Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 2: Nhân đa thức với đa thức

8 38 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 15:16

Giáo án Đại số §2 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh nắm quy tắc nhân đa thức với đa thức, biết trình bày phép nhân đa thức theo quy tắc khác Kĩ năng: Có kĩ thực thành thạo phép nhân đa thức với đa thức II CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ ghi tập ? , máy tính bỏ túi; - HS: Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức, máy tính bỏ túi; - Phương pháp bản: Nêu giải vấn đề, hỏi đáp, so sánh, thảo luận nhóm III CÁC BƯỚC LÊN LỚP: Ổn định lớp: KTSS (1 phút) Kiểm tra cũ: (5 phút) HS1: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức Áp dụng: Làm tính nhân 1  x  x3 − x − ÷, tính giá trị biểu thức x = 2  HS2: Tìm x, biết 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30 Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Hình thành Hoạt động học sinh quy tắc (16 phút) -Treo bảng phụ ví dụ SGK Ghi bảng Quy tắc Ví dụ: (SGK) -Quan sát ví dụ bảng phụ rút kết luận Quy tắc: Muốn nhân -Qua ví dụ phát biểu -Muốn nhân đa thức đa thức với đa thức, ta quy tắc nhân đa thức với đa với đa thức, ta nhân nhân hạng tử đa thức hạng tử đa thức thức với hạng tử với hạng tử đa đa thức cộng thức cộng tích tích với với Nhận xét: Tích hai đa -Gọi vài học sinh nhắc -Nhắc lại quy tắc bảng thức đa thức lại quy tắc phụ -Em có nhận xét tích -Tích hai đa thức hai đa thức? đa thức -Hãy vận dụng quy tắc hồn -Đọc yêu cầu tập ?1 ?1 thành ?1 (nội dung bảng 1   xy − 1ữì( x x ) = xy ×( x − x − ) + + ( −1) ×( x − x − ) phụ) Ta nhân xy với (x3-2x-6) nhân (-1) với (x3-2x-6) sau cộng tích lại kết -Sửa hồn chỉnh lời giải tốn -Hướng dẫn học sinh thực nhân hai đa thức xếp -Từ tốn giáo viên đưa ý SGK = x y − x y − xy −3 +2 x + -Lắng nghe, sửa sai, ghi Chú ý: Ngồi cách tính ví dụ nhân -Thực theo yêu cầu hai đa thức biến ta tính theo cách sau: giáo viên 6x2-5x+1 -Đọc lại ý ghi vào x- tập + -12x2+10x-2 6x3-5x2+x 6x3-17x2+11x-2 Áp dụng ?2 Hoạt động 2: Vận dụng quy a) (x+3)(x2+3x-5) tắc =x.x2+x.3x+x.(-5)+3.x2+ giải tập áp dụng -Đọc yêu cầu tập ?2 (15 phút) -Treo bảng phụ tốn ?2 +3.3x+3.(-5) -Các nhóm thực =x3+6x2+4x-15 giấy nháp trình bày lời b) (xy-1)(xy+5) -Hãy hồn thành tập giải =xy(xy+5)-1(xy+5) cách thực theo =x2y2+4xy-5 nhóm -Sửa sai ghi vào tập ?3 -Sửa nhóm -Diện tích hình chữ nhật theo x y là: (2x+y)(2x-y)=4x2-y2 -Đọc yêu cầu tập ?3 -Với x=2,5 mét y=1 -Diện tích hình chữ nhật mét, ta có: -Treo bảng phụ tốn ?3 chiều dài nhân với 4.(2,5)2 – 12 = 4.6,25-1= -Hãy nêu cơng thức tính diện chiều rộng tích hình chữ nhật biết hai kích thước (2x+y)(2x-y) thu gọn -Khi tìm cơng thức tổng cách thực phép nhân quát theo x y ta cần thu hai đa thức thu gọn đơn gọn sau thực thức đồng dạng ta 4x2theo yêu cầu thứ hai y2 tốn Củng cố: ( phút) Bài tập 7a trang SGK =25 – = 24 (m2) Ta có:(x2-2x+1)(x-1) =x(x2-2x+1)-1(x2-2x+1) =x3 – 3x2 + 3x – -Hãy nhắc lại quy tắc nhân đa thức với đa thức -Hãy trình bày lại trình tự giải tập vận dụng Hướng dẫn học nhà, dặn dò: (3 phút) -Học thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức -Vận dụng vào giải tập 7b, 8, trang SGK; tập 10, 11, 12, 13 trang 8, SGK -Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức -Tiết sau luyện tập (mang theo máy tính bỏ túi) LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Kĩ năng: Có kĩ thực thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức qua tập cụ thể II CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ ghi tập 10, 11, 12, 13 trang 8, SGK, phấn màu; máy tính bỏ túi; - HS: Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức, quy tắc nhân đa thức với đa thức, máy tính bỏ túi; - Phương pháp bản: Nêu giải vấn đề, hỏi đáp, so sánh, thảo luận nhóm III CÁC BƯỚC LÊN LỚP: Ổn định lớp: KTSS (1 phút) Kiểm tra cũ: (7 phút) HS1: Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức Áp dụng: Làm tính nhân (x3-2x2+x-1)(5-x) HS2: Tính giá trị biểu thức (x-y)(x2+xy+y2) x = -1 y = Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Bài tập 10 Hoạt động học sinh trang SGK (8 phút) -Treo bảng phụ nội dung -Đọc yêu cầu đề -Muốn nhân đa thức -Muốn nhân đa thức với với đa thức ta làm đa thức, ta nhân hạng nào? Ghi bảng Bài tập 10 trang SGK 1  a) ( x − x + 3)  x − ÷ 2  = x ( x − x + 3) − −5 ( x − x + ) tử đa thức với = x3 − x + 23 x − 15 hạng tử đa thức b) ( x − xy + y ) ( x − y ) cộng tích với = x ( x − xy + y ) − -Hãy vận dụng công thức -Vận dụng thực − y ( x − xy + y ) vào giải tập = x − 3x y + 3xy − y -Nếu đa thức tìm mà -Nếu đa thức tìm mà có có hạng tử đồng dạng hạng tử đồng dạng ta Bài tập 11 trang SGK ta phải làm gì? phải thu gọn số hạng đồng dạng =2x2+3x-10x-15- -Sửa hồn chỉnh lời giải tốn (x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7 -Lắng nghe ghi 2x2+6x+x+7 Hoạt động 2: Bài tập 11 =-8 trang SGK (5 phút) Vậy giá trị biểu thức -Treo bảng phụ nội dung (x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7 -Hướng dẫn cho học sinh -Đọc yêu cầu đề không phụ thuộc vào giá thực tích -Thực tích biểu trị biến biểu thức, rút gọn thức, rút gọn có kết -Khi thực nhân hai số đơn thức ta cần ý gì? -Khi thực nhân hai đơn -Kết cuối sau thức ta cần ý đến dấu thu gọn số, chúng điều cho thấy giá trị -Lắng nghe ghi biểu thức không phụ thuộc vào giá trị biến Bài tập 13 trang SGK -Sửa hồn chỉnh lời giải (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1- tốn 16x)=81 Hoạt động 3: Bài tập 13 -Lắng nghe ghi 48x2-12x-20x+5+3x-48x2- trang SGK (9 phút) 7+ -Treo bảng phụ nội dung +112x=81 -Với tốn này, trước 83x=81+1 tiên ta phải làm gì? -Đọc yêu cầu đề 83x=83 -Với tốn này, trước tiên ta Suy x = -Nhận xét định hướng giải phải thực phép nhân Vậy x = học sinh sau gọi đa thức, sau thu gọn lên bảng thực suy x -Sửa hồn chỉnh lời giải -Thực lời giải theo định tốn hướng Bài tập 14 trang SGK -Lắng nghe ghi Gọi ba số tự nhiên chẵn Hoạt động 4: Bài tập 14 trang SGK (9 phút) -Treo bảng phụ nội dung liên tiếp 2a, 2a+2, 2a+4 -Ba số tự nhiên chẵn liên với a ∈ ¥ tiếp có dạng nào? Ta có: -Tích hai số cuối lớn -Đọc yêu cầu đề (2a+2)(2a+4)- tích hai số đầu -Ba số tự nhiên chẵn liên tiếp 2a(2a+2)=192 192, quan hệ hai có dạng 2a, 2a+2, 2a+4 với a+1=24 tích phép tốn gì? a∈¥ Suy a = 23 -Vậy để tìm ba số tự nhiên -Tích hai số cuối lớn Vậy ba số tự nhiên chẵn theo yêu cầu tốn ta tích hai số đầu 192, liên tiếp cần tìm 46, 48 tìm a biểu thức trên, quan hệ hai tích 50 sau dễ dàng suy ba phép tốn trừ số cần tìm -Vậy làm để tìm a? -Hãy hồn thành tốn (2a+2)(2a+4)-2a(2a+2)=192 hoạt động nhóm -Sửa hồn chỉnh lời giải -Thực phép nhân đa nhóm thức biểu thức, sau thu gọn tìm a -Hoạt động nhóm trình bày lời giải -Lắng nghe ghi Củng cố: ( phút) -Khi làm tính nhân đơn thức, đa thức ta phải ý đến dấu tích -Trước giải tốn ta phải đọc kỹ yêu cầu tốn có định hướng giải hợp lí Hướng dẫn học nhà, dặn dò: (2 phút) -Xem lại tập giải (nội dung, phương pháp) -Thực tập lại SGK theo dạng giải tiết học -Xem trước nội dung 3: “Những đẳng thức đáng nhớ” (cần phân biệt đẳng thức bài) ... MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Kĩ năng: Có kĩ thực thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức qua tập... (3 phút) -Học thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức -Vận dụng vào giải tập 7b, 8, trang SGK; tập 10 , 11 , 12 , 13 trang 8, SGK -Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức -Tiết sau luyện tập (mang... CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ ghi tập 10 , 11 , 12 , 13 trang 8, SGK, phấn màu; máy tính bỏ túi; - HS: Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức, quy tắc nhân đa thức với đa thức, máy tính bỏ túi; -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 2: Nhân đa thức với đa thức, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay