các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại bằng chứng thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

98 32 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 23:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - oOo LÊ THỊ HẠNH NGUYỆT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại: chứng thực nghiệm công ty niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam” nghiên cứu tơi Ngồi trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, 2017 LÊ THỊ HẠNH NGUYỆT ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, với tất kính trọng biết ơn, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn tơi, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Kiều Người thầy tận tâm theo sát đốc thúc tơi hồn thành luận văn này, thầy giúp với ý tưởng nghiên cứu vô quý báu, tận tình dẫn, góp ý suốt q trình nghiên cứu Tơi xin cảm ơn q thầy, cô giảng viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập thực đề tài Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình người bạn thân thiết, thành viên lớp MFB7 nhiệt tình, ủng hộ, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, thời gian hoàn thiện luận văn iii TÓM TẮT Đề tài tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 Dữ liệu nghiên cứu gồm 212 cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) Hà Nội (HNX), với 1,484 quan sát gồm cơng ty thuộc bốn nhóm ngành: công nghiệp, lượng, vật liệu xây dựng tiêu dùng Bài luận văn bao gồm hai mơ hình nghiên cứu có biến phụ thuộc đại diện cho tín dụng thương mại khoản phải thu khoản phải trả Theo Petersen Rajan (1997), động lực thúc đẩy sử dụng tín dụng thương mại chia làm ba nhóm chính: lý thuyết lợi tài chính, lý thuyết phân biệt giá, lý thuyết chi phí giao dịch Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng tín dụng thương mại xem xét yếu tố vĩ mô nội doanh nghiệp Trong luận văn nghiên cứu mối quan hệ tín dụng thương mại với yếu tố nội liên quan đến doanh nghiệp Khoảng thời gian nghiên cứu luận văn từ năm 2009 đến năm 2015, kinh tế Việt Nam trải qua nhiều biến động ảnh hưởng sau khủng hoảng kinh tế tồn cầu năm 2008, sách tiền tệ Chính phủ, quy định lãi suất Ngân hàng Nhà nước ảnh hưởng nhiều đến kết nghiên cứu Với đặc thù kinh tế thị trường Việt Nam cấu, quy mô doanh nghiệp, luận văn nhận thấy doanh nghiệp có nhiều khoản vay ngắn hạn có xu hướng cấp nhiều tín dụng thương mại cho khách hàng Doanh nghiệp có doanh thu cao tăng cường sách bán chịu cho khách hàng Các doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) chiếm phần lớn tổng số doanh nghiệp Việt Nam, khả tiếp cận tín dụng ngân hàng hạn chế cấp tín dụng thương mại làm chiến lược marketing để gia tăng doanh số xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài với khách hàng Liên quan đến khoản phải trả, doanh nghiệp có quy mô lớn đánh giá hội tăng trưởng iv cao nhận nhiều tín dụng thương mại từ nhà cung cấp Khi doanh nghiệp có nhiều khả có nguồn vốn vay bên ngồi bao gồm nợ ngân hàng ngắn hạn nợ dài hạn việc nhận tín dụng thương mại từ nhà cung cấp giảm xuống v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT …x CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu đề tài nghiên cứu 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tín dụng thương mại 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm tín dụng thương mại 2.2 Các lý thuyết liên quan đến tín dụng thương mại 2.2.1 Lý thuyết lợi tài trợ 2.2.2 Lý thuyết phương tiện phân định giá 11 2.2.3 Lý thuyết chi phí giao dịch 12 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại 13 2.3.1 Các yếu tố kinh tế vĩ mô 13 2.3.2 Các yếu tố doanh nghiệp 14 vi 2.3.3 Yếu tố tác động đến khoản phải thu 17 2.3.4 Yếu tố tác động đến khoản phải trả 20 2.4 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước 22 2.4.1 Wilson Summer (2002) 22 2.4.2 Danielson Scott (2004) 23 2.4.3 Delannay Weill (2004) 24 2.4.4 Gustafon (2004) 25 2.4.5 Ge Qiu (2006) 27 2.4.6 Love cộng (2007) 29 2.4.7 Bougheas cộng (2009) 30 2.4.8 Vaidya (2011) 32 2.4.9 Santos Silva (2014) 33 CHƯƠNG 36 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Phương pháp phân tích mơ hình hồi quy với liệu bảng 36 3.1.1 Giới thiệu 36 3.1.2 Mơ hình hồi quy Pool OLS 37 3.1.3 Mơ hình tác động cố định (FEM) 38 3.1.4 Mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) 38 3.1.5 So sánh lựa chọn FEM REM 39 3.2 Các biến số mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 40 3.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 40 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu biến số mơ hình 41 CHƯƠNG 48 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 4.1 Thống kê mô tả 48 4.2 Phân tích tương quan 53 4.3 Kết kiểm định lựa chọn phương pháp hồi quy 56 4.4 Kết hồi quy robust (robust regression) 57 CHƯƠNG 64 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Hàm ý quản trị 66 vii 5.3 Hạn chế luận văn hướng nghiên cứu 67 5.3.1 Hạn chế luận văn 67 5.3.2 Đề xuất hướng nghiên cứu 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 75 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mối quan hệ tín dụng thương mại 15 Hình 4.1: Mức độ sử dụng khoản phải thu lĩnh vực 51 Hình 4.2: Mức độ sử dụng khoản phải trả lĩnh vực 51 ix DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt dự đoán giả thuyết kết thực nghiệm cho mối quan hệ nhân tố định khoản phải thu 18 Bảng 2.2: Tóm tắt dự đốn giả thuyết kết thực nghiệm cho mối quan hệ nhân tố định khoản phải trả 20 Bảng 3.1: Tóm tắt biến độc lập cách đo lường 42 Bảng 3.2: Tóm tắt mối quan hệ kỳ vọng biến độc lập biến phụ thuộc 44 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến số quan sát 48 Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến mơ hình 55 Bảng 4.3: Kiểm định Hausman 56 Bảng 4.4: Kiểm định Wald 56 Bảng 4.5: Kiểm định Wooldridge 56 Bảng 4.6: Kết hồi quy mơ hình RECEIV phương pháp hồi quy robust 57 Bảng 4.7: Kết hồi quy mơ hình PAYAB phương pháp hồi quy robust 60 73 Ramey, V.A (1992), “The source of fluctuations in money: evidence from tradecredit”, Journal of Monetary Economics, 30 (2), 171-193 Rodríguez-Rodríguez, O (2008), “El crédito Comercial: Marco conceptual y revisión de la literatura”, Investigaciones Europeias de Dirección y Economia de la Empresa, 14(3), 35-54 Rodriguez-Rodriguez, O.M (2006), “Trade credit in small and medium size firms: an application of the system estimator with panel data”, Small Business Economics 27 (2/3), 103-126 Santos, J., & Silva, A., (2014), “The Determinants of Trade Credit: A Study of Portuguese Indunstrial Companies”, International Journal of Financial Research, (4), 128-138 Schwartz, R.A (1974), “ An economic model of trade credit”, The Journal of Financial and Quantitative Analysis (4), 643-657 Schwartz, R.A., & Whitcomb, D.K (1978), “Implicit Transfers in The Extension of Trade Credit”, Redistribution through the Financial System: The Grants Economics of Money and Credit (pp 191-208) Praeger Special Studies, New York Smith, J.K (1987), “Trade credit and informational asymmetry”, The Journal of Finance, 42 (4), 863-872 Stiglitz, J.E., & Weiss, A (1981), “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”, American Economic Review, 71(3), 393-410 Tổng cục thống kê (2008), Niên giám thống kê 2012, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Tổng cục thống kê (2009), Niên giám thống kê 2012, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 74 Tổng cục thống kê (2010), Niên giám thống kê 2012, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Tổng cục thống kê (2012), Niên giám thống kê 2012, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Tổng cục thống kê (2013), Niên giám thống kê 2013, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Trần Đình Khơi Ngun, Ramachandran, N., (2006) “Capital structure in Small and Medium-sized Enterprises: The case of Vietnam”, ASEAN Economic Bulletin, 23(2), 192-211 Vaidya, R.R., (2011), “The Determinants of Trade Credit: Evidence from Indian Manufacturing Firms”, Mordern Economy, 2, 707-716 Wilson, N & Summers, B (2002), “Trade credit terms offered by smallfirms: survey evidence and empirical analysis”, Journal of Business Finance & Accounting 29 (3) & (4), 317-351 Wooldridge, J.M., (1997), “Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data”, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England 75 PHỤ LỤC Phụ lục A: Danh sách công ty mẫu nghiên cứu Mã CK AAA Stt Tên công ty Sàn Ngành CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát HNX CTCP Bê Tông Becamex HOSE ACL AGF CTCP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang HOSE Tiêu dùng Nguyên vật liệu Tiêu dùng CTCP XNK Thủy Sản An Giang HOSE Tiêu dùng AGM ALT CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang HOSE Tiêu dùng CTCP Văn Hóa Tân Bình HNX ALV CTCP Khống Sản Vinas A lưới HNX AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu HNX ANV 10 ASM CTCP Nam Việt HOSE Tiêu dùng Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Tiêu dùng CTCP Tập Đoàn Sao Mai HOSE Tiêu dùng 11 ASP 12 BBC CTCP Tập Đồn Dầu Khí An Pha HOSE Năng lượng CTCP Bibica HOSE CTCP Xi Măng Bỉm Sơn HNX 14 BCE 15 BLF CTCP XD & Giao Thông Bình Dương HOSE Tiêu dùng Ngun vật liệu Cơng nghiệp CTCP Thủy Sản Bạc Liêu HNX Tiêu dùng 16 BMP 17 BRC CTCP Nhựa Bình Minh HOSE Tiêu dùng CTCP Cao Su Bến Thành HOSE Tiêu dùng 18 BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa HOSE BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn HNX C32 CTCP Đầu Tư Xây Dựng 3-2 HOSE 21 C47 22 CAN CTCP Xây Dựng 47 HOSE Công nghiệp Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Công nghiệp CTCP Đồ Hộp Hạ Long HNX Tiêu dùng 23 CAP 24 CAV CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái HNX Tiêu dùng CTCP Dây Cáp Điện Việt Nam HOSE Công nghiệp 25 CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi HOSE CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ HNX CTCP Chương Dương HOSE Công nghiệp Nguyên vật liệu Công nghiệp CTCP Cát Lợi HOSE Tiêu dùng 13 19 20 26 ACC BCC CCM 27 CDC 28 CLC 76 Mã CK 29 CMT Stt Sàn Ngành CTCP Công Nghệ Mạng & Truyền Thông HOSE CTCP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ HNX 31 CSC 32 CSM CTCP Đầu Tư XD Thành Nam HNX Công nghiệp Nguyên vật liệu Công nghiệp CTCP CN Cao Su Miền Nam HOSE Tiêu dùng 33 CTB CTCP Chế Tạo Bơm Hải Dương HNX CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO HOSE CVT CTCP CMC HNX CYC CTCP Gạch Men Chang Yih HOSE 37 D11 38 DAG CTCP Địa Ốc 11 HNX Công nghiệp Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Ngun vật liệu Cơng nghiệp CTCP Tập Đồn Nhựa Đơng Á HOSE Tiêu dùng 39 DBC 40 DC2 CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam HNX Tiêu dùng CTCP ĐT PT - Xây Dựng (DIC) Số HNX Công nghiệp 41 DC4 CTCP DIC Số HNX CTCP Dược Phẩm Cửu Long HOSE CTCP Tập Đoàn Đại Châu HNX CTCP Bột Giặt & Hóa Chất Đức Giang HNX CTCP Đơng Hải Bến Tre HOSE DHG CTCP Dược Hậu Giang HOSE DHT CTCP Dược Phẩm Hà Tây HNX DID CTCP DIC Đồng Tiến HNX 49 DIH 50 DLG CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng - Hội An HNX Công nghiệp Nguyên vật liệu Tiêu dùng Nguyên vật liệu Tiêu dùng Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Công nghiệp CTCP Tập Đồn Đức Long Gia Lai HOSE Cơng nghiệp 51 DLR CTCP Địa Ốc Đà Lạt HNX CTCP XNK Y Tế Domesco HOSE 53 DNC 54 DNM CTCP Điện Nước Lắp Máy Hải Phòng HNX Cơng nghiệp Ngun vật liệu Công nghiệp TCT Cổ Phần Y Tế DANAMECO HNX Tiêu dùng 55 DNP CTCP Nhựa Đồng Nai HNX TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP HOSE 57 DPR 58 DQC CTCP Cao Su Đồng Phú HOSE Tiêu dùng Nguyên vật liệu Tiêu dùng CTCP Bóng Đèn Điện Quang HOSE Công nghiệp 59 DRC CTCP Cao Su Đà Nẵng HOSE Tiêu dùng 30 34 35 36 42 CPC DCL 43 DCS 44 DGC 45 DHC 46 47 48 52 56 DMC DPM Tên công ty 77 Mã CK 60 DRL Stt Sàn Ngành CTCP Thủy Điện - Điện Lực HOSE CTCP Đại Thiên Lộc HOSE 62 DTT 63 ELC CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành HOSE Công nghiệp Nguyên vật liệu Tiêu dùng CTCP ĐT Phát Triển Công Nghệ Điện Tử - Viễn Thông HOSE Công nghiệp 64 EMC 65 EVE CTCP Cơ Điện Thủ Đức HOSE Công nghiệp CTCP Everpia HOSE Tiêu dùng 66 FCN 67 GDT CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Cơng Trình Ngầm FECON HOSE Công nghiệp CTCP Chế Biến Gỗ Đức Thành HOSE Công nghiệp 68 GIL 69 GMC CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh HOSE Tiêu dùng CTCP SX-TM May Sài Gòn HOSE Tiêu dùng 70 GMD CTCP Gemadept HOSE CTCP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân HNX CTCP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế HOSE Cơng nghiệp Ngun vật liệu Công nghiệp CTCP Chế Biến Gỗ Thuận An HOSE CTCP Nông Dược H.A.I HOSE CTCP Hacisco HOSE CTCP XD & KD Địa Ốc Hòa Bình HOSE CTCP Hãng Sơn Đông Á HNX HG 78 M 79 HHC CTCP Cơ Khí & Khống Sản Hà Giang HNX CTCP Bánh Kẹo Hải Hà HNX Công nghiệp Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Tiêu dùng 80 HJS 81 HLG CTCP Thủy Điện Nậm Mu HNX Cơng nghiệp CTCP Tập Đồn Hồng Long HOSE HLY CTCP Viglacera Hạ Long I HNX 83 HNM HO 84 M 85 HU1 CTCP Sữa Hà Nội HNX CTCP Xi Măng Vicem Hoàng Mai HNX CTCP Đầu Tư & Xây Dựng HUD1 HOSE Tiêu dùng Nguyên vật liệu Tiêu dùng Nguyên vật liệu Công nghiệp 86 HU3 CTCP Đầu Tư & Xây Dựng HUD3 HOSE CTCP Hóa Chất Việt Trì HNX CTCP Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản HOSE CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đa Quốc Gia - IDI HOSE CTCP Dược Phẩm Imexpharm HOSE CTCP Bao Bì & In Nơng Nghiệp HNX 61 71 DTL GMX 72 GSP 73 GTA 74 HAI 75 HAS 76 HBC 77 82 87 HDA HVT 88 ICF 89 IDI 90 IMP 91 INN Tên công ty Tiêu dùng Nguyên vật liệu Công nghiệp Công nghiệp Nguyên vật liệu Tiêu dùng Tiêu dùng Nguyên vật liệu Tiêu dùng 78 Mã CK 92 KDC 93 KHP CTCP TẬP ĐOÀN KIDO HOSE Tiêu dùng CTCP Điện Lực Khánh Hòa HOSE Cơng nghiệp 94 KMR CTCP Mirae HOSE CTCP Khoáng Sản & Xây Dựng Bình Dương HOSE CTCP KASATI HNX Tiêu dùng Nguyên vật liệu Công nghiệp CTCP Lilama 10 HOSE LAS CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao HNX LBM CTCP Khoáng Sản & VLXD Lâm Đồng HOSE CTCP Licogi 16 HOSE CTCP Đầu Tư Cầu Đường CII HOSE CTCP Bột Giặt Lix HOSE CTCP Lilama 18 HOSE MCC CTCP Gạch Ngói Cao Cấp HNX MCP CTCP In & Bao Bì Mỹ Châu HOSE 106 MDC 107 MDG CTCP Than Mông Dương - Vinacomin HNX Công nghiệp Nguyên vật liệu Công nghiệp Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Công nghiệp CTCP Miền Đông HOSE Công nghiệp 108 MHL 109 MNC CTCP Minh Hữu Liên HNX Công nghiệp CTCP Mai Linh Miền Trung HNX Công nghiệp 110 NAG CTCP Nagakawa Việt Nam HNX NAV CTCP Nam Việt HOSE NBC CTCP Than Núi Béo - Vinacomin HNX CTCP Nhiệt Điện Ninh Bình HNX NET CTCP Bột Giặt NET HNX NFC CTCP Phân Lân Ninh Bình HNX CTCP Chế Biến Thủy Sản XK Ngơ Quyền HNX NHC CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp HNX NNC CTCP Đá Núi Nhỏ HOSE 119 NSC 120 NTP CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương HOSE Công nghiệp Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Công nghiệp Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Tiêu dùng Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Tiêu dùng CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong HNX Tiêu dùng 121 ONE CTCP Truyền Thông Số HNX Công nghiệp Stt 95 KSB 96 KST 97 L10 98 99 100 LCG 101 LGC 102 LIX 103 LM8 104 105 111 112 113 NBP 114 115 116 NGC 117 118 Tên công ty Sàn Ngành Công nghiệp Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Công nghiệp 79 Stt Mã CK Tên công ty Sàn Ngành Nguyên vật liệu CTCP Dược Phẩm OPC HOSE 123 PGC 124 PGS TCT Gas Petrolimex - CTCP HOSE CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam HNX Năng lượng Năng lượng 125 PHR 126 PJT CTCP Cao Su Phước Hòa HOSE Tiêu dùng CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex HOSE CTCP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic HNX CTCP Thiết Bị Bưu Điện HNX Công nghiệp Nguyên vật liệu Tiêu dùng CTCP Nhiệt Điện Phả Lại HOSE CTCP Dược Phẩm Phong Phú HNX 131 PRC 132 PTC CTCP Portserco HNX Công nghiệp Nguyên vật liệu Công nghiệp CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Bưu Điện HOSE Cơng nghiệp 133 PVG 134 PXS CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Bắc HNX Năng lượng CTCP Kết Cấu Kim Loại & Lắp Máy Dầu Khí HOSE 135 QHD CTCP Que Hàn Điện Việt Đức HNX CTCP Xi Măng & XD Quảng Ninh HNX CTCP Nhựa Rạng Đông HOSE CTCP Sông Đà 7.04 HNX 139 SAV 140 SC5 CTCP Hợp Tác Kinh Tế & XNK Savimex HOSE Năng lượng Công nghiệp Nguyên vật liệu Tiêu dùng Nguyên vật liệu Tiêu dùng CTCP Xây Dựng Số HOSE Công nghiệp 141 SCD CTCP Nước Giải Khát Chương Dương HOSE CTCP Xi Măng Sài Sơn HNX CTCP Sadico Cần Thơ HNX SDN CTCP Sơn Đồng Nai HNX SDY CTCP Xi Măng Sông Đà Yaly HNX CTCP ĐT & PT Điện Miền Trung HNX Tiêu dùng Nguyên vật liệu Tiêu dùng Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Công nghiệp CTCP Xuất Nhập Khẩu Sa Giang HNX CTCP Quốc Tế Sơn Hà HOSE 149 SJ1 150 SMA CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu HNX Tiêu dùng Nguyên vật liệu Tiêu dùng CTCP Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn HOSE Cơng nghiệp 151 SMT CTCP Vật Liệu Điện Viễn Thông Sam Cường HNX CTCP SPM HOSE Tiêu dùng Nguyên vật liệu 122 127 OPC PMC 128 POT 129 PPC 130 136 PPP QNC 137 RDP 138 142 S74 SCJ 143 SDG 144 145 146 SEB 147 SGC 148 152 SHI SPM 80 Mã CK 153 SPP 154 SRC Stt Sàn Ngành CTCP Bao Bì Nhựa Sài Gòn HNX Tiêu dùng CTCP Cao Su Sao Vàng HOSE Tiêu dùng 155 SRF 156 SSC CTCP Kỹ Nghệ Lạnh HOSE Công nghiệp CTCP Giống Cây Trồng Miền Nam HOSE Tiêu dùng 157 ST8 158 STK CTCP Siêu Thanh HOSE Công nghiệp CTCP Sợi Thế Kỷ HOSE Tiêu dùng 159 STT 160 SVC CTCP Vận Chuyển Sài Gòn Tourist HOSE Công nghiệp CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn HOSE Tiêu dùng 161 SVI CTCP Bao Bì Biên Hòa HOSE TBX CTCP Xi Măng Thái Bình HNX TC6 CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin HNX CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công HOSE TCR CTCP Công nghiệp Gốm Sứ Taicera HOSE TCS CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin HNX TDN CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin HNX 168 THG 169 TJC CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng Tiền Giang HOSE Tiêu dùng Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Tiêu dùng Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Công nghiệp CTCP Dịch Vụ Vận Tải Thương Mại HNX Công nghiệp 170 TKC 171 TLG CTCP XD & KD Địa Ốc Tân Kỷ HNX Công nghiệp CTCP Tập Đoàn Thiên Long HOSE CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên HOSE 173 TMT 174 TNA CTCP Ô TMT HOSE Tiêu dùng Nguyên vật liệu Công nghiệp CTCP Thương Mại XNK Thiên Nam HOSE Tiêu dùng 175 TNC 176 TPC CTCP Cao Su Thống Nhất HOSE Tiêu dùng CTCP Nhựa Tân Đại Hưng HOSE Tiêu dùng 177 TPP 178 TRC CTCP Nhựa Tân Phú HNX Tiêu dùng CTCP Cao Su Tây Ninh HOSE Tiêu dùng 179 TS4 CTCP Thủy Sản Số HOSE CTCP Gạch Men Thanh Thanh HNX CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành HOSE CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin HNX 183 TYA 184 V12 CTCP Dây & Cáp Điện Taya Việt Nam HOSE Tiêu dùng Nguyên vật liệu Công nghiệp Nguyên vật liệu Công nghiệp CTCP Xây Dựng Số 12 HNX Công nghiệp 185 V21 CTCP VINACONEX 21 HNX Công nghiệp 162 163 164 TCM 165 166 167 172 180 TLH TTC 181 TTF 182 TVD Tên công ty 81 Mã CK 186 VC1 187 VC2 Stt Tên công ty Sàn Ngành CTCP Xây Dựng Số HNX Công nghiệp CTCP Xây Dựng Số HNX Công nghiệp 188 VC5 189 VC6 CTCP Xây Dựng Số HNX Công nghiệp CTCP Vinaconex HNX Công nghiệp 190 VC7 191 VC9 CTCP Xây Dựng Số HNX Công nghiệp CTCP Xây Dựng Số HNX Công nghiệp 192 VCC 193 VCF CTCP Vinaconex 25 HNX Cơng nghiệp CTCP Vinacafé Biên Hòa HOSE CTCP Vicostone HNX CTCP Vĩnh Hoàn HOSE Tiêu dùng Nguyên vật liệu Tiêu dùng CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam HOSE CTCP Viglacera Hạ Long HNX CTCP Công Nghệ Viễn Thông VITECO HNX CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vipco HOSE CTCP Viglacera Tiên Sơn HNX 201 VNA 202 VNE CTCP Vận Tải Biển Vinaship HOSE Công nghiệp Nguyên vật liệu Công nghiệp TCT Cổ Phần Xây dựng Điện Việt Nam HOSE Công nghiệp 203 VNS 204 VOS CTCP Ánh Dương Việt Nam HOSE Công nghiệp CTCP Vận Tải Biển Việt Nam HOSE Cơng nghiệp 205 VPK CTCP Bao Bì Dầu Thực Vật HOSE CTCP Thuốc Sát Trùng Việt Nam (VIPESCO) HOSE 207 VSI 208 VTB CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Cấp Thoát Nước HOSE Tiêu dùng Nguyên vật liệu Cơng nghiệp CTCP Vietronics Tân Bình HOSE Tiêu dùng 209 VTC 210 VTO CTCP Viễn Thông VTC HNX Tiêu dùng CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco HOSE VTS CTCP Viglacera Từ Sơn HNX CTCP Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre HNX Công nghiệp Nguyên vật liệu Công nghiệp 194 VCS 195 VHC 196 VHG 197 VHL 198 VIE 199 VIP 200 206 211 VIT VPS 212 VXB Tiêu dùng Nguyên vật liệu Công nghiệp 82 Phụ lục B: Kiểm tra đa cộng tuyến VIF a Các biến liên quan đến khoản phải thu RECEIV Variable TUR STL BAN LSIZ FCO LAG GRO Mean VIF VIF 1.41 1.38 1.28 1.19 1.14 1.08 1.03 1.22 1/VIF 0.708343 0.722257 0.783187 0.841519 0.873482 0.92679 0.973566 b Các biến liên quan đến khoản phải trả PAYAB Variable STF LTD FCO LAG LSIZ GRO Mean VIF VIF 2.18 2.01 1.15 1.04 1.04 1.02 1.41 1/VIF 0.458593 0.49644 0.867944 0.961226 0.965751 0.979534 83 Phụ lục C: Kiểm định lựa chọn phương pháp hồi quy Kết kiểm định Hausman lựa chọn mơ hình hồi quy a Kết kiểm định Hausman lựa chọn mô hình hồi quy cho khoản phải thu RECEIV Coefficients -(b) (B) fe re LAG LSIZ FCO GRO STL TUR BAN -0.0016314 0.0291228 0.0575344 -0.0240928 0.2571782 0.0507704 0.0143343 -0.0089797 0.0006215 0.0758294 -0.011643 0.3050706 0.0274191 -0.1125369 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -0.0073483 0.0285014 -0.018295 -0.0124498 -0.0478923 0.0233513 0.1268712 0.1076453 0.0107786 0.028189 0.0019532 0.0086275 0.0073212 0.0336134 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) Prob>chi2 = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 65.26 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) 84 b Kết kiểm định Hausman lựa chọn mô hình hồi quy cho khoản phải trả PAYAB Coefficients -(b) (B) fe re 0.0635089 0.012338 0.07938 0.0044313 -0.3463218 -0.3848706 LAG LSIZ FCO GRO STF LTD 0.0149107 0.0056419 0.1000471 0.0042839 -0.3326 -0.3865466 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E 0.0784196 0.006696 -0.0206671 0.0001474 -0.0137218 -0.001676 0.0295317 0.002634 0.0057283 0.0089081 0.0095251 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) Prob>chi2 = 61.02 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) Kết kiểm định phương sai thay đổi (Wald) a Kết kiểm định phương sai thay đổi (Wald) cho khoản phải thu RECEIV Modified Wald test for group wise heteroscedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (212) = 2.2e+06 Prob>chi2 = 0.0000 b Kết kiểm định phương sai thay đổi (Wald) cho khoản phải trả PAYAB 85 Modified Wald test for group wise heteroscedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (212) = 1.2e+05 Prob>chi2 = 0.0000 Kết kiểm định tự tương quan (Wooldridge) a Kết kiểm định tự tương quan (Wooldridge) cho khoản phải thu RECEIV Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 211) Prob > F = 2.150 = 0.1441 b Kết kiểm định tự tương quan (Wooldridge) cho khoản phải trả PAYAB Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 211) Prob > F = 25.581 = 0.0000 86 Hồi quy theo phương pháp ROBUST a Mơ hình khoản phải thu RECEIV Fixed-effects (within) regression Number of obs = 1484 Group variable: ID Number of groups = 212 R-sq: within = 0.1656 between = 0.2354 avg = 7.0 overall = 0.2063 max = corr(u_i, Xb) Obs per group: = = 0.0461 F(7,211) = 4.29 Prob > F = 0.0002 (Std Err adjusted for 212 clusters in ID) Robust RECV Coef Std Err t P>t [95% Conf Interval] LAG LSIZ FCO GRO STL TUR BAN _cons -0.0016314 0.0291228 0.0575344 -0.024093 0.2571782 0.0507704 0.0143343 -0.795729 0.1954389 0.0567497 0.1003466 0.0159057 0.0774639 0.0147361 0.1588413 1.121279 -0.01 0.51 0.57 -1.51 3.32 3.45 0.09 -0.71 0.993 0.608 0.567 0.131 0.001 0.001 0.928 0.479 -0.3836315 -0.0827461 -0.1402759 -0.0554472 0.1044759 0.0217216 -0.298785 -3.006072 0.3868943 0.1409918 0.2553447 0.0072617 0.4098806 0.0798191 0.3274536 1.414615 sigma_u sigma_e rho 0.1532333 0.1432626 0.5335903 (fraction of variance due to u_i) 87 b Mơ hình khoản phải trả PAYAB Fixed-effects (within) regression Number of obs = Group variable: ID Number of groups = R-sq: within = 0.2887 Obs per group: = between = 0.2325 avg = 7.0 overall = 0.2352 max = F(6,211) corr(u_i, Xb) = -0.3565 1484 = Prob > F 212 13.53 = 0.0000 (Std Err adjusted for 212 clusters in ID) PAY Coef Robust Std Err LAG LSIZ FCO GRO STF LTD _cons 0.0635089 0.012338 0.07938 0.0044313 -0.3463218 -0.3848706 -0.5403028 0.054128 0.006383 0.029998 0.003406 0.050482 0.046413 0.153389 sigma_u 0.06845221 sigma_e 0.03984047 rho 0.74696782 (fraction t P>t 1.17 1.93 2.65 1.3 -6.86 -8.29 -3.52 0.242 0.055 0.009 0.195 0.000 0.000 0.001 of variance due [95% Conf Interval] -0.04319 -0.00024 0.020245 -0.00228 -0.44584 -0.293378 -0.84267 0.1702 0.0249 0.1385 0.0111 -0.247 -0.4764 -0.238 to u_i) ... sử dụng nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại Việt Nam Nhằm cung cấp chứng thực nghiệm Việt Nam, luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại: chứng thực nghiệm cơng ty niêm. ..i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại: chứng thực nghiệm công ty niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam nghiên cứu tơi Ngồi trừ tài liệu tham khảo... cứu nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 Dữ liệu nghiên cứu gồm 212 công ty niêm yết thị trường chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại bằng chứng thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam , các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại bằng chứng thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay