Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

4 89 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 15:03

Giáo án Đại số §6 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh hiểu phân tích đa thức thành nhân tử Biết cách tìm nhân tử chung đặt nhân tử chung Kĩ năng: Có kĩ tính tốn, phân tích đa thức thành nhân tử II Chuẩn bị GV HS: - GV: Bảng phụ ghi khái niệm, tập 39a,d; 41a trang 19 SGK, tập ? , phấn màu, thước kẻ, - HS: Xem trước nhà; công thức a.b = - Phương pháp bản: Nêu giải vấn đề, hỏi đáp III Các bước lên lớp: Ổn định lớp:KTSS (1 phút) Kiểm tra cũ: (5 phút) Tính nhanh a) 34.76 + 34.24 b) 11.105 – 11.104 Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Hình thành Hoạt động học sinh khái niệm (14 phút) Ghi bảng 1/ Ví dụ Ví dụ 1: (SGK) -Treo bảng phụ nội dung ví -Đọc yêu cầu ví dụ Giải dụ -Ta thấy 2x2 = 2x.x 4x = 2x.2 Nên 2x2 – 4x = ? 2x2 2x2 – 4x = 2x.x - 2x.2 -Hai hạng tử đa thức có – 2x.2=2x(x-2) 4x=2x.x - -Vậy ta thấy hai hạng tử chung thừa số 2x đa thứcchung thừa số gì? = 2x(x-2) -Nếu đặt 2x ngồi làm nhân tử chung ta gì? -Việc biến đổi 2x2 – 4x thành tích 2x(x-2) gọi phân tích 2x2 – 4x thành nhân tử -Phân tích đa thức thành Phân tích đa thức thành -Vậy phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) nhân tử (hay thừa số) nhân tử gì? biến đổi đa thức thành biến đổi đa thức tích đa thức thành -Đọc yêu cầu ví dụ đa thức -Treo bảng phụ nội dung ví ƯCLN(15, 5, 10) = tích Ví dụ 2: (SGK) dụ Giải -Nếu xét hệ số hạng tử đa thức -Nhân tử chung 15x3 - 5x2 + 10x =5x(3x2ƯCLN chúng bao biến x nhiêu? x+2) -Nhân tử chung -Nếu xét biến nhân tử hạng tử đa thức 5x chung biến bao 15x3 - 5x2 + 10x =5x(3x2nhiêu? x+2) -Vậy nhân tử chung hạng tử đa thức bao nhiêu? -Do 15x3 - 5x2 + 10x = ? - Xét ví dụ: Phân tích đa thức thành nhân tử -Đọc yêu cầu ?1 2/ Áp dụng ?1 a) x2 - x = x(x - 1) Hoạt động 2: Aùp dụng (15 b) 5x2 (x - 2y) - 15x(x - phút) 2y) -Treo bảng phụ nội dung ?1 = 5x(x-2y)(x-3) -Khi phân tích đa thức thành -Nhân tử chung x c) 3(x - y) - 5x(y - x) nhân tử trước tiên ta cần xác -Nhân tử chung là5x(x-2y) =3(x - y) + 5x(x - y) định nhân tử chung =(x - y)(3 + 5x) sau đặt nhân tử chung -Biến đổi y-x= - (x-y) Chú ý :Nhiều để làm ngồi làm thừa xuất nhân tử chung ta -Hãy nêu nhân tử chung cần đổi dấu hạng tử câu -Thực (lưu ý tới tính chất A= - (- a) x2 - x -Đọc lại ý từ bảng phụ A) ) b) 5x2(x - 2y) - 15x(x - 2y) -Đọc yêu cầu ?2 c) 3(x - y) - 5x(y - x) -Khi a.b=0 a=0 b=0 -Hướng dẫn câu c) cần nhận xét quan hệ x-y y-x cần biến đổi nào? Học sinh nhận xét ?2 3x2 - 6x=3x(x-2) 3x2 - 6x=0 -Gọi học sinh hồn thành lời giải -Thông báo ý SGK -Treo bảng phụ nội dung ?2 3x(x - 2) =0 3x(x-2)=0 -Ta học a.b=0 a=? 3x=0 � x  b=? x-2 = � x  -Trước tiên ta phân tích đa -Ta có hai giá trị x thức đề cho thành nhân tử x =0 x-2 =0 x = vận dụng tính chất vào giải -Phân tích đa thức 3x - 6x 3x=0 � x  x-2 = � x  Vậy x=0 ; x=2 thành nhân tử, ta gì? 3x2 - 6x=0 tức 3x(x-2) = ? -Do 3x=? � x  ? x-2 = ? � x  ? -Vậy ta có giá trị x? Củng cố: (8 phút) Phân tích đa thức thành nhân tử làm nào? Cần ý điều thực Bài tập 39a,d / 19 SGK a) 3x-6y=3(x-2y) d)  2 x( y  1)  y ( y  1) 5 ( y  1)( x  y ) Bài tập 41a / 19 SGK 5x(x - 2000) - x + 2000=0 5x(x - 2000) - (x - 2000)=0 (x - 2000)(5x - 1)=0 x - 2000=0 5x - 1=0 Vậy x=2000 x= 5 Hướng dẫn học nhà, dặn dò : (2 phút) -Khái niệm phân tích đa thức thành nhân tử Vận dụng giải tập 39b,e ; 40b ; 41b trang 19 SGK -Oân tập bảy đẳng thức đáng nhớ -Xem trước 7: “Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức” (xem kĩ ví dụ bài) ... -Phân tích đa thức thành Phân tích đa thức thành -Vậy phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) nhân tử (hay thừa số) nhân tử gì? biến đổi đa thức thành biến đổi đa thức tích đa thức thành -Đọc... hạng tử chung thừa số 2x đa thức có chung thừa số gì? = 2x(x-2) -Nếu đặt 2x ngồi làm nhân tử chung ta gì? -Việc biến đổi 2x2 – 4x thành tích 2x(x-2) gọi phân tích 2x2 – 4x thành nhân tử -Phân tích. .. tử chung -Nếu xét biến nhân tử hạng tử đa thức 5x chung biến bao 15 x3 - 5x2 + 10 x =5x(3x2nhiêu? x+2) -Vậy nhân tử chung hạng tử đa thức bao nhiêu? -Do 15 x3 - 5x2 + 10 x = ? - Xét ví dụ: Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn