Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng từ bản đồ địa chính bằng phần mềm Microstation và gCadas tại phường Nam ngạn, thành phố Thanh hóa, tỉnh Thanh hóa

82 108 3
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 23:54

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là một nội dung quan trọng, được xây dựng năm năm một lần gắn liền với việc kiểm kê đất đai. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cung cấp các thông tin về mặt không gian (vị trí, hình dáng, kích thước), thuộc tính (loại đất) của thửa đất. Là tài liệu pháp lý cao để uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là cơ sở để phục vụ cho công quản lý quy hoạch.Phường Nam Ngạn là một phường nằm ở phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa, có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố Thanh Hóa. Trong những năm qua cùng với các phường trong địa bàn thành phố, phường Nam Ngạnđã nhận được sự đầu tư của tỉnh và thành phố, của các tổ chức kinh tế, các chương trình dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Do đó, hiện trạng các loại đất trên địa bàn phường có sự chuyển dịch mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng đất ngày một cao hơn. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: “Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng từ bản đồ địa chính tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2016”. MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Tình hình cơng tác xây dựng đồ trạng sử dụng đất .9 1.1.1 Công tác xây dựng đồ trạng sử dụng đất từ trước tới Việt Nam 1.1.2 Công tác xây dựng đồ trạng sử dụng đất địa bàn thành phố Thanh Hóa 12 1.2 Cơ sở khoa học đồ trạng sử dụng đất 13 1.2.1 Khái niệm .13 1.2.1.1 Khái niệm đồ trạng sử dụng đất 13 1.2.1.2 Vai trò đồ trạng sử dụng đất 14 1.2.2 Cơ sở toán học đồ trạng sử dụng đất 14 1.2.3 Các yếu tố nội dung đồ trạng sử dụng đất 15 1.2.4 Tỷ lệ đồ trạng sử dụng đất .18 1.2.5 Các phương pháp thành lập đồ trạng sử dụng đất 19 1.2.5.1 Phương pháp hiệu chỉnh từ đồ HTSDĐ chu kỳ trước 20 1.2.5.2 Phương pháp sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh ảnh hàng không 21 1.2.5.3 Phương pháp sử dụng đồ địa đồ địa sở 21 1.2.5.4 Lực chọn phương pháp thành lập đồ trạng sử dụng đất .22 1.3 Căn pháp lý để thành lập đồ trạng sử dụng đất .22 1.4 Một số phần mềm thành lập đồ trạng sử dụng đất .23 1.4.1 Phầm mềm Microstation v8i 23 1.4.2 Phần mềm Gcadas 25 CHƯƠNG MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 28 2.1.1 Mục tiêu tổng quát 28 2.1.2 Mục tiêu cụ thể .28 2.2 Đối tượng nghiên cứu .28 2.3 Phạm vi nghiên cứu 28 2.4 Nội dung nghiên cứu 29 2.5 Phương pháp nghiên cứu 29 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 29 2.4.2 Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế 30 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu .30 2.4.4 Phương pháp chuyên gia 30 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 32 3.2 Hiện trạng sử dụng đất phường Nam Ngạn 34 3.3 Thành lập đồ trạng sử dụng đất 37 3.3.1 Quy trình thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa 37 3.3.2 Xây dựng hồn thiện sở liệu khơng gian phường Nam Ngạn 37 3.3.2.1 Thành lập đồ từ đồ địa phường Nam Ngạn 37 3.3.2.2 Tổng quát hóa đồ 48 3.3.2.3 Biên tập đồ trạng sử dụng đất 58 3.4 Thống kê trạng sử dụng đất năm 2016 từ đồ trạng sử dụng đất 75 KẾT LUẬN 80 KIẾN NGHỊ .81 TÀI LIỆU THAM KHẢO .82 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1:Quy định diện tích khoanh đất phải thể đồ trạng sử dụng đất .16 Bảng 1.2: Tỷ lệ đồ trạng sử dụng đất 19 Bảng 3.1: Thống kê diện tích sử dụng loại đấttừ đồ trạng sử dụng đất bảng 3.2: Thống kê so sánh diện tích loại đâttrên đồ trạng sử dụng đất thành lập với số liệu thống kê kiểm kê DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Thanh công cụ phần mềm gCadas 38 Hình 3.2: Quá trình ghép mảnh đồ địa 40 Hình 3.3: Kết ghép mảnh BĐĐC phường Nam Ngạn 42 Hình 3.4: Bản đồ tổng sau xóa liệu 44 Hình 5: Chuyển đổi seedfile theo thông tư số 25/2014 .46 Hình 3.6: Seedfile chuẩn 47 Hình 3.7: Bản đồ sau gộp 52 Hình 3.8: Trải cell cho đối tượng 56 Hình 3.9: Chuẩn hóa ghi 57 Hình 3.10: Thiết lập đơn vị hành 62 Hình 3.11: Gán liệu thuộc tính 64 Hình 3.12: Bảng thơng tin thuộc tính đất sau gán liệu 64 Hình 3.13: Tạo khoanh đất từ ranh giới đất .65 Hình 3.14: Xuất đồ trạng sử dụng đất .66 Hình 3.15: Tải bảng màu trạng 67 Hình 16: Bảng chọn tơ màu khoanh đất 68 Hình 3.17: Tô màu khoanh đất 69 Hình 3.18: Vẽ nhãn loại đất trạng 70 Hình 3.19: Nhãn loại đất trạng 71 Hình 3.20: Bảng chọn vẽ khung đồ trạng sử dụng đất 72 Hình 3.21: Bảng dẫn 74 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HTSDĐ Hiện trạng sử dụng đất QLDĐ Quản lý đất đai BDĐH Bản đồ địa hình CT Bản đồ địa hình TT Thơng tư QĐ Quyết định CP Chính phủ BDĐC Bản đồ địa UBND Ủy ban nhân dân TTg Thủ tướng BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai sản phẩm tự nhiên, có trước lao động Trong trình lao động người tác động vào đất đai để tạo sản phẩm cần thiết phục vụ cho người, đất đai vừa sản phẩm tự nhiên , đồng thời vừa sản phẩm lao động người.“Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng, sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng” (Luật Đất Đai 1993) Đất đai gắn liền với khí hậu, mơi trường phạm vi tồn cầu, vùng miền lãnh thổ Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, điều kiện tồn tại, phát triển người Trong hoạt động kinh tế xã hội lĩnh vực, đất nguồn tài nguyên thiếu Tuy vậy, ngành cụ thể đất đai có vị trí khác Trong cơng nghiệp ngành khác ngồi nơng nghiệp, trừ cơng nghiệp khai hống, đất đai nói chung làm móng Làm địa điểm, làm sởđể tiến hành thao tác Trái lại, noogn nghiệp đặc biệt ngành trồng trọt đất đai có vị trí đặc biệt Tuy nhiên diện tích đất có hạn nên việc quản lý, sử dụng đất đai cách hợp lý, hiệu quả, bền vững nhu cầu tất yếu Như vậy, để đảm bảo tầm quan trọng đặc biệt đất đai việc phát triển kinh tế, tạo ổn định trị giải vấn đề xã hội, văn hướng dẫn thực công tác Quản lý Nhà nước đất đai liên tục cập nhật, bổ sung sửa đổi cho phù hợp với điều kiện kinh tế, trị đất nước Khảo sát, đánh giá, thành lập đồ trạng sử dụng đất 15 nội dung quản lý Nhà nước đất đai, quy định Khoản 3,Điều 22,Luật đất đai 2013 Bản đồ trạng sử dụng đất nội dung quan trọng, xây dựng năm năm lần gắn liền với việc kiểm kê đất đai Bản đồ trạng sử dụng đất cung cấp thông tin mặt không gian (vị trí, hình dáng, kích thước), thuộc tính (loại đất) đất Là tài liệu pháp lý cao để uỷ ban nhân dân cấp thực tốt công tác quản lý Nhà nước đất đai, sở để phục vụ cho công quản lý quy hoạch Phường Nam Ngạn phường nằm phía Đơng Bắc thành phố Thanh Hóa, có vị trí quan trọng q trình phát triển thành phố Thanh Hóa Trong năm qua với phường địa bàn thành phố, phường Nam Ngạnđã nhận đầu tư tỉnh thành phố, tổ chức kinh tế, chương trình dự án phát triển sở hạ tầng Do đó, trạng loại đất địa bàn phường có chuyển dịch mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng đất ngày cao Xuất phát từ vấn đề nêu trên, tiến hành thực đề tài: “Thành lập đồ trạng sử dụng từ đồ địa phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2016” CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Tình hình cơng tác xây dựng đồ trạng sử dụng đất 1.1.1 Công tác xây dựng đồ trạng sử dụng đất từ trước tới Việt Nam Bản đồ HTSDĐ tài liệu quan trọng cần thiết khơng cho cơng tác QLDĐ mà cần thiết cho nhiều ngành, đặc biệt ngành như: nông lâm, thủy lợi, điện lực Đối với nhiều tổ chức đơn vị kinh tế, nhiều cấp lãnh thổ xã, huyện, tỉnh Thực tế cho thấy từ trước đến có nhu cầu đồ HTSDĐ tổ chức ngành nêu tự xây dựng đồ HTSDĐ phần lớn nhằm phục vụ cho việc quản lý xây dựng đất hoạch định sử dụng đất Các cấp hành lập quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tự lập đồ HTSDĐ Các cấp huyện lập quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội thời kỳ 1986-1990 1986-1985 lập đồ HTSDĐ Các tỉnh lập phương án phân vùng nơng lâm nghiệp có đồ HTSDĐ tỉnh (1976-1987) đồ HTSDĐ năm 1995 phục vụ cho công tác quy hoạch phân bố lực lượng sản xuất tỉnh giai đoạn 1986-2000 Với cách lập đồ HTSDĐ ưu điểm đáp ứng nhu cầu đồ HTSDĐ nhằm hoạch định phát triển bộc lộ nhiều khuyết điểm là: nội dung đồ HTSDĐ khác nhau, ký hiệu đồ khơng thống nhất, đồ khơng mang tính pháp lý, đơn vị xây dựng đồ trọng làm rõ phần đầu tư, đồ khơng có thuyết minh kèm theo, số lượng đất đai không phù hợp với nội dung đồ * Bản đồ trạng sử dụng đất năm 1980 Năm 1987 Hội Đồng Chính Phủ Quyết Định 169/CP việc điều tra thống kê tình hình đất đai nước Trong đợt có 31 số 44 tỉnh, thành phố xây dựng đồ HTSDĐ năm 1980 Trong đợt hầu hết tỉnh xây dựng đồ HTSDĐ số vùng Tổng cục quản lý ruộng đất xây dựng đồ HTSDĐ nước 1998 tỷ lệ 1:1.000.000 có kèm theo thuyết minh số liệu thống kê đất đau nước * Bản đồ trạng sử dụng đất năm 1990 Trong đợt hầu hết tỉnh khơng xây dựng đồ HTSDĐ năm 1990 Do đồ trạng sử dụng đất nước năm 1990 tỷ lệ 1:1000000 xây dựng sở Landsat-TM chụp năm 1989-1992 Bản đồ HTSDĐ năm 1989 tỷ lệ 1:1000000 số đồ trạng sử dụng đất tỉnh * Bản đồ trạng sử dụng đất năm 1995 Thực định 275/QDĐC nước tiến hành xây dựng đồ trạng sử dụng đất từ cấp trung ương địa phương kèm theo số liệu thống kê theo biểu mẫu Trên sở đồ HTSDĐ nước tỷ lệ 1:1.000.000 có kèm theo thuyết minh biểu kèm theo diện tích đất đai tồn quốc Nhìn chung đồ HTSDĐ thành lập có nội dung, phương pháp, ký hiệu thống phản ánh đầy đủ loại đất có tính pháp lý * Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2000 Nét đặc trưng đồ HTSDĐ năm 2000 dùng BDĐH đường địa giới hành theo thị 354/CT ngày 6/11/1999 Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng định Thủ Tướng Chính Phủ điều chỉnh địa giới hành Tỷ lệ đồ HTSDĐ năm 2000 1:25000 sở thu đồ trạng tất xã, xã 1:25000 cấp huyện, cần ghép chuyển vẽ nội dung trạng sử dụng đất lên tài liệu đồ xây dựng đồ địa hình tỷ lệ 1:25000 tổng cục địa phát hành năm 1982 * Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2005 Thực điều 53 Luật Đất đai năm 2003, Chỉ thị số 28/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 Thủ tướng Chính phủ kiểm kê đất đai xây dựng đồ BTNMT Quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất - ChọnKiểm kê → Bản đồ trạng sử dụng đất →Tô màu khoanh đất Hình 16: Bảng chọn tơ màu khoanh đất - Tích chọn u cầu hình bấmChấp nhận để tiến hành tô màu khoanh đất Các khoanh đất tô màu level 30 trải pattern level 31 theo quy phạm Kết thu sau tô màu khoanh đất là: Hình 3.17: Tơ màu khoanh đất *Vẽ nhãn loại đất - Kích vào Kiểm kê → Bản đồ trạng sử dụng đất → Vẽ nhãn loại đất, xuất hộp thoại Vẽ nhãn loại đất Hình 3.18: Vẽ nhãn loại đất trạng + Chọn font chữ theo quy phạm - Kích vào Font để kiểm tra font chữ, sau chọn Vẽ nhãn để tiến hành vẽ nhãn cho đồ Kết thu sau vẽ nhãn loại đất đồ trạng: Hình 3.19: Nhãn loại đất trạng f, Tạo khung hoàn thiện đồ * Tạo khung: - ChọnKiểm kê → Bản đồ trạng sử dụng đất → Vẽ Khung đồ trạng sử dụng đất Hình 3.20: Bảng chọn vẽ khung đồ trạng sử dụng đất - Ta điền thông tin phần Tùy chọn - Chọn vị trí đồ cách gõ trực tiếp tọa độ góc khung phía Tây Bắc, Đơng Nam; dung trỏ chuột kích trực tiếp đồ - Bấm vào Vẽ khung để hoàn thành vẽ khung tên cho đồ trạng, Khi ta kết là: - Do phần mềm gCadas chưa cập nhật kịp thời lên phần khung tên đồ nhiều sai sót, ta cần phải biên tập, hoàn thiện lại * Hoàn thiện đồ: - Kiểm tra sửa lỗi bảng dẫn: Bảng dẫn có sẵn theo quy phạm phần mềm gCadas ta việc chép điều chỉnh, bỏ nhóm đất xã khơng có Bảng dẫn thường đặt góc trái khung đồ trạng sử dụng đất Hình 3.21: Bảng dẫn 3.4 Thống kê trạng sử dụng đất năm 2016 từ đồ trạng sử dụng đất Sau biên tập hoàn thiện đồ trạng sử dụng đất năm 2016 phường Nam Ngạn ta có kết thống kê đất đai theo mục đích sử dụng đất sau: Tổng diện tích đất tự nhiên phường Nam Ngạn : 257,14 đó: - Diện tích đất nơng nghiệp 81,1 chiếm 31,54% tổng DT đất tự nhiên - Diện tích đất phi nơng nghiệp 175,21 chiếm 68,14 % tổng DT đất tự nhiên - Diện tích đất chưa sử dụng 0,83 chiếm 0,32% tổng DT đất tự nhiên Cụ thể bảng 3.2: Bảng 3.2: Thống kê diện tích loại đất từ đồ HTSDĐ năm 2016 Thứ tự Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích tự nhiên Hiện trạng năm 2016 Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 257,14 100 Đất nơng nghiệp NNP 81,10 31,54% 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 70,17 27,29% 1.1.1 Đất trông hàng năm CHN 70,09 27,25% 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 64,91 25,24% 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 5,18 2% 0,08 0.03% 10,93 4,35% 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 1.3 Đất nuôi trông thủy sản NTS 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 175,21 68,14% 2.1 Đất OCT 64,88 25,23% 2.1.2 Đất đô thị ODT 64,88 25,23% 2.2 Đất chuyên dùng CDG 67,88 26,40% 2.2.1 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 0,38 0,15% 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 0,11 0,04% 2.2.3 Đất an ninh CAN 0,23 0,09% 2.2.4 Đất xây dựng cơng trình nghiệp DSN 4,68 1,82% 2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 3,27 1,27% 2.2.6 Đất có mục đích cơng cộng CCC 59,21 23,02% 2.3 Đất sở tôn giáo TON 0,71 0,28% 2.4 Đất sở tín ngưỡng TIN 0,14 0,05% 2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ NTD 4,55 1,77% 2.6 Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối SON 37,05 14,4% Đất chưa sử dụng CSD 0,83 0,32% 3.1 Đất chưa sử dụng BCS 0,83 0,32% Đất có mặt nước ven biển MVB Từ báo cáo thống kê đất đai UBND phường Nam Ngạn đồ trạng sử dụng đất thành lập thống kê ta có diện tích loại đất thấy chênh lệch diện tích loại Cụ thể chênh lệch diện tích thể Bảng 3.4 sau: Bảng 3.3: Bảng thống kê so sánh diện tích loại đất đồ trạng thành lập với số liệu thống kê, kiểm kê (Đơn vị: ha) Loại đất STT Mã loại đất Tổng diện tích đất tự nhiên Diện tích Diện theo số Chênh tích lệch liệu thống đồ diện kê, tích kiểm kê 257,14 246,31 +10,83 Đất trồng hàng năm CHN 70,09 83,82 -13,73 Đất trồng lúa LUA 64,91 83,82 -18,91 Đất trồng hàng năm khác HNK 5,18 Đất trồng lâu năm CLN 0,08 - +0,08 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 10,93 6,2 +4,73 Đất nông nghiệp khác NKH - 2,2 Đất đô thị ONT 64,88 47,82 +17,06 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 0,38 1,26 -0,88 Đất quốc phòng CQP 0,11 0,11 Đất an ninh CAN 0,23 0,23 Đất xây dựng cơng trình nghiệp DSN 4,68 - 10 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp CSK 3,27 2,5 +0,77 Đất sử dụng mục đích cơng cộng 59,21 54,70 + 4,51 11 Đất sở tôn giáo TON 0,71 0,7 +0,1 12 Đất sông suối SON 37,05 40,51 -3,46 13 Đất sở tín ngưỡng TIN 0,14 - 14 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ NTD 4,55 5,56 -1,01 16 Đất chưa sử dụng BCS 0,83 0.13 +0,7 Qua bảng 3.2 cho thấy tổng diện tích đất tự nhiên số liệu thu thập địa phương với tổng diện tích đất tự nhiên đồ trạng vừa thành lập không Cụ thể : - Diện tích đất đô thị đồ 47,82 tăng 17,06 so với số liệu thống kê - Diện tích đất ni thủy sản đồ 6,2 tăng 4,73 so với số liệu thống kê - Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ đồ 5,56 giảm 1,01 so với số liệu thống kê - Diện tích đất xây dựng trụ sở quan đồ 1,26 giảm 0,88 so với số liệu thống kê - Diện tích đất ni thủy sản đồ 6,2 tăng 4,73 so với số liệu thống kê - Diện tích đất trồng lúa đồ 83,82 giảm 18,91 so với số liệu thống kê - Diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đồ 2,5 tăng 0,77 so với số liệu thống kê Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch là: từ kết điều tra khảo sát thực địa, phát khu đất chuyển đổi mục đích sử dụng chưa cập nhật vào đồ địa tơi tiến hành cập nhật bổ sung biến động theo trạng lên đồ Thực tế đất nông nghiệp giảm đất trồng lúa 18,91, đất phi nông nghiệp cụ thể đất đô thị tăng 17,06 Trong địa phương có nhiều hộ gia đình xin cấp đất để xây dựng nhà mà đất trồng lúa chuyển sang đất Bên canh đất sử dụng vào mục đích cơng cộng đất phục vụ mục đích nghiệp có tăng so với đồ, có thay đổi mục đích sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu phát triển phường Nam Ngạn tương lai Các biến động tiến hành sau kết thúc công tác thống kê đất đai năm 2016, mà biến động không cập nhật vào số liệu thống kê năm 2016 phường Nam Ngạn nên tạo chênh lệch diện tích loại đất đồ số liệu thống kê năm 2016 Nguyên nhân chủ yếu gây biến động diện tích loại đất địa phương chuyển đổi mục đích sử dụng đất loại đất với nhau, loại đất chuyển mục đích sử dụng quan chức có thẩm quyền UBND phường, cán địa cho phép phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương Chính cơng tác lập đồ trạng sử dụng đất hàng năm quan trọng phải gắn liền với kỳ thống kê kiểm kê, để từ ban ngành quản lý theo dõi sát biến động đất đai năm vừa qua để có chiến lược định hướng phát triển phù hợp cấp địa phương KẾT LUẬN Bản đồ trạng sử dụng đất đồ thể phân bố loại đất theo quy định tiêu kiểm kê theo mục đích sử dụng đất thời điểm kiểm kê đất đai thành lập theo đơn vị hành cấp, vùng địa lý tự nhiên- kinh tế nước, tài liệu đồ điều tra tài nguyên đất phục vụ cho xây dựng đánh giá tình hình thực kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương, ngànhvà nước, tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế xa hội Bản đồ trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa thành lập theo công nghệ số tọa độ VN- 2000, múi chiếu 30 theo quy định pháp luật Hệ thống phền mềm gCadas phần mềm chuẩn thống toàn quốc phục vụ cho việclập quản lý đồ trạng sử dụng đất.Hệ thống phẩn mềm mang tính chuyên ngành rõ nét, với chức phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có khả khai thác thơng tin cao Ngồi phần mềm có chức liên kết sở liệu không gian sở liệu thuộc tính tạo thành hệt thống thơng tin thống nhất, tạo điều kiện thuân lợi cho việc quản lý, chặt chẽ khai thác thơng tin tồn quốc KIẾN NGHỊ Do đặc thù ngành địa cần trang bị sở thực tiễn cách đầy đủ phù hợp để nâng cao hiệu công tác nên trình học tập mong nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên giao lưu tiếp cận với công tác thực tế ngành quan chun mơn Mặc dù có nhiều ưu điểm song việc sử dụng phần mềm tin học quan nhà nước nói chung ngành địa nói riêng đnag nhiều khó khăn Do trình độ tin học hạn chế, sở hạ tầng tin học yếu kém, đặc biệt trongvấn đề mua quyền phần mềm chuyên dụng thiết bị hỗ trợ Bởi vậy, để nâng cấp hiệu cơng tác quản lý đất đai việc trọng đầu tư thiết bị nâng cao kiến thức tin học cho đội ngũ cán chuyên môn cần thiết Sau thời gian thực tập nghiên cứu, khóa luận tơi hồn thành với cố gắng than giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn, bạn đồng nghiệp Nhưng trình độ kinh nghiệmcòn hạn chế nên đồ án khơngtránh khỏi thiếu sót Vậy tơi kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn để kiến thức hồn thiện Tơi xin cân thành cảm ơn ThS Phùng Trung Thanh, thầy cô giáo Viện quản lý đất đai Phát triển nông thôn bạn đồng nghiệp giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư số 28/2014/TTBTNMT ngày 02/06/2014 Quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư 25/2014/TT-BTNMT đồ địa – Năm 2014 Bộ Tài nguyên Mội trường – Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/09/2014 thực kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg – Ngày 16/09/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường(2014) Thông tư số 42/2014/TTBTNMT ngày 29/07/2014 ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất Chính Phủ(2014) Nghị định 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013 Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Địa lý eK (2015) Hướng dẫn thực hành phần mềm gCadas Thủ tướng Chính Phủ (2014) - Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/08/2014 việc kiểm kê đất đai, lập đồ hiên trạng sử dụng đất Phạm Thanh Quế ( 2013) Bài giảng môn tin học ứng dụng quản lý đất đai – Trường Đại học Lâm nghiệp Quốc Hội (2013) Luật đất đai 2013 – có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 10 Tổng cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên Mội trường (2014) – Công văn số 1592/TCQLDĐ-CĐKĐĐ ngày 18/11/2014 hướng dẫn thực thống kê kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 11 Tổng cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên Mội trường (2015) – Công văn số 629/TCQLDĐ-CĐKĐĐ ngày 07/05/2015 sử dụng đồ để kiểm tra kiểm kê cấp xã 12 Ủy ban nhân dân phường Nam Ngạn – Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội phường Nam Ngạn – thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa năm 2016 ... trình thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa - Khai thác ứng dụng phần mềm gCadas công tác thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa phường Nam Ngạn - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa 2.2... - Bản đồ địa năm 2016 địa bàn phường Nam Ngạn – thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa - Quy trình thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa - Các cứ, nguyên tắc, quy phạm thành lập đồ trạng sử dụng. .. tỉnh Thanh Hóa - Đánh giá trạng sử dụng đất năm 2016 phường Nam Ngạn - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa - Quy trình thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa - Thành lập đồ trạng sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng từ bản đồ địa chính bằng phần mềm Microstation và gCadas tại phường Nam ngạn, thành phố Thanh hóa, tỉnh Thanh hóa, Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng từ bản đồ địa chính bằng phần mềm Microstation và gCadas tại phường Nam ngạn, thành phố Thanh hóa, tỉnh Thanh hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay