Skill CFA marketing national occupational standards

527 27 0
  • Loading ...
1/527 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 16:44

... 349 CFAM6.1.4 Lead marketing/ marketing communications teams 354 CFAM6.1.5 Lead and manage marketing projects 359 CFAM6.1.6 Ensure effective marketing logistics systems 365 CFAM6.1.7 CFAM6.1.8 CFAM6.2.1... 274 ©2012 Skills CFA CFAM4.6.1 Develop a field marketing strategy 279 CFAM4.6.2 Prepare an outline for a field marketing activity 284 CFAM4.6.3 Implement a field marketing activity 289 CFAM4.7.1... products/services 111 CFAM3.4.2 Develop a marketing distribution plan 116 CFAM3.4.3 Implement a marketing distribution plan 121 CFAM3.4.4 Motivate distribution channel members 126 ©2012 Skills CFA CFAM4.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Skill CFA marketing national occupational standards , Skill CFA marketing national occupational standards

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay