Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

4 72 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:59

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ §7 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I/ MỤC TIÊU : - HS hiểu cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đằng thức thơng qua ví dụ cụ thể - HS biết vận dụng đẳng thức học vào việc phân tích đa thức thành nhân tử II/ CHUẨN BỊ : - GV : Thước kẻ, bảng phụ, phấn màu - HS : Ôn kỹ đẳng thức đáng nhớ - Phương pháp : Đàm thoại III/ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : NỘI DUNG - Phân tích đa thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động : Kiểm tra cũ (8’) - Treo bảng phụ đưa đề - HS đọc yêu cầu kiểm tra thành nhân tử : kiểm tra a) 3x2 - 6x (2đ) - Kiểm tra tập nhà phép tính em câu b) 2x2y + xy2 (3đ) HS - Hai HS lên bảng thực a) 3x2 - 6x = 3x(x -2) c) 2x2y(x-y) + 6xy2(x- - Cả lớp làm vào tập b) 2x2y + xy2 = 2xy(x +2y) y) (3đ) + Khi xác định nhân tử c) 2x2y(x-y) + 6xy2(x-y) d) 5x(y-1) – 10y(1-y) chung hạng tử , phải = 2xy(x-y)(x+3y) (2đ) ý phần hệ số phần d) 5x(y-1) – 10y(1-y) = 5x(y- biến 1) + 10y(y-1) = 5(y-1)(x+y) + Chú ý đổi dấu hạng - Nhận xét bảng Tự sửa sai tử thích hợp để làm xuất (nếu có) nhân tử chung - Cho lớp nhận xét bảng - Đánh giá cho điểm Hoạt động : Giới thiệu (2’) §7 PHÂN TÍCH ĐA - Chúng ta phân tích đa - Nghe giới thiệu, chuẩn bị THỨC THÀNH thức thành nhân tử NHÂN TỬ BẰNG cách đặt nhân tử chung PHƯƠNG PHÁP ngồi ta dùng vào - Ghi vào tựa DÙNG HẰNG ĐẢNG đẳng thức để biết THỨC điều ta vào học hôm - HS ghi vào bảng : 1/ Ví dụ: Hoạt động : Ví dụ (15’) - Ghi tập lên bảng cho - HS chép đề làm Phân tích đa thức sau HS thực thành nhân tử : - Chốt lại: cách làm a) x2 – 6x + = gọi phân tích đa thức b) x2 – = thành nhân tử phương a) = … = (x – 3)2 c) 8x3 – = pháp dùng đẳng thức b) = … = (x +2)(x -2) chỗ - Nêu kết câu c) = … = (2x-1)(4x2 + 2x Giải ?1 - Ghi bảng ?1 cho HS + 1) a) x3 + 3x2 +3x +1 = - Gọi HS báo kết ghi - HS thực hành giải tập ? (x+1)3 bảng (làm việc cá thể) b) (x+y)2–9x2 =(x+y)2– a) x3 + 3x2 +3x +1 = (x+1)3 (3x)2 = (x+y+3x)(x+y- b) (x+y)2 – 9x2 = (x+y)2 – 3x) - Chốt lại cách làm: cần (3x)2 nhận dạng đa thức (biểu = (x+y+3x)(x+y-3x) thứcdạng đẳng - Ghi kết vào tập nghe thức nào? Cần biến đổi ntn? GV hướng dẫn cách làm …) - HS suy nghĩ cách làm … Giải ?2 - Ghi bảng nội dung ?2 cho - Đứng chỗ nêu cách tính 1052 – 25 = 1052 – 52 HS tính nhanh cách nhanh HS lên bảng trìng = (105+5)(105-5) = tính nhẩm bày 1052 – 25 = 1052 – 52 110.100 = 1100 - Cho HS khác nhận xét = (105+5)(105-5) = 110.100 = 1100 2/ Ap dụng: (Sgk) - HS khác nhận xét Hoạt động : Áp dụng (7’) - Nêu ví dụ Sgk - HS đọc đề suy nghĩ - Cho HS xem giải Sgk cách làm giải thích - Xem sgk giải thích cách (2n+5)2-52 * Biến đổi (2n+5)2-25 có làm =(2n+5+5)(2n+5-5) dạng 4.A =2n(2n+10)=4n(n+5) * Dùng đẳng thức thứ (2n+5)2-52=(2n+5+5)(2n+5- 5) - Cho HS nhận xét =2n(2n+10)=4n(n+5) Bài 43 trang 20 Sgk - HS khác nhận xét Hoạt động : Củng cố (10’) Bài 43 trang 20 Sgk a) x2+6x+9 = (x+3)2 - Gọi HS lên bảng làm, a) x2+6x+9 = (x+3)2 b) 10x – 25 – x2 lớp làm b) 10x – 25 – x2 = -(x2- = -(x2-10x+25)= - 10x+25) (x+5)2 = -(x+5)2 c) 8x3-1/8 c) 8x3-1/8=(2x-1/2) =(2x-1/2) (4x2+x+1/4) - Gọi HS khác nhận xét (4x2+x+1/4) d)1/25x2-64y2 d) 1/25x2-64y2 = (1/5x+8y) - GV hoàn chỉnh làm = (1/5x+8y)(1/5x-8y) (1/5x-8y) - HS nhận xét bạn Hoạt động : Dặn dò (3’) - Xem lại cách đặt nhân tử - HS nghe dặn Ghi vào Bài 44 trang 20 Sgk chung - Bài 44 trang 20 Sgk Bài 45 trang 20 Sgk * Tương tự 43 -Bài 45 trang 20 Sgk * Phân tích đa thức thành Bài 46 trang 20 Sgk nhân tử trước tìm x - Bài 46 trang 20 Sgk * Dùng đẳng thức thứ để tính nhanh - Xem trước §8 tập ... §7 PHÂN TÍCH ĐA - Chúng ta phân tích đa - Nghe giới thiệu, chuẩn bị THỨC THÀNH thức thành nhân tử NHÂN TỬ BẰNG cách đặt nhân tử chung PHƯƠNG PHÁP ngồi ta dùng vào - Ghi vào tựa DÙNG HẰNG ĐẢNG đẳng. .. tính 10 52 – 25 = 10 52 – 52 HS tính nhanh cách nhanh HS lên bảng trìng = (10 5+5) (10 5-5) = tính nhẩm bày 10 52 – 25 = 10 52 – 52 11 0 .10 0 = 11 00 - Cho HS khác nhận xét = (10 5+5) (10 5-5) = 11 0 .10 0 = 11 00... gọi phân tích đa thức b) x2 – = thành nhân tử phương a) = … = (x – 3)2 c) 8x3 – = pháp dùng đẳng thức b) = … = (x +2)(x -2) chỗ - Nêu kết câu c) = … = (2x -1) (4x2 + 2x Giải ?1 - Ghi bảng ?1 cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn