Phản ứng của thị trường khi doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu nghiên cứu trên thị trường chứng khoán việt nam

82 86 1
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 23:34

- UYỄ Ị Ả Ứ Ơ ỦA A Ệ U Ị K Ô Ô PHÁT HÀNH TRÁI PH ẾU: Ê ỨU Ứ LUẬ Ă Ê K Ị Ệ SĨ A Â Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số chuyên ngành: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Xuân Vinh TP Hồ Chí Minh, năm 2017 i L A A Tôi cam đoan luận văn “Phản ứng thị trường doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu: Nghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP Hồ Chí Minh, ngày 30/07/2017 NGƯỜI THỰC HIỆN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG ii L I CẢ Ơ Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Võ Xuân Vinh tận tình hướng dẫn, hỗ trợ truyền đạt cho ý kiến khoa học lý thuyết kinh nghiệm triển khai thực tế q trình tơi lựa chọn thực đề tài nghiên cứu Thầy nguồn động lực để giúp tơi vượt qua khó khăn hoàn thành luận văn với tận tụy nhiệt tình hỗ trợ Tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Quí thầy cô khoa Sau đại học trường Đại học Mở TPHCM trang bị cho kiến thức quý báu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành chương trình đào tạo Sau đại học Sau cùng, xin chân thành cám ơn bạn bè, người thân, đồng nghiệp động viên hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất người TP Hồ Chí Minh, ngày 30/07/2017 NGƯỜI THỰC HIỆN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG iii TÓM TẮT LUẬ Ă Luận văn nghiên cứu phản ứng thị trường doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu Ngoài ra, luận văn xem xét tác động yếu tố đặc trưng doanh nghiệp lên phản ứng thị trường Dữ liệu sử dụng bao gồm công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn TP.HCM có thơng báo phát hành trái phiếu từ năm 2011-06/2017 Áp dụng phương pháp nghiên cứu kiện tài chính, kết thị trường phản ứng tích cực với thông báo phát hành trái phiếu doanh nghiệp, gồm trái phiếu không chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, mục đích đầu tư, tăng quy mơ vốn hoạt động Tuy nhiên, mục đích phát hành để cấu nợ, nghiên cứu tìm thấy lợi nhuận bất thường âm khơng có ý nghĩa thốngKhi xem xét tác động yếu tố đặc trưng doanh nghiệp đến lợi nhuận bất thường, kết yếu tố đặc trưng doanh nghiệp khơng có ảnh hưởng đến lợi nhuận bất thường tích lũy iv L LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở hình thành luận văn 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Dữ liệu nghiên cứu 1.6 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.7 Ý nghĩa điểm luận văn 1.8 Phương pháp nghiên cứu: 1.9 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Cơ sở lý luận phản ứng thị trường chứng khoán 2.2 Lý thuyết thị trường hiệu (Efficient market) 2.3 Lý thuyết lợi ích Thuế (Tax-benefit Hypothesis) 2.4 Lý thuyết thông tin bất cân xứng (Asymmetric information Theory) 10 2.5 Lý thuyết đánh đổi (Trade-off Theory) 11 2.6 Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking order theory) 11 2.7 Lý thuyết tín hiệu (Signaling Theory) 12 2.8 Lợi nhuận bất thường 13 2.9 Các vấn đề trái phiếu 13 2.9.1 Trái phiếu doanh nghiệp…………………………………………… .13 2.9.2 Loại hình trái phiếu………………………………………………… 13 2.9.2.1 Trái phiếu không chuyển đổi………………………………………… 13 2.9.2.2 Trái phiếu chuyển đổi……………………………………………… .14 v 2.9.3 Những lợi ích doanh nghiệp phát hành trái phiếu………………… 15 2.9.4 Mục đích phát hành trái phiếu………………………………………… 16 2.10 Các cơng trình nghiên cứu trước 16 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Mô tả liệu nghiên cứu 26 3.2 Phương pháp nghiên cứu 26 3.2.1 Ngày kiện (event date)…………………… ……………………… 27 3.2.2 Cửa sổ ước lượng (estimate window)………………………………… 27 3.2.3 Cửa sổ kiện (event window):……………………………………… 28 3.2.4 Lợi nhuận bất thường (Abnormal Return – ARi,t)………………………28 3.2.5 Lợi nhuận bất thường trung bình (Average Abnormal ReturnsAARt)………………………………………………………………… 29 29 3.2.6 Lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy (Cumulative Average Abnormal Returns - CAAR)……………………………………………………… 29 3.2.7 Phương pháp kiểm định……………………………………………… 30 3.2.8 Mối quan hệ lợi nhuận bất thường tích lũy đặc điểm doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu………………… 32 3.2.8.1 Mơ hình nghiên cứu:…………………………………………………… 34 3.2.8.2 Các kiểm định………………………………………………………… 40 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN 42 4.1 Tổng hợp kết khảo sát 42 4.1.1 Thống kê số đợt thông báo theo năm………………………………… 42 4.1.2 Thống kê số đợt thông báo theo loại trái phiếu………………………… 43 4.1.3 Thống kê số đợt thông báo theo mục đích phát hành………………… 43 4.2 Phản ứng thị trường kiện công bố thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp 44 4.3 Tác động số yếu tố đặc trưng doanh nghiệp đến phản ứng thị trường thông qua lợi nhuận bất thường tích lũy 52 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Giới hạn nghiên cứu hướng nghiên cứu 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH Ì Trang Hình 4.1: Số thơng báo phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2011 – 06/2017 42 Hình 4.2: Số thơng báo phát hành phân nhóm theo loại trái phiếu 43 Hình 4.3: Số thơng báo phát hành phân nhóm theo mục đích phát hành 43 Hình 4.4: Lợi nhuận bất thường trung bình xung quanh ngày thông báo 46 vii DANH M C BẢNG Trang Bảng 2.1: Bảng tóm tắt nghiên cứu trước 20 Bảng 3.1: Bảng tổng hợp biến mơ hình nghiên cứu 39 Bảng 4.1: Bảng tổng hợp thông báo phát hành trái phiếu doanh nghiệp 44 Bảng 4.2: Kết kiểm định lợi nhuận bất thường cho toàn mẫu nghiên cứu 45 Bảng 4.3: Kết lợi nhuận bất thường cho mẫu nghiên cứu phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi 48 Bảng 4.4: Kết lợi nhuận bất thường cho mẫu nghiên cứu phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi 49 Bảng 4.5: Kết lợi nhuận bất thường cho mẫu nghiên cứu phân loại theo mục phát hành trái phiếu 51 Bảng 4.6: Thống kê mơ tả biến mơ hình 53 Bảng 4.7: Ma trận tương quan biến 55 Bảng 4.8: Hệ số VIF biến độc lập mơ hình 56 Bảng 4.9: Chỉ số Durbin-Watson 56 Bảng 4.10: Kiểm định phương sai thay đổi 57 Bảng 4.11: Kết hồi quy mơ hình 57 Bảng 4.12: Hồi quy mơ hình lần hai với biến size 58 Bảng 4.13: Tổng hợp kết hồi quy mơ hình 58 viii DANH M C TỪ VIẾT TẮT hữ viết tắt iếng Anh iếng iệt Lợi nhuận bất thường AR Abnormal Return AAR Average Abnormal Return CAR Cumulative Average Return Lợi nhuận bất thường tích lũy Cumulative Average Abnormal Lợi nhuận bất thường trung Return bình tích lũy CAAR HOSE HoChiMinh Stock Exchange OLS Ordinary Lease Square TPDN Lợi nhuận bất thường trung bình Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Phương pháp bình phương bé thơng thường Trái phiếu doanh nghiệp Ơ 1.1 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU sở hình thành luận văn Nghiên cứu phản ứng thị trường kiện thông báo phát hành trái phiếu thực nhiều giới, nước phát triển thị trường Nhìn chung nghiên cứu đưa kết khác nhau, số quốc gia nghiên cứu cho thấy thị trường phản ứng tích cực (lợi nhuận bất thường dương) Kang Stulz, 1996 Nhật Bản; Chang, Chen Liu, 2004 Đài Loan; Fenech, 2008 Úc Ngược lại, số nghiên cứu khác cho thấy phản ứng tiêu cực (lợi nhuận bất thường âm) thị trường doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu Eckbo, 1986 Mỹ; Mikkelson Partch, 1986 Mỹ; Arsiraphongphisit, 2008 Úc… Tại Việt Nam, trái phiếu doanh nghiệp trở thành kênh huy động vốn hiệu cho doanh nghiệp Đi với nhu cầu vốn ngày tăng tương lai chắn thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày phát triển, có nhiều đợt thơng báo phát hành trái phiếu doanh nghiệp thời gian tới sau nhà nước đổi quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hướng thuận lợi cho doanh nghiệp Nếu nhà đầu tư nhà quản lý doanh nghiệp hiểu tầm quan trọng phản ứng thị trường doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu thị trường chứng khốn điều giúp họ tối đa hóa lợi nhuận nâng cao giá trị doanh nghiệp thị trường, thơng tin doanh nghiệp cơng bố hay nhiều tác động đến tăng giảm giá cổ phiếu, giá cổ phiếu chuyển tải thơng tin với bên ngồi hoạt động tương lai doanh nghiệp Đồng thời, Việt Nam tác giả chưa tìm thấy nghiên cứu liên quan đến vấn đề phản ứng thị trường doanh nghiệp công bố phát hành trái phiếu Vì tác giả chọn đề tài “Phản ứng thị trường doanh nghiệp công bố 59 Tỷ lệ tổng TSCĐ tổng tài sản TANGIBILITY có hệ số tương quan dương 0.157 khơng có ý nghĩa thống kê Từ kết này, tác giả bác bỏ giả thuyết H7 : Tỉ lệ tài sản cố định/tổng tài sản doanh nghiệp có mối tương quan chiều với lợi nhuận bất thường tích lũy Kết ủng hộ cho lý thuyết đánh đổi Modigliani Miller (1963); nghiên cứu Ameida Campello, 2007 trái ngược với nghiên cứu Abdullah, 2012 Tỷ lệ tổng nợ tổng tài sản LEVERAGE có hệ số tương quan âm -0.15 khơng có ý nghĩa thống kê tác giả bác bỏ giả thuyết H8 : Tỷ lệ tổng nợ tổng tài sản doanh nghiệp có mối tương quan ngược chiều với lợi nhuận bất thường tích lũy Kết tương đồng kết với nghiên cứu trước Stein, 1992, nhiên kết trái ngược với nghiên cứu Cheng ctg., 2005 Tỷ lệ EBIT tổng tài sản PROFITABILITY có hệ số tương quan âm -0.2 khơng có ý nghĩa thống kê Từ kết này, tác giả bác bỏ giả thuyết H9 : Lợi nhuận trước thuế lãi vay chia cho tổng tài sản doanh nghiệp có mối tương quan ngược chiều với lợi nhuận bất thường tích lũy Kết tương đồng với Chin Abdullah, 2012; Chen, 2004 Tốc độ tăng trưởng doanh thu GROWTH có hệ số tương quan âm -0.13 khơng có ý nghĩa thống kê Từ kết này, tác giả bác bỏ giả thuyết H10 : Tỉ lệ tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp có mối tương quan chiều với lợi nhuận bất thường tích lũy Kết tương đồng với Chin Abdullah, 2012; trái ngược kết với nghiên cứu trước Green, 1984 Hệ số giá trị sổ sách giá trị thị trường vốn cổ phần BM có hệ số tương quan dương 0.11 khơng có ý nghĩa thống kê Từ kết này, tác giả bác bỏ giả thuyết H11 : Hệ số giá trị sổ sách giá trị thị trường vốn cổ phần doanh nghiệp có mối tương quan ngược chiều với lợi nhuận bất thường tích lũy Kết tương đồng với nghiên cứu Cheng ctg., 2005 trái ngược kết với nghiên cứu trước Stein, 1992 60 Với hệ số tương quan phân tích khơng có đặc điểm doanh nghiệp giải thích cho biến động lợi nhuận bất thường tích lũy doanh nghiệp thông báo phát hành trái phiếu, hàm ý dường lợi nhuận bất thường thông tin doanh nghiệp phát hành trái phiếu không phụ thuộc vào yếu tố đặc trưng doanh nghiệp mà túy phụ thuộc vào yếu tố mang tính thị trường 61 Ơ 5: KẾT LUẬN VÀ ỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Nghiên cứu kiểm tra phản ứng thị trường 75 thông báo phát hành trái phiếu doanh nghiệp doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2011 đến 06/2017 5.1 Kết luận Những kết luận tóm tắt sau: (1) Đối với tồn mẫu nghiên cứu (75 thơng báo), tác giả tìm thấy lợi nhuận bất thường dương ngày kiện giai đoạn trước sau ngày kiện ngày theo hai phương pháp điều chỉnh theo thị trường phương pháp điều chỉnh theo thị trường rủi ro Tất có ý nghĩa thống kê Kết cho thấy thị trường đón nhận thơng tin dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp thông tin tốt phản ứng tích cực trước thơng tin Kết phù hợp với lý thuyết thị trường hiệu dạng vừa, lý thuyết lợi ích thuế, lý thuyết thơng tin bất cân xứng, lý thuyết tín hiệu (2) Khi phân tích theo phân nhóm loại trái phiếu không chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, tác giả tìm thấy lợi nhuận bất thường dương ngày kiện giai đoạn trước sau ngày kiện ngày theo hai phương pháp điều chỉnh theo thị trường phương pháp điều chỉnh theo thị trường rủi ro Tất có ý nghĩa thống kê Kết cho thấy nhà đầu tư phản ứng tích cực trước thông tin doanh nghiệp công bố phát hành trái phiếu không chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (3) Đối với mục đích sử dụng vốn phát hành từ trái phiếu tác động đến phản ứng thị trường, cụ thể nhà đầu tư phản ứng tích cực mục đích sử dụng vốn đầu tư dự án, đầu tư tăng lực sản xuất, tăng quy mơ vốn hoạt động Bằng chứng tác giả tìm thấy lợi nhuận bất thường dương có ý nghĩa thống kê cho mẫu quan sát bao gồm thông báo phát 62 hành trái phiếu có mục đích sử vốn Ngược lại, với mục đích cấu lại khoản nợ, tác giả tìm thấy lợi nhuận bất thường âm, nhiên, khơng có ý nghĩa thống kê nên chưa thể kết luận nhà đầu tư phản ứng tiêu cực trước thông tin (4) Nghiên cứu rằng, đặc điểm doanh nghiệp quy mô doanh nghiệp SIZE, tỷ lệ TSCĐ tổng tài sản TANGIBILITY, tỷ lệ tổng nợ tổng tài sản LEVERAGE, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế lãi vay tổng tài sản PROFITABILITY, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu GROWTH hệ số giá trị sổ sách giá thị trường cổ phiếu BM khơng có mối liên hệ với lợi nhuận bất thường tích lũy khung thời gian nghiên cứu Điều kết luận nhà đầu tư phản ứng doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu giai đoạn nghiên cứu chưa xét đến yếu tố đặc trưng doanh nghiệp 5.2 Giới hạn nghiên cứu hướng nghiên cứu Nghiên cứu thực dựa số liệu doanh nghiệp niêm yết Sở giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM - Sàn HOSE, thời điểm nghiên cứu số kiện sàn HNX có 19 kiện phát sinh từ năm 2014 Để có kết luận tồn diện cho thị trường Việt Nam, cần có thêm nghiên cứu tương tự cho doanh nghiệp niêm yết Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội – Sàn HNX Mẫu nghiên cứu nhỏ nên cách tiếp cận tác giả không phân loại ngành kinh doanh nên tác giả đề xuất hướng nghiên cứu thu thập thêm liệu phân loại ngành kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO Abhyankar, A and A., Dunning (1999) “Wealth Effect of Convertible Bond And Convertible Preference Share Issues: A Empirical Analysis of The U.K Market.” Journal of Banking and Finance, Vol 23, pp 1043-1065 Almeida, H and Campello, M., 2007 Financial constraints, asset tangibility, and corporate investment The Review of Financial Studies 20, pp 1429-1460 Ammann, M., Fehr, M., & Seiz, R (2006) New evidence on the announcement effect of convertible and exchangeable bonds Journal of Multinational Financial Management, 16(1), 43-63 Arrondo, R., and Gomez-Anson, S., (2003) A Study of Spanish Firms’ Security Issue Decision under Asymmetric Information and Agency Costs, Applied Financial Economics, 13, 10, 771-82 Arshanapalli, B., Switzer, L N., Fabozzi, F J., & Gosselin, G (2004) New evidence on the market impact of convertible bond issues in the US Arsiraphongphisit, O (2008) The information conveyed by debt and equity announcements in Australia International Journal of Banking and Finance 5, pp 61-86 Brounen, D., and Eichholtz, M.A., (2001) Capital Structure Theory: Evidence from European Property Companeis’ Capital Offerings, Real Estate Economics, 29, 4, 615-32 Brown, S J., & Warner, J B (1985) Using daily stock returns, the case of event studies Journal of Financial Economics, 14(1), 3-31 Castillo, A (2004) The announcement effect of bond and equity issues: evidence from Chile Estudios de Economía, 31(2), 177-205 Chang, S-C., Chen, S-S and Liu, Y (2004) Why firms use convertibles: a further test of the sequential-financing hypothesis Journal of Banking and Finance 28, pp.1163-1183 Chen, J J (2004) Determinants of capital structure of Chinese listed companies Journal of Business Research, 57(12), 1341-1351 Cheng, W., Visaltanachoti, N., & Kesayan, P (2005) A stock market reaction following convertible bond issuance: Evidence from Japan Cowan, A.R., 1992 Nonparametric even study tests Review of Quantitative Finance and Accounting 2, pp 343-358 Dann, L.Y., and W H Mikkelson (1984), “Convertible Debt Issuance, Capital Structure Change and Financing-Related Information.” Journal of Financial Economics, Vol 13, pp.157-186 Davidson III, W.N., Glascock, J.L., and Schwartz, T.V., (1995) Signalling with Convertible Debt, Journal of Financial and Quantitative Analysis 30 (September), 3, 425-40 De Roon, F., and C Veld (1998), “Announcement Effects of Convertible Bond Loans And Warrant-Bond Loans: An Empirical Analysis for The Dutch Market.” Journal of Banking and Finance, Vol 22, pp.1481-1506 Dierkens, N., (1991) Information Asymmetry and Equity Issues, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 26 (June), 2, 181-99 Eckbo B E.(1985) “Valuation Effects of Corporate Debt Offerings.” Journal of Financial Economics, Vol 15, pp 119-151 Fama, E F.(1998) Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance Journal of Financial Economics, 49(3), 283-306 Fama, E.F (1970) Efficient capital markets: A review of theory and empirical work The journal of Finance, 25(2), 383-417 Fenech, J.P (2008) The stock market reaction to Australian convertible debt issues: new evidence Investment Management and Financial Innovations 3(5), pp 9098 Green, R (1984) Investment incentives, debt and warrants Journal of Financial Economics, 13(1), 115-136 Gujarati, D (2004) Basic Econometrics.United States Military Academy, West Point Howe, J.S., and Shilling, J.D., (1988) Capital Structure Theory and Reit Security Offerings”, The Journal of Finance 43 (September), 4, 983-93 Kang, J.-K and Stulz, R.M (1996) How different is Japanese corporate finance? An investigation of the information content of new security issues Review of Financial Studies 9, pp 109-139 Korajczyk, R.A., Lucas, D., and MacDonald, R.L., (1991) The Effect of Information Releases on the Prices and Timing of Equity Issues, Review of Financial Studies 14, 685-708 Leland, H E., and Pyle, D H., (1977) Informational Asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation, Journal of Finance, 32, 2, 371-87 Lewis, C M., Rogalski, R J., & Seward, J K (1999) Is convertible debt a substitute for straight debt or for common equity? Financial Management 28(3), 5-27 MacKinlay, A.C (1997) Event Studies in Ecomomics and Finance Journal of Economic Literature, 35, pp 13-39 Masulis, R., and Korwar, A N., (1986) Seasoned Equity Offerings: An Empirical Investigation, Journal of Financial Economics 15, 91-118 Mikkelson, W.H and Partch, M.M (1986) Valuation effects of security offerings and the issuance process Journal of Financial Economics 15, pp 31-60 Modigliani, M., & Miller, M (1958) The cost of capital, corporation finance and the theory of investment The American Economic Review, 48(3), 261-297 Modigliani, M., & Miller, M (1963) Corporate income taxes and the cost of capital: A correction American Economic Review, 53(3), 433-443 Myers, S., and N Majluf (1984) “Corporate Financing And Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have.” Journal of Financial Economics, Vol.13, pp.187-221 Norhuda Abdul Rahim (2012) A Study on the Market Reaction to Hybrid Securities Announcements, pp 42-92 Radu Burlacu (2000) “New evidence on the pecking order hypothesis: the case of French convertible bonds” Journal of Multinational Financial Management, Vol.10, issue 3-4 pp.439–459 Rajan, R G., & Zingales, L (1995) What we know about capital structure? Some evidence from international data Journal of Finance, 50(5), 1421-1460 Ross, S A (1977) The determination of financial structure: The incentive-signaling Simon, W (1999) “Equity Valuation Effects of The Issuance of Convertible Bonds: U.K Evidence” Journal of Fixed Income, Vol 9, Issue 3, pp 7-9 Stein, J C (1992) Convertible bonds as backdoor equity financing Journal of Financial Economics, 32(1), 3-21 Sze Kim Chin & Nur Adiana Hiau Abdullah, (2012) Announcements Effect of Corporate Bond Issuance and Its Determinants Contemporary Economics, Vol 7, No 1, pp 5-18 Titman, S., & Wessel, R (1988) The determinants of capital structure choice Journal of Finance, 43(1), 1-19 Bộ tài – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (2016) Đề án phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam Phạm Trí Cao (2010), Kinh tế lượng ứng dụng, Nhà xuất Thống kê Vinh, X.V & Lực, T T (2015) Phản ứng thị trường công bố thông tin mua lại cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng số 117, trang 35-43 Vinh, X.V & Thái, Đ T.M (2015) Phản ứng thị trường công bố thông tin chi trả cổ tức: Nghiên cứu thực nghiệm thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Kinh tế phát triển số 219, trang 55-65 Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011, Điều PH L C hụ lục A: anh sách tồn thơng báo phát hành trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2011 đến hết tháng năm 2017 Tên doanh nghiệp STT MÃ CK HDC HQC Doanh nghiệp cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân gày kiện 11/14/2011 11/23/2011 CII CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM VIC Tập Đoàn Vingroup 3/7/2012 LSS Doanh nghiệp Cổ phần Mía đường Lam Sơn 5/2/2012 VIC Tập Đoàn Vingroup 5/2/2012 VNE Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam 10/10/2012 DAG CTCP Tập Đồn Nhựa Đơng Á 11/23/2012 REE Doanh nghiệp Cổ phần Cơ điện lạnh 12/10/2012 2/13/2012 10 CII CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM 11 SFI Doanh nghiệp Cổ phần Đại lý Vận tải Safi 4/16/2013 12 VIC Tập Đoàn Vingroup 11/4/2013 13 CII CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM 11/29/2013 14 TDC CTCP Kinh doanh Phát triển Bình Dương 12/26/2013 15 IJC CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 16 CII CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM 1/27/2014 17 CII CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM 2/27/2014 18 DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 3/13/2014 19 OGC Doanh nghiệp Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 3/27/2014 20 NLG Doanh nghiệp cổ phần Đầu tư Nam Long 7/10/2014 21 NVT Doanh nghiệp Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay 4/9/2013 1/2/2014 8/5/2014 22 VNE Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam 8/11/2014 23 HVG Doanh nghiệp Cổ phần Hùng Vương 9/15/2014 24 HVG Doanh nghiệp Cổ phần Hùng Vương 9/22/2014 25 IJC CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 9/24/2014 26 ASM Doanh nghiệp Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 10/21/2014 27 PTK CTCP Luyện kim Phú Thịnh 10/24/2014 28 KBC Tổng Doanh nghiệp Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 10/27/2014 29 LGC Doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII 10/28/2014 30 SSI Doanh nghiệp Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn 10/30/2014 31 IJC CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 11/3/2014 32 TMS Doanh nghiệp Cổ phần Transimex-Saigon 11/4/2014 33 HVG Doanh nghiệp Cổ phần Hùng Vương 11/14/2014 34 ASM Doanh nghiệp Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 12/10/2014 35 DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 12/12/2014 36 SSI Doanh nghiệp Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn 1/15/2015 37 DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai 1/20/2015 38 IDI CTCP Đầu tư Phát triển Đa Quốc Gia 1/23/2015 39 NBB Doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy 1/30/2015 40 SSI Doanh nghiệp Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 4/16/2015 41 DXG CTCP Dịch vụ Xây dựng Địa Ốc Đất Xanh 5/4/2015 42 NBB Doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy 5/5/2015 43 HVG Doanh nghiệp Cổ phần Hùng Vương 5/27/2015 44 LGC Doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII 7/21/2015 45 NBB Doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy 7/28/2015 46 TDC 47 TDC 48 KDH Doanh nghiệp Cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dương Doanh nghiệp Cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dương Doanh nghiệp CP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền 49 NBB Doanh nghiệp Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy 50 STG Doanh nghiệp Cổ phần Kho vận Miền Nam 9/18/2015 9/24/2015 10/22/2015 12/4/2015 12/16/2015 51 TMS Doanh nghiệp Cổ phần Transimex-Saigon 12/22/2015 52 NLG Doanh nghiệp cổ phần Đầu tư Nam Long 3/22/2016 53 APC CTCP Chiếu xạ An Phú 3/28/2016 54 HQC 55 SBT CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Doanh nghiệp cổ phần Mía đường Thành Thành Cơng Tây Ninh 4/29/2016 5/12/2016 56 BHS Doanh nghiệp Cổ phần Đường Biên Hoà 5/19/2016 57 NKG Doanh nghiệp Cổ phần Thép Nam Kim 6/9/2016 58 SSI Doanh nghiệp Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn 59 KDH Doanh nghiệp CP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền 7/29/2016 8/5/2016 60 SHI Doanh nghiệp cổ phần Quốc tế Sơn Hà 9/6/2016 61 DXG CTCP Dịch vụ Xây dựng Địa Ốc Đất Xanh 9/7/2016 62 CII CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM 10/13/2016 63 HAR CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền 10/14/2016 64 KDC CTCP TẬP ĐOÀN KIDO 11/14/2016 65 CII CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM 11/24/2016 66 MSN CTCP Tập Đoàn Masan 11/24/2016 67 FCN CTCP FECON 11/29/2016 68 SSI Doanh nghiệp Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn 1/18/2017 69 DXG CTCP Dịch vụ Xây dựng Địa Ốc Đất Xanh 3/15/2017 70 CLG CTCP ĐT & PT Nhà Đất Cotec 3/30/2017 71 SSI Doanh nghiệp Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn 4/25/2017 72 SBT CTCP Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh 5/22/2017 73 BHS CTCP Đường Biên Hòa 5/23/2017 74 DXG CTCP Dịch vụ Xây dựng Địa Ốc Đất Xanh 5/24/2017 75 TTF CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành 6/2/2017 hụ lục : Kết xử lý từ phần mềm S SS Descriptive Statistics N CAR[-1,1] SIZE TANGIBILITY LEVERAGE PROFITABILITY GROWTH BM Valid N (listwise) 75 75 75 75 75 75 75 75 Minimum -.065 24.221 001 065 -.285 -.766 167 Maximum 187 31.053 532 963 245 4.521 3.333 Mean 01159 27.66621 17857 55199 07101 47616 1.11450 Std Deviation 044676 1.233424 163089 180497 063024 863497 644312 Correlations CAR[1,1] SIZE Pearson 201 Correlation Sig (2.084 tailed) N 75 75 SIZE Pearson 201 Correlation Sig (2.084 tailed) N 75 75 TANGIBILITY Pearson 112 -.144 Correlation Sig (2.337 219 tailed) N 75 75 LEVERAGE Pearson 059 359** Correlation Sig (2.613 002 tailed) N 75 75 PROFITABILITY Pearson -.106 150 Correlation Sig (2.364 199 tailed) N 75 75 GROWTH Pearson -.098 179 Correlation Sig (2.401 124 tailed) N 75 75 BM Pearson 078 -.244* Correlation Sig (2.504 035 tailed) N 75 75 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) CAR[-1,1] Tangibility LEV PROFITABILITY GROWTH BM 112 059 -.106 -.098 078 337 613 364 401 504 75 75 75 75 75 -.144 ** 150 179 -.244* 219 002 199 124 035 75 75 75 75 75 178 -.030 -.141 085 126 800 229 466 75 75 75 75 75 178 -.367** 049 -.120 001 673 307 75 75 75 75 ** 002 -.065 986 580 359 126 75 -.030 -.367 800 001 75 75 75 75 75 -.141 049 002 -.025 229 673 986 75 75 75 75 75 085 -.120 -.065 -.025 466 307 580 830 75 75 75 75 830 75 Model Summaryb Model R R Square 353 a Adjusted R Square 124 Std Error of the Estimate 047 Durbin-Watson 043608 1.923 a Predictors: (Constant), BM, GROWTH, PROFITABILITY, Tangibility, SIZE, LEVERAGE b Dependent Variable: CAR[-1,1] ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 018 003 1.611 Residual 129 68 002 Total 148 74 a Dependent Variable: CAR[-1,1] b Predictors: (Constant), BM, GROWTH, PROFITABILITY, Tangibility, SIZE, LEVERAGE Sig .157b Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) -.336 131 SIZE 013 005 TANGIBILITY 043 033 LEVERAGE -.038 035 PROFITABILITY -.073 047 GROWTH -.007 006 BM 008 008 a Dependent Variable: CAR[-1,1] Standardized Coefficients Beta 360 157 -.152 -.203 -.130 118 t -2.574 2.645 1.302 -1.066 -1.563 -1.119 1.004 Sig .012 010 197 290 123 267 319 Collinearity Statistics Tolerance VIF 694 889 635 760 953 932 1.440 1.125 1.576 1.316 1.049 1.073 Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) SIZE Std Error -.189 115 007 004 a Dependent Variable: CAR[-1,1] Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -1.647 104 201 1.749 084 1.000 1.000 Charts Kết 4: Kiểm định phương sai thay đổi Correlations CAR[1,1] Spearman's rho CAR[-1,1] Correlation Coefficient 1.000 SIZE Tangibility LEV PROFITABILITY GROWTH BM 214 140 113 -.082 -.049 -.055 Sig (2-tailed) 066 N 75 75 SIZE Correlation 214 1.000 Coefficient Sig (2-tailed) 066 N 75 75 TANGIBILITY Correlation 140 -.160 Coefficient Sig (2-tailed) 230 169 N 75 75 LEVERAGE Correlation 113 298** Coefficient Sig (2-tailed) 333 009 N 75 75 PROFITABILITY Correlation -.082 287* Coefficient Sig (2-tailed) 484 013 N 75 75 GROWTH Correlation -.049 189 Coefficient Sig (2-tailed) 677 105 N 75 75 BM Correlation -.055 -.258* Coefficient Sig (2-tailed) 641 025 N 75 75 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .230 75 333 75 484 75 677 75 641 75 -.160 298** 287* 189 -.258* 169 75 009 75 013 75 105 75 025 75 1.000 272* -.069 -.211 007 75 018 75 557 75 069 75 952 75 272* 1.000 -.212 020 -.231* 018 75 75 068 75 -.069 -.212 1.000 557 75 068 75 75 -.211 020 250* 1.000 -.083 069 75 868 75 030 75 75 479 75 007 -.231* -.304** -.083 1.000 008 75 479 75 75 952 75 046 75 868 75 046 75 * 250 304** 030 008 75 75 ... đề phản ứng thị trường doanh nghiệp cơng bố phát hành trái phiếu Vì tác giả chọn đề tài Phản ứng thị trường doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu: Nghiên cứu thị trường chứng khoán. .. hướng phản ứng thị trường thông qua lợi nhuận bất thường cổ phiếu doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam  Thứ hai, nghiên cứu xem thị trường có phản ứng. .. trọng phản ứng thị trường doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu thị trường chứng khốn điều giúp họ tối đa hóa lợi nhuận nâng cao giá trị doanh nghiệp thị trường, thông tin doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phản ứng của thị trường khi doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu nghiên cứu trên thị trường chứng khoán việt nam , Phản ứng của thị trường khi doanh nghiệp công bố thông tin phát hành trái phiếu nghiên cứu trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay