Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

4 55 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 14:36

Giáo án Đại số §11 CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh nắm vững đa thức chia hết cho đơn thức, qui tắc chia đa thức cho đơn thức Kĩ năng: Có kĩ vận dụng phép chia đa thức cho đơn thức để giải tốn; II Chuẩn bị GV HS: - GV: Bảng phụ ghi quy tắc; tập ? , phấn màu; - HS:Máy tính bỏ túi, ơn tập quy tắc chia đơn thức cho đơn thức; - Phương pháp bản: Nêu giải vấn đề, hỏi đáp, so sánh III Các bước lên lớp: Ổn định lớp:KTSS (1 phút) Kiểm tra cũ: (7 phút) HS1: Phát biểu quy tắc chia đơn thức cho đơn thức Áp dụng: Tính: a) 25 : 23 b) 3x5y2 : 2x4y HS2: Phát biểu quy tắc chia đơn thức cho đơn thức Áp dụng: Tính: a) 65 : (-3)5 b) 4x5y3z2 : (- 2x2y2z2) Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu quy tắc 1/ Quy tắc thực (16 phút) ?1 -Hãy phát biểu quy tắc chia đơn -Muốn chia đơn thức A 15x2y5+12x3y2– thức cho đơn thức cho đơn thức B (trường 10xy3):3xy2 hợp A chia hết cho B) ta =(15x2y5:3xy2)+(12x3y2:3 làm sau: xy2) +(–10xy3:3xy2) -Chia hệ số đơn thức  xy  x  10 y -Chốt lại bước thực A cho hệ số đơn thức quy tắc lần B -Chia lũy thừa biến A cho lũy thừa biến B -Treo bảng phụ nội dung ?1 -Nhân kết vừa -Hãy viết đa thức có hạng tìm với tử chia hết cho 3xy2 -Đọc yêu cầu ?1 -Chia hạng tử đa thức -Chẳng hạn: 15x2y5 + 12x3y2 – 10xy3 cho 3xy2 15x2y5 + 12x3y2 – 10xy3 -Cộng kết vừa tìm (15x2y5+12x3y2– với 10xy3):3xy2 =(15x2y5:3xy2)+(12x3y2:3 -Qua tốn này, để chia đa xy2) +(–10xy3:3xy2) Quy tắc: Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp cá hạng tử đa thức A chia hết cho đơn thức B), ta chia hạng thức cho đơn thức ta làm  xy  x  10 y tử A cho B cộng nào? -Nêu quy tắc rút từ kết với -Treo bảng phụ nội dung quy tắc tốn Ví dụ: (SGK) -Treo bảng phụ yêu cầu ví dụ -Đọc lại ghi vào tập Giải -Hãy nêu cách thực -Đọc yêu cầu ví dụ -Lấy hạng tử A -Gọi học sinh thực bảng -Chú ý: Trong thực hành ta tính nhẩm bỏ bớt số phép chia cho B cộng kết với -Thực  30 x y  25 x y  3x y  : x y  (30 x y : x y3 )  (25 x y : x y )  (3 x y : x y )  x2   x2 y tính trung gian -Lắng nghe Hoạt động 2: Áp dụng (8 phút) 2/ Áp dụng -Treo bảng phụ nội dung ?2 -Hãy cho biết bạn Hoa giải hay không? ?2 -Đọc yêu cầu ?2 -Quan sát giải a) Bạn Hoa giải bạn Hoa bảng phụ -Để làm tính chia  20 x trả lời bạn Hoa giải b) y  25 x y  x y  : x y ta dựa vào quy tắc nào? -Để làm tính chia -Hãy giải hồn chỉnh theo nhóm  20 x  20 x y  25 x y  x y  : x y  4x2  y  y  25 x y  3x y  : x y ta dựa vào quy tắc chia Hoạt động 3: Luyện tập lớp đa thức cho đơn thức (6 phút) -Thảo luận nhóm trình -Làm tập 64 trang 28 SGK bày Bài tập 64 trang 28 -Treo bảng phụ nội dung SGK -Để làm tính chia ta dựa vào quy a )  2 x  x  x  : x tắc nào?   x3  -Đọc yêu cầu  2x -Để làm tính chia ta dựa � � 2  x� -Gọi ba học sinh thực vào quy tắc chia đa thức b)  x  x y  3xy  : � �2 � bảng cho đơn thức c)  3x y  x y  12 xy  : 3xy -Gọi học sinh khác nhận xét -Sửa hồn chỉnh lời giải  2 x  xy  y -Thực -Thực  xy  xy  -Ghi vào tập Củng cố: (4 phút) Phát biểu quy tắc chia đa thức cho đơn thức Hướng dẫn học nhà: (3 phút) -Quy tắc chia đa thức cho đơn thức -Vận dụng giải tập 63, 65, 66 trang 29 SGK -Ôn tập kiến thức đa thức biến (lớp 7) -Xem trước nội dung 12: “Chia đa thức biến xếp” (đọc kĩ ví dụ học) ... = (15 x2y5:3xy2)+ (12 x3y2:3 -Qua tốn này, để chia đa xy2) +( 10 xy3:3xy2) Quy tắc: Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp cá hạng tử đa thức A chia hết cho đơn thức B), ta chia hạng thức cho đơn thức. .. với tử chia hết cho 3xy2 -Đọc yêu cầu ?1 -Chia hạng tử đa thức -Chẳng hạn: 15 x2y5 + 12 x3y2 – 10 xy3 cho 3xy2 15 x2y5 + 12 x3y2 – 10 xy3 -Cộng kết vừa tìm (15 x2y5 +12 x3y2– với 10 xy3):3xy2 = (15 x2y5:3xy2)+ (12 x3y2:3... phút) Phát biểu quy tắc chia đa thức cho đơn thức Hướng dẫn học nhà: (3 phút) -Quy tắc chia đa thức cho đơn thức -Vận dụng giải tập 63, 65, 66 trang 29 SGK -Ôn tập kiến thức đa thức biến (lớp 7) -Xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức, Giáo án Đại số 8 chương 1 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay