BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN GIẢI RCT

18 148 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 13:46

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN GIẢI RCT I Tình số:Bài II Bảng phân công công việc thành viên nhóm: STT Họ tên Tổ - lớp Phân công công việc Điều Minh Châu 05-N1K69 Câu 1,2,3 Phan Đức Bình 04-N1K69 Câu 4,5 Lê Hương Giang 04-N1K69 Câu 4,5 Trần Văn Hưng 05-N1K69 Câu 1,2,3 Trần Linh Giang 04-N1K69 Câu 1,2,3 Trần Thị Thu Quỳnh 04-N1K69 Câu III Nội dung báo cáo Phân tích nội dung báo cáo RCT: Phân tích nội dung báo cáo RCT cách trả lời câu hỏi cách NGẮN GỌN: Câu hỏi nghiên cứu: (Nội dung câu hỏi? Câu hỏi nghiên cứu có rõ ràng khơng? Giải thích) Tiêu chí đánh giá chính/phụ: (Nội dung tiêu chí? Tiêu chí đánh giá có khách quan phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu?) Đặc tính ban đầu trước dùng thuốc hai nhóm có giống nhau? (Thường xem bảng RCT, bàn luận có bất thường) Kết tiêu chí phụ? Phiên giải kết cho tiêu chí Kết phân tích phân nhóm (nếu có) Phiên giải kết phân tích phân nhóm Tỉ lệ bệnh nhân bỏ dở? (Bàn luận có bất thường) Câu hỏi nghiên cứu: Nghiên cứu RCT đánh giá hiệu bảo vệ sử dụng sớm statin thân nước (rosuvastatin) tổn thương thận cấp sử dụng thuốc cản quang (CI-AKI), tổn thương tim, kết tập tiểu cầu điều hồ miễn dịch bệnh nhân có hội chứng vành cấp khơng có khoảng ST chênh lên P Population/Pati ents Hội chứng vành cấp khơng có khoảng ST chênh lên I Intervention Statin (rosuvastatin) C Comparison Không rõ ràng O Outcome Hiệu dự phòng CI -AKI Study design Tiến cứu, RCT (S) - Nhận xét: Câu hỏi nghiên cứu chưa rõ ràng Comparison: ( Do người đọc tự ngầm hiểu so sánh phuơng pháp: (rovustatin liệu pháp chống kết tập tiểu cầu) liệu pháp chống kết tập tiểu cầu) 2.Tiêu chí đánh giá : Tiêu chí chính: Sự tăng creatinine ≥0.5 mg/dL ≥ 25% so với giá trị bình thường sau 72h dung nạp thuốc Tiêu chí thay 1) CI-AKI xác định tiêu chí khác; Tiêu chí phụ : 2) Sự xuất CI-AKI phân nhóm rủi ro xác định trước; 3) Các biến cố tim mạch thận xảy 30 ngày bao gồm suy thận cấp tính đòi hỏi chạy thận, suy thận kéo dài, tử vong tất nguyên nhân, nhồi máu tim đột qu;; 4) tử vong nguyên nhân tỷ lệ nhồi máu tim không gây tử vong tháng Các tiêu chí xác định khác cho CI-AKI là: tăng creatinine huyết ≥ 0.5 mg / dL ≥ 25% so với giá trị ban đầu vòng 48 giờ; tăng creatinine ≥ 0,3 mg / dl vòng 48 giờ; tăng creatinine ≥ 0,5 mg / dl vòng 72 giờ; tăng creatinine ≥ 0,3 mg / dl vòng 72 giờ; giảm eGRF ≥ 25% vòng 72 [6,10] 3 Đặc tính ban đầu trước dùng thuốc nhóm : - Đặc tính ban đầu quần thể bệnh nhân khơng có khác biệt đáng kể nhóm chứng nhóm thử về: nhân học, độ tuổi, đái tháo đường, suy giảm chức thận, phân suất tống máu biểu lâm sàng Kết luận: Khơng có khác biệt đặc tính nhóm trước dùng thuốc: Kết tiêu chí chính: Tỉ lệ mắc Ci-AKI nhóm dùng statin giảm đáng kể so với nhóm chứng tương ứng với 6.7% 15.1%, ORadj = 0.38, khoảng tin cậy 95%, 0.20-0.71, p=0.003) Kết tiêu chí thay Kết tiêu chí giảm tỉ lệ Ci-AKI đánh giá theo tiêu chuẩn khác: Additional end-points (different CI-AKI criteria): Creatinine ≥ 0.5 mg/dl or ≥ 25% 48 h: Nhóm Statin: 16 (6.3); Nhóm chứng 30 (11.9%) Orc: 0.50 (0.27 - 0.95) p 0.033; ORadj 0.48 (0.25 0.91) p0.025 Creatinine ≥ 0.3 mg/dl 48 h: Nhóm Statin (3.6%); Nhóm Chứng 22 (8.7%) ORc:0.39 (0.17 - 0.86) p 0.02; ORadj: 0.35 (0.15 - 0.83) p 0.017 Creatinine ≥ 0.3 mg/dl 72 h Nhóm Statin 11 (4.4%) ; Nhóm Chứng 27 (10.7%) ORc 0.38 (0.18 - 0.78) p 0.009; ORadj 0.36 (0.17 - 0.77)p 0.009 Creatinine ≥ 0.5 mg/dl 72 h Nhóm Statin (2.4%) ; Nhóm Chứng 15 (5.9%) ORc 0.38 (0.15 - 1.01) p 0.052; ORadj 0.43 (0.15 - 1.23)p 0.115 eGFR ≤ 25% 72 h Nhóm Statin 14 (5.6%) ; Nhóm Chứng 29 (11.5%) ORc 0.45 (0.24 - 0.86) p 0.015; ORadj 0.44 (0.23 - 0.86)p 0.016 Kết tiêu chí phụ: Kết tiêu chí “Các biến cố tim mạch thận xảy 30 ngày bao gồm suy thận cấp tính đòi hỏi chạy thận, suy thận kéo dài, tử vong tất nguyên nhân, nhồi máu tim đột quỵ” : Giảm nhóm dùng Statin; Tổng số xuất biến chứng (ít 1) nhóm Statin (3.6%) nhóm chứng 20 (7.9%) p=0,036 ( bảng 4) Kết tiêu chí “Sự xuất CI-AKI phân nhóm rủi ro xác định trước”: Nhóm dùng Statin giảm nguy mắc CI-AKI có ý nghĩa thống kê phân nhóm: độ tuổi 45% với Oradj; eCrCl < 60ml/ph; Bệnh nhân có nguy cao; Bệnh nhân sử dụng thuốc cản quang ≤ 140ml số nguy CI-AKI ≤ (Bảng 3) Kết tiêu chí “tử vong nguyên nhân tỷ lệ nhồi máu tim khơng gây tử vong tháng”: Ở nhóm Statin 3,6 % so với 7,2% nhóm chứng với p=0,07 Table – Kết tiêu phụ Statin Control p-value* (n=252) (n=252) - (0.8) 50 (2) 12 (4.8) 15 (0.8) (2) 0.45 - - - Tổng tử vong (0.8) (1.2) >0.90 Tổng số xuất biến chứng (ít 1) (3.6) 20 (7.9) 0.036 Thẩm tách CI-AKI mạn tính Nguy tiến triển thành Nhồi máu tim Đột quỵ Phiên giải kết tiêu chí chính: Table – Tích lũy theo tiêu chí tiêu chí thay thế: Nhóm Nhóm dùng statin chứng ORc (95% CI) p-value ORadj (95% CI) p-value Primary CI-AKI end-point Creatinine ≥ 0.5 mg/dl or ≥ 25% within 72 hours 17 (6.7) 38 (15.1) 0.41 (0.22 - 0.74) 0.003 0.38 (0.20 - 0.71) 0.003 Creatinine ³ 0.5 mg/dl or ≥ 25% within 48 hours 16 (6.3) 30 (11.9) 0.50 (0.27 - 0.95) 0.033 0.48 (0.25 - 0.91) 0.025 Creatinine ³ 0.3 mg/dl within 48 hours (3.6) 22 (8.7) 0.39 (0.17 - 0.86) 0.02 0.35 (0.15 - 0.83) 0.017 Creatinine ³ 0.3 mg/dl within 72 hours 11 (4.4) 27 (10.7) 0.38 (0.18 - 0.78) 0.009 0.36 (0.17 - 0.77) 0.009 Creatinine ³ 0.5 mg/dl within 72 hours (2.4) 15 (5.9) 0.38 (0.15 - 1.01) 0.052 0.43 (0.15 - 1.23) 0.115 eGFR £ 25% within 72 hours 14 (5.6) 29 (11.5) 0.45 (0.24 - 0.86) 0.015 0.44 (0.23 - 0.86) 0.016 Additional end-points (different CI-AKI criteria): - Ở điểm kết thúc CI-AKI xuất 55 bệnh nhân (10.9%): 17 bệnh nhân nhóm dùng statin (6.7%) 38 bệnh nhân nhóm chứng (15.1%) Chỉ số ORc 0.41 (khoảng tin cậy 95%: 0.22-0.74, p=0.003) Nếu xét thêm yếu tố tuổi, giới tính, đái tháo đường, tăng huyết áp, LDL-cholesterol, CrCl, LVEF, số nguy CI-AIK số OR ORadj = 0.38 (khoảng tin cậy 95%: 0.20-0.71, p=0.003) Với p < 0.05, khác biệt có ý nghĩa thống kê - OR < => tỉ số odd gặp biến cố nhóm dùng statin thấp odd gặp biến cố nhóm chứng - Tỉ lệ mắc CI-AKI nhóm dùng Statin giảm so với tỉ lệ nhóm chứng 8.4% nghĩa NTT phải điều trị 12 bệnh nhân để ngăn ngừa ca mắc CI-AKI Kết phân tích nhóm: Table – Crude and Adjusted Odds Ratio for primary end-point occurrence in pre-specified risk subgroups Nguy / Nguy / ORc p OR adj p-value Nhóm dùng Statin Nhóm chứng p-value Sau tác động (95% CI) Tuổi p Sau tác động (95% CI) 0.07 0.06 ≥ 70 tuổi 13 / 117 22 / 113 0.52 (0.25-1.08) 0.081 0.55 (0.25-1.20) 0.136 < 70 tuổi / 135 16 / 139 0.23 (0.08-0.72) 0.011 0.19 (0.06-0.63) 0.006 Giới tính 0.61 Nam Nữ 11 / 166 22 / 165 0.46 (0.22-0.98) 0.046 0.44 (0.20-0.98) 0.044 / 86 16 / 87 0.33 (0.12-0.90) 0.030 0.28 (0.10-0.79) 0.017 Có tiền sử đái tháo đường 0.80 0.49 yes / 50 13 / 57 0.46 (0.16-1.32) 0.150 0.47 (0.15-1.51) 0.205 no 11 / 202 25 / 195 0.39 (0.19-0.82) 0.013 0.32 (0.15-0.70) 0.004 Cơ sở LVEF Cơ sở eCrCl 0.50 0.76 0.88 ≥ 45% / 84 21 / 85 0.37 (0.16-0.85) 0.020 0.43 (0.17-1.05) 0.063 > 45% / 168 17 / 167 0.44 (0.18-1.05) 0.065 0.37 (0.15-0.92) 0.033 0.64 0.79 < 60 ml/min / 105 22 / 105 0.35 (0.15-0.81) 0.014 0.36 (0.15-0.87) 0.024 ≥ 60 ml/min / 147 16 / 147 0.47 (0.20-1.14) 0.094 0.39 (0.15-1.00) 0.050 PCI 0.62 yes 12 / 171 no / 81 0.76 23 / 162 0.46 (0.22-0.95) 0.036 0.41 (0.19-0.89) 0.024 15 / 90 0.33 (0.11-0.95) 0.040 0.33 (0.10-1.03) 0.057 Nguy cao 0.22 0.35 yes 16 / 180 30 / 169 0.45 (0.24-0.86) 0.016 0.44 (0.23-0.86) 0.017 no / 72 / 83 0.13 (0.02-1.08) 0.059 0.12 (0.01-1.04) 0.055 Thể tích thuốc cản quang 0.57 0.61 >140 ml 10 / 117 17 / 101 0.46 (0.20-1.06) 0.069 0.43 (0.17-1.06) 0.067 ≥140 ml / 135 21 / 151 0.34 (0.14-0.82) 0.017 0.37 (0.15-0.94) 0.036 Chỉ số nguy CIAKI 0.73 ≥5 / 187 >5 / 65 22 / 193 0.35 (0.15-0.80) 0.013 0.31 (0.13-0.72) 0.007 16 / 59 0.43 (0.17-1.07) 0.070 0.56 (0.21-1.5) 0.247 Phiên giản kết phân tích phân nhóm: - Tuổi: + ≥ 70 tuổi: p>0.05 => Khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê + < 70 tuổi: p Kết có ý nghĩa thống kê - Giới tính: 0.52 + Nam: p Kết có ý nghĩa thống kê + Nữ: p Kết có ý nghĩa thống kê - Tiền sử đái tháo đường: + Có: p>0.05 => Khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê + Khơng: p Kết có ý nghĩa thống kê - Cơ sở LVEF: + ≤ 45%: p ORc < 0.05 => Kết có ý nghĩa thống kê p ORadj >0.05 => Khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê + > 45%: p ORc >0.05 => Khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê p ORadj < 0.05 => Kết có ý nghĩa thống kê - Cơ sở eCrCl: + < 60 ml/phút: p Kết có ý nghĩa thống kê + ≥ 60 ml/phút: p>0.05 => Khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê - PCI: + Có: p Kết có ý nghĩa thống kê + Không: p ORc < 0.05 => Kết có ý nghĩa thống kê p ORadj >0.05 => Khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê - Nguy cao: + Có: p Kết có ý nghĩa thống kê + Không: p>0.05 => Khác biệt ý nghĩa thống kê - Thể tích thuốc cản quang: + > 140 ml: p>0.05 => Khác biệt ý nghĩa thống kê + ≤ 140 ml: p Kết có ý nghĩa thống kê - Chỉ số nguy CI-AKI: + ≤ : p Kết có ý nghĩa thống kê + > : p>0.05 => Khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Tỷ lệ bệnh nhân bỏ dở: Có 543 bệnh nhân chưa điều trị statin ngẫu nhiên hóa sau nhập viên Như 271 bệnh nhân định sử dụng rosuvastatin liều cao( nhóm statin ) 272 bệnh nhân khơng điều trị statin (nhóm chứng) Sau ngẫu nhiên hóa, 39 bệnh nhân loại bỏ khỏi phân tích cuối lý do: 17 người không trải qua chụp mạch, 22 người không xác định creatinine Như vậy, tổng cộng 504 bệnh nhân phân tích: 252 người điều trị rosuvastatin 252 người đối chứng Vây, tỷ lệ bệnh nhân bỏ dở : 39/543= 7,18% Các kết bài RCT + Trình bày kết phân tích chính, kết phân tích phụ Nêu khả áp dụng vào trả lời câu hỏi lâm sàng Nội dung tiêu chí (1) Kết tiêu chí (2) Khả áp dụng lâm sàng (3) Khả áp dụng cho tình thơng tin thuốc (4) Tỉ lệ tăng creatinine huyết ≥ 0.5 mg / dL ≥ 25% so với giá trị creatinine ban đầu vòng 72 sau dùng statins Tiêu chí CI-AKI xuất 55 bệnh nhân (10,9%): 17 (6,7%) nhóm statin 38 (15,1%) nhóm đối chứng với tỷ số ORC 0,41 (95% độ tin cậy khoảng [CI]: 0,22 - 0,74; p = 0,003) Ngay điều chỉnh tuổi, giới tính, tiểu đường, cao huyết áp, LDLcholesterol, ước lượng CrCl, LVEF, CI-AKI khối lượng tương phản, OR có ý nghĩa (ORadj: 0.38, 95% CI: 0.20 - 0.71, p =0,003) Giảm tuyệt đối CIAKI nhóm statin 8,4% có nghĩa số người cần điều trị (NNT) 12 bệnh nhân để ngăn ngừa trường hợp CI-AKI Mặc dù khác biệt nhóm sử dụng Statin với nhóm chứng có ý nghĩa thống kê nghiên cứu không đề cập tới đánh giá effect size ngưỡng NI chưa kết luận sử dụng Statin có đem lại ý nghĩa lâm sàng hay khơng Do để áp dụng lâm sàng cần thu - Chỉ trả lời hiệu statin (rosuvastatin) dự phòng CIAKI, chưa trả lời câu hỏi an toàn statin - Đối tượng bệnh nhân thừa hưởng: bệnh nhân chưa dùng statin có hội chứng mạch vành cấp khơng có ST chênh, có kế hoạch can CIAKI xác định tiêu chí khác Creatinine ≥ 0.5 mg/dl or ≥ 25% within 48 hours (p=0,025) Điều trị statin thập thêm thông tin, nhập viện liên quan liệu để đưa đến việc giảm tỉ lệ định CI-AKI phù hợp sử dụng tiêu chí CI-AKI khác: CICreatinine AKI creatinine ≥ ≥0.3 mg/dl 0,3 mg / dl 48 within 48 (ORadj: 0,35, hours 95% CI: 0,15 - 0,83; (p=0,017) p = 0,017) Các kết Creatinine ≥ cho thấy 0.3 mg/dl giảm đáng kể within 72 phát triển CI-AKI hours tất loại (p=0,009) rủi ro xác định trước bệnh nhân Creatinine ≥ Đặc biệt giảm đáng 0.5 mg/dl kể, dao động within 72 hours(p=0,115) khoảng từ 54 đến 65%, quan sát eGFR ≥ 25% bệnh nhân within 72 có eCrCl đường hours(p=0,016 sở
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN GIẢI RCT, BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN GIẢI RCT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay