Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

4 80 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:59

Giáo án Đại số §7 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh biết dùng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử Biết vận dụng đẳng thức đáng nhớ vào việc phân tích Kĩ năng: Có kĩ phân tích tổng hợp, phát triển lực II Chuẩn bị GV HS: - GV: Bảng phụ ghi ví dụ, tập ? , phấn màu, … - HS:Khái niệm phân tích đa thức thành nhân tử, bảy đẳng thức đáng nhớ, máy tính bỏ túi - Phương pháp bản: Nêu giải vấn đề, hỏi đáp, so sánh III Các bước lên lớp: Ổn định lớp:KTSS (1 phút) Kiểm tra cũ: (6 phút) HS1: Phân tích đa thức thành nhân tử gì? p dụng: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x2 – 7x b) 10x(x-y) – 8y(y-x) HS2: Tính giá trị biểu thức x(x-1) – y(1-x) x=2001 y=1999 Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Ví dụ (20 phút) Ví dụ -Đọc yêu cầu Ví dụ 1: (SGK) -Treo bảng phụ nội dung ví - Đa thức x2 - 4x + có dạng đẳng thức bình phương a) x2 - 4x + dụ -Câu a) đa thức x2 - 4x + có hiệu dạng đẳng thức nào? =x2-2.x.2+22=(x-2)2 (A-B)2 = A2-2AB+B2 b) x2 – 2= x2 - 4x + 4=x2-2.x.2+22=(x-Hãy nêu lại công thức? 2)2  2 -Câu b) x2 - 2 ? -Do x2 – có dạng x2   2   x  2  x  2 c) -Vậy x2 - 4x + = ?  2 Giải - 8x3=(1-2x) (1+2x+4x2) 2 x2 – 2= x    2 có dạng Các ví dụ gọi đẳng thức hiệu hai bình phân tích đa thức thành đẳng thức nào? Hãy viết phương A2-B2 = (A+B)(A-B) nhân tử phương công thức? pháp dùng đẳng -Vì x    2 =? -Câu c) - 8x3 có dạng đẳng thức nào? x2   2   x  2  x  2 -Có dạng dẳng thức hiệu thức hai lập phương A3-B3=(A-B)(A2+AB-B2) - 8x3 =(1-2x)(1+2x+4x2) -Vậy - 8x3 = ? -Cách làm ví dụ gọi phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức -Treo bảng phụ ?1 -Với đa thức, trước tiên -Đọc yêu cầu ?1 -Nhận xét: Câu a) đa thứcdạng ?1 a) x3+3x2+3x+1=(x+1)3 ta phải nhận dạng xem có đẳng thức lập phương b) (x+y)2 – 9x2 dạng đẳng thức tổng; câu b) đa thức có = (x+y)2 –(3x)2 sau áp dụng dạng hiệu hai bình phương =[(x+y)+3x][x+y-3x] đẳng thức để phân tích =(4x+y)(y-2x) -Hồn thành lời giải -Gọi hai học sinh thực bảng -Đọc yêu cầu ?2 -Treo bảng phụ ?2 1052-25 = 1052-(5)2 -Với 1052-25 1052-(?)2 -Đa thức 1052-(5)2 có dạng 1052 - 25 ?2 -Đa thức 1052-(5)2 có dạng đẳng thức hiệu hai bình = 1052 - 52 đẳng thức nào? phương = (105 + 5)(105 - 5) -Hãy hồn thành lời giải -Thực = 11 000 Hoạt động 2: Aùp dụng (8 phút) 2/ Aùp dụng -Đọc yêu cầu ví dụ Ví dụ: (SGK) -Treo bảng phụ nội dung ví -Nếu thừa số Giải tích chia hết cho số Ta có (2n + 5)2 - 25 dụ -Nếu thừa số tích chia hết cho số = (2n + 5)2 - 52 tích chia hết cho số (2n+5)2-25 =(2n+5)2-52 =(2n + +5)( 2n + - 5) tích có chia hết cho số =2n(2n+10) khơng? -Đa thức (2n+5)2-52 có dạng =4n(n + 5) -Phân tích cho để có đẳng thức hiệu hai bình Do 4n(n + 5) chia hết thừa số cia hết cho phương (2n + 5)2 - 25 -Đa thức (2n+5)2-52 có dạng chia hết cho với số đẳng thức nào? nguyên n Củng cố: (8 phút) Hãy viết bảy đẳng thức đáng nhớ phát biểu lời Bài tập 43 / 20 SGK a) x2 + 6x +9 = ( x+3)2 b) 10x -25 –x2 = -( x2 -10x +25 ) = -( x- 5)2 1 �1 � c) 8x - = (2x)3 - � � = ( 2x- ) (4x2 +x + ) �2 � Hướng dẫn học nhà: (2 phút) -Xem lại ví dụ học tập vừa giải (nội dung, phương pháp) -Ôn tập lại bảy đẳng thức đáng nhớ -Vận dụng giải tập 43; 44b,d; 45 trang 20 SGK -Xem trươc 8: “Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử “(đọc kĩ cách giải ví dụ bài) ... dẳng thức hiệu thức hai lập phương A3-B3=(A-B)(A2+AB-B2) - 8x3 = (1- 2x) (1+ 2x+4x2) -Vậy - 8x3 = ? -Cách làm ví dụ gọi phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức -Treo bảng phụ ?1 -Với... thức hiệu hai bình phân tích đa thức thành đẳng thức nào? Hãy viết phương A2-B2 = (A+B)(A-B) nhân tử phương công thức? pháp dùng đẳng -Vì x    2 =? -Câu c) - 8x3 có dạng đẳng thức nào? x2  ... 10 52-(?)2 -Đa thức 10 52-(5)2 có dạng 10 52 - 25 ?2 -Đa thức 10 52-(5)2 có dạng đẳng thức hiệu hai bình = 10 52 - 52 đẳng thức nào? phương = (10 5 + 5) (10 5 - 5) -Hãy hồn thành lời giải -Thực = 11 000 Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn