  Tại vị trí hai dao động có li độ x1  x     d1     v2 2 A  x 22 2 Ed2  2  Câu 38: Đáp án C + Điều kiện để điểm M dao động cực đại pha với nguồn: d  d1  k với k n chẵn lẽ  d  d1  n + M gần trung trực  k  1, để M nằm nửa đường tròn S1S2  d1  d  d1max  d max 1 d max  d1max  d1max  12  + Với   cm 2 d max  d1max  20 d max  16  + Thay vào (1), ta tìm  n  , chọn 5, (cùng lẻ k  ), với n  ứng với điểm nằm S1S2  đường tròn có điểm cực đại, pha với nguồn nằm dãy k  Ghi chú: Bài toán xác định điều kiện để điểm dao động cực đại pha với nguồn + Giả sử phương trình sóng hai nguồn u1  u  a cos t + Gọi M điểm mặt chất lỏng, M cách hai nguồn khoảng là, dao động hai nguồn truyền đến M có phương trình:  2d1   u1M  a cos  t     d  d2     u M  u1M  u 2M  2a cos      u  a cos  t  2d  2M       d1  d     cos  t        + Điều kiện để M dao động với biên độ cực đại: Sưu tầm https://blogvatly.com 12  d  d2  a M  2a cos    2a  d1  d  k    Ta để ý rằng: Câu 39: Đáp án A + Cường độ dòng điện mạch I  E  A Rr Câu 40: Đáp án D + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin i  n sin r  sin 60  sin r  r  30 Sưu tầm https://blogvatly.com 13 ... 9-C 10-B 11-C 12-C 13-B 14-C 15-C 16-C 17-D 18-D 19-D 20-A 21-D 22-A 23-B 24-C 25-B 26-B 27-B 28-D 29-B 30-C 31-B 32-D 33-D 34-A 35-D 36-B 37-D 38-C 39-A 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A... có chi t suất tuyệt đối n  góc tới 60o, coi khơng khí có chi t suất tuyệt đối Góc khúc xạ có giá trị A 28,2o B 37,5o C 45o D 30o Đáp án 1-A 2-D 3-A 4-A 5-B 6-C 7-A 8-C 9-C 10-B 11-C 12-C 13-B... môi lỏng có số điện mơi ε= Hệ số k  9.109 A 2.1 0-3 N B 1 0-3 N Sưu tầm https://blogvatly.com N.m Lực tương tác chúng có độ lớn C2 C 0,5.1 0-3 N D 1 0-4 N Câu 26: Cho hai dao động điều hòa phương có
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ so GDDT lao cai nam 2017 2018, GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ so GDDT lao cai nam 2017 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay