GIÁO ÁN HÓA HỌC NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

7 75 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 16:19

Những chất phản ứng với Na (K) giải phóng H2 là: Ancol, phenol, axit , H2O Những chất phản ứng dung dịch NaOH (KOH) là: phenol, axit , muối amôni, aminoaxit Những chất phản ứng với dung dịch NaOH (KOH) khi đun nóng: là este; dẫn xuất Những chất phản ứng với CaCO3, NaHCO3 giải phóng CO2 là: axit RCOOH Những chất phản ứng với dung dịch axit HCl, HBr là : ancol, amin, anilin, aminoaxit, muối amoniRCOONH4, muối của amin RNH3Cl Những chất có phản ứng với dung dịch AgNO3/ dd NH3: khi đun nóng có kết tủa Ag : (phản ứng tráng bạc ) : các chất có nhóm –CHO : RCHO , HCOOH , HCOOR , HCOONH4, glucozơ, fructozơ, mantozơ . Những chất có phản ứng với Cu(OH)2/NaOH – Tạo thành muối, nước: là axit – Tạo thành dung dịch có màu xanh lam: các chất có nhiều nhóm OH kế cận: như etilen glycol ; glixerol , glucozơ; Fructozơ ; Mantozơ ; Saccarozơ. – Khi đun nóng tạo thành kết tủa có màu đỏ gạch Cu2O là : các chất có nhóm –CHO Những chất có phản ứng dung dịch nước brôm: – Làm mất màu dung dịch nước brôm: các chất không no có liên kết pi ( = ; ≡ ); andehit RCHO bị oxi hóa bới ddBr2. – Tạo kết tủa trắng: phenol; anilin. Những chất có phản ứng cộng H2 ( Ni): các chất có liên kết pi: ( =; ≡ ); benzen; nhóm chức andehit RCHO; Nhóm chức Xeton RCOR; tạp chức: glucozơ, fructozơ . Các chất có phản ứng thủy phân : Tinh bột; xenlulozơ; mantozơ; saccarozơ, peptit; protein, este, chất béo Các chất có phản ứng trùng hợp : những chất có liên kết đôi ( C=C) hay vòng không bền Những chất có phản ứng trùng ngưng là : Các chất có nhiều nhóm chức. Polime thiên nhiên: cao su thiên nhiên, tơ tằm, bông, xenlulozo , tinh bột Polime nhân tạo ( bán tổng hợp ): tơ Visco, tơ axetat, xenlulozo trinitrat. Polime tổng hợp ( điều chế từ phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng): các polime còn lại : PE, PVC…. Polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng: Nilon-6 , Nilon-7, Nilon-6,6, tơ lapsan, nhựa PPF Polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp: ( còn lại ) : PE, PVC , Caosubuna , Caosu buna-S ,tơnitron…. Tơ có nguồn gốc xenlulozo : sợi bông, tơ Visco, tơ axetat Tơ poliamit : Nilon-6 , Nilon-7 , Nilon-6,6 20. Tripeptit….polipeptit, protein lòng trắng trứng: có phản ứng màu biure ( phản ứng Cu(OH)2 có màu tím. IV. So sánh lực bazo của các amin ( amin no > NH3 > Amin thơm) V. Môi trường của dung dịch, PH ( chú ý phenol , anilin , Glixin không làm quỳ tím đổi màu) Axit RCOOH: quỳ tím hóa đỏ. Amin no : quỳ tím hóa xanh. aminoaxit ( tùy vào số nhóm chức ) Muối của axit mạnh bazo yếu quỳ hóa đỏ. Muối của axit yếu bazo mạnh quỳ hóa xanh. VI. Nhận biết các chất hữu cơ Nếu chỉ dùng 1 hoá chất nhận biết hợp chất hữu cơ thì hóa chất thường sử dụng là: – Quỳ tím ( nếu thấy có amin, axit… ) * Cu(OH)2 ( Nếu thấy có Glucozo , Glixerol , andehit.. ) – Dung dịch brom ( Nếu thấy có Phenol , anilin, hợp chất không no .. Phân biệt giữa Glucozơ và Fructozơ dùng dung dịch brom Phân biệt giữa dipeptit và các polipeptit khác dùng Cu(OH)2 ( phản ứng màu biore)- Nhận biết protein (lòng trắng trứng …) : dùng Cu(OH)2 : có màu tím xuất hiện hoặc dùng HNO3 : có màu vàng VII. Điều chế Este ( từ phản ứng este hóa : axit phản ứng với ancol ) chú ý các este đặc biệt : vinylaxetat , phenyl axetat ( điều chế riêng ) Glucozo( từ tinh bột , xenlulozo, mantozo) Ancol etylic ( từ glucozo bằng phương pháp lên men) Anlin ( từ nitrobenzen) Các polime điều chế từ phản ứng trùng ngưng : ( nilon -6, nilon-7, nilon-6,6 , tơ lapsan nhựa PPF) Các polime điều chế từ phản ứng trùng hợp : ( PE , PVC , PVA , cao su buna , tơ nitron ….) B. PHẦN KIM LOẠI Học thuộc: Cấu hình eNa( z=11) [Ne] 3s1 ; Mg ( z=12) [Ne] 3s2 ; Al( z=13) [Ne] 3s2 , 3p1 ; Fe( z=26) [Ar] 3d6, 4s2 ; Cr( z=24) [Ar] 3d5, 4s1 và suy ra vị trí trong bảng tuần hoàn. Nhớ qui luật biến đổi tính chất trong nhóm A ( từ trên xuống: tính kim loại tăng , bán kính nguyên tử tăng , năng lượng ion hóa giảm , độ âm điện giảm). Nhớ qui luật biến đổi tính chất trong chu kì ( từ trái sang phải : tính kim loại giảm , bán kính nguyên tử giảm , năng lượng ion hóa tăng, độ âm điện tăng , tính phi kim tăng). Tính chất Vật lí chung của kim loại: Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim. Các tính chất vật lí chung này là do các electron tự do trong kim loại gây ra. – Kim loại dẻo nhất là: Au – Kim loại dẫn điện tốt nhất là: Ag – Kim loại nhẹ nhất là: Li ( D = 0,5 g/cm3) – Kim loại nặng nhất: Os ( D= 22,6 g/ cm3 ) – Kim loại cứng nhất: Cr ( độ cứng =9/10) – Kim loại mềm nhất: Cs ( độ cứng = 0,2 ) – Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là: W ( 34100c) thấp nhất là: Hg (-390c) Nhớ dãy điện hóa của kim loại và áp dụng: ( kiến thức trọng tâm) đặc biệt chú ý cặp Fe3+/Fe2+ – Kim loại trước cặp Fe3+/Fe2+ phản ứng với Fe3+ ví dụ : Cu + 2FeCl3 -> CuCl2 + 2FeCl2. Ví dụ Fe + 2FeCl3 -> 3FeCl2 Tính chất hóa học chung của kim loại: Tính khử (dễ bị oxi hóa) – Kim loại phản ứng với oxi: (trừ Ag , Pt , Au) – Kim loại phản ứng với HCl và H2SO4 loãng: (trừ Pb , Cu , Ag , Hg, Pt , Au) – Kim loại phản ứng với HNO3 và H2SO4 đặc: ( trừ Pt , Au ) – Kim loại phản ứng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội : ( trừ Al, Fe , Cr, Pt , Au ) – Kim loại phản ứng với nước ở đk thường : ( có : nhóm IA , Ca, Sr , Ba ) – Kim loại phản ứng dung dịch kiềm ( NaOH , KOH , Ba(OH)2 ) nhớ nhất : Al , Zn – Kim loại trước cặp Fe3+/Fe2+ phản ứng với Fe3+ ví dụ : Cu + 2FeCl3 CuCl2 + 2FeCl2 Điều chế kim loại – Nguyên tắc : khử ion kim loại trong các hợp chất thành kim loại tự do: Mn+ + ne M – Phương pháp : điện phân nóng chảy : dùng điều chế kim loại nhóm IA , IIA , Al điện phân dung dịch muối : dùng điều chế kim loại sau nhôm – Nhiệt luyện : dùng điều chế các kim loại : ( Zn , Cr , Fe ………) – Thủy luyện : thường nhất dùng điều chế các kim loại : ( Cu , Ag ………) Sự ăn mòn kim loại: Cần phân biệt giữa 2 loại ăn mòn – Ăn mòn hóa học ( không làm phát sinh dòng điện ) – Ăn mòn điện hóa ( chú ý gợi ý của đề : có 2 kim loại, hợp kim gang, thép để trong dung dịch chất điện li HCl, dd muối, không khí ẩm …) Chú ý kim loại có tính khử mạnh hơn thì đóng vai trò cực âm ( anod) bị ăn mòn. Ở cực âm xãy ra quá trình oxi hóa. Dòng electron di chuyển từ cực âm sang cực dương tạo nên dòng điện ) Ví dụ hợp kim Zn- Cu để trong dung dịch HCl loãng bị ăn mòn điện hóa ( Zn làm cực âm và bị ăn mòn ) Học thuôc hai loại hợp kim của sắt : Gang và thép a. Gang : là hợp kim của sắt và C (% C : 2-5%) và một số các nguyên tố : Si , S, Mn , P – Nguyên tắc sản suất : Dùng than cốc (CO) khử sắt oxit ở nhiệt độ cao. – Nguyên liệu : quặng sắt , than cốc , chất chảy (CaCO3 hay SiO2) b. Thép: là hợp kim của sắt và C (% C : 0,01-2%) và một lượng rất nhỏ các nguyên tố : Si , S, Mn , P – Nguyên tắc sản suất : Oxi hóa C , Si , S, P có trong gang để làm giảm hàm lượng của các nguyên tố này . – Nguyên liệu : gang trắng , không khí , chất chảy (CaCO3 hay SiO2) Công thức một số chất cần nhớ và ứng dụng – Chứa Ca, Mg: CaCO3.MgCO3: đolomit ; CaSO4.2H2O thạch cao sống; CaSO4.H2O thạch cao nung CaSO4.thạch cao khan; CaCO3: đá vôi – Chứa Al : Al203.2H2O boxit ; Na3AlF6 : criolit ; K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O : phèn chua – Chứa Fe : Fe2O3 ; hematit ; Fe3O4 ;manhetit ; FeCO3xiderit ; FeS2 pirit Nước cứng nước mềm và các phương pháp làm mềm nước cứng – Nước cứng là nước chứa nhiềuu ion Ca2+ hay Mg2+ – Nước mềm là nước chứa rất ít hay không chứa ion Ca2+ , Mg2+ – Nguyên tắc làm mềm nước : Làm giảm nồng độ các ion Ca2+ , Mg2+ trong nước cứng bằng cách chuyển các ion này thành các chất không tan . – Để làm mềm nước cứng tạm thời có thể dùng : đun sôi, ddNaOH, Ca(OH)2 vừa đủ, Na2CO3, Na3PO4- Để làm mềm nước cứng vỉnh cữu hay toàn phần dùng : Na2CO3, hay Na3PO4 Thuộc tên Kim loại kiềm Nhóm IA : Li, Na, , Rb, Cs, Fr: ( là kim loại nhẹ , mềm , dễ nóng chảy , phản ứng được với H2O tạo dung dịch kiềm , oxit , hidroxit tan trong nước tạo dung dịch kiềm là baz mạnh) Thuộc tên Kim loại kiềm thổ : Nhóm IIA : Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra: ( chú ý Ca , Ba , Sr phản ứng với nước tạo dung dịch kiềm. CaO, BaO, SrO, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Sr(OH)2 tan trong nước tạo dung dịch kiềm Phản ứng đặt trưng nhất bài Al là phản ứng với dung dịch kiềm Al + NaOH + H2O -> NaAlO2 = 3/2 H2 Al2O3 , Al(OH)3 tan trong dung dịch kiềm và dung dịch axit mạnh Cần nhớ phản ứng nhiệt nhôm : ví dụ : 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe ( ứng dụng để hàn kim loại )2Al + Cr2O3 Al2O3 + 2Cr ( ứng dụng để sản xuất crom ) Chú ý hiện tượng khi cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch muối AlCl3 ( có kết tủa trắng , dư NaOH kết tủa tan dần ) Sắt Chú ý: – Các trường hợp Sắt phản ứng tạo hợp chất sắt (II): sắt phản ứng với HCl, H2SO4 loãng, S, dung dịch muối – Các trường hợp Sắt phản ứng tạo hợp chất sắt (III): sắt phản ứng với HNO3 dư, H2SO4 đặc nóng dư, Cl2, Br2, dung dịch AgNO3 dư – Tính chất hóa học của hợp chất Sắt (III) Fe2O3 , FeCl3 ….: là tính oxi hóa – Hợp chất Sắt (II) FeO, FeCl2: có thể là chất khử hay oxi hóa ( tùy phản ứng )- Các oxit sắt , hidroxit sắt là bazơ. Andre Andre Crom Chú ý – Các trường hợp Crom phản ứng tạo hợp chất crom (II) : crom phản ứng với HCl, H2SO4 loãng – Các trường hợp crom phản ứng tạo hợp chất crom (III) : crom phản ứng với HNO3 dư, H2SO4 đặc nóng dư, Cl2, Br2, O2, S – Tính chất hóa học của hợp chất crom (IV) CrO3, K2Cr2O7 ….: là tính oxi hóa – Hợp chất Crom (III) Cr2O3, CrCl3: có thể là chất khử hay oxi hóa ( tùy phản ứng ) – Các oxit CrO, hidroxit Cr(OH)2l à bazơ. – Các oxit Cr2O3, hidroxit Cr(OH)3 lưỡng tính – CrO3, H2CrO4, H2Cr2O7: là axit Các chất lưỡng tính cần nhớ Aminoaxit , RCOONH4 , muối HCO3_ , Al2O3, ZnO, BeO, Cr2O3, Al(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Cr(OH)3. Biết phân biệt các chất vô cơ và các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Đọc sơ bài hóa học và môi trường liên hệ các kiến thức trong đời sống. Ghi nhớ điều kiện phản ứng trao đổi ion trong dung dịch (sản phẩm có : kết tủa, hay chất khí, hay chất điện li yếu ) Thi thử Đại học trên điện thoại di động – Tại sao không? Để lại bình luận về bài viết Những bài viết liên quan Hãy trân trọng điểm 8, đừng mặc định trẻ phải luôn đạt điểm 9-10 Hãy trân trọng điểm 8, đừng mặc định trẻ phải luôn đạt điểm 9-10 Giành trọn điểm phần lý thuyết môn Hóa với 6 bí kíp từ chuyên gia Giành trọn điểm phần lý thuyết môn Hóa với 6 bí kíp từ chuyên gia Đánh giá đề thi minh họa lần 3 của Bộ GDĐT môn Toán Đánh giá đề thi minh họa lần 3 của Bộ GDĐT môn Toán Học lí thuyết, luyện bài tập, kiểm tra năng lực định kì toán 10Học lí thuyết, luyện bài tập, kiểm tra năng lực định kì toán 12Học lí thuyết, luyện bài tập, kiểm tra năng lực định kì toán 11 Category : Bản tin Giáo dục, Luyện thi đại học, Tài liệu ôn tậpTags : luyện thi đại học 2017, ôn thi đai học Nhập nội dung tìm kiếm ... Ứng dụng học tập Khóa học tiêu biểu Giới thiệu Giáo án Hóa học 12 Tuần 33: Từ ngày 10/04 đến ngày 15/04/2017 Tiết 63 LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ HỢP CHẤT VÔ CƠ (Tiết 2) Năm học 2016-2017 A CHUẨN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG I KIẾN THỨC – KĨ NĂNG Kiến thức Củng cố kiến thức nhận biết số số chất khí Kĩ Rèn luyện kĩ nhận biết chất làm thí nghiệm Thái độ: Nghiêm túc tích cực học tập II PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Phát triển lực * Các lực chung Năng lực hợp tác Năng lực phát giải vấn đề Năng lực giao tiếp * Các lực chuyên biệt Năng lực sử dụng ngôn ngữ Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống Phát triển phẩm chất - Yêu gia đình, yêu quê hương đất nước - Tự lập, tự tin, tự chủ B CHUẨN BỊ Giáo viên Học sinh: chuẩn bị trước C.PHƯƠNG PHÁP – KĨ THUẬT DẠY HỌC Thảo luận nhóm, luyện tập,… D TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Hoạt động khởi động 1.1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Lớp 12A1 12A2 12A4 12A6 12A7 12A9 Vắng 1.2.Kiểm tra cũ: Kiểm tra trinh luyện tập Hoạt động luyện tập vận dụng HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS – PTNL NỘI DUNG GV phát phiếu học tập cho HS thảo luận Câu Bằng phương pháp hóa học nhận biết HS, chia lớp thành nhóm, theo nhóm, sau khí đựng bình riêng biệt: SO 2, CO2, nhóm làm câu nhận biết lên trình bày CO Câu Bằng phương pháp hóa theo hướng dẫn HD: học nhận biết khí đựng GV - Dẫn khí qua dung dịch Br → nhận biết bình riêng biệt: SO 2, khí SO2 làm nhạt màu dung dịch Br2 CO2, CO SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr Câu Bằng phương pháp hóa - Hai khí lại dẫn qua ống nghiệm chứa dd Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu Giáo án Hóa học 12 học nhận biết khí đựng bình riêng biệt: H 2S, CO2, CO, H2 Câu Bằng phương pháp hóa học nhận biết khí đựng bình riêng biệt: SO2, CO2, H2S, NH3 Câu Hỗn hợp khí X1 gồm CO, CO2, H2 H2S Hãy chứng minh hỗn hợp có khí GV tổ chức cho nhóm thảo luận thống cách nhận biết, sau trình bày GV nhận xét chốt lại kiến thức cách nhận biết khí Năm học 2016-2017 Ca(OH)2 → nhận biết khí CO2 làm đục nước vơi CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O - Khí lại CO Câu Bằng phương pháp hóa học nhận biết khí đựng bình riêng biệt: H 2S, CO2, CO, H2 HD: - Chuẩn bị giấy lọc có tẩm dung dịch Pb(NO 3)2 úp lên miệng ống nghiệm chứa khí → nhận biết khí H2S làm đen giấy lọc Pb(NO3)2 + H2S → PbS + 2HNO3 - Các khí lại dẫn qua dung dịch Ca(OH) → nhận biết khí CO2 làm đục nước vôi CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O - Hai khí lại đốt oxi, sau cho sản phẩm thu qua Ca(OH)2 → làm đục nước vơi → khí ban đâu CO 2CO + O2 → 2CO2 2H2 + O2 → 2H2O Phát triển CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O lực giao - Khí lại H2 tiếp, hợp tác, sử Câu Bằng phương pháp hóa học nhận biết dụng ngơn ngữ khí đựng bình riêng biệt: SO2, CO2, hóa học, thực H2S, NH3 hành thí HD: nghiệm - Chuẩn bị giấy lọc có tẩm dung dịch Pb(NO 3)2 úp lên miệng ống nghiệm chứa khí → nhận biết khí H2S làm đen giấy lọc Pb(NO3)2 + H2S → PbS + 2HNO3 - Các khí lại dẫn qua dung dịch Br2 → nhận biết khí SO2 làm nhạt màu dung dịch Br2 SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr - Hai khí lại đốt oxi, sau cho sản phẩm thu qua Ca(OH)2 → làm đục nước vơi → khí ban đâu CO 2CO + O2 → 2CO2 2H2 + O2 → 2H2O CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O - Khí lại H2 Câu Hỗn hợp khí X1 gồm CO, CO2, H2 H2S Hãy chứng minh hỗn hợp có khí HD: Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu Giáo án Hóa học 12 Năm học 2016-2017 - Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Pb(NO 3)2, thấy xuất kết tủa đen chứng tỏ hỗn hợp có chứa khí H2S - Khí ngồi dẫn vào qua dung dịch Ca(OH) thấy vẩn đục → chứng tỏ hỗn hợp có chứa CO2 - Khí lại đốt khơng khí, sau làm lạnh thấy có nước ngưng tụ chứng tỏ hỗn hợp có chứa khí H2, sau cho khí lại sau đốt cháy qua dung dịch Ca(OH)2 thấy vẩn đục → Khí CO2 , chứng tỏ hỗn hợp ban đầu có chứa CO Hoạt động mở rộng Câu Dựa vào tính chất vật lý phân biệt khí chứa bình nhãn: a) Khí CO2, khí H2S, khí NH3 b) Khí H2, Cl2, H2S c) Khí O2, Khí Cl2, khí N2 d) Khí NH3, O2, Cl2, CO2 Câu Bằng phương pháp hóa học, chứng minh có mặt khí hỗn hợp: H2S, CO2, CO, H2, SO3 Câu Khí CO dùng làm chất đốt cơng nghiệp, có lẫn tạp chất khí CO SO2 Làm loại bỏ tạp chất khỏi CO phương pháp rẻ tiền nhất? Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Câu Khí O2 có lẫn khí CO2, phương pháp hóa học tách riêng khí O2 khỏi hỗn hợp Tiết 64 LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ HỢP CHẤT VÔ CƠ (Tiết 3) Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu Giáo án Hóa học 12 Năm học 2016-2017 A CHUẨN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG I KIẾN THỨC – KĨ NĂNG Kiến thức Củng cố kiến thức nhận biết số ion dung dịch số chất khí Kĩ Rèn luyện kĩ nhận biết chất làm thí nghiệm Thái độ: Nghiêm túc tích cực học tập II PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Phát triển lực * Các lực chung Năng lực hợp tác Năng lực phát giải vấn đề Năng lực giao tiếp * Các lực chuyên biệt Năng lực sử dụng ngôn ngữ Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống Phát triển phẩm chất - Yêu gia đình, yêu quê hương đất nước - Tự lập, tự tin, tự chủ B CHUẨN BỊ Giáo viên: hệ thống câu hỏi phiếu học tập Học sinh: chuẩn bị kiến thức nhận biết số chất khí C.PHƯƠNG PHÁP – KĨ THUẬT DẠY HỌC Thảo luận nhóm, luyện tập,… D TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Hoạt động khởi động 1.1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Lớp 12A1 12A2 12A4 12A6 12A7 12A9 Vắng 1.2.Kiểm tra cũ: Kiểm tra trinh luyện tập Hoạt động luyện tập vận dụng HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GV – PTNL GV phát phiếu học tập HS thảo luận theo Bài 1: Trình bày cách nhận biết ion cho HS, chia lớp thành nhóm, sau lên trình dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+ nhóm, nhóm làm bày theo hướng dẫn Giải câu nhận biết GV Ba2+, Fe3+, Cu2+ 2+dd SO4 Bài 1: Trình bày cách  trắ ng khô ng hiệ n tượng nhận biết ion 2+ 3+ 2+ Ba Fe , Cu dung dịch riêng rẽ sau: +dd NH3 dö Ba2+, Fe3+, Cu2+  nâ u đỏ  xanh, sau đó tan 3+ Bài 2: Có ống nghiệm Fe Cu2+ khơng nhãn, ống Bài 2: Có ống nghiệm khơng nhãn, ống Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu Giáo án Hóa học 12 nghiệm chứa dung dịch sau NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2 Chỉ dùng thuốc thử nhận biết dung dịch trên? Bài Hãy phân biệt dung dịch riêng rẽ sau(NH4)2S (NH4)2SO4 thuốc thử Bài Có hỗn hợp khí gồm SO2, CO2, H2 Hãy chứng minh hỗn hợp có khí Viết phương trình hóa học phản ứng HS thảo luận cặp đơi hồn thành phiếu học tập số Phát triển lực giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngơn ngữ hóa học, thực hành thí nghiệm Năm học 2016-2017 nghiệm chứa dung dịch sau NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2 Chỉ dùng thuốc thử nhận biết dung dịch trên? HD: - Dùng dung dịch NaOH để nhận biết dd trên: + Có khí mùi khai → nhận biết dd NH4Cl + Xuất kết tủa trắng xanh sau để khơng khí chuyển màu nâu đỏ nhận biết dd FeCl2 + Xuất kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan dần nhận biết dd AlCl3 + Xuất kết tủa trắng → nhận biết dd MgCl2 + Xuất kết tủa xanh → nhận biết dd CuCl2 NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl 4Fe(OH)2 + O2+2H2O → 4Fe(OH)3 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl Al(OH)3 + NaOH → Na AlO2 + 2H2O MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl Bài Hãy phân biệt dung dịch riêng rẽ sau (NH4)2S (NH4)2SO4 thuốc thử - Dùng dung dịch Ba(OH)2 để nhận biết dd trên: + Xuất kết tủa có khí mùi khai → nhận biết dd (NH4)2SO4 (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O + Có khí mùi khai → nhận biết dd (NH4)2S (NH4)2S+ Ba(OH)2 → BaS + 2NH3 + 2H2O Bài Có hỗn hợp khí gồm SO2, CO2, H2 Hãy chứng minh hỗn hợp có khí Viết phương trình hóa học phản ứng HD - Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Br2, thấy dung dịch nhạt màu dần → chứng tỏ hỗn hợp có chứa SO2 - Khí ngồi dẫn vào qua dung dịch Ca(OH)2 thấy vẩn đục → chứng tỏ hỗn hợp có chứa CO2 - Khí lại đốt khơng khí, sau làm lạnh thấy có nước ngưng tụ chứng tỏ hỗn hợp có chứa khí H2 Phiếu học tập số GV phát phiếu học tập số cho HS, u cầu HS làm việc cặp đơi Sau GV thu phiếu số HS chấm điểm Phiếu học tập số Câu 1: Chỉ dùng hố chất sau nhận biết kim loại: Na, Al, Mg, Ag A H2O B dd HCl C dd NaOH D dd NH3 Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu Giáo án Hóa học 12 Năm học 2016-2017 Câu 2: Để nhận biết chất rắn: Al2O3, MgO, CaCl2 dùng nhóm thuốc thử sau đây? A H2O HCl B H2O H2SO4 C H2O NaOH D H2O NaCl Câu 3: Có dung dịch gần khơng màu: FeSO Fe2(SO4)3 Tất chất dãy sau dùng để phân biệt chất đó? A Cu, KMnO4, NaOH, HNO3, Fe B BaCl2, Cu, NaOH, Mg C BaCl2, Cu, KMnO4, NaOH, Fe D Cu, KMnO4, NaOH, Mg Câu 4: Để phân biệt axit đặc nguội: HCl, H 2SO4, HNO3 đựng riêng biệt lọ nhãn ta dùng thuốc thử sau đây? A Fe B CuO C Al D Cu Câu 5: Có thể phân biệt kim loại Al Zn thuốc thử là: A Dung dịch NaOH dung dịch HCl B Dung dịch NH3 dung dịch NaOH C Dung dịch NaOH khí CO2 D Dung dịch HCl dung dịch NH3 Câu 6: Có thuốc thử sau: dung dịch Ba(OH)2, quỳ tím, dung dịch Na2CO3, dung dịch NaOH Số thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch nhãn: NH 4Cl, NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2 là: A B C D Câu 7: Cho dãy chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3 Số chất dãy tác dụng với lượng dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa A B C D Câu 8: Có cốc nhãn đựng riêng biệt chất sau: Nước nguyên chất, nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cửu, nước cứng toàn phần Trong số thuốc thử sau đây: Dung dịch nước xà phòng, dd Na2CO3, dd Ca(OH)2, dd HCl, dd Na3PO4 chọn tối thiểu thuốc thử để phân biệt loại nước cốc trên? A B C D Câu 9: Trong nước tự nhiên thường có lẫn lượng nhỏ muối Ca(NO 3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 Có thể dùng hoá chất sau để loại đồng thời muối ? A NaOH B Na2CO3 C NaHCO3 D K2SO4 Câu 10: Có mẫu hợp kim: Cu - Ag; Cu - Al; Cu - Zn Chỉ dùng axit dung dịch bazơ sau phân biệt msẫu hợp kim trên? A HCl NaOH B HNO3 NH3 C H2SO4 NaOH D H2SO4 loãng NH3 Câu 11: Hồ tan chất khí vào nước, lấy dung dịch thu cho tác dụng đến với dung dịch ZnSO4, thấy có kết tủa trắng kết tủa lại tan Khí là: A HCl B SO2 C NO2 D NH3 Câu 12: Có năm dung dịch đựng riêng biệt năm ống nghiệm: (NH 4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3 Cho dung dịch Ba(OH)2 đến vào năm dung dịch Sau phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là: A B C D Hoạt động mở rộng Câu Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt ba lọ bị nhãn, ta dùng thuốc thử A Al B Fe C CuO D Cu Câu Có thể phân biệt dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) thuốc thử Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu Giáo án Hóa học 12 Năm học 2016-2017 A giấy quỳ tím B Zn C Al D BaCO3 Câu Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt chất riêng biệt nhóm sau đây? A Mg, K, Na B Fe, Al2O3, Mg C Mg, Al2O3, Al D Zn, Al2O3, Al Câu Để phân biệt CO2 SO2 cần dùng thuốc thử A dung dịch NaOH B nước brom C CaO D dung dịch Ba(OH)2 Câu Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 A đồng(II) oxit dung dịch HCl B kim loại Cu dung dịch HCl C dung dịch NaOH dung dịch HCl D đồng(II) oxit dung dịch NaOH Câu Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl A BaCO3 B BaCl2 C (NH4)2CO3 D NH4Cl − Câu Để nhận ion NO3 dung dịch Ba(NO3)2, người ta đun nóng nhẹ dung dịch với A kim loại Cu B dung dịch H2SO4 loãng C kim loại Cu dung dịch Na2SO4 D kim loại Cu dung dịch H2SO4 loãng Câu Có ống nghiệm đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, Mỗi ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3 Biết rằng: - Dung dịch ống nghiệm tác dụng với sinh chất khí; - Dung dịch ống nghiệm không phản ứng với Dung dịch ống nghiệm 1, 2, 3, là: A ZnCl2, HI, Na2CO3, AgNO3 B ZnCl2, Na2CO3, HI, AgNO3 C AgNO3, HI, Na2CO3, ZnCl2 D AgNO3, Na2CO3, HI, ZnCl2 Câu Thuốc thử sau dùng để phân biệt khí H2S với khí CO2? A Dung dịch HCl B Dung dịch Pb(NO3)2 C Dung dịch NaCl D Dung dịch K2SO4 Câu 10 Thuốc thử phân biệt khí O2 với khí O3 phương pháp hóa học? A Dung dịch H2SO4 C Dung dịch NaOH B Dung dịch KI + hồ tinh bột D Dung dịch CuSO4 Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu ... TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Hoạt động khởi động 1.1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Lớp 12A1 12A2 12A4 12A6 12A7 12A9 Vắng 1.2.Kiểm tra cũ: Kiểm tra trinh luyện tập Hoạt động luyện tập vận dụng HOẠT... chứng minh hỗn hợp có khí HD: Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu Giáo án Hóa học 12 Năm học 2016-2017 - Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Pb(NO 3)2, thấy xuất kết tủa đen chứng tỏ hỗn... SỐ HỢP CHẤT VÔ CƠ (Tiết 3) Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu Giáo án Hóa học 12 Năm học 2016-2017 A CHUẨN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG I KIẾN THỨC – KĨ NĂNG Kiến thức Củng cố kiến thức
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN HÓA HỌC NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ, GIÁO ÁN HÓA HỌC NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay