ảnh hương của đô tin cậy bao cao tai chinh đến hiệu quả đầu tư của cac công ty trên san chứng khoan hô chi minh

78 33 1
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 23:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VÕ THỊ ANH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ TIN CẬY BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ ĐẦU CỦA CÁC CÔNG TY TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Ảnh hưởng độ tin cậy báo cáo tài đến hiệu đầu cơng ty sàn chứng khốn Hồ Chí Minh” nghiên cứu tơi Ngồi trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn với nghiên cứu “Ảnh hưởng độ tin cậy báo cáo tài đến hiệu đầu cơng ty sàn chứng khốn Hồ Chí Minh” này, kết qua q trình cố gắng thân giúp đỡ, động viên thầy gia đình Tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc người giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu đề tài Trước tiên, xin chân thành cảm ơn Thầy - Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận quan tâm giúp đỡ, tận tình trực tiếp hướng dẫn tơi để hồn thành tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tơi suốt trình học tập tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt nghiên cứu đề tài Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, chân thành cảm ơn đến bạn bè người tạo điều kiện động viên tơi hồn thành nghiên cứu Với điều kiện thời gian kinh nghiệm hạn chế thân, nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy để tơi bổ sung hồn thiện nghiên cứu tốt Xin chân thành cảm ơn! ii TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng độ tin cậy báo cáo tài đến hiệu đầu 226 công ty niêm yết sàn chứng khốn thành phồ Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015 với 1.356 mẫu nghiên cứu Nghiên cứu tính tốn giá trị độ tin cậy báo cáo tài theo nghiên cứu Dechow Dichev (2002), McNichols Stubben (2008) tính tốn biến hiệu đầu theo nghiên cứu Biddle cộng (2009) từ thực hồi quy theo mơ hình Cutillas Sánchez (2013) theo phương pháp chọn lựa Pooled OLS Kết chứng minh mối tương quan dương có ý nghĩa thống kê độ tin cậy báo cáo tài hiệu đầu Tức tăng chất lượng báo cáo tài với độ tin cậy cao giúp cải thiện hiệu đầu tư, giảm đầu mức đầu mức iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh mục hình đồ thị vi Danh mục bảng vii Danh mục từ viết tắt viii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lý nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Các khái niệm có liên quan 2.1.1 Đầu hiệu đầu 2.1.2 Báo cáo tài độ tin cậy báo cáo tài 2.1.3 Mối quan hệ độ tin cậy báo cáo tài hiệu đầu 2.2 Các lý thuyết tảng liên quan 2.2.1 Lý thuyết định hiệu đầu 2.2.2 Lý thuyết chi phí đại diện 10 2.2.3 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 11 2.2.4 Lý thuyết giải thích hành vi gian lận 11 2.3 Các cơng trình nghiên cứu trước 12 2.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy báo cáo tài 12 2.3.2 Ảnh hưởng độ tin cậy báo cáo tài đến hiệu đầu 13 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU…21 3.1 Giả thuyết nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 21 3.1.1 Giả thuyết nghiên cứu 21 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 21 3.2 Mơ hình nghiên cứu đo lường biến 21 3.2.1 Mô tả biến 21 iv 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng độ tin cậy báo cáo tài đến hiệu đầu 26 3.3 Mô tả mẫu nghiên cứu liệu nghiên cứu 28 3.3.1 Mẫu nghiên cứu 28 3.3.2 Dữ liệu nghiên cứu 29 3.4 Phương pháp phân tích xử lý liệu 29 3.4.1 Thống kê mô tả biến 29 3.4.2 Phân tích ma trận hệ số tương quan 29 3.4.3 Lựa chọn phương pháp phù hợp 29 3.4.4 Kiểm định mơ hình phù hợp 32 Chương 4: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Thống kê mô tả 34 4.1.1 Thống kê mô tả biến 34 4.1.2 Đồ thị phân phối biến 36 4.2 Phân tích tương quan biến 42 4.3 Kết nghiên cứu 43 4.3.1 Kết mơ hình 44 4.3.2 Lựa chọn phương pháp Fixed effect Random effects 46 4.3.3 Lựa chọn phương pháp Pooled Ordinary Least Squares Fixed effect 48 4.3.4 Kiểm định mơ hình hồi quy theo phương pháp Pooled Ordinary Least Squares 49 4.3.5 Kết hồi quy theo phương pháp Bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) 51 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 53 Chương 5: KẾT LUẬN 55 5.1 Kết luận chung kết nghiên cứu 55 5.2 Những hạn chế nghiên cứu 56 5.3 Gợi ý hướng nghiên cứu 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 v DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 4.1 Đồ thị biến hiệu đầu Hình 4.2 Đồ thị biến độ tin cậy báo cáo tài Hình 4.3 Đồ thị biến tài sản hữu hình Bảng 4.4 Đồ thị biến biến động dòng tiền Hình 4.5 Đồ thị biến biến động doanh thu Hình 4.6 Đồ thị biến dòng tiền hoạt động Hình 4.7 Đồ thị biến số Qtobin Hình 4.8 Đồ thị biến tổn thất kinh doanh vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Thống kê mô tả Bảng 4.2 Thống kê hiệu đầu doanh nghiệp qua năm Bảng 4.3 Ma trận tương quan biến Bảng 4.4 Mơ hình hồi quy liệu bảng theo Pooled OLS Bảng 4.5 Mơ hình hồi quy liệu bảng theo phương pháp Fixed effect Bảng 4.6 Mơ hình hồi quy liệu bảng theo phương pháp Random effects Bảng 4.7 Kiểm định khác biệt phương pháp Fixed effects Random effects Bảng 4.8 Kết kiểm định Hausman Bảng 4.9 So sánh khác biệt hai phương pháp Fixed effect Pooled Ordinary Least Squares Bảng 4.10 Kết kiểm định phù hợp mơ hình OLS FEM Bảng 4.11 Kết kiểm tra tượng đa cộng tuyến Bảng 4.12 Kết kiểm định phương sai thay đổi Bảng 4.13 Kết kiểm định tương quan Bảng 4.14 Kết hồi quy theo phương pháp Bình phương tối tiểu tổng quát khả thi (FGLS) vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CFO Dòng tiền hoạt động CFO_ATA Dòng tiền hoạt động bình qn FRQ Độ tin cậy báo cáo tài InVeff Hiệu đầu LnSales Quy mô doanh nghiệp Loss Sự diện tổn thất lời lỗ NPV Giá trị đầu Opercycle Chu kỳ kinh doanh TobinQ Chỉ số Tobin StdCFO Độ lệch chuẩn dòng tiền StdSales Độ lệch chuẩn doanh thu Tang Tỷ số tài sản hữu hình tổng tài sản VSA Chuẩn mực kế toán Việt Nam Z Chỉ số khả tài viii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý nghiên cứu Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có hiệu mang lại lợi nhuận cho cổ đơng Trong đầu hoạt động khơng thể thiếu mang lại thu nhập không nhỏ cho doanh nghiệp kể hộ gia đình hay phủ Đầu vào đâu, cần đầu đầu vấn đề mà doanh nghiệp cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước định Do để đạt hiệu mong muốn ta cần phải tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu Trên giới có nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề Cụ thể nghiên cứu Bushman Smith (2001), Healy Palepu (2001), Biddle Hilary (2006), Chen cộng (2010) cho thấy nhà quản lý có hội đầu tốt biết cách chọn lựa, giảm thiểu thông tin bất cân xứng độ tin cậy báo cáo tài có tác động tích cực đến định đầu Các nhà đầu có tầm nhìn xa trông rộng ưu tiên mức độ tin cậy phù hợp lý thuyết chuẩn mực kế toán (Sajjadi et al 2009) Báo cáo tài ảnh hưởng đến hiệu hoạt động cơng ty cung cấp thơng tin hữu ích giúp nhà quản lý xác định hội đầu Gelinas (2012) cho báo cáo tài sử dụng để giúp người dùng đưa định có ích Các thơng tin bảng báo cáo tài có vai trò quan trọng với doanh nghiệp, quan thuế, nhà đầu Cụ thể việc đầu thơng tin kế tốn giúp xác định kỳ vọng tăng trưởng tương lai cách xác hơn, phân biệt dự án xấu hay tốt Báo cáo tài cung cấp thơng tin có chất lượng, thơng tin coi tiêu chuẩn quan trọng để đảm bảo an toàn khả mang lại hiệu cho định kinh doanh nhà đầu báo cáo tài minh bạch có tin cậy cao giúp nhà đầu tạo thị trường hiệu Tuy nhiên báo cáo tài khơng phải lúc lập cách trung thực hợp lý, việc phát sinh gian lận báo cáo tài điều khơng thể tránh khỏi Thực tế có nhiều kiện liên quan đến báo cáo tài chất lượng gây tác động nghiêm trọng đến thị trường tài kinh tế CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 5.1 Kết luận chung kết nghiên cứu Dựa vào 1.356 mẫu nghiên cứu 226 công ty niêm yết sàn chứng khoán thành phồ Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015 cung cấp chứng thực nghiệm tác động độ tin cậy báo cáo tài đến hiệu đầu Nghiên cứu tính tốn giá trị độ tin cậy báo cáo tài theo nghiên cứu Dechow Dichev (2002), McNichols Stubben (2008) tính tốn biến hiệu đầu theo nghiên cứu Biddle cộng (2009) từ thực hồi quy theo mơ hình Cutillas Sánchez (2013) theo phương pháp chọn lựa Pooled OLS Kết chứng minh mối tương quan dương có ý nghĩa thống kê độ tin cậy báo cáo tài hiệu đầu Báo cáo tàiđộ tin cậy cao cải thiện hiệu đầu tư, giảm đầu mức (các công ty có Inveff >0) đầu mức (các cơng ty có Inveff F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.825 0.000 = = = = = = 1355 0.05 0.8249 0.0000 -0.0007 13618 [95% Conf Interval] -.0021641 0344671 0017254 0490894 Phụ lục : Kết ước lượng biến chất lượng báo cáo tài Phương pháp 1: Dựa theo mơ hình McNichols Stubben (2008) Source SS df MS Model Residual 2.25789028 2.25789028 2546.97439 1354 1.88107414 Total 2549.23228 1355 1.88135224 dentaAR Coef dentaSale _cons 0129686 2811091 Number of obs F( 1, 1354) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE Std Err t P>|t| 0118371 037462 1.10 7.50 0.273 0.000 61 = = = = = = 1356 1.20 0.2735 0.0009 0.0001 1.3715 [95% Conf Interval] -.0102524 2076193 0361896 354599 Phương pháp 2: Dựa theo mơ hình Dechow Dichev (2002) Source SS df MS Model Residual 574394899 60.193419 901 191464966 066807346 Total 60.7678139 904 067221033 WCA Coef dentaCFOt1 dentaCFOt detaCFOt1 _cons -.5917252 8116421 -.037057 0153098 Std Err .3599744 3565328 0966081 0097979 Number of obs F( 3, 901) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t P>|t| -1.64 2.28 -0.38 1.56 0.101 0.023 0.701 0.119 = = = = = = 905 2.87 0.0357 0.0095 0.0062 25847 [95% Conf Interval] -1.298211 1119107 -.22666 -.0039196 1147607 1.511374 152546 0345392 Phụ lục : Thống kê mô tả Variable Obs Mean Investment SalesGrowth DentaAR DentaSale WCA 1356 1355 1356 1356 1356 0416511 4545394 2855158 3397988 0643452 DentaCFO1 DentaCFO2 DentaCFO3 InvEff Overinvest~t 1130 1356 1131 1356 475 Underinves~t FRQ FRQ_MNST FRQ_DD LnSale Std Dev Min Max 1360875 3.733188 1.371624 3.147664 2551939 -.7090301 -.9834836 -.9412624 -.9834836 -4.076489 2.673554 102.1511 35.53471 102.1511 4.025411 -.0076681 0101764 0071585 -.0574912 1024834 0831182 0862076 0893137 1241657 1912695 -.9907965 -.9022528 -.9854989 -2.646219 0001179 1.019116 1.021745 1.102873 -.0001179 2.646219 881 1356 1356 1356 1356 -.0332331 -.3277568 -.5168908 -.1386227 27.37387 0484934 6538802 1.269769 2193329 1.396645 -.7363633 -17.95761 -35.25084 -4.101213 21.26566 -.0001586 -.0036211 -.0002226 -.0001818 31.32191 Tang Z Qtobin StdCFO StdSale 1356 1356 1356 1356 1356 1777949 1425364 5.363613 0132938 1892511 1908396 7.193834 4.895119 0213694 2859774 -236.6746 2036421 5.68e-07 0000731 9617318 24.23423 55.92975 2953732 3.290095 Loss CFO_ATA Opercycle 1356 1356 1356 0730088 1094914 1084.066 260247 0980916 8483.95 -.3355724 3.765525 1.130082 218413.6 62 Phụ lục 4: Ma trận tương quan InvEff InvEff FRQ FRQ_MNST FRQ_DD LnSale Tang Z Qtobin StdCFO StdSale Loss CFO_ATA Opercycle 1.0000 0.0672 0.0525 0.0967 0.0128 -0.2843 0.0002 0.0125 -0.0959 0.0072 -0.0581 -0.0488 0.0216 FRQ FRQ_MNST 1.0000 0.9859 0.2546 0.0968 0.0202 0.0082 -0.0101 -0.0801 -0.0010 0.0139 -0.0108 -0.0328 1.0000 0.0894 0.1016 0.0052 0.0102 -0.0213 -0.0629 0.0123 0.0144 -0.0136 -0.0353 FRQ_DD LnSale Tang Z Qtobin StdCFO StdSale Loss CFO_ATA Opercy~e 1.0000 -0.0110 1.0000 0.0905 0.0904 1.0000 -0.0101 0.1160 0.0173 1.0000 0.0632 0.0945 0.0166 0.1314 1.0000 -0.1136 -0.2604 -0.0046 0.0518 0.1399 1.0000 -0.0775 0.1786 -0.0509 0.0019 -0.0285 0.2113 1.0000 -0.0005 -0.1137 0.0265 -0.0728 -0.1711 0.0062 0.0260 1.0000 0.0142 0.1613 0.1853 0.1670 0.5988 0.1272 0.0126 -0.3405 1.0000 0.0088 -0.2116 -0.0935 -0.7631 -0.0371 -0.0492 -0.0374 0.0306 -0.0991 63 1.0000 Phụ lục 5: Mơ hình hồi quy liệu bảng theo phương pháp Pooled OLS Source SS df MS Model Residual 2.05389453 18.8363165 10 1345 205389453 014004696 Total 20.890211 1355 01541713 InvEff Coef FRQ LnSale Tang Z Qtobin StdCFO StdSale Loss CFO_ATA Opercycle _cons 0125321 -.0003749 -.1822551 2.74e-07 0009644 -.5735276 0074383 -.0256235 -.0315997 -1.02e-07 -.0042319 Std Err .0049516 0026124 0175718 0007092 0008362 1670022 0119834 0132845 0447897 6.09e-07 0713922 t 2.53 -0.14 -10.37 0.00 1.15 -3.43 0.62 -1.93 -0.71 -0.17 -0.06 64 Number of obs F( 10, 1345) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.011 0.886 0.000 1.000 0.249 0.001 0.535 0.054 0.481 0.867 0.953 = = = = = = 1356 14.67 0.0000 0.0983 0.0916 11834 [95% Conf Interval] 0028184 -.0054996 -.2167262 -.001391 -.0006761 -.9011406 -.0160699 -.0516842 -.1194649 -1.30e-06 -.144284 0222457 0047498 -.147784 0013916 0026049 -.2459145 0309465 0004371 0562655 1.09e-06 1358202 Phụ lục 6: Mơ hình hồi quy liệu bảng theo phương pháp Fixed effect Fixed-effects (within) regression Group variable: NAME1 Number of obs Number of groups = = 1356 226 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.0572 between = 0.2591 overall = 0.0794 corr(u_i, Xb) F(10,1120) Prob > F = -0.6128 = = InvEff Coef FRQ LnSale Tang Z Qtobin StdCFO StdSale Loss CFO_ATA Opercycle _cons 0076359 -.0089526 -.3555936 -.000071 0021084 058933 0115873 -.0353611 -.0680586 -3.03e-07 2493903 0056008 0085134 0477952 0008722 0014675 2601054 018717 0161182 0581037 7.67e-07 2321793 sigma_u sigma_e rho 06070467 11999265 20378239 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err t 1.36 -1.05 -7.44 -0.08 1.44 0.23 0.62 -2.19 -1.17 -0.40 1.07 F(225, 1120) = P>|t| 0.173 0.293 0.000 0.935 0.151 0.821 0.536 0.028 0.242 0.693 0.283 0.84 65 6.79 0.0000 [95% Conf Interval] -.0033533 -.0256566 -.4493719 -.0017824 -.000771 -.4514158 -.0251371 -.0669863 -.1820631 -1.81e-06 -.2061651 0186252 0077513 -.2618153 0016404 0049878 5692817 0483116 -.0037359 0459458 1.20e-06 7049457 Prob > F = 0.9524 Phụ lục 7: Mơ hình hồi quy liệu bảng theo phương pháp Random effect Random-effects GLS regression Group variable: NAMEHCM Number of obs Number of groups = = 1356 226 R-sq: Obs per group: = avg = max = 6.0 within = 0.0383 between = 0.3794 overall = 0.0983 corr(u_i, X) Wald chi2(10) Prob > chi2 = (assumed) InvEff Coef FRQ LnSale Tang Z Qtobin StdCFO StdSale Loss CFO_ATA Opercycle _cons 0125321 -.0003749 -.1822551 2.74e-07 0009644 -.5735276 0074383 -.0256235 -.0315997 -1.02e-07 -.0042319 0049516 0026124 0175718 0007092 0008362 1670022 0119834 0132845 0447897 6.09e-07 0713922 sigma_u sigma_e rho 11999265 (fraction of variance due to u_i) Std Err z 2.53 -0.14 -10.37 0.00 1.15 -3.43 0.62 -1.93 -0.71 -0.17 -0.06 66 P>|z| 0.011 0.886 0.000 1.000 0.249 0.001 0.535 0.054 0.480 0.867 0.953 = = 146.66 0.0000 [95% Conf Interval] 0028272 -.005495 -.2166952 -.0013898 -.0006746 -.9008458 -.0160488 -.0516607 -.1193858 -1.29e-06 -.1441579 0222369 0047452 -.147815 0013903 0026034 -.2462093 0309254 0004137 0561864 1.09e-06 1356942 Phụ lục 8: Kiểm định khác biệt phương pháp Fixed effects Random effects phương pháp Hausman Coefficients (b) (B) fe re FRQ LnSale Tang Z Qtobin StdCFO StdSale Loss CFO_ATA Opercycle 0076359 -.0089526 -.3555936 -.000071 0021084 058933 0115873 -.0353611 -.0680586 -3.03e-07 (b-B) Difference 0125321 -.0003749 -.1822551 2.74e-07 0009644 -.5735276 0074383 -.0256235 -.0315997 -1.02e-07 -.0048961 -.0085777 -.1733385 -.0000713 001144 6324606 004149 -.0097376 -.036459 -2.01e-07 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0026174 0081027 0444479 0005077 0012059 1994119 0143779 0091278 0370126 4.67e-07 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 36.19 Prob>chi2 = 0.0000 Phụ lục 9: So sánh hồi quy phương pháp Pooled OLS Fixed effects Variable fe ols FRQ LnSale Tang Z Qtobin StdCFO StdSale Loss CFO_ATA Opercycle _cons 00763593 -.00895265 -.35559358 -.00007102 00210839 05893299 01158727 -.03536114 -.06805864 -3.032e-07 2493903 01253205 -.00037491 -.1822551 2.740e-07 0009644 -.57352756 0074383 -.02562352 -.03159969 -1.020e-07 -.00423186 67 Phụ lục 10: Kiểm định tượng đa cộng tuyến Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -InvEff 1.11 1.05 0.9017 0.0983 FRQ 1.02 1.01 0.9813 0.0187 LnSale 1.29 1.13 0.7764 0.2236 Tang 1.18 1.08 0.8510 0.1490 Z 2.52 1.59 0.3971 0.6029 Qtobin 1.62 1.27 0.6162 0.3838 StdCFO 1.24 1.11 0.8045 0.1955 StdSale 1.14 1.07 0.8798 0.1202 Loss 1.16 1.08 0.8623 0.1377 CFO_ATA 1.87 1.37 0.5352 0.4648 Opercycle 2.58 1.61 0.3877 0.6123 -Mean VIF 1.52 Cond Eigenval Index 5.1315 1.0000 1.7828 1.6966 1.0639 2.1962 0.8630 2.4385 0.7858 2.5555 0.7164 2.6764 0.5720 2.9953 0.4268 3.4673 0.2801 4.2801 10 0.2183 4.8489 11 0.1585 5.6901 12 0.0010 71.2104 Condition Number 71.2104 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) Det(correlation matrix) 0.1341 Phụ lục 11: Kiểm định phương sai sai số thay đổi Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of InvEff chi2(1) Prob > chi2 = = 3400.00 0.0000 68 Phụ lục 12: Kiểm định tự tương quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 225) = 4.372 Prob > F = 0.0376 Phụ lục 13: Kết khắc phục sai phạm hồi quy theo phương pháp Bình phương tối tiểu tổng quát khả thi (FGLS) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = InvEff Coef FRQ LnSale Tang Z Qtobin StdCFO StdSale Loss CFO_ATA Opercycle _cons 0159885 -.0013688 -.2374461 -.0002225 0017835 -.3805411 -.0004747 -.0302576 -.0571725 -2.70e-07 0247209 226 11 Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(10) Prob > chi2 Std Err .0021946 0025489 0181884 0006899 0007709 1648239 0112184 0120158 0414387 5.73e-07 0689547 (0.1630) z 7.29 -0.54 -13.05 -0.32 2.31 -2.31 -0.04 -2.52 -1.38 -0.47 0.36 69 P>|z| 0.000 0.591 0.000 0.747 0.021 0.021 0.966 0.012 0.168 0.638 0.720 = = = = = 1356 226 262.52 0.0000 [95% Conf Interval] 0116872 -.0063647 -.2730946 -.0015747 0002726 -.7035899 -.0224624 -.0538082 -.1383908 -1.39e-06 -.1104278 0202898 003627 -.2017975 0011296 0032944 -.0574922 0215131 -.006707 0240458 8.53e-07 1598697 ... nhà đầu tư thường thực việc đầu tư cách trực tiếp hay gián tiếp Đầu tư trực tiếp hình thức đầu tư nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư tham gia quản lý hoạt động đầu tư Đầu tư gián tiếp hình thức đầu tư thông... nợ hiệu đầu tư Báo cáo tài có độ tin cậy cao làm gia tăng hiệu đầu tư, mức độ ảnh hưởng chất lượng báo cáo tài đến hiệu đầu tư cao công ty có thời gian vay nợ ngắn hạn Nghiên cứu cho thấy ảnh. .. đầu tư mức, hiệu đầu tư cao Điều giải thích độ tin cậy báo cáo tài cao làm cho nhà quản lý đưa định đầu tư xác hơn, có trách nhiệm giám sát tốt hơn, giảm bất cân xứng thông tin nên hiệu đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hương của đô tin cậy bao cao tai chinh đến hiệu quả đầu tư của cac công ty trên san chứng khoan hô chi minh , ảnh hương của đô tin cậy bao cao tai chinh đến hiệu quả đầu tư của cac công ty trên san chứng khoan hô chi minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay