Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

114 293 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2018, 00:28

... triển kinh tế hộ nông dân huyện Đồng Hỷ 75 3.8 Phương hướng, mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế hộ huyện Đồng Hỷ 76 3.8.1 Phương hướng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Đồng Hỷ 76 3.8.2... Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên làm đề tài nghiên cứu 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đề tài tập chung nghiên cứu thực. .. cứu thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Đồng Hỷ, đề xuất số giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy kinh tế hộ nông dân huyện Đồng Hỷ nhằm nâng cao đời sống cho cộng đồng nông dân miền núi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên , Giới hạn của đề tài, Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, Đối với huyện Đồng Hỷ, Bảng 3.2: Tình hình dân số và lao động của huyện qua 3 năm, Bảng 3.7: Kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc gia cầm năm 2016, Hình 3.1: Giá trị sản xuất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ Giai đoạn 2014 - 2016 (theo giá cố định 1994), Bảng 3.10: Nhóm hộ theo chỉ tiêu phân loại hộ ở 3 xã điều tra, Bảng 3.24: Hiệu quả kinh tế của nhóm hộ nghèo, Bảng 3.28: Hiệu quả kinh tế của các nhóm hộ, Về văn hoá, thể dục thể thao và truyền thanh - truyền hình, KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA, Chi phí cho sản xuất của hộ:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn