Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

5 53 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 15:02

Giáo án Đại số PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I Mục tiêu : + Học sinh hiểu phân tích đa thức thành nhân tử + biết cách tìm nhân tử chung đặt nhân tử chung + Rèn luyện kỹ phân tích, nhận xét để áp dụng linh hoạt cách đặt nhân tử chung II Chuẩn bị : + Bảng phụ, phiếu học tập III/ Các hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ: + Gv kiểm tra HS -HS 1: Viết đẳng thức đáng nhớ -HS 2: Làm phép nhân sau: a 5x( 3x2 –x +2) b ( x-5) (2x+3) + Hai học sinh lên bảng, Lớp làm học sinh, lớp nhận xét + GV nhận xét đánh giá cho điểm 2.Bài Hoạt động GV HS Ghi bảng Ví dụ: Ví dụ 1: + Gv cho HS đọc ví dụ nêu Viết đa thức 2x2 – 4x thành tích phân tích đa thức thành nhân tử đa thức + Gv cho Hs làm ví dụ 2, GV gợi ý Ta có 2x2 – 4x =2x.x – 2x.2 giúp học sinh phân tích để tìm nhân tử chung + HS trình bày học sinh khác nhận xét đánh giá Bài tập ?1 + GV cho HS thảo luận ?1 theo nhóm vào phiếu học tập = 2x.( x – 2) Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 14x2y – 21xy2 +28x2y2 = 7xy.2x – 7xy.3y +7xy.4xy = 7xy.( 2x – 3y + 4xy) -đại diện nhóm trình bày nhóm khác nhận xét Áp dụng Khi làm phần c để xuất nhân tử Bài ?1: Phân tích đa thức sau thành chung ta cần làm gì? Vậy rút kết luận nhân tử: gì? a) x2 –x = x(x –1) Hs ghi ý sgk b) 5x2 ( x-2y) – 15x( x-2y) =5x( x-2y) ( x-3) + GV đánh giá cho điểm GV chốt ý Bài ?2 c) 3( x-y)- 5x ( y-x) =3(x – y) + 5x(x – y) =(x – y).(3 + 5x ) + GV cho HS làm ?2 Một tích nào? Bài ?2: tìm x để 3x2 – 6x = Ta có: 3x2 – 6x = 3x.(x – 2) = + GV cho HS chốt cách tìm nhân tử Có hai trường hợp: chung đa thức có hệ số nguyên +x=0 + HS ghi cách tìm nhân tử chung + x – = 0� x = đa thức có hệ số nguyên: - Hệ số ƯCLN hệ số nguyên dương hạng tử - Các luỹ thừa chữ có mặt hạng tử với số mũ luỹ thưa số mũ nhỏ + GV cho học sinh làm 39 (d, e,) Bài tập lớp + Qua phần GV cho HS chốt cách tìm nhân tử chung? + Gv cho HS làm tập 41 theo nhóm Nhóm Làm phần a Nhóm làm phần b + HS làm 39: d KQ: + GV chốt lại cách tìm x tích e ( y- 1) ( x-y) KQ: 2x( x-y) ( 5x+ 4y) + GV cho lớp thảo luận 42 Gv gợi ý muốc cm biểu thức chia hết cho 54 ta cần làm nào: ( Đư a Bài 41: biểu thức dạng tích có chứa thừa số a) ( x+ 2000) ( 5x- 1) = 54) có hai trường hợp: ( x+ 2000)= � x= - 2000 ( 5x- 1) = � x = Bài 42: c/m : 55 n+1 – 55n chia hết cho 54 ta có: 55 n+1 – 55n = 55n 55 – 55n = 55n ( 55- 1) = 55n 54 chia hết cho 54 Bài tập nhà Học thuộc lý thuyết - Làm tập 40 sgk tập 21- 25 SBT - Đọc trước phân tích đa thức phương pháp dùng đẳng thức Bài 40b SGK cần vận dụng ý: A = - (-A) ...2 .Bài Hoạt động GV HS Ghi bảng Ví dụ: Ví dụ 1: + Gv cho HS đọc ví dụ nêu Viết đa thức 2x2 – 4x thành tích phân tích đa thức thành nhân tử đa thức + Gv cho Hs làm ví dụ... sinh phân tích để tìm nhân tử chung + HS trình bày học sinh khác nhận xét đánh giá Bài tập ?1 + GV cho HS thảo luận ?1 theo nhóm vào phiếu học tập = 2x.( x – 2) Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành. .. thành nhân tử: 14 x2y – 21xy2 +28x2y2 = 7xy.2x – 7xy.3y +7xy.4xy = 7xy.( 2x – 3y + 4xy) -đại diện nhóm trình bày nhóm khác nhận xét Áp dụng Khi làm phần c để xuất nhân tử Bài ?1: Phân tích đa thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn