GIÁO ÁN HỢP KIM CỦA SẮT

6 33 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 16:19

Những chất phản ứng với Na (K) giải phóng H2 là: Ancol, phenol, axit , H2O Những chất phản ứng dung dịch NaOH (KOH) là: phenol, axit , muối amôni, aminoaxit Những chất phản ứng với dung dịch NaOH (KOH) khi đun nóng: là este; dẫn xuất Những chất phản ứng với CaCO3, NaHCO3 giải phóng CO2 là: axit RCOOH Những chất phản ứng với dung dịch axit HCl, HBr là : ancol, amin, anilin, aminoaxit, muối amoniRCOONH4, muối của amin RNH3Cl Những chất có phản ứng với dung dịch AgNO3/ dd NH3: khi đun nóng có kết tủa Ag : (phản ứng tráng bạc ) : các chất có nhóm –CHO : RCHO , HCOOH , HCOOR , HCOONH4, glucozơ, fructozơ, mantozơ . Những chất có phản ứng với Cu(OH)2/NaOH – Tạo thành muối, nước: là axit – Tạo thành dung dịch có màu xanh lam: các chất có nhiều nhóm OH kế cận: như etilen glycol ; glixerol , glucozơ; Fructozơ ; Mantozơ ; Saccarozơ. – Khi đun nóng tạo thành kết tủa có màu đỏ gạch Cu2O là : các chất có nhóm –CHO Những chất có phản ứng dung dịch nước brôm: – Làm mất màu dung dịch nước brôm: các chất không no có liên kết pi ( = ; ≡ ); andehit RCHO bị oxi hóa bới ddBr2. – Tạo kết tủa trắng: phenol; anilin. Những chất có phản ứng cộng H2 ( Ni): các chất có liên kết pi: ( =; ≡ ); benzen; nhóm chức andehit RCHO; Nhóm chức Xeton RCOR; tạp chức: glucozơ, fructozơ . Các chất có phản ứng thủy phân : Tinh bột; xenlulozơ; mantozơ; saccarozơ, peptit; protein, este, chất béo Các chất có phản ứng trùng hợp : những chất có liên kết đôi ( C=C) hay vòng không bền Những chất có phản ứng trùng ngưng là : Các chất có nhiều nhóm chức. Polime thiên nhiên: cao su thiên nhiên, tơ tằm, bông, xenlulozo , tinh bột Polime nhân tạo ( bán tổng hợp ): tơ Visco, tơ axetat, xenlulozo trinitrat. Polime tổng hợp ( điều chế từ phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng): các polime còn lại : PE, PVC…. Polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng: Nilon-6 , Nilon-7, Nilon-6,6, tơ lapsan, nhựa PPF Polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp: ( còn lại ) : PE, PVC , Caosubuna , Caosu buna-S ,tơnitron…. Tơ có nguồn gốc xenlulozo : sợi bông, tơ Visco, tơ axetat Tơ poliamit : Nilon-6 , Nilon-7 , Nilon-6,6 20. Tripeptit….polipeptit, protein lòng trắng trứng: có phản ứng màu biure ( phản ứng Cu(OH)2 có màu tím. IV. So sánh lực bazo của các amin ( amin no > NH3 > Amin thơm) V. Môi trường của dung dịch, PH ( chú ý phenol , anilin , Glixin không làm quỳ tím đổi màu) Axit RCOOH: quỳ tím hóa đỏ. Amin no : quỳ tím hóa xanh. aminoaxit ( tùy vào số nhóm chức ) Muối của axit mạnh bazo yếu quỳ hóa đỏ. Muối của axit yếu bazo mạnh quỳ hóa xanh. VI. Nhận biết các chất hữu cơ Nếu chỉ dùng 1 hoá chất nhận biết hợp chất hữu cơ thì hóa chất thường sử dụng là: – Quỳ tím ( nếu thấy có amin, axit… ) * Cu(OH)2 ( Nếu thấy có Glucozo , Glixerol , andehit.. ) – Dung dịch brom ( Nếu thấy có Phenol , anilin, hợp chất không no .. Phân biệt giữa Glucozơ và Fructozơ dùng dung dịch brom Phân biệt giữa dipeptit và các polipeptit khác dùng Cu(OH)2 ( phản ứng màu biore)- Nhận biết protein (lòng trắng trứng …) : dùng Cu(OH)2 : có màu tím xuất hiện hoặc dùng HNO3 : có màu vàng VII. Điều chế Este ( từ phản ứng este hóa : axit phản ứng với ancol ) chú ý các este đặc biệt : vinylaxetat , phenyl axetat ( điều chế riêng ) Glucozo( từ tinh bột , xenlulozo, mantozo) Ancol etylic ( từ glucozo bằng phương pháp lên men) Anlin ( từ nitrobenzen) Các polime điều chế từ phản ứng trùng ngưng : ( nilon -6, nilon-7, nilon-6,6 , tơ lapsan nhựa PPF) Các polime điều chế từ phản ứng trùng hợp : ( PE , PVC , PVA , cao su buna , tơ nitron ….) B. PHẦN KIM LOẠI Học thuộc: Cấu hình eNa( z=11) [Ne] 3s1 ; Mg ( z=12) [Ne] 3s2 ; Al( z=13) [Ne] 3s2 , 3p1 ; Fe( z=26) [Ar] 3d6, 4s2 ; Cr( z=24) [Ar] 3d5, 4s1 và suy ra vị trí trong bảng tuần hoàn. Nhớ qui luật biến đổi tính chất trong nhóm A ( từ trên xuống: tính kim loại tăng , bán kính nguyên tử tăng , năng lượng ion hóa giảm , độ âm điện giảm). Nhớ qui luật biến đổi tính chất trong chu kì ( từ trái sang phải : tính kim loại giảm , bán kính nguyên tử giảm , năng lượng ion hóa tăng, độ âm điện tăng , tính phi kim tăng). Tính chất Vật lí chung của kim loại: Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim. Các tính chất vật lí chung này là do các electron tự do trong kim loại gây ra. – Kim loại dẻo nhất là: Au – Kim loại dẫn điện tốt nhất là: Ag – Kim loại nhẹ nhất là: Li ( D = 0,5 g/cm3) – Kim loại nặng nhất: Os ( D= 22,6 g/ cm3 ) – Kim loại cứng nhất: Cr ( độ cứng =9/10) – Kim loại mềm nhất: Cs ( độ cứng = 0,2 ) – Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là: W ( 34100c) thấp nhất là: Hg (-390c) Nhớ dãy điện hóa của kim loại và áp dụng: ( kiến thức trọng tâm) đặc biệt chú ý cặp Fe3+/Fe2+ – Kim loại trước cặp Fe3+/Fe2+ phản ứng với Fe3+ ví dụ : Cu + 2FeCl3 -> CuCl2 + 2FeCl2. Ví dụ Fe + 2FeCl3 -> 3FeCl2 Tính chất hóa học chung của kim loại: Tính khử (dễ bị oxi hóa) – Kim loại phản ứng với oxi: (trừ Ag , Pt , Au) – Kim loại phản ứng với HCl và H2SO4 loãng: (trừ Pb , Cu , Ag , Hg, Pt , Au) – Kim loại phản ứng với HNO3 và H2SO4 đặc: ( trừ Pt , Au ) – Kim loại phản ứng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội : ( trừ Al, Fe , Cr, Pt , Au ) – Kim loại phản ứng với nước ở đk thường : ( có : nhóm IA , Ca, Sr , Ba ) – Kim loại phản ứng dung dịch kiềm ( NaOH , KOH , Ba(OH)2 ) nhớ nhất : Al , Zn – Kim loại trước cặp Fe3+/Fe2+ phản ứng với Fe3+ ví dụ : Cu + 2FeCl3 CuCl2 + 2FeCl2 Điều chế kim loại – Nguyên tắc : khử ion kim loại trong các hợp chất thành kim loại tự do: Mn+ + ne M – Phương pháp : điện phân nóng chảy : dùng điều chế kim loại nhóm IA , IIA , Al điện phân dung dịch muối : dùng điều chế kim loại sau nhôm – Nhiệt luyện : dùng điều chế các kim loại : ( Zn , Cr , Fe ………) – Thủy luyện : thường nhất dùng điều chế các kim loại : ( Cu , Ag ………) Sự ăn mòn kim loại: Cần phân biệt giữa 2 loại ăn mòn – Ăn mòn hóa học ( không làm phát sinh dòng điện ) – Ăn mòn điện hóa ( chú ý gợi ý của đề : có 2 kim loại, hợp kim gang, thép để trong dung dịch chất điện li HCl, dd muối, không khí ẩm …) Chú ý kim loại có tính khử mạnh hơn thì đóng vai trò cực âm ( anod) bị ăn mòn. Ở cực âm xãy ra quá trình oxi hóa. Dòng electron di chuyển từ cực âm sang cực dương tạo nên dòng điện ) Ví dụ hợp kim Zn- Cu để trong dung dịch HCl loãng bị ăn mòn điện hóa ( Zn làm cực âm và bị ăn mòn ) Học thuôc hai loại hợp kim của sắt : Gang và thép a. Gang : là hợp kim của sắt và C (% C : 2-5%) và một số các nguyên tố : Si , S, Mn , P – Nguyên tắc sản suất : Dùng than cốc (CO) khử sắt oxit ở nhiệt độ cao. – Nguyên liệu : quặng sắt , than cốc , chất chảy (CaCO3 hay SiO2) b. Thép: là hợp kim của sắt và C (% C : 0,01-2%) và một lượng rất nhỏ các nguyên tố : Si , S, Mn , P – Nguyên tắc sản suất : Oxi hóa C , Si , S, P có trong gang để làm giảm hàm lượng của các nguyên tố này . – Nguyên liệu : gang trắng , không khí , chất chảy (CaCO3 hay SiO2) Công thức một số chất cần nhớ và ứng dụng – Chứa Ca, Mg: CaCO3.MgCO3: đolomit ; CaSO4.2H2O thạch cao sống; CaSO4.H2O thạch cao nung CaSO4.thạch cao khan; CaCO3: đá vôi – Chứa Al : Al203.2H2O boxit ; Na3AlF6 : criolit ; K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O : phèn chua – Chứa Fe : Fe2O3 ; hematit ; Fe3O4 ;manhetit ; FeCO3xiderit ; FeS2 pirit Nước cứng nước mềm và các phương pháp làm mềm nước cứng – Nước cứng là nước chứa nhiềuu ion Ca2+ hay Mg2+ – Nước mềm là nước chứa rất ít hay không chứa ion Ca2+ , Mg2+ – Nguyên tắc làm mềm nước : Làm giảm nồng độ các ion Ca2+ , Mg2+ trong nước cứng bằng cách chuyển các ion này thành các chất không tan . – Để làm mềm nước cứng tạm thời có thể dùng : đun sôi, ddNaOH, Ca(OH)2 vừa đủ, Na2CO3, Na3PO4- Để làm mềm nước cứng vỉnh cữu hay toàn phần dùng : Na2CO3, hay Na3PO4 Thuộc tên Kim loại kiềm Nhóm IA : Li, Na, , Rb, Cs, Fr: ( là kim loại nhẹ , mềm , dễ nóng chảy , phản ứng được với H2O tạo dung dịch kiềm , oxit , hidroxit tan trong nước tạo dung dịch kiềm là baz mạnh) Thuộc tên Kim loại kiềm thổ : Nhóm IIA : Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra: ( chú ý Ca , Ba , Sr phản ứng với nước tạo dung dịch kiềm. CaO, BaO, SrO, Ca(OH)2, Ba(OH)2, Sr(OH)2 tan trong nước tạo dung dịch kiềm Phản ứng đặt trưng nhất bài Al là phản ứng với dung dịch kiềm Al + NaOH + H2O -> NaAlO2 = 3/2 H2 Al2O3 , Al(OH)3 tan trong dung dịch kiềm và dung dịch axit mạnh Cần nhớ phản ứng nhiệt nhôm : ví dụ : 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe ( ứng dụng để hàn kim loại )2Al + Cr2O3 Al2O3 + 2Cr ( ứng dụng để sản xuất crom ) Chú ý hiện tượng khi cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch muối AlCl3 ( có kết tủa trắng , dư NaOH kết tủa tan dần ) Sắt Chú ý: – Các trường hợp Sắt phản ứng tạo hợp chất sắt (II): sắt phản ứng với HCl, H2SO4 loãng, S, dung dịch muối – Các trường hợp Sắt phản ứng tạo hợp chất sắt (III): sắt phản ứng với HNO3 dư, H2SO4 đặc nóng dư, Cl2, Br2, dung dịch AgNO3 dư – Tính chất hóa học của hợp chất Sắt (III) Fe2O3 , FeCl3 ….: là tính oxi hóa – Hợp chất Sắt (II) FeO, FeCl2: có thể là chất khử hay oxi hóa ( tùy phản ứng )- Các oxit sắt , hidroxit sắt là bazơ. Andre Andre Crom Chú ý – Các trường hợp Crom phản ứng tạo hợp chất crom (II) : crom phản ứng với HCl, H2SO4 loãng – Các trường hợp crom phản ứng tạo hợp chất crom (III) : crom phản ứng với HNO3 dư, H2SO4 đặc nóng dư, Cl2, Br2, O2, S – Tính chất hóa học của hợp chất crom (IV) CrO3, K2Cr2O7 ….: là tính oxi hóa – Hợp chất Crom (III) Cr2O3, CrCl3: có thể là chất khử hay oxi hóa ( tùy phản ứng ) – Các oxit CrO, hidroxit Cr(OH)2l à bazơ. – Các oxit Cr2O3, hidroxit Cr(OH)3 lưỡng tính – CrO3, H2CrO4, H2Cr2O7: là axit Các chất lưỡng tính cần nhớ Aminoaxit , RCOONH4 , muối HCO3_ , Al2O3, ZnO, BeO, Cr2O3, Al(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Cr(OH)3. Biết phân biệt các chất vô cơ và các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Đọc sơ bài hóa học và môi trường liên hệ các kiến thức trong đời sống. Ghi nhớ điều kiện phản ứng trao đổi ion trong dung dịch (sản phẩm có : kết tủa, hay chất khí, hay chất điện li yếu ) Thi thử Đại học trên điện thoại di động – Tại sao không? Để lại bình luận về bài viết Những bài viết liên quan Hãy trân trọng điểm 8, đừng mặc định trẻ phải luôn đạt điểm 9-10 Hãy trân trọng điểm 8, đừng mặc định trẻ phải luôn đạt điểm 9-10 Giành trọn điểm phần lý thuyết môn Hóa với 6 bí kíp từ chuyên gia Giành trọn điểm phần lý thuyết môn Hóa với 6 bí kíp từ chuyên gia Đánh giá đề thi minh họa lần 3 của Bộ GDĐT môn Toán Đánh giá đề thi minh họa lần 3 của Bộ GDĐT môn Toán Học lí thuyết, luyện bài tập, kiểm tra năng lực định kì toán 10Học lí thuyết, luyện bài tập, kiểm tra năng lực định kì toán 12Học lí thuyết, luyện bài tập, kiểm tra năng lực định kì toán 11 Category : Bản tin Giáo dục, Luyện thi đại học, Tài liệu ôn tậpTags : luyện thi đại học 2017, ôn thi đai học Nhập nội dung tìm kiếm ... Ứng dụng học tập Khóa học tiêu biểu Giới thiệu Giáo án Hóa học 12 Năm học 2016-2017 Tuần 29: Từ ngày 06/03 đến ngày 11/03/2017 Tiết 53 Bài 32– HỢP CHẤT CỦA SẮT (tiết 1) A CHUẨN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG I KIẾN THỨC – KĨ NĂNG Kiến thức Sau học xong chủ đề, học sinh trình bày được: + Tính chất vật lí, ngun tắc điều chế ứng dụng số hợp chất sắt (II) Học sinh giải thích được: + Tính khử hợp chất sắt (II): FeO, Fe(OH)2, muối sắt(II) Kĩ + Có kỹ cần thiết dự đốn, kiểm tra thí nghiệm kết luận tính chất hố học hợp chất sắt; Làm việc nhóm, thuyết trình thơng tin, phản biện + Viết phương trình hố học minh hoạ tính khử tính oxi hóa Fe2+ + Tính thành phần phần trăm khối lượng sắt, muối sắt oxit sắt hỗn hợp phản ứng Xác định tên kim loại dựa vào số liệu thực nghiệm + Nhận biết ion Fe2+trong dung dịch Thái độ + Học sinh có thái độ tích cực, chủ động, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, hoạt động nhóm + Có ý thức bảo vệ mơi trường, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, loại vật liệu sắt, có ý thức tìm tòi sáng tạo tận dung nguyên liệu có sẵn II PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Năng lực chuyên biệt - Năng lực thực hành hóa học: làm thí nghiệm, quan sát tượng giải thích tượng xảy tiến hành thí nghiệm tính chất hóa học sắt - Năng lực tính tốn qua việc giải thích tập hóa học có bối cảnh thực tiễn Các lực khác - Năng lực sáng tạo, lực tư duy, lực giải vấn đề, lực hợp tác hoạt động nhóm - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: diễn đạt trình bày ý kiến nhận định thân B CHUẨN BỊ Giáo viên Đồ dùng dạy học: - Dụng cụ, hóa chất: dây sắt, đinh sắt, dd H2SO4 loãng, HNO3, dd CuSO4, dd HCl, dd NaOH - Dụng cụ: Bộ thí nghiệm: ống nghiệm, giá sắt, đèn cồn - Giáo án, phiếu học tập, bảng biểu - Máy chiếu, Laptop Học sinh - Chuẩn bị trước nhà theo hướng dẫn giáo viên - Tích cực, chủ động thực nhiệm vụ theo lựa chọn phân công C.PHƯƠNG PHÁP – KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp sử dụng: Phương pháp dạy học theo nhóm, ki thuật khăn trải bàn D TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Hoạt động khởi động 1.1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu Giáo án Hóa học 12 Năm học 2016-2017 Lớp 12A1 12A2 12A4 12A6 12A7 12A9 Vắng 1.2.Kiểm tra cũ: Giáo viên nêu vấn đề yêu cầu học sinh dùng kiến thức học viết phương trình (1) FeO + HCl �� � (2) Fe(OH)2 + HCl �� � (3) Fe(OH)2 + O2 + H2O �� � Giáo viên gợi ý học sinh trả lời phản ứng (1), (2) hợp chất sắt (II) thể tính bazơ Sau nêu vấn đề phản ứng (3) tính chất đặc trưng hợp chất sắt (II) tính ? Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - PTNL NỘI DUNG GV: I HỢP CHẤT Fe(II) Sắt có trạng thái số oxi HS trả lời - Tính chất hóa học đặc trưng Fe(II) tính khử hóa nào? Từ suy hợp (nhường 1e) chất sắt (II) thể tính chất Fe2+  Fe3+ + 1e hóa học nào? GV: khẳng định hợp chất sắt 1/ Sắt (II) oxít: FeO (II) vừa có tính oxi hóa vừa có TCVL tính khử, đặc biệt - FeO chất rắn, đen, khơng có tự nhiên quan tâm tới tính khử Đó TCHH tính chất hóa học đặc trưng - oxit bazo hợp chất sắt (II) + không tác dụng với nước GV để tìm hiểu hợp chất + Tác dụng vơi dd axit mạnh HCl, H2SO4 loãng sắt (II)lớp chia thành FeO + 2HCl �� � FeCl2 + H2O nhóm hồn thành nhiệm - Tính khử vụ sau: FeO tan dd HNO3 loãng  NO  + NV 1: tìm hiểu FeO 3FeO+10HNO3(l)  3Fe(NO3)3+NO+5H2O -Tính chất vật lý Phương trình ion thu gọn: - Tính chất hóa học 3FeO+NO3- +10H+  3Fe3++NO+5H2O - Điều chế - Tính oxi hóa + NV 2: tìm hiểu Fe(OH)2 FeO + CO → Fe + CO2 -Tính chất vật lý Điều chế: - Tính chất hóa học  CO 5000 c Fe2O3+  - Điều chế    2FeO+CO2 H2  Tiến hành TN điều chế Fe(OH)2 từ dd FeSO4 dung 2/ Sắt (II) hiđroxit Fe(OH)2 dịch NaOH + NV 3: tìm hiểu muối sắt (II) HS thảo luận - Fe(OH)2 rắn màu trắng xanh, khơng tan -Tính chất vật lý nhóm, lên trình nước - Tính chất hóa học bày theo HD - Fe(OH)2 bền khơng khí => dễ bị oxi hóa thành Fe(OH)3 màu nâu đỏ  - Điều chế GV 4Fe(OH)2+O2+2H2O  4Fe(OH)3 GV tổ chức cho nhóm HS nhận xét - Điều chế Fe(OH)2 tinh khiết: điều chế điều thảo luận, sau thống lại ý kiến chung vào giấy A0 Phát triển kiện khơng có khơng khí 2+ GV gọi HS lực hợp tác, Fe +2OH  Fe(OH)3 Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu Giáo án Hóa học 12 nhóm báo cáo nội dung chuẩn bị, nhóm lại lắng nghe, nhận xét bổ sung GV nhận xét, bổ sung chốt kiến thức Năm học 2016-2017 giao tiếp, giải 3/ Muối Fe(II) vấn đề, - Muối Fe(II) + chất oxi hóa  Muối Fe(III) 3 thực hành hóa VD: 2 F eCl  Cl  F eCl3 học - Muối Fe(II)đa số tan nước, kết tinh dạng ngậm nước: FeSO4.7H2O , FeCl2.4H2O - Điều chế:  Fe  +HCl  muối Fe(II)  FeO  Fe(OH )  VD:Fe +2HCl  FeCl2+ H2 FeO+ H2SO4  FeSO4+H2O Hoạt động luyện tập vận dụng Viết ptpư theo dãy chuyển hoá sau: Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO → Fe(NO3)3 → Fe(NO3)2 Hoạt động mở rộng Câu 1: Phản ứng minh họa tính khử FeO A FeO + HCl B FeO + H2SO4 loãng C FeO + HNO3 loãng D FeO + Al Câu 2: Trong chất sau Fe, FeSO4 , Fe2(SO4)3 chất có tính khử, chất có tính oxi hóa tính khử ? Cho kết theo thứ tự A Fe, FeSO4 B FeSO4, Fe2(SO4)3 C Fe, Fe2(SO4)3 D FeSO4, Fe Câu 3: Dãy chất tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 A AgNO3, NaOH, Cu B AgNO3, Br2, NH3 C NaOH, Mg, KCl D KI, Br2, NH3 Câu 4: Khối lượng K2Cr2O7 cần để tác dụng vừa đủ 0,6 mol FeSO4 môi trường H2SO4 A 26,4 B 27,4 C 28,4 D 29,4 Câu 5: nhận biết đưa vào dạy Phản ứng sau chứng minh hợp chất sắt (II) có tính khử: A FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl B Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O C 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O D FeO + CO → Fe + CO2 Câu 6: Hoà tan oxit sắt từ Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng thu dung dịch X Tìm phát biểu sai A Dung dịch X làm màu dung dịch thuốc tím (KMnO4) B Dung dịch X khơng thể hồ tan Cu C Cho NaOH vào dung dịch X, thu kết tủa để lâu không khí kết tủa tăng khối lượng D Dung dịch X tác dụng với dung dịch chứa ion Ag+ Bài tập Tìm phản ứng hóa học thực sơ đồ chuyển hóa sau: �� � Fe2+ �� �� � Fe3+ Fe �� � � Tiết 54 Bài 32– HỢP CHẤT CỦA SẮT (tiết 2) Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu Giáo án Hóa học 12 Năm học 2016-2017 A CHUẨN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG I KIẾN THỨC – KĨ NĂNG Kiến thức Sau học xong chủ đề, học sinh trình bày được: + Tính chất vật lí, nguyên tắc điều chế ứng dụng số hợp chất sắt (III) Học sinh giải thích được: + Tính oxi hố hợp chất sắt (III) : Fe2O3, Fe(OH)3, muối sắt(III) ) Kĩ + Có kỹ cần thiết dự đốn, kiểm tra thí nghiệm kết luận tính chất hố học hợp chất sắt; Làm việc nhóm, thuyết trình thơng tin, phản biện + Viết phương trình hố học minh hoạ tính oxi hóa Fe3+ + Tính thành phần phần trăm khối lượng sắt, muối sắt oxit sắt hỗn hợp phản ứng Xác định tên kim loại dựa vào số liệu thực nghiệm + Nhận biết ion Fe3+ dung dịch Thái độ + Học sinh có thái độ tích cực, chủ động, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, hoạt động nhóm + Có ý thức bảo vệ mơi trường, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, loại vật liệu sắt, có ý thức tìm tòi sáng tạo tận dung nguyên liệu có sẵn II PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Năng lực chuyên biệt - Năng lực thực hành hóa học: làm thí nghiệm, quan sát tượng giải thích tượng xảy tiến hành thí nghiệm tính chất hóa học sắt - Năng lực tính tốn qua việc giải thích tập hóa học có bối cảnh thực tiễn Các lực khác - Năng lực sáng tạo, lực tư duy, lực giải vấn đề, lực hợp tác hoạt động nhóm - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: diễn đạt trình bày ý kiến nhận định thân B CHUẨN BỊ Giáo viên Đồ dùng dạy học: - Dụng cụ, hóa chất: dây sắt, đinh sắt, dd H2SO4 loãng, HNO3, dd CuSO4, dd HCl, dd NaOH - Dụng cụ: Bộ thí nghiệm: ống nghiệm, giá sắt, đèn cồn - Giáo án, phiếu học tập, bảng biểu - Máy chiếu, Laptop Học sinh - Chuẩn bị trước nhà theo hướng dẫn giáo viên - Tích cực, chủ động thực nhiệm vụ theo lựa chọn phân công C.PHƯƠNG PHÁP – KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp sử dụng: Phương pháp dạy học theo nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn D TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Hoạt động khởi động 1.1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục Lớp 12A1 12A2 12A4 Vắng Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu 12A6 12A7 12A9 Giáo án Hóa học 12 1.2.Kiểm tra cũ: không Năm học 2016-2017 Hoạt động hình thành kiến thức hHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG PTNL GV: ? Nhận xét tính chất hóa HS trả lời II HỢP CHẤT Fe(III) học hợp chất Fe (III) - Tính chất hóa học đặc trưng hợp chất Giải thích? Fe(III) tính oxi hóa (nhận electron) GV để tìm hiểu hợp chất Fe3+ +1e  Fe2+ sắt (II)lớp chia thành Fe3++3e  Fe nhóm hồn thành nhiệm 1/ Sắt (III) oxit : Fe2O3 cao vụ sau: Fe2O3+Al  t   Al2O3+Fe + NV 1: tìm hiểu Fe2O3 Fe2O3+3CO  2Fe+ 3CO2  -Tính chất vật lý * Tính chất: - Tính chất hóa học - Rắn, đỏ nâu, khơng tan nước - Điều chế - Trong tự nhiên dạng quặng hêmatit dùng + NV 2: tìm hiểu Fe(OH)3 luyện gang -Tính chất vật lý - Fe2O3 oxit bazơ => tan axit mạnh  - Tính chất hóa học muối Fe(III) - Điều chế Fe2O3+6HCl  2FeCl3+3H2O Tiến hành TN điều chế * Điều chế: Fe(OH)3 từ dd Fe2(SO4)3 t0 2Fe(OH)3   Fe2O3+3H2O dung dịch NaOH t cao + NV 3: tìm hiểu muối sắt Fe2O3+ 3CO    2Fe+3CO2  (III) H2 -Tính chất vật lý 2/ Fe(OH)3 - Tính chất hóa học -Fe(OH)3 rắn, đỏ nâu, không tan nước Tiến hành thí nghiệm cho Cu HS thảo luận nhóm, - Fe(OH)3 tan axit mạnh  muối Fe(III) tác dụng với dd Fe2(SO4) lên trình bày theo HD 2Fe(OH)3+3H2SO4  Fe2(SO4)3+ 6H2O - Điều chế GV - Điều chế: GV tổ chức cho nhóm HS nhận xét Fe3++3OH-  Fe(OH)3  thảo luận, sau thống 3/ Muối Fe(III) lại ý kiến chung vào giấy A0 Phát triển lực Muối Fe(III)+ KL  Muối Fe(II) GV gọi HS hợp tác, giao tiếp, Oxi hóa khử nhóm báo cáo nội dung giải vấn đề, VD: chuẩn bị, nhóm lại thực hành hóa học 3 2 F eCl  F e  F eCl lắng nghe, nhận xét bổ 3 2 2 sung F eCl3  C u  F eCl  C uCl GV nhận xét, bổ sung chốt Tính chất: kiến thức - Các muối Fe(III) đa số tan nước - Kết tinh thường dạng ngậm nước VD: FeCl3.6H2O, Fe2(SO4)3.9H2O - FeCl3 dùng làm chất xúc tác tổng hợp hữu Hoạt động luyện tập vận dụng Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu Giáo án Hóa học 12 Viết ptpư theo dãy chuyển hoá sau: Năm học 2016-2017 Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe  FeCl3 Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 Hoạt động mở rộng Câu 1: Ở vùng gần vỉa quặng pirit sắt FeS 2, đất thường bị chua q trình oxi hóa chậm FeS2 oxi khơng khí sinh H2SO4 Fe2(SO4)3 theo phương trình sau: 4FeS2 +15O2 +2H2O → 2Fe2(SO4)3 +2H2SO4 Để khử chua đất người ta thường bón chất sau trước canh tác: A Phân chuồng B Tro bếp C Đá vôi D Vơi Câu 2: Lần lượt đốt nóng FeS2; FeCO3; Fe(OH)2; Fe(NO3)3 khơng khí (lấy dư) đến khối lượng không đổi Một số học sinh nêu nhận xét sau: (1) Sản phẩm rắn thí nghiệm giống nhau; (2) Mỗi thí nghiệm tạo sản phẩm khí khác nhau; (3) Có chất đốt nóng tạo chất khí; (4) Nếu lấy chất ban đầu mol tổng số mol khí mol Có nhận xét đúng? A B C D Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu ...Giáo án Hóa học 12 Năm học 201 6-2 017 Lớp 12A1 12A2 12A4 12A6 12A7 12A9 Vắng 1.2.Kiểm tra cũ: Giáo viên nêu vấn đề yêu cầu học sinh dùng kiến... tra sĩ số, đồng phục Lớp 12A1 12A2 12A4 Vắng Giáo viên Nguyễn Thị Hiền – Trường THPT Nguyễn Siêu 12A6 12A7 12A9 Giáo án Hóa học 12 1.2.Kiểm tra cũ: không Năm học 201 6-2 017 Hoạt động hình thành...  -Tính chất vật lý * Tính chất: - Tính chất hóa học - Rắn, đỏ nâu, không tan nước - Điều chế - Trong tự nhiên dạng quặng hêmatit dùng + NV 2: tìm hiểu Fe(OH)3 luyện gang -Tính chất vật lý -
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN HỢP KIM CỦA SẮT, GIÁO ÁN HỢP KIM CỦA SẮT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay