Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

4 78 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:59

Giáo án Đại số BÀI 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : - Giúp HS dùng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử 2.Kỹ năng: - Rèn kỹ phân tích tổng hợp, phát triển lực 3.Thái độ: - Có thái độ học tập nghiên túc II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập Học sinh: Bút dạ, bảng phụu nhóm , tập nhà III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Đặt vấn đề ,giảng giải vấn đáp,nhóm IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định: (1ph) Nắm sỉ số 2.Kiểm tra cũ: (6’) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) 4x2 - 4x + b) x3 -10x c) x2 - 4x + Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề (1ph) Có thể phân tích đa thức x2 - 4x + thành nhân tử phương pháp đặt nhân tử chung không? Ta dùng phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử? b/ Triển khai HOẠT ĐỘNG *Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ (15’) Ví dụ: GV: Phân tích đa thức sau thành nhân Phân tích đa thức sau thành nhân tử tử a) x2 - 4x + = (x - 2)2 a)x2 - 4x + b) x2 – c) - 8x3 NỘI DUNG b) x2 - = (x- )(x + ) c) - 8x3 = (1-2x)(1 + 2x + 4x2) GV hướng dẫn HS trình bày HS: Vận dụng đẳng thức học đưa đa thức dạng tích GV: Chốt lại: -Kĩ phân tích -Dùng đẵng thức thích hợp -Cơ sở dự đốn [?1] Giới thiệu cách phân tích gọi a) x3 + 3x2 + 3x + = (x +1)3 phương pháp dùng đẵng thức b) (x+y)2 - 9x2 = GV: Cho Hs làm [?1] [?2] giấy = (x+y + 3x)(x+y - 3x) theo nhóm = (4x +y)(y - 2x) HS: Hoạt động theo nhóm bảng phụ GV chuẩn bị sẵn [?2] Tính nhanh 1052 - 25 = = 1052 - 52 = (105+5)(105-5) GV: Thu phiếu nhận xét kết = 110.100 = 11000 nhóm 2.Áp dụng: Chứng minh đẵng thức: (2n + 5)2 - 25 *Hoạt động 2: Áp dụng (15’) chia hết cho với n thuộc số GV: Chứng minh đẳng thức: (2n + 5)2 - nguyên 25 chia hết cho với n thuộc số Giải : Ta có: (2n + 5)2 - 25 = (2n+5 - 5)(2n+5 nguyên +5) GV: Vậy muốn chứng minh đa thức =2n.(2n+ 10) chia hết cho ta làm nào? =4n(n+5) HS:Ta phân tích đa thức (2n + 5)2 – 25 Vậy đa thức chia hết cho thành nhân tử cho có thừa số chia hết cho GV: Nhận xét chốt lại cách giải Muốn chứng minh đa thức chia hết cho số ta phải phân tích đa thức thành nhân tử cho có thừa số phải chia hết HS: Củng cố: Phân tích đa thức sau thành * Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x3 + 1 1 = (x+ )(x2 + x + ) 27 3 b) -x3 + 9x2 - 27x + 27 = -(x - 3)3 nhân tử a) x3 + 27 b) -x3 + 9x2 - 27x + 27 HS:Lên bảng trình bày 4.Củng cố: (5’) - Nhắc lại cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẵng thức - Bài tập 43a,b,c/SGK 5.Dặn dò: (2’) - Nắm vững cách phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẵng thức - Làm tập 43d,45,46/ SGK V Rút kinh nghiệm : ... cho số ta phải phân tích đa thức thành nhân tử cho có thừa số phải chia hết HS: Củng cố: Phân tích đa thức sau thành * Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x3 + 1 1 = (x+ )(x2 + x + ) 27 3 b)...HOẠT ĐỘNG *Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ (15 ’) Ví dụ: GV: Phân tích đa thức sau thành nhân Phân tích đa thức sau thành nhân tử tử a) x2 - 4x + = (x - 2)2 a)x2 - 4x + b) x2 – c) - 8x3 NỘI DUNG b) x2... phân tích đa thức (2n + 5)2 – 25 Vậy đa thức chia hết cho thành nhân tử cho có thừa số chia hết cho GV: Nhận xét chốt lại cách giải Muốn chứng minh đa thức chia hết cho số ta phải phân tích đa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn