Nghiên cứu sử dụng vắc xin phó thương hàn trong phòng bệnh tiêu chảy cho lợn rừng và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị tại trại chăn nuôi động vật bán hoang dã thuộc chi nhánh NC PT động thực vật bản địa (Khóa luận tốt nghiệp)

73 27 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 13:38

Nghiên cứu sử dụng vắc xin phó thương hàn trong phòng bệnh tiêu chảy cho lợn rừng và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị tại trại chăn nuôi động vật bán hoang dã thuộc chi nhánh NC PT động thực vật bản địa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng vắc xin phó thương hàn trong phòng bệnh tiêu chảy cho lợn rừng và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị tại trại chăn nuôi động vật bán hoang dã thuộc chi nhánh NC PT động thực vật bản địa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng vắc xin phó thương hàn trong phòng bệnh tiêu chảy cho lợn rừng và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị tại trại chăn nuôi động vật bán hoang dã thuộc chi nhánh NC PT động thực vật bản địa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng vắc xin phó thương hàn trong phòng bệnh tiêu chảy cho lợn rừng và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị tại trại chăn nuôi động vật bán hoang dã thuộc chi nhánh NC PT động thực vật bản địa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng vắc xin phó thương hàn trong phòng bệnh tiêu chảy cho lợn rừng và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị tại trại chăn nuôi động vật bán hoang dã thuộc chi nhánh NC PT động thực vật bản địa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng vắc xin phó thương hàn trong phòng bệnh tiêu chảy cho lợn rừng và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị tại trại chăn nuôi động vật bán hoang dã thuộc chi nhánh NC PT động thực vật bản địa (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng vắc xin phó thương hàn trong phòng bệnh tiêu chảy cho lợn rừng và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị tại trại chăn nuôi động vật bán hoang dã thuộc chi nhánh NC PT động thực vật bản địa (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM =======o0o======= TR MA VI T KHOA Tên tài: “NGHIÊN C U S D NG V C XIN PHÓ TH NG HÀN TRONG PHÒNG B NH TIÊU CH Y CHO L N R NG KH O NGHI M M T S PHÁC I U TR T I TR I CH N NUÔI NG V T BÁN HOANG THU C CHI NHÁNH NC & PT NG TH C V T B N A” KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa Khoá h c : Ch n nuôi Thú y : 2010 - 2015 THÁI NGUYÊN - 2014 I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM =======o0o======= TR MA VI T KHOA Tên tài: “NGHIÊN C U S D NG V C XIN PHĨ TH NG HÀN TRONG PHỊNG B NH TIÊU CH Y CHO L N R NG KH O NGHI M M T S PHÁC I U TR T I TR I CH N NUÔI NG V T BÁN HOANG THU C CHI NHÁNH NC & PT NG TH C V T B N A” KHÓA LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành Khoa Khoá h c Gi ng viên h IH C : Thú y : Ch n nuôi Thú y : 2010 - 2015 ng d n: PGS.TS Tr n V n Phùng THÁI NGUYÊN – 2014 L IC M N Sau th i gian h c t p, rèn luy n ki n th c c ng nh k n ng t i tr ng th i gian th c t p t t nghi p t i c s n em ã hoàn thành b n khóa lu n t t nghi p Nhân d p này, em xin c bày t lòng bi t n sâu s c t i ban giám hi u, phòng ban ch c n ng, Ban ch nhi m khoa Ch n Nuôi Thú Y, Tr ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên ã gi ng d y t n tình giúp em su t trình h c t p rèn luy n t i tr ng c bi t, em xin bày t lòng bi t n sâu s c n th y giáo PGS.TS Tr n V n Phùng ã tr c ti p h ng d n, quan tâm, giúp t n tình ch b o em su t th i gian hồn thành khóa lu n Em bày t lòng bi t n n anh k s Nguy n V n Hiên, bác Tr n Thanh Tùng bác Nguy n V n Ti n anh, ch cán b , công nhân t i tr i ch n nuôi ng v t bán hoang thu c Chi nhánh NC&PT ng th c v t b n a ã t o m i i u ki n cho em ti n hành thí nghi m t n tình giúp … em … n m 2014 Sinh viên Khoa Vi t Khoa L I NĨI U hồn thành ch ng trình h c nhà tr ng, th c hi n ph ng châm “H c i ôi v i hành”, “Lý thuy t g n v i th c ti n s n xu t” Giai o n th c t p chuyên r t quan tr ng i v i m i sinh viên tr c tr ng ây kho ng th i gian sinh viên c ng c h th ng l i toàn b nh ng ki n th c ã h c, c ng c tay ngh ng th i, t o cho s t l p, lòng u ngh , có phong cách làm vi c úng n, n ng l c làm vi c áp ng nhu c u c a th c ti n s n xu t N m c ph ng pháp t ch c ti n hành nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n s n xu t, sáng t o tr ng tr thành m t ng i cán b khoa h c có chun mơn, áp ng c nhu c u th c ti n, góp ph n x ng vào s nghi p phát tri n t n c Xu t phát t nguy n v ng c a b n thân s ng ý c a Ban ch nhi m khoa ch n nuôi thú y tr ng i H c Nông Lâm Thái Nguyên, c a th y cô giáo h ng d n c ng nh c s ti p nh n c a c s , em ti n hành nghiên c u tài: “Nghiên c u s d ng v c xin phó th ng hàn phòng b nh tiêu ch y cho l n r ng kh o nghi m m t s phác i u tr t i tr i ch n nuôi ng v t bán hoang thu c Chi nhánh nghiên c u & phát tri n ng th c v t b n a” Trong th i gian th c t p t i c s , c s giúp t n tình c a anh, ch cơng nhân tr i, b n th c t p, s h ng d n t n tình c a th y, cô giáo s c g ng n l c c a b n thân, em ã hồn thành khóa lu n t t nghi p M c dù ã c g ng nh ng th i gian có h n, kinh nghi m thi u th c ti n s n xu t, ki n th c h n h p nên khóa lu n c a em khơng tránh kh i nh ng thi u sót Em r t mong c s giúp , óng góp ý ki n quý báu c a th y cô giáo ng nghi p khóa lu n c a em c hồn thi n h n Trân tr ng cám n! Sinh viên Ma Vi t Khoa M CL C L IC M N L I NÓI U M CL C DANH M C CÁC C M T VI T T T DANH M C CÁC B NG Ph n I: CÔNG TÁC PH C V S N XU T - 1.1 i u tra c b n - 1.1.1 i u ki n t nhiên c a c s th c t p t t nghi p - 1.1.1.1 V trí 1.1.1.2 a lý - - a hình t .- - 1.1.1.3 i u ki n khí h u th y v n - 1.1.2 i u ki n kinh t - xã h i - 1.1.3 Tình hình s n xu t c a Tr i ch n nuôi nhánh công ty nghiên c u & Phát tri n th c v t b n ng v t bán hoang thu c Chi ng th c v t b n a(NC&PT ng a) - - 1.1.3.1.T ch c qu n lí c s c a Tr i ch n nuôi ng v t bán hoang - - 1.1.3.2 Ngành tr ng tr t - 1.1.3.3 i v i ngành ch n nuôi - - 1.1.3.4 Côn - - 1.1.4 ánh giá chung .- 1.1.4.1 Thu n l i .- 1.1.4.2 Khó kh n .- 1.2 N i dung, ph ng pháp k t qu ph c v s n xu t - - 1.2.1 N i dung công tác ph c v s n xu t - 1.2.1.1 Công tác thú y - 1.2.1.2 Công tác gi ng - 10 1.2.1.3 Cơng tác ch m sóc, ni d ng àn l n - 10 - 1.2.1.4 Công tác khác - 10 1.2.2 Bi n pháp th c hi n - 10 1.2.3 K t qu ph c v s n xu t - 11 1.2.3.1 Công tác thú y - 11 1.2.3.2 Công tác gi ng - 14 1.2.3.3 Cơng tác ch m sóc, ni d ng àn l n - 15 - 1.2.3.4 Công tác khác - 19 1.3 K t lu n ngh - 19 - Ph n 2: CHUYÊN 2.1 TV N NGHIÊN C U KHOA H C - 21 - .- 21 - 2.1.1 M c tiêu nghiên c u .- 22 2.1.2 Ý ngh a khoa h c c s th c ti n .- 22 2.2 T NG QUAN TÀI LI U - 23 2.2.1 C s khoa h c .- 23 2.2.1.1 c i m sinh tr 2.2.1.2 B nh ng sinh lý tiêu hóa c a l n - 23 - ng tiêu hóa c a l n - 24 - 2.2.1.3 Hi u bi t v Salmonella c ch gây b nh tiêu ch y - 27 2.2.1.4 M t s hi u bi t v v c xin v c xin phòng b nh Phó th ng hàn - 35 - 2.2.1.5 Thu c s d ng i u tr b nh tiêu ch y Salmonella - 39 2.2.2 Tình hình nghiên c u n c n c - 39 - 2.2.2.1 Tình hình nghiên c u n c - 39 - 2.2.2.2 Tình hình nghiên c u ngồi n c - 41 - 2.3 IT NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U - 45 - 2.3.1 it ng ph m vi nghiên c u - 45 - 2.3.2 a i m th i gian ti n hành - 45 - 2.3.3 N i dung nghiên c u - 46 2.3.4 Ph ng pháp nghiên c u - 46 - 2.3.4.1 Th nghi m v c xin phó th ng hàn gây cho l n r ng t s sinh NC&PT ng th c v t b n phòng b nh Salmonella n tháng tu i nuôi t i Chi nhánh a - 46 - 2.3.4.2 Kh o nghi m hai phác i u tr tiêu ch y l n .- 47 - 2.3.4.3 Các ch tiêu theo dõi .- 49 2.3.4.4 Ph ng pháp theo dõi t ng ch tiêu - 49 - 2.4 K T QU PHÂN TÍCH K T QU - 51 2.4.1 Th nghi m v c xin phòng b nh Phó th 2.4.1.1 K t qu ng hàn cho l n r ng con- 51 - nghiên c u tình hình m c b nh tiêu ch y c a l n thí nghi m - 51 2.4.1.2 K t qu theo dõi tình hình m c b nh tiêu ch y c a l n thí nghi m theo tu i - 52 2.4.1.3 K t qu nghiên c u tình tr ng b nh tiêu ch y c a l n thí nghi m - 53 2.4.2 K t qu theo dõi i u tr c a hai phác 2.4.2.1 K t qu l n m c b nh tiêu ch y - 57 - i u tr l n - 57 - 2.4.2.2 K t qu theo dõi t l tái nhi m 2.4.2.3 Chi phí thu c i u tr b nh 2.5 K T LU N, T N T I l n hi u qu i u tr l n - 58 - ng tiêu hóa - 59 NGH - 60 - 2.5.1 K t lu n - 60 2.5.2 T n t i - 60 2.5.3 ngh - 60 - TÀI LI U THAM KH O - 62 - DANH M C CÁC C M T Cs VI T T T : C ng s C : i ch ng VT : n v tính NC&PT : Nghiên c u phát tri n TN : Thí nghi m PTH : Phó th ng hàn TW : Trung ng CT : Choleratoxin like enterotoxin CHO : Chinese Hamster Ovary cell DCA : Deoxycholate citrate agar DPF : Delayed permeability facto LPS : lypopolysaccharide RPF : Rapid permeability facto SPI : Salmonella pathogenicity island TGE : Transmissble gastroenteritis virus XLD : xylose lysine deoxycholate DANH M C CÁC B NG B ng 1.1 Di n tích t c a xã T c Tranh .- - B ng 1.2 K t qu cơng tác tiêm phòng - 11 B ng 1.3 K t qu công tác i u tr b nh - 14 B ng 1.4: T ng h p k t qu công tác ph c v s n xu t - 19 B ng 2.1 S theo dõi thí nghi m - 47 - B ng 2.2 K t qu nghiên c u v t l m c b nh tiêu ch y .- 52 c a l n thí nghi m .- 52 B ng 2.3 K t qu nghiên c u v t l m c b nh tiêu ch y c a l n thí nghi m theo tu i - 52 - B ng 2.4 K t qu theo dõi v tình tr ng b nh tiêu ch y c a l n - 54 thí nghi m - 54 B ng 2.5 K t qu nuôi c y phân l p vi khu n Salmonella theo tình tr ng phân c a l n .- 55 B ng 2.6 K t qu th kháng sinh c a hai lo i thu c s d ng t i c s ch n nuôi - 56 B ng 2.7 Hi u qu i u tr l n c a hai phác B ng 2.8 T l tái nhi m hi u qu l n m c b nh - 57 - i u tr l n - 58 - B ng 2.9 Chi phí thu c thú y - 59 - Ph n I CÔNG TÁC PH C V S N XU T 1.1 i u tra c b n 1.1.1 i u ki n t nhiên c a c s th c t p t t nghi p Tr i ch n nuôi tri n ng th c v t b n Phú L L ng v t hoang c a Chi nhánh nghiên c u & Phát a c xây d ng ng, t nh Thái Nguyên a bàn xã T c Tranh, huy n ây xã thu c phía nam c a huy n Phú ng có i u ki n t nhiên nh sau: 1.1.1.1 V trí a lý Xã T c Tranh thu c huy n Phú L t nh Thái Nguyên, n m ng m t xã trung du mi n núi c a phía Nam c a huy n cách trung tâm thành ph 30km, v i t ng di n tích 2.559,35 V trí a lý c a xã nh sau: Phía B c giáp xã Phú xã n L c Phía ơng giáp xã Minh L p Phú Phía Tây giáp xã n L c xã Ph n M Phía Nam giáp xã Vô Tranh Xã T c Tranh bao g m 24 xóm chia thành vùng Vùng phía Tây bao g m xóm: Tân Thái, Bãi B ng, Khe C c, Minh H p, p Tràn Vùng phía ơng bao g m xóm: G c Lim, G c G o, Ngồi Tranh, an Khê, Thác Dài, ng Lòng Vùng tâm bao g m xóm: Cây Th , Khe Xiêm, Sông G ng, ng Danh, ng Hút, Quy t Th ng, Quy t Ti n Vùng phía b c g m xóm: G c C , G c Mít, ng Tâm, ng Ti n ng L ng, * T l m c b nh theo tu i c a l n Nghiên c u, theo dõi s m c b nh theo giai o n tu i c a l n con: T 35 - 60 ngày, t 60 - 90 ngày t 90 – 120 ngày Tính t l l n m c b nh theo tu i c theo dõi nh sau: S m c b nh t ng tu i T l l n m c b nh theo tu i = x 100 S theo dõi *Tình tr ng nhi m b nh tu i ó ng tiêu hóa: L n sau b nhi m b nh c mơ t phân ba nhóm: Nhi m nh : L n b s t nh , tiêu ch y nh , phân l ng, s l n tiêu ch y Nhi m trung bình: L n b s t cao, tiêu ch y n ng h n, phân l ng, b t dính quanh h u môn Nhi m n ng: L n b tiêu ch y n ng, phân l ng, l n b n i l i không v ng Xác nh t l % v m c nhi m b nh ng tiêu hóa c a l n theo công th c: S m c b nh t ng m c T l l n m c b nh theo tu i = x 100 S theo dõi * K t qu nuôi c y phân l p * Ch tiêu theo dõi vi c so sánh hi u qu i u tr b ng hai phác i u tr : Theo dõi t ng ch tiêu v : S i u tr , s kh i b nh, th i gian i u tr , s tái nhi m, chi phí thu c i u tr : Ph ng pháp tính t ng ch tiêu: T l nhi m b nh (%) = T l ch t (%) = T l tái nhi m (%) = T l kh i (%) = S m c b nh S theo dõi T ng s ch t x 100 x 100 T ng s theo dõi T ng s tái nhi m x 100 T ng s kh i b nh T ng s m c b nh x 100 T ng s i u tr Các ch tiêu theo dõi b ng i u tr , quan sát, ghi chép, th ng kê hàng ngày * Ph ng pháp s lý s li u: S d ng ph ng pháp th ng kê sinh v t h c c a Nguy n V n Thi n (2000) 2.4 K T QU PHÂN TÍCH K T QU 2.4.1 Th nghi m v c xin phòng b nh Phó th ng hàn cho l n r ng 2.4.1.1 K t qu nghiên c u tình hình m c b nh tiêu ch y c a l n thí nghi m K t qu i u tra t l nhi m b nh tiêu ch y c a àn l n thí nghi m nuôi t i tr i l n thu c Chi nhánh công ty nghiên c u & phát tri n b n a ng th c v t c trình bày t i B ng 2.2 K t qu o n cai s a i u tra cho th y, t l nhi m b nh tiêu ch y c a l n r ng giai n tháng tu i k c (t 38 – 45,09 %) Nh c tiêm phòng hay khơng c bi t u cao t nhiên l n r ng có kh n ng thích nghi t t, kh n ng ch ng chiuk b nh t t cao Tuy nhiên i u ki n ch n nuôi theo ph ng th c bán ch n th có nhi u l n b nhi m b nh tiêu ch y Vì v y trình ch m sóc ni d tác phòng tr b nh tiêu ch y Theo dõi theo lô l n th ng c n ý công m b o hi u qu ch n nuôi cao c tiêm khơng tiêm phòng v c xin phó ng hàn th y, t l tiêu ch y c a lơ thí nghi m tiêm phòng v c xin Phó th ng hàn 38%, th p h n so v i lơ thí nghi m khơng tiêm v c xin Phó th ng hàn 41,17% i u có cho th y s sai khác v t l m c b nh tiêu ch y c a hai lơ thí nghi m khơng l n, s chênh l ch gi a hai lơ ch có 10,05% B ng 2.2 K t qu nghiên c u v t l m c b nh tiêu ch y c a l n thí nghi m n Lơ TN v tính S l n theo dõi 50 S nhi m 19 T l nhi m % 38,00 So sánh % 100 Nh v y, khuôn kh thí nghi m, m c d u l n STT Di n gi i tiêm phòng v c xin phó th ng hàn Lơ C 51 21 41,17 110,05 lơ TN c phòng b nh tiêu ch y Salmonella, nh ng t l m c b nh tiêu ch y ch gi m th p h n lô không tiêm không nhi u i u c n ph i tiêu ch y c quan tâm, phân tích l n tìm hi u nguyên nhân gây b nh ti p t c tìm hi u nguyên nhân gây b nh tiêu ch y l n con, chúng em ti n hành theo dõi tình hình m c b nh tiêu ch y l n theo tu i, k t qu c trình bày t i b ng 2.4.1.2 2.4.1.2 K t qu theo dõi tình hình m c b nh tiêu ch y c a l n thí nghi m theo tu i K t qu l n thí nghi m i u tra tình hình nhi m b nh tiêu ch y c a l n theo l a tu i c a c trình bày t i B ng 2.3 B ng 2.3 K t qu nghiên c u v t l m c b nh tiêu ch y c a l n thí nghi m theo STT tu i nv Lơ TN Lơ C tính S theo dõi 50 51 Cai s a (35 ngày) - 60 ngày tu i 11 T l m c % 18,0 21,57 T 61 - 90 ngày tu i T l m c % 12,0 9,81 T 91 - 120 ngày tu i T l m c % 8,0 9,81 T ng c ng 19 21 , c hai lơ thí nghi m t l nhi m b nh tiêu ch y có xu h Di n gi i ng gi m d n theo l a tu i T l nhi m b nh tiêu ch y giai o n t 35 – 60 ngày tu i c a lô TN 18,0%, c a lô C 21,57% n giai o n t 61-90 ngày tu i, t l 12,0% 9,81%; giai o n t 91 – 120 ngày tu i, t l nhi m 8,0% 9,81% t ng ng lô TN lô C So sánh v t l nhi m b nh tiêu ch y c a l n gi a hai lô TN C th y khơng có s khác bi t l n v t l nhi m gi a hai lô m t s giai o n tu i, t l nhi m có khác nh giai o n 35-60 ngày tu i giai o n 91-120 ngày tu i, nh ng s sai khác khơng l n Th m chí o n 61-90 ngày tu i 12,0% lô giai C t l nhi m th p h n lơ TN (9,81% so v i lô C) Nh ng k t qu t ng th c ng cho th y có m i liên h gi a t l nhi m b nh tiêu ch y v i vi c tiêm phòng v c xin l a tu i c a l n L n c tiêm phòng v c xin Phó th ng hàn có t l nhi m b nh tiêu ch y h n, nhiên s chênh l ch không nhi u T l nhi m b nh cao nh t giai o n 35 – 60 ngày tu i, giai o n sau t l nhi m b nh gi m d n i u theo m t ph n giai o n 35 – 60 ngày tu i, l n v a cai s a m , ây giai o n l n g p nhi u stress v i ó b máy tiêu hóa c a l n ch a phát tri n hoàn tồn, v y t l nhi m b nh giai o n s cao h n giai o n sau ó b máy tiêu hóa c a l n d n hồn thi n th t l tiêu ch y s gi m d n 2.4.1.3 K t qu nghiên c u tình tr ng b nh tiêu ch y c a l n thí nghi m Trong q trình thí nghi m, chúng tơi theo dõi v tình tr ng b nh tiêu ch y l n thí nghi m theo c p nh , trung bình n ng (Phân theo m c tiêu ch y c a l n m c b nh) có thêm s li u ánh giá v hi u qu tiêm phòng v c xin cho l n thí nghi m K t qu theo dõi c trình bày t i b ng 2.4 K t qu theo dõi v tình tr ng b nh tiêu ch y cho th y, t l m c b nh c lơ thí nghi m i ch ng u t p trung bình Trong ó, lơ tiêm v c xin có t l m c m c m c m c nh trung nh cao h n so v i lô không tiêm v c xin m t chút (73,69% so v i 71,42%) t l l n m c m c n ng th p h n 10,52% so v i 14,29% Tuy nhiên, có th nói t ng th khơng có s khác bi t v tình tr ng b nh tiêu ch y c a l n khơng c tiêm v c xin phó th c tiêm ng hàn B ng 2.4 K t qu theo dõi v tình tr ng tiêu ch y c a l n thí nghi m STT n Di n gi i v tính Lơ TN Lơ C S theo dõi Con 50 51 S m c b nh Con 19 21 M c L 14 15 73,69 71,42 3 15,79 14,29 10,52 14,29 nh T l M c % trung bình L T l M c t % n ng L T l xác t t % nh thêm v nguyên nhân gây b nh tiêu ch y l n thí nghi m, chúng em ti n hành nuôi c y phân l p vi khu n Salmonella phân c a l n K t qu c trình bày t i m c 2.4.1.4 2.4.1.4 K t qu nuôi c y phân l p vi khu n Salmonella phân c a l n c y phân l p vi khu n Salmonella phân c a l n c th hi n B ng 2.5 K t qu nghiên c u cho th y t l m u phát hi n có Salmonella phân c a àn l n thí nghi m không cao, dao ng t 13,33 – 23,33 % Trong t ng s 30 m u phân khơ ch phát hi n có m u có Salmonella, chi m 13,33 % T l phát hi n Salmonella có phân t cao h n, có m u 30 m u, chi m 23,33 % i u cho th y, Salmonella c ng m t tác nhân gây b nh tiêu ch y cho l n M t s cơng trình nghiên c u t i Vi t Nam th gi i nh ng n m qua ã cho th y k t qu t (1995)[1] nghiên c u ng ng Phùng Qu c Ch ng Tây Nguyên cho th y, mùa khô l n m c b nh Salmonella gây 20,03%, v ông 28,66% T Th V nh cs (1996)[15] ã ki m tra 75 m u phân l n kh e 65 m u phân l n b nh t i m t vùng thu c Ba Vì (Hà Tây) Gia Lâm (Hà N i) cho th y: T l nhi m Salmonella cao 30-56% nhi m Salmonella l n kh e giai o n 20-60 ngày tu i T l l n m c h i ch ng tiêu ch y cao h n l n bình th t ng d n theo l a tu i, dao ng ng 70-90% B ng 2.5 K t qu nuôi c y phân l p vi khu n Salmonella theo tình tr ng phân c a l n STT Di n gi i S m u ni c y S m u phát hi n có Salmonella T l n Phân bình v tính th ng Phân tiêu ch y M u 30 30 M u % 13,33 23,33 Wilcok Schwartz (1992)[25] t i n c Anh, n m 1972 tìm th y vi khu n Salmonella có phân l n 9,9%, n m 1973 tìm th y Salmonella h ch ru t 7,3% T i Nh t B n, Asai cs (2002)[16] cho th y t l nhi m Salmonella l n sau cai s a b tiêu ch y 12,4% l n v béo 17,3% l n theo m 4,5% Tác gi c ng cho bi t S typhimurium c phân l p nhi u nh t l n sau cai s a 72,6%; l n g n xu t chu ng 73,8% Kishima cs (2008)[22] ã i u tra t l nhi m phân b c a vi khu n Salmonella phân l n kh e m nh bình th th Nh t B n gi a n m 2003 2005 3,1% ng toàn b lãnh nhi m Salmonella tr Tuy nhiên, m c chúng em th p, m c th s c ng h p nghiên c u c a c m nhi m Salmonella c a l n r ng khơng cao, có kháng k t h p v i vi c v sinh phòng b nh t t giai o n ã góp ph n làm gi m t l nhi m Salmonella K t qu c ng phù h p v i k t qu t i B ng 2.2, ó t l m c b nh tiêu ch y c a lơ tiêm phòng v c xin ch th p h n lơ khơng tiêm phòng 10,05 % i u ó ch ng t Salmonella ch m t nhi u nguyên nhân gây b nh tiêu ch y àn l n thí nghi m Trong ó, có th kh n ng tiêu hóa th c n ng i cung c p c a l n r ng ch a cao 2.4.1.5 K t qu th kháng sinh Hi n có r t nhi u lo i thu c kháng sinh v i l n tr i u tr b nh, nh t i c sau cai s a Tuy nhiên vi c dùng kháng sinh r ng rãi phòng i u tr b nh nên ã xu t hi n nh ng ch ng Salmonella kháng thu c (Kishima cs (2008)[22]) có c s s d ng kháng sinh i u tr b nh tiêu ch y l n, chúng em ti n hành th kháng sinh thu c Flumequine Enrofloxacin K t qu B ng 2.6 K t qu th kháng sinh c a hai lo i c trình bày t i b ng 2.6 c a hai lo i thu c s d ng t i c s ch n ni Kích th Kháng sinh STT Tên m u c vòng vơ khu n Flumequine Enrofloxacin T11-25 14 T11-27 10 21 K t qu th kháng sinh kháng sinh c th hi n t i B ng 2.6 D a vào k t qu có th th y c kích th c vòng vơ khu n c a Enrofloxacin l n h n h n so v i vòng vơ khu n c a Flumequine C th m u T11-25 kích th c vòng vô khu n c a Enrofloxacin 14 mm, c a Flumequine mm T ng t nh v y kích th c vòng vơ khu n c a Enrofloxacin 21mm, nh ng c a Flumequine ch 10 mm, ây c s minh ch ng hi u qu i u tr b nh tiêu ch y c a hai nhóm kháng sinh 2.4.2 K t qu theo dõi i u tr c a hai phác 2.4.2.1 K t qu l n m c b nh tiêu ch y i u tr l n l n m c b nh tiêu ch y th i gian th c t p t i Chi nhánh công ty nghiên c u phát tri n ng th c v t b n a em ã ti n hành cách ly nh ng l n tiêu ch y phân thành hai lô, m i lô i u tr m t phác trình bày i u tr K t qu c 2.7 B ng 2.7 Hi u qu i u tr l n c a hai phác STT Di n gi i VT Phác l n m c b nh Phác S l n i u tr Con 20 20 Li u l ml 1,5 1,5 S l n ch a kh i Con 18 19 T l kh i b nh % 90,0 95,0 Th i gian kh i b nh Ngày/l n 4,61 3,05 ng i u tr bình quân i u tr K t qu B ng 2.7 cho th y hi u qu i u tr c a phác có s khác bi t C th , lơ thí nghi m s d ng Flumequine t l kh i b nh t 90,0 %, nh ng lơ thí nghi m s d ng Enrofloxacine t l kh i b nh 95,0 % cao h n so v i lơ s d ng phác c th hi n 5,0 % Hi u qu i u tr c a phác th i gian kh i b nh Nh ng l n i u tr b ng phác th i gian i u tr kh i b nh 3,05 ngày, ng n h n lơ thí nghi m s d ng phác (4,61 ngày) 2.4.2.2 K t qu theo dõi t l tái nhi m l n hi u qu so sánh hi u qu c a phác quan, i u tr l n i u tr m t cách th c s khách lô l n thí nghi m, em ti n hành theo dõi ch tiêu: S l n l n kh i l n 1, s l n tái nhi m, s kh i b nh l n th i gian kh i b nh l n K t qu c trình bày b ng 2.8 B ng 2.8 T l tái nhi m hi u qu STT Ch tiêu VT i u tr l n Phác Phác S i u tr Con 20 20 S kh i l n Con 18 19 S tái nhi m Con 12 10 T l tái nhi m % 66,67 52,63 S kh i l n Con 10 T l kh i l n % 83,33 90,00 Th i gian kh i b nh Ngày 4,92 3,30 K t qu B ng 2.8 cho th y, s l n kh i b nh cao h n lô s d ng phác c ng th p h n, lô s d ng phác T l tái nhi m c a lô s d ng phác lơ thí nghi m s d ng Flumequine t l tái nhi m 66,67%, ó lơ thí nghi m s d ng Enrofloxaxin 52,63%, th p h n 14,04 % K t qu phác i u tr l n hai cho th y, t l kh i b nh l n c a lô s d ng ch 83,33 %, lô s d ng phác s 90% K t qu theo dõi v th i gian i u tr kh i b nh l n c a l n thí nghi m t c a lô s ng ng v i l n i u tr 1, c th th i gian i u tr l n d ng Flumequine dài h n so v i lô s d ng Enrofloxacin (4,92 ngày so v i 3,30 ngày theo th t ) 2.4.2.3 Chi phí thu c i u tr b nh , ngồi hi u qu ng tiêu hóa i u tr chi ph th B 2.9 B ng 2.9 Chi phí thu c thú y STT Di n gi i Phác Phác S i u tr Con 19 21 S l L 32 30 ml 226,5 141 ng/ml 1.400 1.250 ng 317.100 176.200 ng 15.855 8.812,5 100 55,58 t i u tr T ng s thu c s d ng VT n giá T ng chi phí thu c t Chi phí thu c /con i u tr (Tính c tr ng h p tái nhi m) So sánh K t qu d ng phác d ng phác % 2.9 cho th y, chi phí thu c i u tr th p h n h n so v i chi phí thu c i u tr lơ thí nghi m s C th , i u tr 176.200 lơ thí nghi m s d ng phác ng, lơ thí nghi m s d ng phác sánh gi a lơ thí nghi m , lơ thí nghi m s d ng phác i u tr (Tính c tr d ng phác lơ thí nghi m s t ng chi phí thu c 317.100 ng Sochi phí thu c/l n ng h p tái nhi m) ch b ng 55,58% so v i lơ thí nghi m s (Th p h n 7.042,5 /con) 2.5 K T LU N, T N T I NGH 2.5.1 K t lu n T k t qu nghiên c u trên, em s b rút m t s k t lu n sau: + T l m c b nh tiêu ch y c a l n r ng lai F3 cao (T 38 – 41,17 %) có s khác bi t gi a lơ thí nghi m tiêm phòng v c xin Phó th ng hàn lơ khơng tiêm phòng v c xin Tuy nhiên, s sai khác không nhi u v m c d ng c a salmonella d n nh h n tiêu ch y qu b ng 2.2 cho th y, t l l n m c tiêu ch y xin phó th ng hàn 38%, lô l n C th , so sánh k t lơ thí nghi m c tiêm v c i ch ng không tiêm v c xin phó th ng hàn 41,17% + M c nh h nghi m có thay v c xin phó th ng c a salmonella d n i theo tu i c hai tr + Do l n r ng lai F3 có s c tiêu ch y ch l n thí ng h p tiêm khơng tiêm phòng ng hàn T l m c cao nh t (lô TN); 21,57% (lô C) gi m d n n tiêu ch y giai o n sau cai s a 18,00% giai o n sau ó kháng cao, th h u h t nh ng l n m c m c nh trung bình Vi c tiêm phòng v c xin khơng t o s khác bi t l n v tình tr ng tiêu ch y nh ng l n r ng m c b nh c y phân l p vi khu n Salmonella phân c a l n cho th y t l nhi m Salmonella phân c a l n thí nghi m b b nh tiêu ch y cao h n so v i phân bình th ng (23,33 % so v i 13,33%) i u cho th y, Salmonella c ng m t tác nhân gây tiêu ch y c a l n r ng + i u tr b nh tiêu ch y c a l n r ng, vi c s Enrofloxacine (Phác 2: Tiêm v i li u trung bình 1,5ml/10 kg TT/ngày, ngày tiêm m i, tiêm 3-5 ngày) có hi u qu phác d ng thu c i u tr v t tr i so v i s d ng s d ng thu c tiêm Flumequin 2.5.2 T n t i Do th i gian nghiên c u có h n, s l ng l n thí nghi m ch a nhi u, s li u l p l i ít, ch a có k t qu nghiên c u v mi n d ch c a l n thí nghi m, 2.5.3 ngh có ánh giá xác, khách quan h n Ti p t c nghiên c u thu th p thêm s li u v hi u qu c a vi c tiêm phòng v c xin Phó th ng hàn phòng b nh tiêu ch y àn l n t i c s Th nghi m phác i u tr khác tìm phác qu nh t góp ph n t ng hi u qu kinh t ch n nuôi l n r ng lai hi u TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng Vi t Phùng Qu c Ch ng (1995), Tình hình nhi m Salmonella l n t i vùng Tây Nguyên kh n ng phòng tr , Lu n án PTS khoa h c nông nghi p, Tr ng i h c Nông nghi p I Hà N i c Diên (1999), Vai trò c a E coli Salmonella h i ch ng tiêu ch y l n Kim B ng (Hà Nam) th nghi m m t s gi i pháp phòng tr Lu n án Th c s Nông nghi p Tr n Xuân H nh (1995), Phân l p giám nh vi khu n Salmonella l n tu i gi t th t T p chí Khoa h c k thu t Thú y, s 3, tr 89-93 Tr n Th H nh c ng s (2009), T l nhi m Salmonella spp t i c s gi t m l n công nghiêp th cơng nghi p, T p chí Khoa h c k thu t thú y, s 2, tr 51-56 Nguy n Bá Hiên (2001), M t s vi khu n ng c a chúng ng ru t th ng g p bi n gia súc kh e m nh b tiêu ch y nuôi t i vùng ngo i thành Hà N i Lu n án Ti n s Nông nghi p, Tr ng i h c Nông nghi p I, Hà N i Nguy n V n Lãm (1968), Ch vacxin Phó th ng hàn l n K t qu nghiên c u khoa h c k thu t thú y 1968- 1978, Nxb Nông nghi p, tr 250- 289 Nguy n Th N i, Nguy n Ng c Nhiên, Cù H u Phú, Nguy n Th S (1989), K t qu i u tra tình hình nhi m vi khu n ng ru t t i m t s c s ch n nuôi l n K t qu nghiên c u khoa h c k thu t Thú y (19851989) Vi n Thú y, Nxb Nông nghi p, Hà n i, tr 50-53 Tr n V n Phùng, T Quang Hi n, Tr n Thanh Vân, Hà Th H o (2004), Giáo trình ch n ni l n, Nxb Nơng nghi p, Hà N i Cù H u Phú, Nguy n Ng c Nhiên, V Bình Minh, (2000), Phân l p vi khu n E.coli Salmonella ch y, xác nh m t s Ng c Thuý l n m c b nh tiêu c tính sinh v t hoá h c c a ch ng vi khu n phân l p c bi n pháp phòng tr K t qu nghiên c u Khoa h c k thu t thú y (1996-2000), Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 171-176 10.Lê Minh S n (2003), Nghiên c u m t s vi khu n gây ô nhi m th t l n vùng h u ng n sông H ng, Lu n án Ti n s Nông nghi p 11 Lê V n T o, Nguy n Th Vui (1994), ”Phân l p nh typ vi khu n Salmonella gây b nh cho l n”, T p chí Nơng nghi p cơng nghi p th c ph m, s 11, tr 430- 431 12.Hoàng Toàn Th ng Cao V n (2006), Giáo trình sinh lý h c v t ni, Nxb Nông nghi p, tr 23 - 72 13.Nguy n V n Thi n, Nguy n Khánh Qu c, Nguy n Duy Hoan (2002), Giáo trình Ph ng pháp nghiên c u ch n nuôi, Nxb Nông nghi p, Hà N i 14.Tơ Liên Thu (2005), Nghiên c u tình tr ng ô nhi m m t s vi khu n vào th t l n, th t gà sau gi t m Hà N i m t s ph ng pháp làm gi m s nhi m khu n th t, Lu n án Ti n s Nông nghi p, Vi n Thú y Qu c gia Hà N i 15.T Th V nh, ng Khánh Vân (1996), ”B E.coli Salmonella l n bình th c u th m xác nh ng l n m c h i ch ng tiêu ch y t i Hà Tây Hà N i”, T p chí Khoa h c k thu t thú y, s 1, tr 41- 44 16.Asai T., Otagiri Y., Osumi T., Namimatsu T., Hirai H., and Sato S (2002), Isolation of Salmonella from Diarrheic Feces of Pig, J Vet Med Sci 64, 2, pp 159- 160 17.Barners D.M., Sorensen K.D (1975), Salmonellosis, Diseases of Swine, 4th Edition Iowa State University press, pp 12-18 18.Crosa J.H., Brenner D.J., Ewing W.H., and Falkow S (1973), Molecular relationship among Salmonella, J Bacteriol, 115, pp 307-315 19.Chiu C.H., and Ou J.T (1996), Rapid identification of Salmonella serovars in feces by specific detection of the virulence genes, “invA and spv C., by an enrichment broth culture – multiplex PCR combination assay”, J Clin Microbiol, 34, pp 2619-2622 20.Euzéby J.P (1999), “Revised Salmonella nomenclature”: designation of Salmonella enterica (ex Kauffmann and Edwards 1952) Le Minor and Propoff 1987 sp nov., nom rev as the neotype species of the genus Salmonella Lignieres 1900 (Approved Lists 1980), rejection of the name Salmonella choleraesuis (Smith 1894) Weldin 1927 (Approved Lists 1980), and conservation of the name Salmonella typhi (Schroeter 1886) Warren and Scott 1930 (Approvied Lists 1980), Request for an opinion Int J Sist Bacteriol, 49, pp 927-930 21.Farmer J.J (1995), Enterobacteriaceae: Introduction and identification, In Murray P.R., Baron E.J., and Pfaller M.A (ed.), Manual of Clinical Microbiology, 6th Edition, American Society for Microbiology, Washington D.C., pp 438-449 22.Kishima M., Uchida i, Namimatsu T., Osumi T., Takahashi S., Tanaka K., Aoki H., Matsuura K., and Yamamoto K (2008), Nationwide Surveillance of Salmonella in the Faeces of Pigs in Japan 23.Khakhria R., and Johnson W (1995), Prevalence of Salmonella serotypes and phage types in Canada Southeast Asian J Trop Med Public Health 26 (Suppl 2) pp 42-44 24.Su L.H., Chiu C.H., Kuo A.J., Chia J.H., Sun C.F., Leu H.S., and Wu T.L (2001), Secular trends in incidence and antimicrobial resistance among clinical isolates of Salmonella at a university hospital in Taiwan, Epidemiol Infect, 127, pp 207-213 25.Wilcock B.P., Schwartz K.J (1992), Salmonella, Disease of Swine, 7th Edition, pp 570-583 ... Tên tài: “NGHIÊN C U S D NG V C XIN PHÓ TH NG HÀN TRONG PHÒNG B NH TIÊU CH Y CHO L N R NG VÀ KH O NGHI M M T S PHÁC I U TR T I TR I CH N NUÔI NG V T BÁN HOANG DÃ THU C CHI NHÁNH NC & PT NG TH... ti n hành nghiên c u tài: Nghiên c u s d ng v c xin phó th ng hàn phòng b nh tiêu ch y cho l n r ng kh o nghi m m t s phác i u tr t i tr i ch n nuôi ng v t bán hoang dã thu c Chi nhánh nghiên. .. Tên NGHIÊN C U KHOA H C tài: " Nghiên c u s d ng v c xin phó th ng hàn phòng b nh tiêu ch y cho l n r ng kh o nghi m m t s phác i u tr t i tr i ch n nuôi ng v t bán hoang dã thu c chi nhánh NC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng vắc xin phó thương hàn trong phòng bệnh tiêu chảy cho lợn rừng và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị tại trại chăn nuôi động vật bán hoang dã thuộc chi nhánh NC PT động thực vật bản địa (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu sử dụng vắc xin phó thương hàn trong phòng bệnh tiêu chảy cho lợn rừng và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị tại trại chăn nuôi động vật bán hoang dã thuộc chi nhánh NC PT động thực vật bản địa (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay