Nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

27 60 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 09:22

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là tư liệu sản xuất hàng đầu không gì thay thế được của sản xuất nông nghiệp, là địa bàn phân bố của các khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, huyện hội, an ninh quốc phòng. Đất đai là một trong những nguồn lực phát triển, trong khi đó quỹ đất lại lại bị giới hạn về bề mặt, không gian và thời gian. Do đó, việc quản lí sử dụng đất đai phải đáp ứng được nguyên tắc chung là sử dụng đất đầy đủ và hợp lý, tiết kiệm và mang lại hiệu quả kinh tế. Sự phát triển của nền kinh tế huyện hội làm cho nhu cầu sử dụng đất vào các mục đích khác nhau có sự thay đổi.Trong đó nhu cầu sử dụng đất ở cũng đang có nhiều biến động không ngừng. Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và sử dụng đất ở nói riêng thì việc không ngừng nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở là một việc làm không thể thiếu. BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: LỜI MỞ ĐẦU Phòng Tài ngun Mơi trường huyện quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện , tham mưu giúp UBND thực hiên chức quản lý nhà nước tài nguyên đất, tài nguyên nước,tài ngun khống sản, mơi trường, khí tượng,thuỷ văn đo đạc phạm vi tồn huyện Phòng Tài ngun Mơi trường quan giúp em nghiên cứu hiểu biết sâu vấn đề liên quan đến đề tài mà em chọn.Bên cạnh đó, quan cung cấp cho em số liệu cần thiết giúp em hồn thành tốt nhiệm vụ thực tập cuối khoá thời gian tới, mơi trường giúp em tự rèn luyện học hỏi kỉ quản lí hành nhà nước Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, tư liệu sản xuất hàng đầu khơng thay sản xuất nông nghiệp, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng cơng trình kinh tế, huyện hội, an ninh quốc phòng Đất đai nguồn lực phát triển, quỹ đất lại lại bị giới hạn bề mặt, khơng gian thời gian Do đó, việc quản lí sử dụng đất đai phải đáp ứng nguyên tắc chung sử dụng đất đầy đủ hợp lý, tiết kiệm mang lại hiệu kinh tế Sự phát triển kinh tế huyện hội làm cho nhu cầu sử dụng đất vào mục đích khác có thay đổi.Trong nhu cầu sử dụng đất có nhiều biến động khơng ngừng Để làm tốt công tác quản lý nhà nước đất đai nói chung sử dụng đất nói riêng việc khơng ngừng nâng cao hiệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất việc làm thiếu Từ sở lý để em lựa chọn việc “ Nâng cao hiệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện …………., tỉnh …………” làm đề tài báo cáo SVTT: ………………………… Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: Phần 1: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẬP I Kế hoạch thực tập STT Thời gian Tuần (từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2) Tuần 2& tuần 3( từ ngày 25 tháng đến Nội dung công việc cụ thể - Báo cáo lãnh đạo quan nội dung, kế hoạch thực tập, viết đề cương chuyên đề - Nắm nội quy, quy chế hoạt động quan, tìm hiểu vấn đề quan trọng thời gian thực tập quan - Tìm hiểu cấu chức nhiệm vụ mối quan hệ công tác đơn vị thực tập - Kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất - Hỗ trợ quan làm số công việc như:sắp xếp hồ sơ,thẩm tra hồ sơ, photo tài liệu, ngày tháng 3) Tuần 4& ngày 11 nhận quyền sử dụng đất - Tiến hành thu thập tài liệu liên quan đến báo cáo - Trao đổi với cán nhân viên quan thực tập đến ngày nội dung viết báo cáo thực tập tuần 5( từ - Soạn thảo văn như; báo cáo,tờ trình - Tiếp tục xếp hồ sơ, kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng 22 tháng 3) Tuần & - Tiến hành thu thập tài liệu đọc tìm hiểu nghiên cứu tuần (từ vấn đề liên quan đến báo cáo thực tập để chuẩn bị viết ngày 25 báo cáo - Tiến hành viết báo cáo thực tập tháng đến - Gửi báo cáo thực tập xin ý kiến đóng góp giảng ngày viên hướng dẫn thực tập tháng 4) SVTT: ………………………… Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… Tuần (từ ngày đến ngày 15 tháng 4) GVHD: - Hoàn chỉnh báo cáo thực tập - Trình báo cáo thực tập cho quan thực tập, lãnh đạo quan xác nhận đánh giá trình thực tập quan - Cảm ơn quan thực tập việc tiếp nhận sinh viên thực tập tạo điều kiện cho việc thực tập đạt kết tốt - Nộp báo cáo thực tập cho trường II Những công việc cụ thể Nghiên cứu tài liệu: Luật đất đai năm 2003 Tài liệu truyền thông cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ cá nhân gia đình; Nghị định số 181/2004/NĐ - CP Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Nghị định số 198/2004/NĐ - CP Chính phủ ngày 03 tháng 12 năm 2004 thu tiền sử dụng đất; Quyết định số 08/2006/QĐ - BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 21 tháng năm 2006 ban hành Quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hỗ trợ quan thực tập số tác nghiệp, nghiệp vụ: Photo tài liệu như:photo định.tờ trình trình Uỷ ban nhân dân huyện ký hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử đất Sắp xếp hồ sơ cụ thể như:sắp xếp hồ tên người đăng ký quyền sử dụng đất theo thứ tự danh sách Thẩm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm tra sổ đỏ người đăng kí quyền sử dụng đất có với hồ sơ ban đầu ghi hay không như: kiểm tra tên tuổi.ngày tháng năm sinh,kiểm tra nơi sinh kiểm tra số liệu diện tích đất có với hồ sơ ban đầu không.và loại đất cấp loại đất như;ví dụ:đất trồng hàng năm khác hay đất trồng lúa nước SVTT: ………………………… Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: Kiểm tra vẽ diện đất sổ đỏ có với hồ sơ ban đầu khơng.Soạn thảo báo cáo tờ trình liên quan đến đất đai Tham gia với anh chị Phòng Tài nguyên tới nhà người dân đo diện tích đất III Kết thực tập Về kiến thức: Nắm tổ chức máy, hoạt động mối quan hệ cơng tác phòng Tài ngun Mơi trường huyện Nắm quy trình cơng vụ phòng Tài ngun Mơi trường huyện Nắm thủ tục hành quan thể chế hành liên quan đến quan Nắm quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Biết hồ sơ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hồ sơ hồ sơ cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Về kĩ năng: Học cách giao tiếp, ứng xử quan Học khả thu thập xử lý,phân tích tổng hợp thơng tin Kỹ lập kế hoạch, chương trình Nâng cao kỹ vi tính tin học Kỹ xếp tìm kiếm, tra cứu loại giấy tờ, hồ sơ, văn Kỹ quản lý sử dụng hiệu thời gian làm việc quan hành nhà nước Phần 2: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN …………… , TỈNH …………… I Tổng quan quan thực tập SVTT: ………………………… Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: 1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 1.1.1 Chức Phòng Tài nguyên Môi trường quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân cấp huyện, có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, biển hải đảo (đối với huyện có biển) Phòng Tài ngun Mơi trường có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ Sở Tài nguyên Mơi trường 1.1.2 Nhiệm vụ quyền hạn Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn hướng dẫn việc thực quy hoạch, kế hoạch, sách, pháp luật Nhà nước quản lý tài nguyên môi trường; kiểm tra việc thực sau Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tổ chức thực sau phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã Thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện Theo dõi biến động đất đai; cập nhật, chỉnh lý tài liệu đồ đất đai; quản lý hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo phân cấp Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai công chức chuyên môn tài nguyên môi trường xã, phường, thị trấn (sau gọi tắt công chức SVTT: ………………………… Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: chuyên môn tài nguyên môi trường cấp xã); thực việc lập quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thơng tin đất đai cấp huyện Phối hợp với Sở Tài nguyên Mơi trường quan có liên quan việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất địa phương; thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định pháp luật Tổ chức thực quy định pháp luật đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản (nếu có) Tổ chức đăng ký, xác nhận kiểm tra thực cam kết bảo vệ môi trường đề án bảo vệ môi trường địa bàn; lập báo cáo trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, cụm công nghiệp, khu du lịch địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ liệu tài nguyên nước môi trường địa bàn; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã quy định hoạt động tạo điều kiện để tổ chức tự quản bảo vệ mơi trường hoạt động có hiệu Điều tra, thống kê, tổng hợp phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật việc trám lấp giếng Thực kiểm tra tham gia tra, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài nguyên môi trường theo phân công Ủy ban nhân dân cấp huyện Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hội, tổ chức phi phủ hoạt động lĩnh vực tài nguyên môi trường Thực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin tài nguyên môi trường dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên môi trường theo quy định pháp luật SVTT: ………………………… Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: Báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực nhiệm vụ lĩnh vực công tác giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện Sở Tài nguyên Môi trường Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công chức chuyên môn tài nguyên môi trường cấp xã Quản lý tổ chức máy, thực chế độ, sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý Phòng theo quy định pháp luật phân công Uỷ ban nhân dân cấp huyện Quản lý tài chính, tài sản Phòng theo quy định pháp luật phân công Uỷ ban nhân dân cấp huyện Tổ chức thực dịch công lĩnh vực tài nguyên môi trường địa phương theo quy định pháp luật Thực nhiệm vụ khác Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định pháp luật 1.2 Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức phòng Tài ngun Mơi trường huyện thể qua sơ đồ sau: Trưởng phòng Phó trưởng phòng Chun viên Chun viên SVTT: ………………………… Chun viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: Những công việc cụ thể chức danh: Trưởng phòng: Lãnh đạo phụ trách chung, phụ trách công tác tổ chức cán công tác chuyên môn lĩnh vực đất ở, khống sản mơi trường, giải đơn thư khiếu nại tố cáo Phó trưởng phòng: phụ trách công tác thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ đất lâm nghiệp khoáng sản giúp thủ trưởng quản lý, điều hành hoạt động quan tất lĩnh vực Chuyên viên: phụ trách công tác kế tốn Chun viên: phụ trách cơng tác văn thư- thủ quỹ, thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ lập báo định kỳ ngành theo quy định Chun viên: phụ trách cơng tác Quản lí nhà nước lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước Chuyên viên: phụ trách công tác quản lý đất đai, tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,tách thửa, chuyển nhượng Chuyên viên: phụ trách công tác quản lý đất đai Chuyên viên: phụ trách công tác môi trường, thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ, định giá đất Chuyên viên: phụ trách công tác khoáng sản, lâm nghiệp tiếp nhận đơn thư giải khiếu nại 1.3 Nhân Số lượng công chức: Trình độ chun mơn: trình độ đại học trình độ cao đẳng Trình độ Chính trị: cao cấp trị trung cấp trị Giới tính: nam nữ 1.4 Các mối quan hệ công tác 1.4.1 Đối với sở tài nguyên môi trường: SVTT: ………………………… Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: Phòng Tài nguyên Môi trường chịu đạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Sở nhằm đảm bảo thống hoạt động ngành; báo cáo kết hoạt động chương trình, kế hoạch cơng tác cho Sở Tài nguyên Môi trường; dự họp Sở đơn vị trực thuộc Sở triệu tập Phòng Tài ngun Mơi trường kịp thời báo cáo đề xuất Sở Tài nguyên Môi trường giải khó khăn vướng mắc trình thực nhiệm vụ ngành địa phương 1.4.2 Đối với Uỷ ban nhân dân huyện Trưởng phòng Tài ngun Mơi trường ủy nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện báo cáo trả lời chất vấn cho Hội đồng nhân dân vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý giải Phòng Tài ngun Mơi trường; Trưởng Phòng Tài ngun Mơi trường báo cáo định kỳ đột xuất cho Ủy ban nhân dân huyện tình hình kết hoạt động Phòng; tham dự đầy đủ họp Ủy ban nhân dân huyện triệu tập; thực kiểm tra việc thực định đạo Ủy ban nhân dân huyện lĩnh vực phân công thực 1.4.3 Đối với quan chun mơn Phòng Tài ngun Mơi trường quan hệ với quan chuyên môn huyện ngun tắc phối hợp cơng việc, nhằm hồn thành nhiệm vụ chung huyện nhiệm vụ riêng quan; Các văn quy phạm pháp luật Phòng Tài ngun Mơi trường dự thảo trình Ủy ban nhân dân huyện định ban hành phải trao đổi với quan chuyên môn đơn vị có liên quan (trừ quy phạm kỹ thuật ngành) thơng qua Phòng Tư pháp thẩm định theo quy định trình tự 1.4.4 Đối với Uỷ ban nhân dân xã: SVTT: ………………………… Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: Phòng Tài nguyên Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã thực nội dung quản lý nhà nước tài ngun mơi trường địa phương; Phòng Tài nguyên Môi trường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán Địa - Xây dựng xã nhằm thực tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định 1.5 Một số quy trình thủ tục quan thực tập Thủ tục giao đất (trồng lâu năm, hàng năm, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản, làm nhà ở) cho hộ gia đình cá nhân Thủ tục cho thuê đất (trồng lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản) hộ gia đình, cá nhân Thủ tục Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Thủ tục Chuyển đổi quyền sử dụng đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân (dồn điền, đổi thửa) Thủ tục đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Thủ tục Thu hồi đất Trong đó, Thủ tục Thu hồi đất (đối với trường hợp hết thời hạn sử dụng đất theo khoản 10 Điều 38 Luật đất đai) cụ thể sau: Trình tự thực hiện: Bước 1: Hết thời hạn sử dụng đất Bước 2: Phòng Tài ngun Mơi trường trình UBND huyện (thành phố) định thu hồi đất Bước 3: Trả kết Quyết định thu hồi đất Cách thức thực hiện: Trực tiếp Phòng Tài ngun Mơi trường Huyện (Thành phố) - Thành phần, số lượng hồ sơ: Không - Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc - Đối tượng thực thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực thủ tục hành chính: SVTT: ………………………… 10 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: 2.2.1 Những quy định chung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất a Những đối tượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Các tổ chức nước bao gồm quan Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức nghiệp công, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức khác theo quy định Chính phủ (sau gọi tổ chức) Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Hộ gia đình, cá nhân nước (sau gọi hộ gia đình, cá nhân) Nhà nước giao đất, cho thuê đất công nhận quyền sử dụng đất; Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống địa bàn thôn, làng, ấp, bản, bn, phum, sóc điểm dân cư tương tự có phong tục, tập quán có chung dòng họ Nhà nước giao đất cơng nhận quyền sử dụng đất; Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo riêng tôn giáo, trụ sở tổ chức tôn giáo sở khác tôn giáo Nhà nước giao đất công nhận quyền sử dụng đất; Người Việt Nam định cư nước đầu tư, hoạt động văn hoá, hoạt động khoa học thường xuyên sống ổn định Việt Nam Nhà nước Việt Nam giao đất, cho thuê đất, mua nhà gắn liền với đất b Những trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Người Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích cơng ích xã, phường, thị trấn; Người Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/ 10 / 1993 đến trước ngày luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành mà chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Người chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; tổ chức sử SVTT: ………………………… 13 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: dụng đất pháp nhân hình thành bên góp vốn quyền sử dụng đất Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất Người mua nhà gắn liền với đất Người nhà nước lý, hoá giá nhà gắn liền với đất 2.2.2 Công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà địa bàn huyện a Kết cấp GCNQSDĐ theo loại đất: Tính từ trước đến ngày 30/10/2012 địa bàn huyện cấp 23.269,85/24.179,26ha đạt 96,24% với số giấy 48.612 giấy Cụ thể sau: Đất sản xuất nông nghiệp cấp 12.956,70ha/13.851,94 so với diện tích cần cấp đạt 93,60% , với 29.756 giấy Đất Lâm nghiệp cấp 9875,56/9875,56ha đạt 100% so với kế hoạch năm 2011 với tổng số 5157 giấy chứng nhận QSDĐ Đất đô thị cấp 55,74ha/56,04ha so với diện tích cần cấp đạt 99,46% với 2.110giấy Đất nông thôn cấp 372,85ha/395,72 đạt 94,22% với 11.589giấy b Kết cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo đơn vị hành đến ngày 30/10/2012: Kết cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo đơn vị hành đất đô thị: Nhu cầu STT (cấp mới) Tổng Số Tổng số diện GCN hộ tích cần Đơn vị hành Kết cấp GCN (giấy) Diện tích Ha % cấp I: Huyện SVTT: ………………………… 14 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… Thị trấn La Hai GVHD: 1860 56.04 2110 55.74 99.46 Kết cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo đơn vị hành đất nơng thơn: Nhu cầu STT Đơn vị hành Tổng diện tích I 10 Huyện Xã Xuân Long Xã Xuân Lãnh Xã Đa Lộc Xã Xuân Phước Xã Xuân Quang Xã Xuân Quang Xã Xuân Quang Xã Xuân Sơn Bắc Xã Xuân Sơn Nam Xã Phú Mỡ cần cấp 395.72 15.71 67.05 36.75 83.04 49.94 28.26 32.63 17.99 35.99 28.36 Kết cấp GCN (cấp mới) Tổng số Số GCN hộ SD đất NN 11087 525 1748 955 1878 976 989 1200 705 1497 614 (giấy) 11589 486 1891 871 2143 835 1039 1626 683 1154 861 Diện tích Ha % 372.85 15.71 66.60 36.32 72.02 45.02 28.22 32.03 15.60 35.99 25.34 94.22 100.00 99.33 98.83 86.73 90.15 99.86 98.16 86.71 100.00 89.35 2.2.3 Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; 2.2.3.1 Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất xã, thị trấn Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân nộp đơn UBND xã, thị trấn hồ sơ gồm có: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Một loại giấy tờ quyền sử dụng đất (nếu có) quy định điều 50 Luật đất đai năm 2003 (đã nêu chương I, phần 2) SVTT: ………………………… 15 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: Văn uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) Thứ hai, Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định sau: UBND xã, thị trấn có trách nhiệm sau: - UBND trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tình trạng tranh chấp đất đai đất.Trường hợp người sử dụng đất khơng có số loại giấy tờ theo quy định pháp luật thẩm tra, xác nhận nguồn gốc thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đất, phù hợp với quy hoạch đất đai phê duyệt; - Công bố công khai danh sách trường hợp đủ điều kiện không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trụ sở UBND xã, thị trấn thời gian 15 ngày; - Xem xét ý kiến đóng góp trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài ngun Mơi trường Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đât có trách nhiệm: - Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Làm trích lục đồ địa trích đo địa đất nơi chưa có đồ địa chính, trích hồ sơ địa chính; - Gửi số liệu địa đến quan thuế để xác định nghĩa vụ tài trường hợp người sử dụng đất phải thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật; - Gửi hồ sơ kèm theo trích lục đồ địa chính, trích hồ sơ địa đến Phòng Tài ngun Mơi trường SVTT: ………………………… 16 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: Phòng Tài ngun Mơi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình UBND cấp định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất - Trong thời gian không ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xem xét, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thời gian kể từ ngày UBND xã, thị trấn nhận đủ hồ sơ hợp lệ ngày người sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không 55 ngày làm việc 2.2.3.2 Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phường Thứ nhất,Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ gồm có: a) Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; b) Một loại giấy tờ quyền sử dụng đất (nếu có) theo quy định điều 50 Luật đất đai năm 2003 (đã nêu chương I, phần 2); c) Văn uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) Thứ hai, Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định sau: a) Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất có trách nhiệm: - Thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa cần thiết; - Lấy ý kiến xác nhận UBND phường tình trạng tranh chấp đất đai đất; Trong trường hợp người sử dụng đất khơng có số giấy tờ quyền sử dụng đất quy định lấy ý kiến UBND phường nguồn gốc thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đất, phù hợp với quy hoạch xét duyệt SVTT: ………………………… 17 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: - Trong vòng 15 ngày, cơng bố công khai danh sách trường hợp đủ điều kiện không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất; - Xem xét ý kiến đóng góp trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi ý kiến trường hợp không đủ điều kiện; - Làm giấy trích lục đồ địa trích đo địa đất nơi chưa có đồ địa chính, trích hồ sơ địa chính; - Gửi số liệu địa đến quan thuế để xác định nghĩa vụ tài trường hợp người sử dụng đất phải thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật; - Gửi hồ sơ kèm theo trích lục đồ, trích hồ sơ địa đến Phòng Tài ngun Mơi trường b) Phòng Tài ngun Mơi trường kiểm tra hồ sơ, trình UBND cấp định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Trong thời gian không ba (03) ngày làm việc UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xem xét, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất c) Thời gian thực công việc kể từ Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất nhận hồ sơ hợp lệ đến người sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng q 55 ngày 2.2.3.3 Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo định giao đất Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất theo định giao đất cần đến Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất làm hồ sơ theo quy định Trường hợp đối SVTT: ………………………… 18 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: với cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất xã, thị trấn UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trình lên Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất Hồ sơ đăng kí quyền sử dụng đất gồm: Đơn xin đăng kí quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất quan Nhà nước có thẩm quyền; Văn uỷ quyền kê khai đăng kí quyền sử dụng đất (nếu có) Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất quan Nhà nước có thẩm quyền; Danh sách kèm theo định UBND cấp xã, thị trấn thẩm định hồ sơ, trường hợp không đủ điều kiện trả lại hồ sơ nói rõ lý do; đủ điều kiện UBND xã, thị trấn trình UBND huyện (Qua phòng TN&MT) xem xét định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trong thời hạn không mười lăm (15) ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ, niêm yết công khai danh sách trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng trụ sở UBND cấp xã Cán địa cấp xã (đối với trường hợp đất xã, thị trấn) văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất (đối với trường hợp đất phường) có trách nhiệm : Làm trích lục đồ địa trích đo địa đất nơi chưa có đồ địa chính, trích hồ sơ địa chính; Gửi số liệu địa đến quan thuế để xác định nghĩa vụ tài trường hợp người sử dụng đất phải thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật; Gửi hồ sơ kèm theo trích lục đồ địa chính, trích hồ sơ địa đến Phòng Tài ngun Mơi trường UBND cấp huyện có trách nhiệm: SVTT: ………………………… 19 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: Kiểm tra hồ sơ cá nhân, hộ gia đình thuộc trường hợp có định giao đất (đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ); Nếu cần phòng TN&MT kiểm tra vị trí đất ngồi thực địa; Phòng TN&MT lập tờ trình trình UBND huyện định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình; Trong thời gian ba (03) ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện xem xét, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.3 Đánh giá 2.3.1 Về ưu điểm Hiện với hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai, công tác quản lý Nhà nước đất đai ngày hoàn thiện Việc cấp giấy chứng nhận biện pháp quan trọng không công tác quản lý Nhà nước mà đảm bảo lợi ích hợp pháp từ phía người sử dụng đất Thực tế cho thấy địa bàn huyện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bước tiến sau: Về thủ tục hành cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dần đơn giản hoá, minh bạch hoá Nhiều địa phương niêm yết cơng khai trình tự, thủ tục giải quyết, loại lệ phí trụ sở quan làm việc Nhờ minh bạch hoá đơn giản hố thủ tục hành góp phần giảm phiền phức cho người dân qua nâng cao niềm tin người dân vào quan Nhà nước; Đồng thời nhờ hạn chế hách dịch, cửa quyền, tệ tham nhũng, nhũng nhiễu người dân phận không nhỏ cán cơng chức Nhà nước Cải cách Hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục Hành ngày đẩy mạnh, chế “một cửa” cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý Nhà nước đất đai, giảm bớt sức ép thời gian, công sức tiền bạc cho người dân xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất SVTT: ………………………… 20 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: Về phía người dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “chứng minh thư”, sở pháp lý đảm bảo cho quyền lợi người sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất họ, phù hợp với mong muốn yêu cầu người sử dụng đất; tạo điều kiện tâm lý cho người sử dụng đất sử dụng đất lâu dài, ổn định, yên tâm sản xuất, kinh doanh mảnh đất 2.3.2 Về Nhược điểm Do hệ thống pháp luật chưa thực hoàn thiện, ý thức chấp hành pháp luật pháp luật yếu nên nhiều quan vượt thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đặc biệt UBND cấp xã, phường, thị trấn); tình trạng phận cán cơng chức thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ để trục lợi trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân Vì thực tế gây niềm tin người dân, gây khó khăn cho Nhà nước trình quản lý đất đai Mỗi lần chuyển quyền sử dụng đất phải cấp lại giấy gây lãng phí, nhiều thời gian Đối với xã địa bàn huyện chưa đo đạc đồ địa chính quy khơng có toạ độ ranh giới, không phù hợp với vẽ hành, cán thụ lý tự thực tế, thời gian cấp giấy lại kéo dài thêm không đủ nhân lực trang thiết bị (máy toàn đạt, máy GPS …) để làm Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cải cách, đơn giản nhiều giấy tờ, bước tiến thực thời gian giải Song nhìn chung trình tự, thủ tục phức tạp, rườm rà gây phiền hà cho người sử dụng đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Các quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng với loại đất chưa thống nên người sử dụng đất muốn chấp, giao dịch nhà đất vướng mắc nhiều khó khăn 2.3.3 Nguyên nhân nhược điểm SVTT: ………………………… 21 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: Cho đến nay, số hộ chưa cấp GCN địa bàn huyện nhiều ngun nhân chủ yếu sau: Hệ thống hồ sơ địa chưa hồn chỉnh, ranh giới đất chưa hoạch định rõ ràng giai đoạn đo đạc hồn thiện đồ địa nên khơng đủ sở cho việc đăng ký cấp giấy Đất đăng ký tình trạng tranh chấp, lấn chiếm diện tích hộ gia đình, hộ gia đình tổ chức với trình sử dụng đất Theo quy định Điểm d, Khoản 2, Điều 41 - Nghị định 181/NĐ-CP trường hợp khơng cấp GCNQSD đất Đất đăng ký có nguồn gốc không rõ ràng, thời điểm sử dụng đất không cụ thể, phần người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng sang nhượng với khơng đăng ký với quan chức Hiện diện tích đất kiểm tra đo đạc, xác minh lại thực tế Thiếu quan tâm quyền địa phương hạn chế lực cán địa xã, thị trấn việc xác minh đất hướng dẫn người dân thực thủ tục kê khai đăng ký cấp GCN Về phía người dân, ý thức hiểu biết Luật Đất đai hạn chế, coi vấn đề đăng ký, cấp GCN không quan trọng tiếp tục sử dụng đất mà không thuộc phạm vi quản lý quan Nhà nước 2.4 Giải pháp kiến nghị 2.4.1 Giải pháp 2.4.1.1 Cải tiến quy trình thủ tục đăng ký, xét duyệt cấp GCNQSD đất Để đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất việc cải tiến quy trình thủ tục đăng ký việc làm cần thiết, đòi hỏi quan có thẩm quyền phải nghiên cứu kỹ lưỡng Chúng ta biết thủ tục cấp giấy chứng nhận đơn giản, gọn nhẹ nhân dân hăng hái thực Vì cần giảm bớt thủ tục rườm rà gây phiền hà cho nhân dân, tạo điều SVTT: ………………………… 22 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: kiện thuận lợi để nhân dân thực việc kê khai đăng ký Giấy chứng nhận trả cho người sử dụng phải thời gian quy định tránh tình trạng kéo dài làm lòng tin nhân dân Tổ chức thực công tác cấp giấy chứng nhận phải công khai minh bạch Các thủ tục hướng dẫn cho người dân phải trình bày rõ ràng cơng bố rộng rói đến tận cá nhân sử dụng đất 2.4.1.2 Nâng cao khả chuyên môn, đào tạo đội ngũ cán quản lý đất đai đặc biệt đội ngũ cán địa xã Trong cơng tác đăng ký, xét duyệt cấp giấy chứng nhận đội ngũ cán địa đóng vai trò lớn Tuy nhiên đội ngũ cán địa cấp xã nước nói chung huyện nói riêng thiếu số lượng yếu chất lượng Mỗi xã có cán địa khối lượng cơng việc quản lý đất đai lại lớn, nhu cầu cấp giấy chứng nhận ngày tăng Vì ngun nhân làm chậm tiến độ cấp giấy chứng nhận Tăng cường thêm lực lượng cán địa cho xã nhằm giải vấn đề thiếu hụt số lượng Việc chọn lựa cán địa phải tuân theo tiêu chuẩn định phải có cấp, chun mơn, có tinh thần trách nhiệm cao Tiến hành đào tạo lại đội ngũ cán việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán địa địa phương Đây công việc phải thực cách thường xun Ngồi nâng caotrình độ tin học, hướng dẫn thiết bị đại cho cán địa sử dụng Phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đôn đốc công việc giao cho cán địa để phát thiếu sót để họ sửa chữa 2.4.1.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm công tác quan trọng thiếu tất công việc Cấp GCNQSD đất để đảm SVTT: ………………………… 23 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: bảo đưa hoạt động quản lý sử dụng đất đai vào khuân khổ pháp luật, hạn chế tình trạng tranh chấp, khiếu nại, đồng thời giúp nhà nước thực quản lý đất đai người sử dụng đất nhận thức rõ trách nhiệm cần phải thường xuyên thực tra, giám sát trình thực Phải thực kiểm tra, giám sát công việc đo đạc, lập đồ địa suốt q trình cấp GCN Các cán tra phải làm việc phương diện cơng xử lý xác vi phạm Tuyết đối không bao che cho cán làm sai mà phải có biện pháp xử lý thích hợp, nghiêm minh để làm gương cho cán khác Đội ngũ tra phải thường xuyên lắng nghe ý kiến nguyện vọng nhân dân Khi cán làm sai dân trực tiếp xin lỗi dân có dân có lòng tin vào đường lối Đảng nhà nước dân chụi chấp hành 2.4.1.4 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai Một thực tế nước ta hiểu biết pháp luật đại phận nhân dân nhiều hạn chế Do họ chưa ý thức chấp hành quy định pháp luật trình sử dụng đất nên xảy tình trạng tranh chấp, lấn chiếm vv Vì cần tuyên truyền Luật đất đai văn có liên quan q trình hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSD đất Một mặt nâng cao hiểu biết người sử dụng đất giảm nhẹ công việc cho cán địa Thơng qua việc tun truyền, phổ biến pháp luật người sử dụng đất biết vai trò giấy chứng nhận QSD đất hoàn tất hồ sơ, tạo điều kiện cho việc đăng ký xét duyệt diễn nhanh chóng dễ dàng Để thực cơng tác qua nhiều cách khác : tuyên truyền phổ biến hàng ngày hệ thống truyền thanh, tổ chức tìm hiểu pháp luật đất đai cho nhân dân, đào tạo tập huấn cho cán sở… vv Công tác thực vài lần mà phải tiến hành SVTT: ………………………… 24 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực hình thức thích hợp với địa phương 2.4.2 Kiến nghị Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành địa bàn huyện lĩnh vực đất đai theo chế “Một cửa” thủ tục nhận trả kết hồ sơ qui định định 406/QĐ-UBND 407/QĐ-UBND ngày 22/02/2010 UBND tỉnh việc công bố loại bỏ bổ sung thủ tục hành áp dụng cấp huyện, xã Đầu tư trang thiết bị, máy móc cho phòng tài ngun & mơi trường, văn phòng ĐKQSDĐ như: Máy định vị (GPS), máy đo đạc, máy photocppy A3…, để phục vụ cho công tác chuyên môn, thành lập tổ thực đo đạc chỉnh lý hồ sơ địa trích đo địa phục vụ cho cơng tác cấp giấy CN.QSDĐ nhiệm vụ khác Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật công tác cấp giấy CN.QSDĐ cho người sử dụng đất biết quyền lợi nghĩa vụ để thực Đề nghị UBND xã, thị trấn tiếp tục đạo tổ chuyên môn cán địa xây dựng tập trung việc cấp giấy CN.QSDĐ cho tất loại đất lại nhằm đạt 100% diện tích cần cấp giấy CN.QSDĐ năm 2013 SVTT: ………………………… 25 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: KẾT LUẬN Như trình bày trên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất văn pháp lý quan trọng ghi nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất đó, xác lập mối quan hệ Nhà nước người dân thơng qua hoạt động sử dụng đất Qua người sử dụng đất Nhà nước bảo vệ có tranh chấp đất đai diễn ra, đền bù giải phóng mặt pháp lý người sử dụng đất hưởng quyền theo quy định pháp luật như: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất Như vậy, giấy chứng nhận văn thiếu người sử dụng đất, khơng có hoạt động quản lý đất đai Nhà nước việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công việc cần phải quan tâm hàng đầu tất công việc hoạt động quản lý đất đai Trong giai đoạn điều có ý nghĩa hết, thủ tục hoạt động liên quan đến quyền sử dụng đất nói chung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng giải nhanh chóng, gọn nhẹ, đơn giản góp phần thu hút nhà đầu tư nước vào đầu tư Việt Nam, đẩy nhanh trình hội nhập nước ta trường quốc Do chưa có nhiều điều kiện để tìm hiểu sâu chuyên đề nên tiểu luận nhiều hạn chế, tơi mong có đóng góp ý kiến bạn đọc thầy cô Qua xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy SVTT: ………………………… 26 Trang BÁO CÁO THỰC TẬP ……………… GVHD: …………… bạn bè giúp đỡ nhiều để tơi hồn thành tốt chun đề nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn! SVTT: ………………………… 27 Trang ... trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện Biết hồ sơ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hồ sơ hồ sơ cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Về kĩ năng:... Đăng kí quyền sử dụng đất việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đất xác định vào hồ sơ địa nhằm xác lập quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quan... nhận quyền sử dụng đất xem xét, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thời gian kể từ ngày UBND xã, thị trấn nhận đủ hồ sơ hợp lệ ngày người sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, Nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay