Giao ước nợ và Kế toán thận trọng

53 88 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 15:49

Giao ước nợ và Kế toán thận trọng V A LERI V . NIKOLAEV ∗Sử dụng một mẫu của hơn 5.000 các vấn đề nợ, tôi kiểm tra xem doanh nghiệp có sử dụng rộng rãi các giao ước trong các hợp đồng nợ công để phát hiện và ghi nhận lỗ kịp thời trong lợi nhuận kế toán. Giao Ước chi phối chuyển nhượng quyền ra quyết định và kiểm soát từ các cổ đông sở hữu trái phiếu khi một công ty gặp khủng hoảng tài chính và do đó hạn chế khả năng các nhà quản lý chiếm đoạt tài sản sở hữu trái phiếu. Giao Ước được kỳ vọng sẽ hạn chế cơ hội quản lý, tuy nhiên, chỉ trong điều kiện hệ thống kế toán ghi nhận lỗ kịp thời. Do đó, nhu cầu về ghi nhận lỗ kịp thời tỷ lệ thuận với sự tin cậy của một hợp đồng giao ước. Phù hợp với giả thuyết này, tôi tìm thấy bằng chứng cho thấy sự ảnh hưởng tích cực của giao ước trong hợp đồng nợ công đến mức độ ghi nhận lỗ kịp thời. Tôi cũng tìm thấy các bằng chứng cho thấy nợ tư nhân trước trước đó làm giảm đi các ảnh hưởng trong mối quan hệ này ... Restricts + β3 D (Rett < 0)Rett Restricts + ε t, (1) Et năm thu nhập t, P t-1 giá trị thị trường vốn chủ sở hữu vào cuối năm t - 1, Rett trở lại hàng năm, D(.) số chức lấy giá trị đối số ngược lại... năm t, đo thu nhập trước Các khoản mục bất thường (Compustat mục data18), P t-1 giá trị thị trường vốn chủ sở hữu năm t - (Compustat mục data199 * data25), Returns, Rett phức tạp năm tài sử dụng... liệu lấy từ Mergent Fixed Income Securities Database ) Để tất quan sát công ty qua năm nhau, giữ lại vấn đề nợ công ty năm Các mẫu bao gồm vấn đề nợ công nghiệp cho giai đoạn 198 0-2 006 BẢNG Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao ước nợ và Kế toán thận trọng, Giao ước nợ và Kế toán thận trọng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay