Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra trên lợn tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)

61 90 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 13:39

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra trên lợn tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra trên lợn tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra trên lợn tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra trên lợn tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra trên lợn tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra trên lợn tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra trên lợn tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra trên lợn tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp) i I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - MAI TH BÌNH Tên tài: NGHIÊN C U M T S C I M SINH H C C A GIUN TRÒN OESOPHAGOSTOMUM SPP GÂY RA TRÊN L N T I HUY N B CH THÔNG, T NH B C K N BI N PHÁP PHÒNG TR KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n ni Thú y Khóa h c : 2010 - 2014 Gi ng viên h IH C ng d n : GS.TS Nguy n Th Kim Lan Thái Nguyên – 2014 i I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - MAI TH BÌNH Tên tài: NGHIÊN C U M T S C I M SINH H C C A GIUN TRÒN OESOPHAGOSTOMUM SPP GÂY RA TRÊN L N T I HUY N B CH THÔNG, T NH B C K N BI N PHÁP PHỊNG TR KHĨA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n nuôi Thú y Khóa h c : 2010 - 2014 Gi ng viên h IH C ng d n : GS.TS Nguy n Th Kim Lan Khoa Ch n nuôi Thú y - Tr ng Thái Nguyên – 2014 i h c Nơng Lâm i L IC M hồn thành khóa lu n t t nghi p N i h c, em xin trân tr ng c m n: - Ban giám hi u, Khoa ch n ni Thú y, tồn b cán b , gi ng viên Tr ng i h c Nông Lâm – i h c Thái Nguyên, ã giúp b o em su t trình h c t p nghiên c u em ch tài - V i lòng bi t n chân thành em xin g i l i c m n sâu s c t i: GS.TS Nguy n Th Kim Lan ã t n tình ch b o, h ng d n giúp em trình h c t p hồn thành khóa lu n t t nghi p - Phòng thí nghi m Khoa ch n ni Thú y – Tr Lâm – ng i h c Nông i h c Thái Nguyên, tr m Thú y huy n B ch Thông, t nh B c K n ã t o m i i u ki n thu n l i cho em su t trình nghiên c u hồn thành khóa lu n - Xin chân thành c m n b n bè gia ình ã t o i u ki n giúp , ng viên khích l tơi q trình nghiên c u hồn thành khóa lu n Thái Ngun, ngày tháng Sinh viên Mai Th Bình n m 2014 ii DANH M C CÁC B NG Trang B ng 4.1 Th c tr ng phòng ch ng b nh ký sinh trùng cho l n huy n B ch Thông, t nh B c K n 30 B ng 4.2 Hình thái, kích th tr B ng 4.3: c c a giun tròn Oesophagostomum spp ng thành 33 Hình thái, kích th c c a tr ng giun tròn Oesophagostomum spp 35 B ng 4.4: Th i gian tr ng n phát tri n thành u trùng có s c 36 B ng 4.5: Hình thái, kích th c c a u trùng giun tròn Oesophagostomum spp 38 B ng 4.6: S c môi tr B ng 4.7: kháng c a tr ng Oesophagostomum spp v i pH c a ng 39 Th i gian th y tr ng Oesophagostomum spp phân sau gây nhi m cho l n 40 B ng 4.8: Hi u l c c a m t s thu c t y giun tròn Oesophagostomum spp cho l n th c a 42 iii DANH M C HÌNH Trang Hình 2.1 Lồi O dentatum Hình 2.2 Lồi O longicaudum Hình 2.3 Giun O dentatum Hình 2.5 S vòng i Oesophagostomum spp l n Hình 2.6 Các d ng u trùng c m nhi m c a b Strongylida 14 Hình 3.1: Bi u th c tr ng phòng ch ng b nh ký sinh trùng cho l n huy n B ch Thông, t nh B c K n 32 iv DANH M C CÁC T VI T T T - : n % : T l ph n tr m < : Nh h n > :L nh n O dentatum : Oesophagostomum dentatum O longicaudum : Oesophagostomum longicaudum cm : Centimét Cs : C ng s kg : Kilogam KL : Kh i l / : Trên mg : Miligam mm : Militmét Nxb : Nhà xu t b n n : Dung l Tr : Trang ng ng m u v M CL C TV N 1.1 Tính c p thi t c a tài PH N 1: 1.2 M c ích nghiên c u 1.3 Ý ngh a khoa h c ý ngh a th c ti n c a tài 1.3.1 Ý ngh a khoa h c 1.3.2 Ý ngh a th c ti n PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c c a tài c i m sinh h c c a Oesophagostomum 2.1.1 2.1.2 B nh Oesophagostomum spp l n (Oesophagotomosis suis ) 10 2.2 Tình hình nghiên c u b nh Oesophagostomosis 2.2.1 Tình hình nghiên c u n l n 19 c 19 2.2.2 Tình hình nghiên c u th gi i 20 PH N 3: IT NG, V T LI U, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 23 3.1 3.1.1 it it ng v t li u nghiên c u 23 ng nghiên c u 23 3.1.2 V t li u nghiên c u 23 3.2 3.2.1 a i m th i gian nghiên c u 23 a i m nghiên c u 23 3.2.2 Th i gian nghiên c u 23 3.3 N i dung nghiên c u 24 3.3.1 i u tra v th c tr ng ch n ni phòng ch ng b nh ký sinh trùng cho l n t i huy n B ch Thông, t nh B c K n 24 3.3.2 Kh o sát m t s spp ký sinh c i m sinh h c c a giun tròn Oesophagostomum l n t i huy n B ch Thông, t nh B c K n 24 vi 3.3.3 Nghiên c u bi n pháp phòng tr Oesophagostomosis cho l n 24 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 25 3.4.1 Thu th p m u 25 3.4.2 Ph ng pháp i u tra cơng tác phòng ch ng b nh ký sinh trùng nói chung, b nh Oesophagostomosis nói riêng cho l n 3.4.3 Ph a ph ng 25 ng pháp l y m u xét nghi m m u phân 25 3.4.4 Ph ng pháp xác nh hình thái, kích th c c a giun tròn Oesophagostomum spp 26 3.4.5 Ph ng pháp theo dõi s phát tri n c a tr ng u trùng giun tròn Oesophagostomum spp phòng thí nghi m 26 3.4.6 Ph ng pháp xác nh kích th c tr ng u trùng giun tròn Oesophagostomum spp 27 3.4.7 Ph ng pháp xác nh th i gian hồn thành vòng ic a Oesophagostomum spp c th l n 27 3.4.8 Ph ng pháp theo dõi hi u l c c a thu c t y Oesophagostomum spp 28 3.4.9 B trí thí nghi m 28 3.5 Ph ng pháp x lý s li u 29 PH N 4: K T QU TH O LU N 30 4.1 c i m d ch t b nh giun tròn Oesophagostomum spp gây l n 30 4.1.1 Th c tr ng phòng ch ng b nh ký sinh trùng 30 4.2 Nghiên c u m t s c i m sinh h c c a giun tròn Oesophagostomum spp ký sinh l n t i huy n B ch Thông, t nh B c K n 33 4.2.1 Hình thái, kích th c c a giun tròn Oesophagostomum spp 33 4.2.2 Hình thái, kích th c c a tr ng giun tròn Oesophagostomum spp 35 4.2.3 Th i gian tr ng n phát tri n thành u trùng Oesophagostomum spp c m nhi m phòng thí nghi m 36 4.2.4 Hình thái, kích th c u trùng giun tròn Oesophagostomum spp 37 vii 4.2.5 S c kháng c a tr ng Oesophagostomum spp môi tr ng pH 39 4.2.6 Th i gian hồn thành vòng i c a Oesophagostomum spp c th l n 40 4.3 Xác nh hi u l c m t s thu c t y giun Oesophagostomosis cho l n 41 PH N 5: K T LU N, T N T I NGH 43 5.1 K t lu n 43 5.2 T n t i 44 5.3 ngh 44 TÀI LI U THAM KH O 45 I Tài li u ti ng Vi t 45 II Tài li u d ch t ti ng n c Ngoài 49 III Tài li u M ng 49 PH N TV N 1.1 Tính c p thi t c a tài Ch n nuôi l n c a n c ta có t lâu ngành ch n nuôi, cung c p l i chi m v trí quan tr ng ng th c ph m l n, có giá tr dinh d ng cao Ngồi ra, ch n ni l n cung c p phân bón cho ngành tr ng tr t m t s ph ph ph m khác Hoà nh p v i s phát tri n c a n n kinh t th gi i, n c ta ã ang t ng b c thay i, c bi t l nh v c s n xu t nơng nghi p Trong ó, ngành ch n ni nói chung ch n ni l n nói riêng ang áp d ng theo nh ng ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t nh gi ng, th c n công tác thú y, t quy mô àn ch t l ó àn l n c a n c ta t ng lên v c ng th t Tuy nhiên, ngành ch n nuôi ph i im t v i tình hình d ch b nh x y ngày nhi u ph c t p, ó có b nh ký sinh trùng Trong i u ki n khí h u nóng m ã di n phong phú a d ng àn l n th t l c ng c ta, b nh ký sinh trùng ng nhi m ký sinh trùng v i nhi m cao, ó có giun k t h t (Oesophagostomum spp.) B nh làm cho l n còi c c, sinh tr kháng c a l n, t n ng phát tri n làm gi m s c ó làm gi m hi u qu kinh t ch n nuôi Huy n B ch Thông, t nh B c K n m t nh ng t nh mi n núi, ph ng th c ch n ni h n ch , ch y u ch n nuôi t n d ng nh l h gia ình Do v y, cơng tác v sinh thú y ch a t t nên kh n ng c m nhi m b nh cao, c bi t b nh Oesophagostomum spp Xu t phát t nhu c u c p bách c a th c t ch n nuôi l n Thông, t nh B c K n, th c hi n l n huy n B ch tài: “Nghiên c u m t s c i m sinh h c c a giun tròn Oesophagostomum spp gây l n t i huy n B ch Thông, t nh B c K n bi n pháp phòng tr ” 38 B ng 4.5: Hình thái, kích th c c a u trùng giun tròn Oesophagostomum spp S t thí nghi m Giai o n l ng u trùng (con) L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 Kích th Hình thái, màu s c Hình s i ch , màu tro nh t Hình s i ch , màu tro nh t Hình s i ch , màu tro nh t Hình s i ch , màu tro nh t Hình s i ch , màu tro nh t Hình s i ch , màu tro nh t Hình s i ch , màu tro nh t Hình s i ch , màu tro nh t Hình s i ch , màu tro nh t Hình s i ch , màu tro nh t Hình s i ch , màu tro nh t Hình s i ch , màu tro nh t c Chi u dài ( X ± m x )(mm) Chi u r ng ( X ± m x )(mm) 0,36 ± 0,006 0,061 ± 0,0010 0,37 ± 0,003 0,070 ± 0,0005 0,88 ± 0,008 0,081 ± 0,0006 0,34 ± 0,005 0,062 ± 0,0010 0,35 ± 0,035 0,071 ± 0,0008 0,88 ± 0,005 0,082 ± 0,0010 0,36 ± 0,005 0,062 ± 0,0007 0,37 ± 0,025 0,071 ± 0,0009 0,88 ± 0,003 0,082 ± 0,0007 0,36 ± 0,005 0,061 ± 0,0009 0,38 ± 0,008 0,074 ± 0,0005 0,89 ± 0,005 0,083 ± 0,0008 39 B ng 4.5 cho th y : - t thí nghi m 2, kích th mm), c u trùng L1 nh nh t (0,34 x 0,062 t thí nghi m kích th c u trùng g n b ng 0,36 x 0,061 mm Kích th c u trùng L2 nh nh t mm) l n nh t t thí nghi m (0,38 x 0,074 mm) 1, kích th t thí nghi m c u trùng L3 nh nh t 0,88 x 0,070 mm kích th u trùng L3 l n nh t c t thí nghi m (0,89 x 0,083 mm) Nh v y, c giai o n u trùng Kích th t thí nghi m (0,35 x 0,071 u có hình s i ch màu, màu tro nh t c c a u trùng tùy t ng giai o n phát tri n: kích th c u trùng giai o n L1 nh nh t (0,34 ± 0,005 mm), theo th i gian kích th c c a u trùng t ng d n l n nh t 4.2.5 S c kháng c a tr ng Oesophagostomum spp môi tr bi t tr ng có mơi tr giai o n L3 (0,89 ± 0,005 mm) cs c ng pH kháng c a tr ng Oesophagostomum spp môi pH khác nhau, chúng tơi ã ti n hành thí nghi m nuôi c y tr ng ng pH khác t – K t qu B ng 4.6: S c kháng c a tr ng Oesophagostomum spp v i pH c a môi tr pH S tr ng theo dõi (tr ng) 100 – 200 100 – 200 100 – 200 100 – 200 100 – 200 c trình bày b ng 4.6: T l tr ng n thành u trùng (%) 60 90 50 Tính chung ng T l phát tri n thành u trùng L3 (%) 60 90 50 Th i gian s ng u trùng ( X ± m x ) ngày 4,2 ± 1,74 Qua b ng 4.6 cho th y : - Môi tr môi tr ng pH có nh h ng t i s c kháng c a tr ng C th , ng có pH = pH = tr ng khơng phát tri n; tr ng giun phát tri n 40 t t nh t mơi tr ng pH trung tính; pH = t l tr ng n tr ng phát tri n thành u trùng L3 60 %; pH = t l tr ng n phát tri n thành u trùng L3 90 %; pH = t l tr ng n phát tri n thành u trùng L3 50 % Nh v y, i u ki n pH thích h p t – tr ng có kh n ng s ng phát tri n bình th ng m t kho ng th i gian nh t nh – ngày 4.2.6 Th i gian hồn thành vòng i c a Oesophagostomum spp c th l n bi t c th i gian hoàn thành vòng i c a giun Oesophagostomum spp c th l n, chúng tơi ti n hành thí nghi m gây nhi m qua tiêu hóa cho l n th hi n ng xã c a huy n B ch Thông, t nh B c K n K t qu c b ng 4.7 B ng 4.7: Th i gian th y tr ng Oesophagostomum spp phân sau gây nhi m cho l n Lô Gây nhi m I Gây nhi m II S u STT trùng/l n 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Tính chung 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Tính chung Ph ng pháp gây nhi m Th i gian b t Th i gian tr ng u th i tr ng t l ng t i a (X ± mx) (X ± mx) 39 39 Qua ng 40 tiêu hóa 40 38 39,2 ± 0,37 39 40 Qua ng 40 tiêu hóa 40 38 39,4 ± 0,4 40 40 41 42 39 40,4 ± 0,51 41 41 42 43 40 41,4 ± 0,51 41 B ng 4.7 cho th y: m t ph ng pháp gây nhi m nh ng s l ng u trùng gây nhi m m i cá th l n khác nhau: l n I: 1.500 u trùng/l n, l n II: 3.000 u trùng/l n cho th y th i gian th i tr ng Oesophagostomum spp phân sau gây nhi m khác - Gây nhi m l n I: th i gian b t u th i tr ng s m nh t 38 ngày, mu n nh t nh t 40 ngày Th i gian tr ng t l ng t i a s m nh t 39 ngày, mu n nh t 42 ngày - Gây nhi m l n II: th i gian b t mu n nh t 40 ngày Th i gian tr ng u th i tr ng s m nh t 38 ngày, tl ng t i a s m nh t 40 ngày, mu n nh t 43 ngày Nh v y, th i gian b t u th i tr ng s m nh t c a l n gây nhi m I II 38 ngày, mu n nh t c a l n gây nhi m 40 ngày Th i gian th i tr ng t l ng t i a s m nh t c a l n gây nhi m I II 39 ngày, mu n nh t 43 ngày T k t qu theo dõi b ng 4.7 cho th y th i gian hồn thành vòng i c a Oesophagostomum spp kho ng 50 – 62 ngày K t qu nghiên c u c a phù h p v i nh n xét c a Nguy n Th Kim Lan (2012) [12]: Th i gian hồn thành vòng i c a giun O longicaudum 50 ngày, giun O dentatum 45 – 60 ngày 4.3 Xác nh hi u l c m t s thu c t y giun Oesophagostomosis cho l n xác nh hi u l c c a thu c fensol – safety wormecide oral suspension, ã ti n hành th nghi m t y giun Oesophagostomum spp cho 60 l n nuôi t i huy n B ch Thông, t nh B c K n K t qu bày b ng 4.8 c trình 42 B ng 4.8: Hi u l c c a m t s thu c t y giun tròn Oesophagostomum spp cho l n th c Thu c li u l ng S l n ct y (con) Fensol – safety (10 mg/kg TT) a S ch tr ng sau t y 15 ngày an toàn c a thu c S l n T l an toàn an toàn (con) (%) S l n (con) T l (%) 30 30 100 30 100 Wormecide oral suspension (7,5mg/kg TT) 30 30 100 30 100 Tính chung 60 60 100 60 100 - Thu c fensol - safety (li u 10 mg/kg TT) t y cho 30 l n nhi m giun k t h t Sau dùng thu c 15 ngày, ki m tra l i phân th y 30 l n giun, hi u l c thu c t y u s ch tr ng t 100% - Thu c wormecide oral suspension (li u 7,5 mg/kg TT) t y cho 30 l n nhi m Oesophagostomum spp Sau dùng thu c 15 ngày, ki m tra l i th y 30 l n u s ch tr ng giun, hi u l c thu c t y t 100 % Hai lo i thu c i v i l n Khi dùng thu c, c 60 u r t an tồn l n khơng có ph n ng ph ; l n n u ng, i l i bình th hi n khác th ng so v i tr ng, khơng có bi u c dùng thu c Chúng ã khuy n cáo ng ch n nuôi dùng thu c fensol - safety wormecide oral suspension Oesophagostomum spp cho l n Hai lo i thu c ng th i giá thành th p r t d s d ng u an toàn i t y i v i l n, 43 PH N K T LU N, T N T I NGH 5.1 K t lu n T k t qu thu c trình th c t p rút m t s k t lu n sau: - Có lồi Oesophagostomum spp ký sinh ru t già l n xã thu c huy n B ch Thông, t nh B c K n, ó lồi Oesophagostomum dentatum Oesophagostomum longicaudum - Hình thái, màu s c c a giun tròn Oesophagostomum spp hình tr tròn, màu tr ng - Kích th c c c a giun tròn Oesophagostomum spp là: giun tr thành (10,64 ± 0,18 mm) có kích th c l n h n giun c tr ng ng thành (9,77 ± 0,35 mm) - Tr ng giun Oesophagostomum spp có hình b u d c, màu tro nh t, phơi bào hình chùm nho tr ng khơng sát v Kích th c tr ng 0,059 – 0,070 x 0,034 – 0,037 mm - Th i gian tr ng n phát tri n thành u trùng Oesophagostomum spp c m nhi m phòng thí nghi m - u trùng giai o n mùa hè nhanh h n mùa ơng u có hình s i ch , màu tro nh t Kích th u trùng giai o n L1 nh nh t, theo th i gian kích th d n l n nh t c c c a u trùng t ng giai o n L3 - Trong i u ki n pH thích h p (pH = - 8) tr ng có kh n ng s ng phát tri n bình th ng - Th i gian hồn thành vòng i c a Oesophagostomum spp 50 – 62 ngày - Thu c wormecide oral suspension (li u 7,5 mg/kg TT) thu c fensol - safety (li u 10 mg/kg TT) có hi u l c t y Oesophagostomum spp l n cao 100% an toàn i v i l n 44 5.2 T n t i Do th i gian th c t p có h n, chúng tơi ch ti n hành thí nghi m m t huy n c a t nh B c K n, ch a i u tra ch a ph n ánh c tính khách quan v Oesphagostomum spp th c hi n 5.3 c h t huy n t nh nên c i m sinh h c c a giun tròn l n Th i gian th c t p ng n nên thí nghi m ch m i c m t l n v i dung l ng m u h n ch ngh T k t qu nghiên c u c a tài chúng tơi có m t s ngh sau: - T l nhi m Oesophagostomum spp t i huy n B ch Thông, t nh B c K n cao v y h ch n nuôi nên th c hi n bi n pháp phòng, tr b nh Oesophagostomum spp cho l n b ng cách tuyên truy n ng i ch n nuôi th c hi n bi n pháp phòng b nh nh : + X lý tri t ph ch t th i ch t n chu ng, thu gom phân theo ng pháp nhi t sinh h c + Th + ng xuyên v sinh chu ng tr i, th c n, n c u ng nh k t y giun cho l n + T ng c ng ch m sóc ni d ng - Ti p t c nghiên c u v i dung l t ng s c kháng cho l n ng m u l n ph m vi r ng th i gian nghiên c u dài, n i dung phong phú h n có k t qu nghiên c u toàn di n khách quan v b nh Oesophagostomum spp pháp kh c ph c tri t qu kinh t cao h n b nh giun k t h t l n giúp ng l n T ó có bi n i ch n ni t hi u 45 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng Vi t Ph m c Ch (2003), D ng, Cao V n, T Quang Hi n, Nguy n Th Kim Lan, c lý h c thú y, Nxb Nông Nghi p - Hà N i, tr 220 - 223 ng (1995), K thu t nuôi l n Ph m H u Doanh, L u K , Nguy n V n Th th t l n nhanh, nhi u n c Nxb Nông Nghi p - Hà N i, tr 62 – 63 Thân Th ang, Lê Ng c M , Tô Long Thành, Nguy n Th Kim Lan (2010), “Vai trò ký sinh trùng ch y ng tiêu hoá h i ch ng tiêu l n sau cai s a bi n pháp phòng tr ”, T p chí Khoa h c K thu t Thú y, T p XVII, s 1, tr 43 – 48 Nguy n Xuân Ho t, Ph m c L (1980), T ch c phôi thai h c, Nxb i h c trung h c chuyên nghi p Hà N i, tr 76 - 84 L ng V n Hu n (1994), Giun sán ký sinh l n m t s t nh phía Nam bi n pháp phòng ng a, Lu n án Phó ti n s , Hà N i L ng V n Hu n, Lê H u Kh ng (1997), Ký sinh b nh ký sinh gia súc, gia c m, Nxb Nơng nghi p – H Chí Minh, tr 175 – 180 Nguy n ng Kh i (1996), Nghiên c u nh ng b nh ký sinh trùng c i m d ch t h c c a trâu, bò, l n Vi t Nam nh m xu t bi n pháp phòng tr , Lu n án Phó ti n s Khoa h c nơng nghi p, Vi n thú y Qu c gia, Hà N i Lê V n Khoa, Nguy n Xuân C , Lê (1996), Ph ng pháp phân tích c, Tr n Kh c Ti p, Cái V n Tranh t, n c, phân bón tr ng, Nxb Giáo d c – Hà N i Ph m V n Khuê (1982), Giun sán ký sinh l n vùng ng b ng sông C u Long sông H ng, Lu n án Phó ti n s Khoa h c Thú y, Tr h c Nông nghi p I Hà N i ng i 46 Ph m V n Khuê (1982), Giun sán ký sinh l n vùng ng b ng sông H ng, Thông tin Khoa h c k thu t nông nghi p tháng 11 n m 1982 Ph m V n Khuê Phan L c (1996), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông Nghi p - Hà N i, tr 140 - 144 Nguy n Th Kim Lan (2012), Ký sinh trùng b nh ký sinh trùng thú y, Nxb Nông Nghi p - Hà N i Nguy n Th Kim Lan, Phan ch Lân (1999), “Xác gi a s giun trònsinh nh m i t ng quan ng tiêu hoá dê s tr ng giun m t gam phân”, T p chí Khoa h c K thu t Thú y, t p VI, s 4, tr 66 - 71 Nguy n Th Kim Lan, Lê Minh, Nguy n Th Ngân (2006), “Vai trò c a ký sinh trùng ng tiêu hoá h i ch ng tiêu ch y l n sau cai s a t i Thái Nguyên”, T p chí Khoa h c K thu t Thú y, t p XII, s 3, tr 36 – 40 Nguy n Th Kim Lan, Nguy n Th Lê, Ph m S L ng, Nguy n V n Quang (2008), Ký sinh trùng h c thú y (giáo trình dùng cho b c cao h c), Nxb Nông Nghi p - Hà N i Nguy n Th Kim Lan, La V n Cơng, Nguy n Th Ngân, Lê Minh (2009) “Tình hình b nh tiêu ch y sán l n sau cai s a t l nhi m giun l n tiêu ch y t i Thái Nguyên”, T p chí Khoa h c K thu t Thú y, T p XVI, s 1, tr 36 - 40 Nguy n Th Kim Lan, Phan Th H ng Phúc, Nguy n H u Nam, Ph m Ng c Th ch (2010), “ c i m b nh giun xo n Haemonchus contortus qua gây nhi m bê nghé”, T p chí Khoa h c K thu t Thú y, t p XVII, s 6, tr 59 - 63 Ph m S L ng, Phan ch Lân, Tr ng V n Dung (1997), B nh ph bi n l n bi n pháp phòng tr , Nxb Nơng Nghi p - Hà N i, tr - 24 47 Ph m S L ng, Nguy n Th Kim Lan, Nguy n V n Th (2006), Các b nh ký sinh trùng b nh n i s n khoa th ng g p l n bi n pháp phòng tr , Nxb Nơng Nghi p - Hà N i, tr 39 - 43 Ph m S L ng, Nguy n Th Kim Lan, Lê Ng c M , Nguy n Th Kim Thành, Nguy n V n Th , Chu b nh ký sinh trùng ình T i (2009), Ký sinh trùng v t nuôi, Nxb Giáo d c Vi t Nam, tr 204 - 207 ch Lân, Nguy n Th Kim Lan, Nguy n V n Quang (2002), B nh ký Phan sinh trùng àn dê Vi t Nam Nxb Nông Nghi p - Hà N i, tr 75 - 79 Bùi L p (1979), “ Khu h giun sán c a l n mi n trung trung b ”, Tuy n t p cơng trình nghiên c u khoa h c k thu t nông nghi p, Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 138 – 139 Nguy n Th Lê, Ph m V n L c, Hà Duy Ng , Nguy n V n Th Minh (1996), Giun sán ký sinh c, Nguy n gia súc Vi t Nam, Nxb Khoa h c - K thu t, tr 157 - 158 Nguy n Th Lê (1998), Ký sinh trùng h c ic ng, Nxb Khoa h c K thu t, Hà N i Phan L c, Nguy n c Tâm (2000), “Giun tròn ch y u ký sinh l n hi u qu c a thu c t y”, T p chí Khoa h c K thu t Thú y, t p XI, s 1, tr 70 73 Phan L c (2006), Giáo trình b nh ký sinh trùng thú y, Nxb Nông Nghi p Hà N i, tr 124 -126 Nguy n c L u, Nguy n H u V (2004), M t s b nh quan tr ng l n, Nxb Nông Nghi p, Hà N i Ph m Th Hi n L ng, Phan ình Th m (2009), T ch c phôi thai ng v t, Nxb Nông nghi p, Hà N i 48 V T M (1999), Giun trònsinh thú nuôi, thú hoang vùng Tây Nguyên th m dò bi n pháp phòng tr sinh h c, Lu n án ti n s Nông nghi p (Mã s 4.03.06) Cao Xuân Ng c (1997), Gi i ph u b nh i c ng thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 84 – 103 Nguy n Th Kim Thành, Phan ch Lân, Tr ng Xuân Dung, Tr n Th L i (1996), “M t s ch tiêu sinh lý máu c a trâu m c b nh sán gan”, T p chí Khoa h c K thu t Thú y, T p VIII, s 1, tr 82 – 86 Nguy n V n Thi n (2008), Ph ng pháp nghiên c u ch n nuôi Nxb Nông Nghi p - Hà N i tr 104 -158 Tr nh V n Th nh (1963), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông thôn - Hà N i Tr nh V n Th nh (1977), Ký sinh trùng b nh ký sinh trùng gia súc gia c m, Nxb Nông Nghi p - Hà N i, tr 61 - 64 Tr nh V n Th nh, trùng D ng Thái (1978), Cơng trình nghiên c u ký sinh Vi t Nam (t p 2), Nxb Khoa h c - K thu t, tr 238 - 238 Tr nh V n Th nh, Phan Tr ng Cung, Ph m V n Khuê, Phan L c (1982), Giáo trình ký sinh trùng thú y, Nxb Nơng nghi p, Hà N i, tr 156 – 157, 171 – 172 Chu Th Th m, Phan Th Lài, Nguy n V n Tó (2006), Ph phòng ch ng ký sinh trùng Nxb Lao ng pháp ng Hà N i, tr 105 Nguy n Th Ánh Tuy t (2010), “K t qu s d ng Albendazole t y giun sán gia súc”, T p chí Khoa h c K thu t Thú y, t p XVII, s 5, tr.94 -97 Cao V n, Hoàng Toàn Th ng (2003), Sinh lý h c gia súc Nxb Nông Nghi p - Hà N i, tr 67 – 72 T Th V nh (1990), Giáo trình sinh lý b nh thú y, Tr nghi p I - Hà N i, tr 99 - 100 ng i h c Nông 49 Phan Th Vi t, Nguy n Th K , Nguy n Th Lê (1977), Giun sán ký sinh ng v t Vi t Nam, Nxb Khoa h c - K thu t, tr 357 - 358 II Tài li u d ch t ti ng n c Ngoài Archie Hunter (Ph m Gia Ninh Nguy n d ch b nh ng v t, Nhà xu t b n B n c Tâm d ch) (2000), S tay , tr 284 - 287 Hagsten (Khánh Linh d ch) (2000), “Phá v vòng i giun sán", T p chí khoa h c k thu t thú y,T p VII, s 2, tr 89 - 90 Skjabin K.I., Petrov A.M (Bùi L p, oàn Th B ng Tâm T Th V nh d ch) (1963), Ngun lý mơn giun tròn thú y (t p 1), Nxb Khoa h c K thu t, tr 102 - 104 III Tài li u M ng http://www courseware_s/kcxxl http://www.cal.vet.upenn.edu/projects M TS nh 1: L n ni theo ph HÌNH NH ng th c nh 2: Chu ng nuôi h p v sinh v ch n th (khơng có chu ng nuôi) nh 3: Phân l n TÀI c thu gom sinh thú y làm phân h u c nh 4: Xét nghi m m u phân b ng ph nh 5: Tr ng giun Oesphagostomum spp (×100) ng pháp Fulleborn nh 6: Giun Oesphagostomum spp ký sinh ru t già c a l n nh 7: u trùng giun k t h t có s c gây b nh nh 9: Thu c fensol – safety t y giun Oesphagostomum spp cho l n huy n B ch Thông nh 8: B o qu n giun Oesphagostomum spp.trong dung d ch Barbagallo nh 10: Thu c wormecide oral suspension t y giun Oesphagostomum spp cho l n huy n B ch Thông ... u m t s c i m sinh h c c a giun tròn Oesophagostomum spp gây l n t i huy n B ch Thông, t nh B c K n bi n pháp phòng tr ” 2 1.2 M c ích nghiên c u c i m sinh h c c a giun tròn Oesophagostomum. .. - MAI TH BÌNH Tên tài: NGHIÊN C U M T S C I M SINH H C C A GIUN TRÒN OESOPHAGOSTOMUM SPP GÂY RA TRÊN L N T I HUY N B CH THÔNG, T NH B C K N VÀ BI N PHÁP PHÒNG TR KHÓA LU N T T NGHI P H... QU VÀ TH O LU N 30 4.1 c i m d ch t b nh giun tròn Oesophagostomum spp gây l n 30 4.1.1 Th c tr ng phòng ch ng b nh ký sinh trùng 30 4.2 Nghiên c u m t s c i m sinh h c c a giun tròn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra trên lợn tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của giun tròn Oesophagostomum spp. gây ra trên lợn tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và biện pháp phòng trị (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn