GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ so GDDT nam dinh nam 2017 2018

8 94 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2018, 03:03

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 102 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn: VẬT LÝ – LỚP 12 (Thời gian làm 50 phút) Đề thi gồm: 04 trang Câu Thấu kính có độ tụ D = -5 điơp thấu kính A phân kì có tiêu cự f = -5 cm B hội tụ có tiêu cự f = 20 cm C phân kì có tiêu cự f = -20 cm D hội tụ có tiêu cự f = cm Câu Với tia sáng đơn sắc, chiết suất nước n1, thủy tinh n2 Chiết suất tỉ đối hai mơi trường tia sáng truyền từ nước sang thủy tinh A n 21  n2 n1 B n 21  n1 n2 C n 21  n  n1 D n 21  n1  n Câu Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A gia tốc vật giảm dần theo thời gian B biên độ dao động giảm dần theo thời gian C li độ vật giảm dần theo thời gian D vận tốc vật giảm dần theo thời gian Câu Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho khả A tạo hiệu điện lớn hay nhỏ nguồn điện B thực công nguồn điện C di chuyển điện tích nhanh hay chậm nguồn điện D dự trữ diện tích cực nguồn điện Câu Đặt hai điện tích q1 q2 lại gần khơng khí chúng đẩy Khẳng định sau đúng? A q1 > q2 < B q1.q2 < C q1 < q2 < D q1 q2 > Câu Đơn vị từ thông A tesla (T) B vôn (V) C vebe (Wb) D henry (H) Câu Một sóng mặt nước, hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha với cách đoạn thẳng A phần tư bước sóng B hai lần bước sóng C nửa bước sóng D bước sóng Câu Một sóng học lan truyền mơi trường với tốc độ v, bước sóng λ Tần số dao động f sóng thỏa mãn hệ thức A f  v. B f   v C f  v  D f  2v  Câu Một lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số góc lắc A B 2 g C g g 2 D g Câu 10 Một lắc lò xo dao động với tần số riêng 20 rad/s chịu tác dụng ngoại lực cưỡng biến thiên tuần hoàn Thay đổi tần số góc ngoại lực biên độ cưỡng thay đổi Khi tần số góc ngoại lực cưỡng 10 rad/s 15 rad/s biên độ A1 A2 So sánh A1 A2 ? A A1 > A2 B A1 = A2 C A1 < A2 D A1 = 1,5A2 Câu 11 Từ mạch kín đặt từ trường, từ thông qua mạch biến thiên lượng  khoảng thời gian ∆t Độ lớn suất điện động cảm ứng mạch kín xác định theo công thức A ec  t 2. B ec   t C ec  t  D ec   2.t Câu 12 Đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện A hiệu điện hai tụ B điện dung tụ điện C điện tích tụ điện D cường độ điện trường hai tụ Câu 13 Trong sóng dừng, khoảng cách hai nút sóng gần A phần tư bước sóng B hai lần bước sóng C nửa bước sóng D bước sóng Câu 14 Số ampe kế mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị cường độ dòng điện A cực đại B hiệu dụng C trung bình D tức thời Câu 15 Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo đoạn thẳng cm Biên độ dao động vật A 16 cm B cm C cm D cm Câu 16 Âm hai loại nhạc cụ phát khác A độ cao B âm sắc C độ to D mức cường độ âm Câu 17 Gọi q điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng vật dẫn khoảng thời gian t cường độ dòng điện khơng đổi tính theo cơng thức? A I  qt B I  q2 t D I  C I  q.t q t Câu 18 Dòng điện kim loại dòng chuyển dời có hướng tác dụng lực điện trường A electron tự B ion âm C nguyên tử D ion dương   Câu 19 Một sóng ngang truyền trục Ox mơ tả phương trình u  A cos  2t  2x   x, u   đo cm t đo s Tốc độ dao động cực đại phần tử môi trường lớn gấp lần tốc độ truyền sóng A   A B   2A C   A D   A Câu 20 Chọn phát biểu sai? Dòng điện xoay chiều có biểu thức: i = 2cos100πt (A) có A cường độ cực đại 2A B chu kì 0,02 s C tần số 50 Hz D cường độ hiệu dụng 2 A Câu 21 Với thấu kính hội tụ có tiêu cự f, ảnh vật thật qua thấu kính chiều với vật vật đặt thấu kính khoảng A lớn 2f B nhỏ f C lớn f D f Câu 22 Tính chất từ trường gây A lực hấp dẫn lên vật đặt B biến đổi tính chất điện mơi trường xung quanh C lực đàn hồi tác dụng lên dòng điện nam châm đặt D lực từ tác dụng lên nam châm lên dòng điện khác đặt Câu 23 Trong dao động điều hòa với tần số góc ω gia tốc a liên hệ với li độ x biểu thức A a = -ω2x B a = ω2x2 C a = -ωx2 D a = ω2x Câu 24 Nếu cường độ dòng điện chạy khung dây dẫn tròn tăng lần đường kính khung dây dẫn tăng lần độ lớn cảm ứng từ tâm vòng dây A khơng đổi B tăng lần C giảm lần D tăng lần Câu 25 Một sợi dây dài ℓ = 2m, hai đầu cố định Người ta kích thích để có sóng dừng xuất dây Bước sóng dài A 1m B 2m C 4m D 0,5m Câu 26 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m vật nhỏ có khối lượng m Tác dụng lên vật ngoại lực F = 5cos10t (N) (t tính s) dọc theo trục lò xo xảy tượng cộng hưởng Lấy π2 = 10 Giá trị m A 100 g B kg C 0,4 kg D 250 g Câu 27 Một sợi dây AB dài 60 cm, hai đầu cố định Khi sợi dây dao động với tần số 100 Hz dây có sóng dừng dây có nút (kể A, B) Tốc độ truyền sóng dây A 40 m/s B m/s C 20 m/s D 40 cm/s Câu 28 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R = 10 Ω mạch xuất dòng điện xoay chiều Biết nhiệt lượng tỏa 30 phút 900 kJ Cường độ dòng điện cực đại mạch A 10 A B A C A D A Câu 29 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm Vật thực dao động 10 s Tốc độ cực đại vật trình dao động A 4π cm/s B 8π cm/s C 6π cm/s D 2π cm/s Câu 30 Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T  2 s Chiều dài lắc đơn A 0,2 m B cm C m D 0,2 cm Câu 31 Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω = 10 rad/s Khi vận tốc vật 20 cm/s gia tốc m/s2 Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D 0,4 cm Câu 32 Tại O có nguồn phát sóng với tần số f = 20 Hz, tốc độ truyền sóng 60 cm/s Ba điểm thẳng hàng A, B, C nằm phương truyền sóng phía so với O Biết OA = cm; OB = 25,5 cm; OC = 40,5 cm Số điểm dao động pha với A đoạn BC A B C D   Câu 33 Đặt điện áp u  220 cos 100t     V  vào hai đầu đoạn mạch điện Tại thời điểm t, điện áp có giá trị 2 100 V giảm Tại thời điểm (t  ) s , điện áp có giá trị 300 C 100 V D - 100 V A 200 V B 100 V Câu 34 Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ truyền âm khơng khí, học sinh đo bước sóng sóng âm (75 ± 1) (cm), tần số dao động âm thoa (440 ± 10) (Hz) Tốc độ truyền âm nơi làm thí nghiệm A (330,0 ± 11,0) (m/s) B (330,0 ± 11,0) (cm/s) C (330,0 ± 11,9) (m/s) D (330,0 ± 11,9) (cm/s) Câu 35 Hai vật nhỏ dao động điều hòa với tần số 0,5 Hz dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox Vị trí cân hai vật nằm đường thẳng vng góc với trục Ox điểm O Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai vật theo phương Ox 12cm Khoảng thời gian ngắn để khoảng cách hai vật theo phương Ox cm tính từ thời điểm vật ngang qua A s B s C s 24 D s 12 Câu 36 Một sóng hình sin lan truyền mặt nước từ nguồn O với bước sóng λ Ba điểm A, B, C hai phương truyền sóng cho OA vng góc với OC B điểm thuộc tia OA cho OB > OA Biết OA = 7λ Tại thời điểm người ta quan sát thấy A B có đỉnh sóng (kể A B) lúc góc ACB đạt giá trị lớn Số điểm dao động ngược pha với nguồn đoạn AC A B C D Câu 37 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, nguồn sóng A B cách 11 cm dao động điều hòa theo phương vng góc với mặt nước có phương trình u1 = u2 = 5cos(200πt) (mm) Tốc độ truyền sóng v = 1,5 m/s biên độ sóng khơng đổi truyền Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước yên lặng, gốc O trùng với B A nằm Ox Điểm C trục Oy cho AB = 2CB Điểm D thuộc AC cho AC = 3CD Một chất điểm chuyển động thẳng từ D dọc theo tia tia DB với tốc độ cm/s Trong thời gian t = 2,5s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt vân cực đại vùng giao thoa? A B 13 C D 12 Câu 38 Một lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 25 N/m đầu gắn với bi nhỏ có khối lượng m = 100g Khi vật vị trí cân bằng, thời điểm t = người ta thả cho lắc rơi tự cho trục lò xo ln nằm theo phương thẳng đứng vật nặng phía lò xo Đến thời điểm t1  0,02 30 (s) đầu lò xo đột ngột bị giữ lại cố định Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10 Bỏ qua ma sát, lực cản Tốc độ bi thời điểm t2 = t1 + 0,1 (s) có độ lớn gần với giá trị sau đây? A 60 cm/s B 100 cm/s C 90 cm/s D 120 cm/s Câu 39 Hai chất điểm thực dao động điều hòa tần số hai đường thẳng song song (coi trùng nhau) có gốc tọa độ nằm đường vng góc chung qua O Gọi x1 (cm) li độ vật v2 (cm/s) vận tốc x12 v 22   Biết khoảng thời gian hai lần vật thời điểm chúng liên hệ với theo hệ thức: 80 s Lấy π2 = 10 Tại thời điểm gia tốc vật 40 cm/s2 gia tốc vật gặp liên tiếp hai vật A 40 cm/s2 B 40 cm/s2   Câu 40 Đặt điện áp u  U cos 100t  C 40 cm/s2 D 40 cm/s2    V  vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L  2 H Ở thời 3 điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm 2A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm   A 6    C i  cos 100t    A  6  A i  2 cos 100t     A 6    D i  2 cos 100t    A  6  B i  cos 100t  …………………………… Hết…………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 102 1-C 11-B 21-B 31-B 2-A 12-B 22-D 32-B 3-B 13-C 23-A 33-D 4-B 14-B 24-A 34-C 5-D 15-D 25-C 35-B ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: VẬT LÝ – LỚP 12 (Thời gian làm 50 phút) Đề thi gồm: 04 trang Đáp án 6-C 7-D 16-B 17-D 26-C 27-A 36-C 37-A 8-C 18-A 28-A 38-A 9-D 19-D 29-A 39-D 10-C 20-D 30-A 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn C + Tiêu cự thấu kính f   20 cm  thấu kính phân kì D n Câu Chọn A + Chiết suất tỉ đối n 21  n1 Câu Câu điện Câu Câu Câu Chọn B + Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian Chọn B + Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho khả thực công nguồn Chọn C + Hai điện tích đẩy  hai điện tích dấu  q1q  Chọn C + Đơn vị từ thông Wb Chọn D + Hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha cách bước sóng Câu Chọn C + Tần số sóng f  v  Câu Chọn D + Tần số góc lắc đơn   g l Câu 10 Chọn C + Vì 2 gần 0  A  A1 Câu 11 Chọn B + Độ lớn suất điện động cảm ứng xác định biểu thức eC   t Câu 12 Chọn B + Điện dung tụ đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ hiệu điện Câu 13 Chọn C + Trong sóng dừng khoảng cách hai nút sóng liên tiếp nửa bước sóng Câu 14 Chọn B + Chỉ số ampe kế mắc nối tiếp vào mạch điện cho ta biết giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện Câu 15 Chọn D + Biên độ dao động vật A  0,5L  cm Câu 16 Chọn B + Âm hai nhạc cụ phát khác âm sắc Câu 17 Chọn D + Cơng thức tính cường độ dòng điện I  q t Câu 18 Chọn A + Dòng điện kim loại dòng chuyển dời có hướng electron tự Câu 19 Chọn D + Ta có v max  4v  2v A A  4v     + Cường độ dòng điện cực đại I0  A + Thấu kính hội tụ cho ảnh chiều  ảnh ảo  vật nằm khoảng nhỏ f Câu 20 Chọn D Câu 21 Chọn B Câu 22 Chọn D + Tính chất từ trường gây lực từ tác dụng lên nam châm dòng điện đặt Câu 23 Chọn A + Mối liên hệ gia tốc a li độ x dao động điều hòa a  2 x Câu 24 Chọn A + Cảm ứng từ gây dây dẫn tròn tâm vòng dây B  2.107 Câu 25 Chọn C I  I R tăng lần B khơng đổi R + Bước sóng lớn dây ứng với trường hợp sóng dừng với bó sóng    2l  m k k  m   0, kg m  v Câu 27 Chọn A + Điều kiện để có sóng dừng với hai đầu cố định l  n với n số bó sóng 2f 2lf Sóng dừng dây với nút  n   Vậy v   40 m s Câu 28 Chọn A + Nhiệt lượng tỏa điện trở Q  I2 Rt  0,5I0 Rt  I0  10 A t Câu 29 Chọn A + Chu kì dao động vật T   s     rad s n  Tốc độ cực đại dao động vmax  A  4 cm s Câu 26 Chọn C + Hiện tượng cộng hưởng xảy   0  Câu 30 Chọn A + Ta cos T  2 l  l  0, m g 2 v  a  Câu 31 Chọn B + Biên độ dao động vật A        cm      v Câu 32 Chọn B + Bước sóng sóng    cm f Để điểm M điểm nằm BC pha với A d M  d A  k  d M   3k cm + Với khoảng giá trị d M : 25,5 cm  d M  40,5 cm , kết hợp với chức Shift  Solve casio ta tìm vị trí pha Câu 33 Chọn D + Ta có khoảng thời gian t tương ứng với   t   rad U giảm  100 V + Tại thời điểm t điện áp có giá trị u   từ hình vẽ ta có u t t Câu 34 Chọn C + Ta có v  f  v  f  330 m s   f  Sai số tuyệt đối phép đo v  v   f    Viết kết v  330,  11,9 cm s    11,9 m s  Câu 35 Chọn B + Khoảng cách hai dao động biểu diễn hàm điều hòa d  x2  x1  d max cos(t   )  12 cos(t   )  Tại t  hai dao động ngang qua  d   (t   )  0,5 T  Khoảng thời gian ngắn để d = 6cm t   s 12 Câu 36 Chọn C Một sóng hình sin lan truyền mặt nước từ nguồn O với bước sóng λ Ba điểm A, B, C hai phương truyền sóng cho OA vng góc với OC B điểm thuộc tia OA cho OB > OA Biết OA = 7λ Tại thời điểm người ta quan sát thấy A B có đỉnh sóng (kể A B) lúc góc ACB đạt giá trị lớn Số điểm dao động ngược pha với nguồn đoạn AC A B C D Hướng dẫn: + Giữa A B có đỉnh sóng với A, B đỉnh sóng  AB  4 Chuẩn hóa   7  4 tan  h 4 h + Ta có:   tan   tan(    )   77 772 tan   11  h   h h2 h2   Từ biểu thức trên, ta thấy góc   ACB lớn h  77 H   + Gọi M điểm AC, để M ngược pha với nguồn 2d M   (2k  1)  d M  (2k  1).0,5 + Tính   38,58  OH = hsinα= 5,47 + Xét CH: 5,47  d M  (2k  1)0,5  77  4,97  k  8,28 => ta tìm vị trí + Xét HA: 5,47  d M  ( 2k  1)07  4,97  k  6,5 => ta tìm vị trí  Trên AC có vị trí Câu 37 Chọn A Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, nguồn sóng A B cách 11 cm dao động điều hòa theo phương vng góc với mặt nước có phương trình u1 = u2 = 5cos(200πt) (mm) Tốc độ truyền sóng v = 1,5 m/s biên độ sóng khơng đổi truyền Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước yên lặng, gốc O trùng với B A nằm Ox Điểm C trục Oy cho AB = 2CB Điểm D thuộc AC cho AC = 3CD Một chất điểm chuyển động thẳng từ D dọc theo tia tia DB với tốc độ cm/s Trong thời gian t = 2,5s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt vân cực đại vùng giao thoa? A B 13 C D 12 Hướng dẫn: BC DC    tính chất đường phân giác AB AD  góc   45  Vị trí D’ sau khoảng thời gian t  2,5 s + Ta để ý tỉ số:  D’  CB 5,5  x D /  ( BD  vt ) cos 45 với sin A    AC  5,5  112  y D /  ( BD  vt ) cos 45  2 11 5,5  112   8,199 cm  AD  AC  11 3 + Ta có:   BD  (cm)  5,185cm  BD  AD  sin A sin 45 + Tại t  2,5 s , BD /  5,185  2.2,5  19,33cm ; + Tính được: AD /  13,93cm + Xét tỉ số: BD  AD  BD /  AD / 19,33  13,93 5,185  8,199   3,6   2,009  1,5 1,5  Chất điểm D chuyển động cắt cực đại giao thoa Câu 38 Chọn A Một lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 25 N/m đầu gắn với bi nhỏ có khối lượng m = 100g Khi vật vị trí cân bằng, thời điểm t = người ta thả cho lắc rơi tự cho trục lò xo ln nằm theo phương thẳng đứng vật nặng phía lò xo Đến thời điểm t1  0,02 30 (s) đầu lò xo đột ngột bị giữ lại cố định Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10 Bỏ qua ma sát, lực cản Tốc độ bi thời điểm t2 = t1 + 0,1 (s) có độ lớn gần với giá trị sau đây? A 60 cm/s B 100 cm/s C 90 cm/s D 120 cm/s Hướng dẫn: + Độ biến dạng lò xo vị trí cân   mg  4cm k Ta chia trình chuyển động vật thành giai đoạn: Giai đoạn 1: Vật rơi tự (Chọn trục tọa độ Ox thẳng đứng, chiều + hướng từ xuống, gốc O VT lò xo khơng biến dạng) + Xét hệ gắn với giá treo vật chịu tác dụng lực: trọng lực, lực đàn hồi lực qn tính (có độ lớn: Fqt=P) + Tại vị trí cân  Fđh  Fqt  P   Fđh      trình rơi tự vật dao động điều hòa quanh vị trí lò xo không biến dạng với biên độ A    Thời điểm lắc bắt đầu rơi vật biên k  5 (rad / s )  T  0,4 s m  sau khoảng thời gian t tương ứng với góc quét 1  t1  99 vật có li độ x12   A sin  0,63cm + Tần số góc dao động   có vận tốc v12  A cos9  62cm / s Giai đoạn 2: Vật dao động cố định đầu lại lò xo + Xét hệ quy chiếu gắn với mặt đất, vật chịu tác dụng lực: Trọng lực lực đàn hồi + Vị trí cân O’ VTCB O đoạn 4cm    + Sau khoảng thời gian t vận tốc vật nặng so với mặt đất v13  v12  v23  v13  62  gt  47,54cm + Li độ vật thời điểm t1 hệ quy chiếu gắn với mặt đất là: x13  0,63   4,63cm  Khi vật dao động quanh vị trí cân O’ (là vị trí lò xo dãn l0 ) với biên độ v  A  x   13   5,53cm   / 13 + Sau khoảng thời gian t  t  t1  0,1s  T vật có li độ x2 => x13 x2 vuông pha + Tốc độ vật v2   A /  x22  .x13  72,73cm  Chọn A Câu 39 Chọn D Hai chất điểm thực dao động điều hòa tần số hai đường thẳng song song (coi trùng nhau) có gốc tọa độ nằm đường vng góc chung qua O Gọi x1 (cm) li độ vật v2 (cm/s) vận tốc vật thời điểm chúng liên hệ với theo hệ thức: liên tiếp hai vật s Lấy π2 = 10 Tại thời điểm gia tốc vật 40 cm/s2 gia tốc vật B 40 cm/s2 A 40 cm/s2 x12 v 22   Biết khoảng thời gian hai lần gặp 80 D 40 cm/s2 C 40 cm/s2 Hướng dẫn: + Ta để ý thời điểm v ln vng pha với x, từ phương trình x12 v 22 x2 v2     1 80 12 240  v vuông pha với x1  hai dao động pha ngược pha  A1  12cm + Ta có:  v max  240  24cm / s + Thời gian để hai dao động gặp t   A2  v2 max  T   T  s    2 (rad / s ) 2  12cm  A1 + Trường hợp 1: Hai chất điểm dao động pha ln li độ (vì biên độ nhau)  Loại + Trường hợp 2: Hai chất điểm dao động ngược pha có tần số, biên độ  x1   x2  a  a1  40cm / s  Chọn D Câu 40 Chọn C   Đặt điện áp u  U cos 100t     V  vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L  2 H Ở thời điểm 3 điện áp hai đầu cuộn ảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm 2A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm   A 6    C i  cos 100t    A  6     A 6    D i  2 cos 100t    A  6  A i  2 cos 100t  B i  cos 100t  Hướng dẫn: + Cảm kháng cuộn dây Z L  L  50  Đoạn mạch chứa cuộn dây điện áp ln sớm pha so với dòng điện góc 0,5  u + Ta có:  U0 2 2  100      i             50 I    I    I  A I    0  0     i  cos100t   A  Chọn C 6  ... ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 102 1-C 11-B 21-B 31-B 2-A 12-B 22-D 32-B 3-B 13-C 23-A 33-D 4-B 14-B 24-A 34-C 5-D 15-D 25-C 35-B ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn:... 12 (Thời gian làm 50 phút) Đề thi gồm: 04 trang Đáp án 6-C 7-D 16-B 17-D 26-C 27-A 36-C 37-A 8-C 18-A 28-A 38-A 9-D 19-D 29-A 39-D 10-C 20-D 30-A 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn C + Tiêu cự thấu... điện nam châm đặt D lực từ tác dụng lên nam châm lên dòng điện khác đặt Câu 23 Trong dao động điều hòa với tần số góc ω gia tốc a liên hệ với li độ x biểu thức A a = - 2x B a = ω2x2 C a = - x2
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ so GDDT nam dinh nam 2017 2018, GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ so GDDT nam dinh nam 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay