day hoc theo chude

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 10:10

... hạn đàn hồi gì? b/ Gợi ý tổ chức hoat động GV đặt vấn đề, phân nhóm u cầu học sinh làm thí nghiệm theo nhóm - Những lực ta vừa phân tích gọi lực đàn hồi Vậy có đặc điểm gì?, lực đàn hồi xuất nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: day hoc theo chude , day hoc theo chude

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay