Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

4 60 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 15:03

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ §6 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I/ MỤC TIÊU : : - HS hiểu phân tích đa thức thành nhân tử biến đổi đa thức thành tích đa thức - HS biết tìm nhân tử chung đặt nhân tử chung với đa thức không ba hạng tử II/ CHUẨN BỊ : - GV : Bảng phụ, thước , phấn màu - HS : Ôn đẳng thức đáng nhớ, nhân đơn thức, nhân đa thức - Phương pháp : Đàm thoại III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : NỘI DUNG - Viết hđt đáng nhớ: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động : Kiểm tra cũ (8’) - Treo bảng phụ Gọi HS - Một HS lên bảng viết công (7đ) lên bảng Cả lớp làm thức làm (x+y)2 = tập (x -y)2 = - Kiểm tra bai tập nhà x2 – y2 = HS (x+y)3 = - Cho HS nhận xét bảng Nhận xét, đánh giá làm (x –y)3 = - GV đánh giá cho điểm bạn bảng x3 +y3 = - Cả lớp làm vào tập x3 – y3 = (a+b)2 +(a –b)2 = … = 2a2 + - Rút gọn biểu thức: 2b2 (3đ) (a+b)2 + (a –b)2 = Hoạt động : Giới thiệu (2’) §6 PHÂN TÍCH ĐA - Chúng ta biết phép nhân - HS nghe để định hướng THỨC THÀNH đa thức ví dụ: (x +1)(y - cơng việc phải làm NHÂN TỬ BẰNG 1)=xy–x+y– tiết học PHƯƠNG PHÁP thực chất ta biến đổi vế ĐẶT NHÂN TỬ trái thành vế phải Ngược lại, - Ghi vào tập tựa học CHUNG biến đổi vế phải thành 1/ Ví dụ 1: vế trái? Hoạt động : Ví dụ (15’) - Nêu ghi bảng ví dụ Hãy phân tích đa thức - Đơn thức 2x2 4x có hệ số 2x2 = 2x x 2x2– 4x thành tích biến giống ? 4x = 2x đa thức - GV chốt lại ghi bảng - HS ghi vào tập 2x2-4x = 2x.x+2x.2 = Nói:Việc biến đổi 2x(x-2) gọi phân tích đa thức thành nhân tử - Phân tích đa thức thành - Vậy phân tích đa thức thành nhân tử biến đổi đa nhân tử gì? thức thành tích đa thức - Cách làm trên… gọi - HS hiểu phương phương pháp đặt nhân tử pháp đặt nhân tử chung Ví dụ 2: chung - HS suy nghĩ trả lời: Phân tích đa thức sau - Nêu ví dụ 2, hỏi: đa thức + Có ba hạng tử là… thành nhân tử 15x3 - 5x2 có hạng tử? Nhân tử + Nhân tử chung 5x +10x chung gì? Giải: 15x3 - 5x2 +10x = - HS phân tích chỗ … - HS ghi = 5x.3x2 - 5x.x + 5x.2 - Hãy phân tích thành nhân - Chưa đến kết cuối = 5x.(3x2 – x +2) tử? - GV chốt lại ghi bảng giải - Nếu lấy làm nhân tử 2/ Ap dụng : Giải?1 : chung ? Hoạt động : Áp dụng (15’) - Ghi nội dung ?1 lên bảng - Yêu cầu HS làm theo - HS làm ?1 theo nhóm nhỏ nhóm nhỏ, thời gian làm bàn 5’ - Đại diện nhóm làm - Yêu cau đại diện nhóm trình bảng phụ Sau trình bày a) x2 – x = x.x – x.1 = bày lên bảng x(x-1) a) x2 – x = x.x – x.1 = x(x-1) b) 5x2(x –2y) – 15x(x – b) 5x2(x –2y) – 15x(x –2y) 2y) = 5x.x(x-2y) – 5x.3(x-2y) = 5x.x(x-2y) – 5x.3(x- = 5x(x-2y)(x-3) 2y) c) 3(x - y) – 5x(y - x) = 5x(x-2y)(x-3) = 3(x - y) + 5x(x - y) c) 3(x - y) –5x(y - x) = (x - y)(3 + 5x) = 3(x - y) + 5x(x - y) - Cả lớp nhận xét, góp ý = (x - y)(3 + 5x) @ Chú ý : A = - (- A) - Các nhóm nhận xét lẫn - HS theo dõi ghi nhớ cách đổi dấu hạng tử - GV sửa chỗ sai lưu ý - Ghi vào đề ?2 cách đổi dấu hạng tử để có - Nghe gợi ý, thực Giải ?2 : nhân tử chung phép tính trả lời - Ghi bảng nội dung ?2 - Một HS trình bày bảng 3x2 – 6x = * Gợi ý: Muốn tìm x, 3x2 – 6x = phân tích đa thức 3x2 –6x  3x (x –2) = thành nhân tử  3x = x –2 =  3x.(x –2) =  x = x =  3x = x –2 = - Cả lớp nhận xét, tự sửa sai  x = x = - Cho lớp nhận xét chốt lại Hoạt động : Dặn dò (5’) - Đọc Sgk làm lại tập - HS nghe dặn ghi xem lại tập làm vào tập Bài 39 trang 19 Sgk Bài 40 trang 19 Sgk - Bài 39 trang 19 Sgk * Đặt nhân tử chung - Chú ý dấu, đặt đến kết - Bài 40 trang 19 Sgk cuối * Đặt nhân tử chung tính Bài 41 trang 19 Sgk giá trị - Bài 41 trang 19 Sgk Bài 42 trang 19 Sgk * Tương tự ?2 - Bài 42 trang 19 Sgk * 55n+1 = ? - Nhân luỹ thừa - Xem lại đẳng thức số để tiết sau học §7 - Xem lại đẳng thức đáng nhớ ... gọi phân tích đa thức thành nhân tử - Phân tích đa thức thành - Vậy phân tích đa thức thành nhân tử biến đổi đa nhân tử gì? thức thành tích đa thức - Cách làm trên… gọi - HS hiểu phương phương pháp. .. đặt nhân tử pháp đặt nhân tử chung Ví dụ 2: chung - HS suy nghĩ trả lời: Phân tích đa thức sau - Nêu ví dụ 2, hỏi: đa thức + Có ba hạng tử là… thành nhân tử 15 x3 - 5x2 có hạng tử? Nhân tử + Nhân. .. tập Bài 39 trang 19 Sgk Bài 40 trang 19 Sgk - Bài 39 trang 19 Sgk * Đặt nhân tử chung - Chú ý dấu, đặt đến kết - Bài 40 trang 19 Sgk cuối * Đặt nhân tử chung tính Bài 41 trang 19 Sgk giá trị - Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn