Ứng dụng Kit CATT ch ế tạo từ kháng nguyên tái tổ hợp trong nghiên cứu tình hình nhi ễm tiên mao trùng ở trâu của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và sử d ụng phác đồ điều trị hiệu quả (Khóa luận tốt nghiệp)

69 44 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 13:26

Ứng dụng Kit CATT ch ế tạo từ kháng nguyên tái tổ hợp trong nghiên cứu tình hình nhi ễm tiên mao trùng ở trâu của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và sử d ụng phác đồ điều trị hiệu quả (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng Kit CATT ch ế tạo từ kháng nguyên tái tổ hợp trong nghiên cứu tình hình nhi ễm tiên mao trùng ở trâu của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và sử d ụng phác đồ điều trị hiệu quả (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng Kit CATT ch ế tạo từ kháng nguyên tái tổ hợp trong nghiên cứu tình hình nhi ễm tiên mao trùng ở trâu của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và sử d ụng phác đồ điều trị hiệu quả (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng Kit CATT ch ế tạo từ kháng nguyên tái tổ hợp trong nghiên cứu tình hình nhi ễm tiên mao trùng ở trâu của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và sử d ụng phác đồ điều trị hiệu quả (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng Kit CATT ch ế tạo từ kháng nguyên tái tổ hợp trong nghiên cứu tình hình nhi ễm tiên mao trùng ở trâu của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và sử d ụng phác đồ điều trị hiệu quả (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng Kit CATT ch ế tạo từ kháng nguyên tái tổ hợp trong nghiên cứu tình hình nhi ễm tiên mao trùng ở trâu của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và sử d ụng phác đồ điều trị hiệu quả (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng Kit CATT ch ế tạo từ kháng nguyên tái tổ hợp trong nghiên cứu tình hình nhi ễm tiên mao trùng ở trâu của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và sử d ụng phác đồ điều trị hiệu quả (Khóa luận tốt nghiệp)Ứng dụng Kit CATT ch ế tạo từ kháng nguyên tái tổ hợp trong nghiên cứu tình hình nhi ễm tiên mao trùng ở trâu của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và sử d ụng phác đồ điều trị hiệu quả (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - LI U BÍCH DI P Tên tài: NG D NG KIT CATT CH T O T T KHÁNG NGUYÊN TÁI H P TRONG NGHIÊN C U TÌNH HÌNH NHI M TIÊN MAO TRÙNG TRÂU C A HUY N CHI L NG, T NH L NG S N S D NG PHÁC I U TR HI U QU KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n ni Thú y Khóa h c : 2010 - 2014 Thái Nguyên – 2014 I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - LI U BÍCH DI P Tên tài: NG D NG KIT CATT CH T O T T KHÁNG NGUYÊN TÁI H P TRONG NGHIÊN C U TÌNH HÌNH NHI M TIÊN MAO TRÙNG TRÂU C A HUY N CHI L NG, T NH L NG S N S D NG PHÁC I U TR HI U QU KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n ni Thú y Khóa h c : 2010 - 2014 Gi ng viên h ng d n : GS TS Nguy n Th Kim Lan Thái Nguyên – 2014 L IC M Sau trình h c t p t i tr s , N ng sau tháng th c t p t t nghi p t i c n em ã hồn thành b n khóa lu n Qua ây em xin bày t lòng bi t n chân thành sâu s c t i Ban giám hi u tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m Khoa Ch n nuôi Thú y ã quan tâm, giúp su t th i gian h c t p lý thuy t t i tr em ng c bi t, em bày t lòng bi t n sâu s c t i GS.TS Nguy n Th Kim Lan, cô ã ân c n ch b o, h nghi p Em c ng xin ng d n em hồn thành b n khóa lu n t t c g i l i c m n t i Ths.NCS Ph m Th Trang cô ã theo sát, giúp em trình th c t p Em chân thành c m n ban lãnh o tr m Thú y huy n Chi L ng, lãnh o quy n nhân dân t i xã ã t o i u ki n giúp gian th c t p t i a ph Cu i em xin ng c bày t lòng bi t n sâu s c t i th y cô giáo Khoa Ch n nuôi - Thú y, gia ình b n bè ã i u ki n em th i ng viên giúp t o em hồn thành t t q trình th c t p t t nghi p Em c m n kính chúc tồn th th y, l i chúc s c kh e, thành t cu c s ng Em xin chân thành c m n ! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Li u Bích Di p n m 2014 L I NÓI Th c hi n ph U ng châm “h c i ôi v i hành” “lý thuy t g n li n v i th c t s n xu t”, th c t p t t nghi p giai o n cu i c a ch t o tr ng i h c nói chung tr ng Nguyên nói riêng giai o n th c t p r t quan tr ng tr c tr ng, ây giai o n hóa l i nh ng ki n th c ã ng trình i h c Nông Lâm Thái i v i m i sinh viên sinh viên c ng c ki n th c h th ng c h c t i tr ng, ng th i làm quen v i ph ng pháp nghiên c u khoa h c ti p c n th c ti n s n xu t Qua ó, giúp sinh viên nâng cao lý lu n chuyên môn kinh nghi m b n thân c s nh t trí c a Ban giám hi u tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m Khoa Ch n nuôi – Thú y, em ti n hành th c hi n tài: “ ng d ng Kit CATT ch t o t kháng nguyên tái t h p nghiên c u tình hình nhi m tiên mao trùng S n s d ng phác V i trình trâu c a huy n Chi L ng, t nh L ng i u tr hi u qu ” th i gian có h n, b c u b ng v i cơng tác nghiên c u khoa h c nên khóa lu n c a em nhi u h n ch thi u sót v ph ng pháp nghiên c u c ng nh k t qu nghiên c u Em r t mong óng góp quý báu c a th y b n bè hồn thi n h n b n khóa lu n c a em cs c y DANH M C CÁC B NG B ng 4.1 T l nhi m tiên mao trùng trâu t i m t s xã thu c huy n Chi L ng, t nh L ng S n 38 B ng 4.2 T l nhi m tiên mao trùng trâu theo l a tu i 40 B ng 4.3: T l nhi m tiên mao trùng trâu theo tính bi t .42 B ng 4.4 T l nhi m tiên mao trùng trâu theo tháng n m .43 B ng 4.5: Th nghi m phác i u tr b nh tiên mao trùng di n h p 46 B ng 4.6 Th nghi m phác i u tr b nh tiên mao trùng di n r ng 48 B ng 4.7: ánh giá k t qu ng d ng bi n pháp phòng ch ng b nh tiên mao trùng cho trâu huy n Chi L ng, t nh L ng S n .50 DANH M C HÌNH Hình 4.1: Th Kit CATT tiêm truy n chu t, xác nh t l nhi m tiên mao trùng t i m t s xã thu c huy n Chi L ng, t nh L ng S n (%) 39 Hình 4.2: T l nhi m tiên mao trùng trâu theo l a tu i 41 Hình 4.3: T l nhi m tiên mao trùng trâu theo tính bi t 42 Hình 4.4: T l nhi m tiên mao trùng trâu theo tháng n m 44 Hình 4.5 Th nghi m phác i u tr b nh tiên mao trùng di n r ng 48 DANH M C CÁC T , C M T VI T T T cs : C ng s Nxb : Nhà xu t b n STT : S th t µl : Microlit ml : Millilit kgTT : Kilogram th tr ng g : Gram mg : Miligram µm : Micromet T evansi : Trypanosoma evansi ELISA : Enzym-Linked Immunosorbent Assay LATEX : Latex Agglutination Test SAT : Silve Agglutination Test PBS : Phosphat Burface Saline VSG : Variant Surface Glycoprotein ISG : Invariant Surface Glycoprotein VAT : Variable Antigen Type NSC : Nguyên sinh ch t CATT : Card Agglutination Trypanomiasis Test M CL C U Ph n 1: M 1.1 tv n 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 Ý ngh a c a tài 1.3.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c 1.3.2 Ý ngh a th c ti n Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c c a 2.1.1 Phân lo i, tài c i m hình thái c u trúc tiên mao trùng 2.1.2 D ch t h c b nh tiên mao trùng 2.1.3 V t ch v t môi gi i truy n b nh tiên mao trùng 2.1.4 c i m b nh lý tri u ch ng lâm sàng c a b nh tiên mao trùng 12 2.1.5 Ph ng pháp ch n oán b nh .17 2.1.6 Phòng tr b nh 25 2.2 Tình hình nghiên c u v tiên mao trùng .28 2.2.1 Tình hình nghiên c u n 2.2.2 Tình hình nghiên c u Ph n 3: I T n c 28 c 29 NG, V T LI U, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U .30 3.1 3.1.1 it it ng v t li u nghiên c u .30 ng nghiên c u .30 3.1.2 V t li u nghiên c u 30 3.2 3.2.1 a i m th i gian nghiên c u 31 a i m nghiên c u 31 3.2.2 Th i gian nghiên c u 31 3.3 N i dung nghiên c u .31 3.3.1 ng d ng Kit CATT ch t o t kháng nguyên tái t h p nghiên c u tình hình nhi m tiên mao trùng trâu t i huy n Chi L ng , t nh L ng S n 31 3.3.2 Nghiên c u th nghi m phác i u tr b nh tiên mao trùng cho trâu xu t bi n pháp phòng ch ng 31 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 32 3.4.1 Ph ng pháp thu th p m u 32 3.4.2 Ph ng pháp phát hi n tiên mao trùng m u 32 3.4.3 M t s quy nh nghiên c u 3.4.4 Xây d ng phác c i m d ch t 34 i u tr b nh tiên mao trùng .34 3.4.5 xu t ng d ng bi n pháp phòng ch ng b nh hi u qu 37 3.5 Ph ng pháp x lý s li u 37 Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U 38 4.1 Xác nh tình hình nhi m tiên mao trùng trâu t i huy n Chi L ng, t nh L ng S n 38 4.1.1 T l nhi m tiên mao trùng m t s xã thu c huy n Chi L ng, t nh L ng S n 38 4.1.2 T l nhi m tiên mao trùng trâu theo l a tu i .40 4.1.3 T l nhi m tiên mao trùng trâu theo tính bi t 42 4.1.4 T l nhi m tiên mao trùng trâu theo tháng n m 43 4.2 Nghiên c u phác i u tr b nh T evansi cho trâu xu t bi n pháp phòng ch ng 45 4.2.1 Th nghi m phác i u tr b nh tiên mao trùng di n h p 45 4.2.2 Th nghi m phác i u tr b nh tiên mao trùng di n r ng 47 4.3.3 xu t ng d ng bi n pháp phòng ch ng b nh hi u qu 49 Ph n 5: K T LU N KI N NGH .51 5.1 K t lu n 51 5.2 Ki n ngh 51 TÀI LI U THAM KH O 52 I Tài li u ti ng Vi t 52 II Tài li u n c 55 Ph n M 1.1 tv n B nh tiên mao trùng ã nh n U c r t nhi u nhà nghiên c u th gi i c ng c quan tâm Trypanosoma evansi ký sinh trùng n bào ng máu (Protozoa) thu c l p trùng roi (Flagellata) có t m quan tr ng l n ngành Thú y B nh Trypanosoma evansi th y ph bi n trâu, bò, dê, ng a, h iv i loài gia súc nh : u, l c à… Wuyts N cs (1994) [42] cho bi t: T i ông Nam Á, b nh tiên mao trùng Trypanosoma evansi m t nh ng b nh gây thi t h i v kinh t cho ng i ch n ni nh h ng l n n s c kh e c a trâu, bò Lê Ng c M (2002) [22], ã i u tra tình hình nhi m tiên mao trùng trâu, bò Vi t Nam K t qu cho th y, trâu, bò nhi m tiên mao trùng v i t l cao (21,27%), ó trâu, bò ni evansi cao h n t nh mi n núi phía B c nhi m T ng b ng Chi L ng m t huy n mi n núi thu c t nh L ng S n có a hình bãi ch n th ngu n th c n a d ng, r t thu n l i cho vi c phát tri n ch n ni trâu, bò Song song v i vi c phát tri n àn trâu, bò vi c ch n ốn, phòng tr b nh c ng c coi tr ng Theo m t s k t qu nghiên c u t i t nh L ng S n, b nh tiên mao trùng trâu th ng x y h u h t huy n a bàn t nh, ó có huy n Chi L ng Tuy nhiên, vi c nghiên c u v tình hình nhi m tiên mao trùng ch a c t ch c có h th ng khoa h c, nh ng ph ng pháp ch n oán th ng quy em l i hi u qu không cao Hi n vi c ng d ng Kit CATT ch t o b ng kháng nguyên tái t h p nghiên c u tình hình nhi m tiên mao trùng trâu t ó a phác 47 * Qua tiêm truy n chu t: - Phác I: trâu s s sau ngày dùng thu c ki m tra qua tiêm truy n chu t v n d ng tính v i b nh, nh ng sau 10, 15, 20 ngày ki m tra trâu âm tính v i b nh Trâu s sau ngày dùng thu c, ki m tra th y âm tính v i b nh - Phác II: trâu s 1, s 2, s dùng thu c sau ngày, ki m tra th y âm tính v i b nh - Phác III: trâu s 1, s sau ngày dùng thu c, ki m tra th y âm tính v i b nh Còn trâu s sau ngày dùng thu c, ki m tra b ng tiêm truy n chu t v nd ng tính v i b nh Sau 10, 15, 20 ngày ki m tra trâu âm tính v i b nh Khi ki m tra b ng ph ng pháp th Kit CATT tiêm truy n chu t sau ngày 10 ngày s d ng ba phác khác i u tr trên, cho k t qu th nghi m i u do, sau ngày s d ng thu c i u tr m t s trâu ã kh i nh ng c th v n kháng th v y ki m tra b ng th Kit CATT v n cho k t qu d v n nh ng v i s l v n cho k t qu d hoàn tồn s ch b nh ng tính Sau 10 ngày s d ng thu c kháng th ng ít, ki m tra b ng th Kit CATT, m t s trâu ng tính, ki m tra b ng tiêm truy n chu t trâu ã t t c phác T k t qu Trong phác tri t i u tr a m t s nh n xét sau: th nghi m, phác II phác có hi u qu nhanh nh t, t l s ch tiên mao trùng sau ngày s d ng 4.2.2 Th nghi m phác i u tr b nh tiên mao trùng di n r ng Khi có k t qu th nghi m c a phác ti n hành phác L ng S n K t qu t 100% i u tr di n h p, vào i u tr di n r ng c th hi n b ng 4.6 huy n Chi L ng, t nh 48 B ng 4.6 Th nghi m phác i u tr b nh tiên mao trùng di n r ng S trâu i u tr (con) S trâu s ch TMT (con)* T l (%) I 18 17 94,44 II 19 19 100 III 22 21 95,45 Phác Ghi chú: *Ki m tra s ch TMT nh b ng 4.5 Hình 4.5 Th nghi m phác i u tr b nh tiên mao trùng di n r ng Qua hình 4.5 cho th y qua th nghi m c ng nh m c b nh tiên mao trùng quy nh huy n Chi L ng, t nh L ng S n s d ng li u t k t qu t t v i 59 trâu 96,61% K t qu c a t ng phác Phác i u tr r ng rãi trâu c i u tr có 57 kh i b nh t nh sau: i u tr I s d ng thu c phar – trypazen hi u qu 94,44% i u tr 18 trâu có 17 trâu kh i b nh hoàn toàn i u tr t 49 Theo Nguy n Th Kim Lan (2012) [13] cho bi t, phác tr này, ng h p b nh súc s t, tiêm nh c l i m i th sau 24 gi Tr h p v t b phù th ng, sau 10 tiêm ngày nh c l i m i th ng c bi t hi u qu tiêm k t h p v i m i doxyvet- L.A ho c m i oxyvet-L.A Phác i u tr III s d ng thu c trypanosoma, phác hi u qu t 95,45%, v i 22 trâu i u tr có 21 trâu kh i b nh Phác i u tri II s d ng thu c trypamidium samorin có hi u qu i u tr nhanh, tri t h n phác i u tr 19 trâu c 19 trâu I III, t l kh i b nh 100%, u kh i b nh K t qu c a phù h p v i k t qu nghiên c u c a Nguy n Qu c Doanh cs (1996) [2], ã dùng trypamidium samorin i u tr b nh tiên mao trùng cho trâu, bò xác thu c có hi u l c 4.3.3 nh, an toàn r t cao (100%) xu t ng d ng bi n pháp phòng ch ng b nh hi u qu D a k t qu nghiên c u v tình hình d ch t k t qu th nghi m phác i u tr b nh tiên mao trùng cho trâu t i huy n Chi L ng, t nh L ng S n, xu t khuy n cáo ng i ch n nuôi ng d ng, ánh giá hi u qu bi n pháp phòng ch ng b nh tiên mao trùng cho àn trâu c a huy n - Bi n pháp phòng ch ng b nh tiên mao trùng cho trâu: + Ki m tra máu trâu nh k tháng/l n nh ng vùng có b nh phát hi n trâu b nh mang trùng + i u tr b nh tiên mao trùng cho trâu b ng thu c trypamidium samorin + Dùng thu c trypamidium samorin phòng b nh cho trâu, bò Li u 0,5 mg/kg TT Tiêm sâu b p th t + Phòng ch ng trùng hút máu truy n b nh: chu ng có mành, phát quang b b i, l p v ng n c, c ng rãnh quanh chu ng bãi ch n trùng khơng th c trú phát tri n nh kì (1 tháng/l n) côn c Phun thu c quanh chu ng tr i theo 50 + Ch m sóc, ni d ng s d ng h p lí t ng s c kháng cho trâu bò: ch m sóc qu n lí àn t t, d n phân, rác chu ng xung quanh chu ng B ng 4.7: ánh giá k t qu ng d ng bi n pháp phòng ch ng b nh tiên mao trùng cho trâu a ph ng S h huy n Chi L ng, t nh L ng S n c áp S trâu c ánh giá chung (xã) d ng (h ) phòng b nh (con) H u Kiên 13 48 T t Mai Sao 10 36 T t B c Th y 17 52 T t Quang Lang 38 T t Hòa L c 19 46 T t Tính chung 68 220 T t Qua b ng 4.7 ta có Khi áp d ng ph 220 trâu c m t s nh n xét sau: ng pháp phòng ch ng b nh tiên mao trùng huy n Chi L ng, t nh L ng S n u cho k t qu t t Trong t ng s 220 trâu có 59 b nhi m tiên mao trùng ph iv i c s d ng ng pháp i u tr , ki m tra t t c khơng nhi m l i tiên mao trùng Còn nh ng trâu tr c ó ki m tra khơng nhi m, sau s d ng ph ng pháp phòng b nh không th y m c b nh V i ph ng pháp ru i, mòng c ng h n ch phát tri n h n Vì v y v t trung gian truy n b nh tiên mao trùng gi m k Vi c áp d ng ph ng pháp phòng ch ng b nh c n thi t Hi u qu phòng b nh cao t ng theo C n i v i àn trâu r t ng ngh a v i vi c hi u qu kinh t c ng c tri n khai r ng rãi tri t h n 51 Ph n K T LU N KI N NGH 5.1 K t lu n * T l nhi m b nh tiên mao trùng m t s xã thu c huy n Chi L ng, t nh L ng S n T k t qu th c hi n tài b nh tiên mao trùng Trypanosoma evansi trâu t i m t s xã thu c huy n Chi L ng, t nh L ng S n bi n pháp phòng tr rút k t lu n: - T l nhi m tiên mao trùng trâu 26,81% Xã có t l nhi m cao nh t xã Mai Sao (33,33%), th p nh t xã Hòa L c (19,56%) - Trâu m c b nh tiên mao trùng m i l a tu i, nh ng trâu d i tu i m c th p nh t (19,04%), trâu tu i có t l m c cao nh t (34,38%) - T l m c b nh Trypanosoma tính bi t khác c ng có s khác nh ng khơng rõ r t trâu m c nhi u h n trâu quan t i s c c ch y u liên kháng c a v t - T l nhi m tiên mao trùng c a trâu tháng khác Trâu m c b nh cao nh t vào tháng 10 (35,48%) th p nh t vào tháng (19,05% ) * K t qu th nghi m phác - Dùng thu c i u tr b nh phác i u tr di n h p c ng nh diên r ng v i phác có s d ng thu c trypamidium Samorin có hi u l c nhanh tri t h n so v i phác có s d ng thu c phar – trypazen thu c trypanosoma 5.2 Ki n ngh - ng d ng Kit CATT r ng rãi h n trâu m c b nh tiên mao trùng t v i ch m sóc ni d -C n ng phát hi n nhanh chóng, xác ó có bi n pháp phòng, tr k p th i k t h p nâng cao hi u qu s n xu t c quan tâm ph bi n tài r ng h n n a có c nh ng k t qu xác khách quan - T p hu n cán b thú y thôn b n v ph ch n oán phát hi n tiên mao trùng ng pháp ng d ng Kit CATT 52 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng Vi t Phan V n Chinh (2006), B nh tiên mao trùng Trypanosoma evansi trâu, bò ni t i t nh mi n Trung bi n pháp phòng tr Lu n án Ti n s nông nghi p, Hà N i Nguy n Qu c Doanh, L ng T Thu, Lê Ng c M , Ph m S L ng (1996), “K t qu dùng trypamidium samorin i u tr b nh tiên mao trùng trâu Trypanosoma evansi gây ra”, T p chí Khoa h c Cơng ngh Qu n lý kinh t , s tháng 12, tr 500 - 501 Nguy n Qu c Doanh, Ph m S L ng (1997), “Hi u l c c a trypazen i u tr b nh tiên mao trùng trâu Trypanosoma evansi gây ra”, T p chí khoa h c, công ngh qu n lý kinh t , (4): 87 - 88 Nguy n Qu c Doanh, oàn V n Phúc, Ph m S L ng (1997), “K t qu nghiên c u kh n ng gây b nh c a Trypanosoma evansi th gây nhi m”, T p chí Khoa h c k thu t Thú y, t p IV, s 2, tr 62 - 67 Nguy n Qu c Doanh (1998), Nghiên c u m t s c tính sinh h c c a Trypanosoma evansi (Steel, 1885), b nh h c Trypanosoma evansi gây nên s d ng kháng nguyên b o qu n ch n oán, Lu n án Ti n s khoa h c Nông nghi p Nguy n Qu c Doanh, Ph m S L ng (2001), “Tình hình nhi m Tiên mao trùng c a m t s lồi bò sát ch nhái t i m t s t nh ng b ng sông H ng”, T p chí Khoa h c k thu t Thú y, t p VIII, s 1, tr 46 - 49 L ng V n Hu n, Lê H u Kh ng (1997), Ký sinh trùng Thú y, tr ng i h c Nơng lâm H Chí Minh Bùi Quý Huy (2006), Phòng ch ng b nh ký sinh trùng t sang ng i Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 29 - 32 ng v t lây 53 Nguy n ng Kh i (1995), "V tri u ch ng s y thai b nh tiên mao trùng trâu bò T evansi", T p chí khoa h c k thu t thú y, t p III, s 1, tr 69 - 71 10 Nguy n Th Kim Lan, Nguy n Th Lê, Ph m S L ng, Nguy n V n Quang (2008), Ký sinh trùng thú y, Nxb Nông Nghi p Hà N i 11 Nguy n Th Kim Lan (2011), Nh ng b nh ký sinh trùng ph bi n gia c m, l n loài nhai l i Vi t Nam, Nxb Nông nghi p, Hà N i 12 Nguy n Th Kim Lan, Ph m S L ng, Nguy n V n Quang, Lê Minh (2011), Tài li u t p hu n nh ng b nh th ng g p trâu bò, Nxb Nơng Nghi p, Hà N i 13 Nguy n Th Kim Lan (2012), Ký sinh trùng b nh ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i, tr 246 - 251 14 Nguy n Th Kim Lan, Nguy n V n Quang, Nguy n Th Ngân, Phan Th H ng Phúc, Ph m Th Di u Thùy, Ph m Th Trang, Tr n Nh t Th ng (2014), “Tình hình nhi m tiên mao trùng àn trâu c a t nh Tuyên Quang xác nh phác i u tr hi u qu ”, T p chí Nơng nghi p Phát tri n nông thôn, tr 91-95 15 Ph m S L ng (1982), M t s c i m d ch t h c b nh tiên mao trùng trâu, bò Trypanosoma evansi t nh phía B c Vi t Nam, Lu n án Phó ti n s khoa h c Thú y 16 Ph m S L ng, Hoàng V n N m, Nguy n H u Nam, Nguy n Bá Hiên, Nguy n V n Diên (2008), M t s b nh quan tr ng gây h i cho trâu, bò, Nxb Nông Nghi p, Hà N i 17 Phan ch Lân (1983), Ve bét côn trùng ký sinh Vi t Nam, t p II, Nxb Khoa h c k thu t, Hà N i 18 Phan ch Lân (2004), B nh ngã n N i, tr 56 - 73 c trâu bò, Nxb Nơng nghi p, Hà 54 19 Phan L c, Nguy n V n Th (1995), “ s n bào ký sinh trâu, bò t i m t i m thu c t nh phía B c”, K y u k t qu nghiên c u Khoa h c k thu t Thú y, Vi n Thú Y qu c gia 20 Hà Vi t L ng (1998), n bào ký sinh, phòng tr b nh Trypanosomiasis c i m d ch t bi n pháp bò thu c Nam Trung B , Lu n v n Th c s khoa h c Nông nghi p, Hà N i 21 Lê Ng c M (1994), "K t qu b c u thi t l p ph n ng ELISA ch n oán b nh tiên mao trùng", T p chí khoa h c k thu t thú y, t p II, s 1, tr 111 - 115 22 Lê Ng c M (2002), Phát hi n kháng th Tiên mao trùng b ng ph ng pháp ELISA, T p hu n k thu t ch n oán kh ng ch b nh ký sinh trùng, Vi n Thú y Qu c gia 23 oàn V n Phúc, Ph m S L ng, Nguy n ng Kh i (1981), “Thí nghi m dùng trypamidium i u tr tiên mao trùng", Thông tin thú y, Vi n Thú y, Hà N i 24 oàn V n Phúc (1994), “K t qu ng d ng m t s ph h c ch n oán b nh tiên mao trùng trâu ng pháp huy t th c a", T p chí Khoa h c k thu t Thú y, t p II, s 25 V ng Th Lan Ph ng (2004), Nghiên c u kháng nguyên b m t Trypanosoma evansi phân l p t trâu, bò phía B c Vi t Nam tinh ch kháng nguyên dùng ph n ng mi n d ch hu nh quang gián ti p Lu n án Ti n s Nông nghi p, Hà N i 26 L ng T Thu (1994), "K t qu s n xu t Conjugate hu nh quang ch n oán b nh tiên mao trùng so sánh nh y c a v i ph ng pháp chu n khác", T p chí Khoa h c k thu t Thú y, t p II, s 27 L ng T Thu, Lê Ng c M (1996), "Nghiên c u ng d ng ph pháp ng ng k t b n nh a (CATT) ch n ốn tình hình b nh tiên mao trùng (do T evansi) àn trâu Khoa h c k thu t Thú y, t p IV, s ng Vi t Nam", T p chí 55 28 Nguy n V n Thi n (2008), Th ng kê sinh v t h c ng d ng ch n nuôi, Nxb Nông Nghi p 29 H Th Thu n (1985), Tình hình trâu, bò nhi m b nh tiên mao trùng nghiên c u quy trình phòng tr cho trâu, bò s a K t qu ho t cá t nh phía Nam, ng khoa h c k thu t thú y 30 Lê Ng c Vinh (1992), S d ng ph n ng ng ng k t ch n oán b nh tiên mao trùng, Lu n án Phó ti n s Khoa h c nông nghi p II Tài li u n c 31 Aquino L P., Machado R Z., Lemos K R., Marques L C., Garcia M V., Borges G P (2010), “Antigenic characterization of Trypanosoma evansi using sera from experimentally and naturally infected bovines, equines, dogs, and coatis”, Rev Bras Parasitol Vet., 19(2):112-8 32 Barry J D., Tumer C M R (1991), “The diamics of antigenic variation and growth of African trypanosomes”, Parasitology Today, (7): 207 - 21 33 Chen Qijun (1992), Trypanosoma evansi in China, Seminar 34 Davidson H C., Thrusfield M V., Muharsini S., Husein A., Partoutomo S., Rae P F (1999), ‘‘Evaluation of antigen detection and antibody detection tests for Trypanosoma evansi infections of buffaloes in Indonesia’’ Epidemiol Infect., 123: 149-155 35 Haridy F M., El-Metwally M T., Khalil H H., Morsy T A (2011), “Trypanosoma evansi in dromedary camel: with a case report of zoonosis in greater Cairo, Egypt”, J Egypt Soc Parasitol., 41(1): 65-76 36 Hoare C A (1972), The Trypanosomes of MammaIs A zoological monograph, Black well scientific Publication Oxford and Edinburgh 37 Luckins A G., McIntyre N., Rae P F (1991), “Multiplication of Trypanosoma evansi at the site of infection in skin of rabbits and cattle”, Acta Trop., 50(1): 19-27 56 38 Reid S A (2002), ‘‘Trypanosoma evansi control and containment in Australasia’’, Trends Parasitol., 18 (5): 219-224 39 Ul Hasan M., Muhammad G., Gutierrez C., Iqbal Z., Shakoor A., Jabbar A (2006), “Prevalence of Trypanosoma evansi infection in equines and camels in the Punjab region, Pakistan”, Ann N Y Acad Sci., pp 322 – 324 40 Vanhamme L., Pays E., (1995), “Control of gene expression in Trypanosomes", Microbiol, Reb, 59 41 Van Meirvenne N., Buscher P., Aerts D (1989), Use of the SDS detection of Trypanosomes in heamolysed blood samples, Poster, 25th 42 Wuyts N., Chokesajjawatee N., Panyim S (1994), “A simplified and highlsensitive detection of Trypanosoma amplification”, Southeast Asian J Trop Med evansi by ADN 57 M TS HÌNH NH C A nh 1: L y máu t nh m ch c c a trâu t i huy n Chi L ng-L ng S n, nh 3: M u máu trâu ch ch t huy t TÀI nh 2: Tiêm truy n máu trâu cho chu t b ch t i huy n Chi L ng-L ng S n nh 4: Các ng eppendorf ch a huy t 58 nh 5: Trâu n m tu i m c b nh tiên mao trùng nh 7: Trâu n m tu i m c b nh tiên mao trùng nh 6: Trâu c n m tu i m c b nh tiên mao trùng nh 8: Trâu c tháng tu i m c b nh tiên mao trùng 59 soinh t 13: i Chu t sau tiêm truy n máu trâutiên mao trùng nh 15: tiên mao trùng tiêu b n máu t i (10×40) nh 14: Trích uôi chu t l y nh 16: tiên mao trùng tiêu b n nhu m giemsa (10×40) 60 A nh 9: Dùng micropipet l y kháng nguyên kháng th nh lên b n nh a nh 10: khu y uh nh p kháng nguyên, kháng th Gi yên - phút nh 11: c ph n ng CATT nh 12: K t qu th CATT 61 nh 17: i u tr b nh tiên mao trùng cho trâu t i huy n Chi L ng nh 19: Thu c TRYPANOSOMA i u tr b nh tiên mao trùng (phác III) nh 18: Thu c PHARTRYPAZEN i u tr b nh tiên mao trùng (phác I) nh 20: thu c TRYPAMIDUMSAMORIN i u tr b nh tiên mao trùng (phác II) ... x 100) tìm tiên mao trùng ng pháp làm tan h ng c u: dung d ch SDS (Sodium Dodecyl Sulfat) ch t làm tan h ng c u Nh dung d ch SDS, tiên mao trùng d dàng c phát hi n máu Dung d ch SDS r t c nên... d ng Kit CATT ch t o t kháng nguyên tái t h p nghiên c u tình hình nhi m tiên mao trùng d ng phác trâu c a huy n Chi L ng, t nh L ng S n s i u tr hi u qu ” 1.2 M c tiêu nghiên c u - ng d ng Kit. .. C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM - LI U B CH DI P Tên tài: NG D NG KIT CATT CH T O T T KHÁNG NGUYÊN TÁI H P TRONG NGHIÊN C U TÌNH HÌNH NHI M TIÊN MAO TRÙNG TRÂU C A HUY N CHI L NG,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng Kit CATT ch ế tạo từ kháng nguyên tái tổ hợp trong nghiên cứu tình hình nhi ễm tiên mao trùng ở trâu của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và sử d ụng phác đồ điều trị hiệu quả (Khóa luận tốt nghiệp), Ứng dụng Kit CATT ch ế tạo từ kháng nguyên tái tổ hợp trong nghiên cứu tình hình nhi ễm tiên mao trùng ở trâu của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và sử d ụng phác đồ điều trị hiệu quả (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay