Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

3 57 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 15:02

Giáo án Đại số BÀI 6: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : - Giúp HS biết cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung 2.Kỹ năng: - Rèn kỹ phân tích tổng hợp, phát triển lực 3.Thái độ: - Có thái độ học tập nghiên túc II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập, phấn màu Học sinh: Bút dạ, bảng phụ , tập nhà III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Đặt vấn đề ,giảng giải vấn đáp,nhóm IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định: (1ph) 2.Kiểm tra cũ: (7ph) Viết đẳng thức đáng nhớ học Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề (1ph) Phân tích đa thức thành nhân tử ? Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung nào? b/ Triển khai HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG * Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ (14’) GV: Hãy viết 2x2 - 4x thành tích đa thức Gv gợi ý : Ví dụ: Ví dụ 1: Hãy viết 2x2 -4x thành tích đa thức 2x2 = 2x.x 4x = 2x.2 Giải 2x2 - 4x = 2x.x -2x.2 =2x(x - 2) HS: 2x2 - 4x = 2x.x -2x.2 =2x(x - 2) GV: Giới thiệu phân tích đa thức thành nhân tử biến đổi đa thứcđó thành tích đa thức Cách phân tích gọi phương pháp đặt nhân tử chung GV: Phân tích đa thức 15x3 - 5x2 + 10x thành nhân tử Ví dụ 2: Phân tích đa thức 15x3 - 5x2 + 10x thành nhân tử Giải: 15x3 - 5x2 + 10x HS: 15x3 -5x2 + 10x = 5x 3x2 - 5x.x + 5x.2 = 5x 3x2 - 5x.x + 5x.2 = 5x(3x2 - x + 2) = 5x(3x2 - x + 2) * Hoạt động 2: Áp dụng (15’) GV: Yêu cầu HS làm ?1 Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x -x 5x (x - 2y) - 15x(x -2y) 3(x - y) - 5x(y - x) Gv Chú ý cho HS câu c) phải đổi dấu hạng tử HS: Thảo luận theo nhóm 2.Áp dụng: ?1 x2 - x = x.x - x.1 = x(x - 1) 5x2(x - 2y) - 15x(x -2y) = 5x.(x - 2y).x - 5x.(x - 2y).3 = 5x(x - 2y)(x - 3) c) 3(x - y) - 5x(y - x) = 3(x - y) + 5x(x - y) = (x -y)(3 + 5x) Các nhóm thảo luận trình bày bảng GV: Nhận xét nêu ý SGK cho HS Chú ý : A = -(-A) GV: Tìm x cho 3x2 - 6x = GV hướng dẫn gợi ý SGK HS: ?2 Tìm x cho 3x2 - 6x = 3x2 - 6x = 3x(x - 2) = x= x - = Hay x = x = 4.Củng cố: (5’) - Nhắc lại cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung - Bài tập 39/ SGK 5.Dặn dò: (2’) - Nắm vững cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung - Làm tập 40,41,42/SGK V Rút kinh nghiệm : ... thiệu phân tích đa thức thành nhân tử biến đổi đa thức ó thành tích đa thức Cách phân tích gọi phương pháp đặt nhân tử chung GV: Phân tích đa thức 15 x3 - 5x2 + 10 x thành nhân tử Ví dụ 2: Phân tích. .. cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung - Bài tập 39/ SGK 5.Dặn dò: (2’) - Nắm vững cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung - Làm tập 40, 41, 42/SGK... ?1 Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x -x 5x (x - 2y) - 15 x(x -2y) 3(x - y) - 5x(y - x) Gv Chú ý cho HS câu c) phải đổi dấu hạng tử HS: Thảo luận theo nhóm 2.Áp dụng: ?1 x2 - x = x.x - x.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn