ảnh hưởng của tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đến hiệu quả thông tin giá chứng khoán ở việt nam

99 30 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 23:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ NHÀN ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI ĐẾN HIỆU QUẢ THƠNG TIN GIÁ CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Ảnh hưởng tỷ lệ sở hữu nhà đầu nước đến hiệu thơng tin giá chứng khốn Việt Nam” nghiên cứu tơi Ngồi trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác ………………… , … … Bùi Thị Nhàn ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô khoa Tài Ngân hàng Trường đại học Mở TP Hồ Chí Minh Các thầy trang bị cho kiến thức ngành tài ngân hàng, để ngày hơm nay, tơi có đủ kiến thức để hoàn thành luận văn Trong thời gian tiến hành làm đề tài, gặp khơng khó khăn chọn chủ đề nghiên cứu, cách xử lý số liệu, cách đọc kết mơ hình Với giúp đỡ tận tình PGS.TS Nguyễn Minh Hà giúp tơi bước hồn thành nghiên cứu Tơi xin kính gửi đến Thầy lời cảm ơn chân thành trân trọng iii TÓM TẮT Bài nghiên cứu vào xem xét tác động nhà đầu nước ngồi lên hiệu thơng tin giá chứng khốn thị trường chứng khốn Việt Nam Trong đó, việc đo lường hiệu phản ánh thông tin giá cổ phiếu dựa lập luận lý thuyết thị trường hiệu lý thuyết bước ngẫu nhiên Các cách đo lường dựa hệ số tự tương quan tỷ số phương sai tỷ suất sinh lợi chứng khốn Nhà đầu nước ngồi xem xét bao gồm tỷ lệ sở hữu thay đổi tỷ lệ sở hữu, đại diện cho hoạt động giao dịch nhà đầu nước Mẫu nghiên cứu bao gồm 140 công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HXN) giai đoạn năm từ 2010 đến 2016 Cách tiếp cận dựa phương pháp hồi quy liệu bảng (pannel data) kiểm định quan hệ nhân Granger dựa sai phân bậc (first order difference) tất biến theo tần suất năm Nghiên cứu rút số kết luận cho trường hợp Việt Nam sau:  Thứ nhất, Có mối tương quan nghịch biến, có ý nghĩa thống kê biến tỷ lệ sở hữu nước biến phi hiệu giá, tức gia tăng tỷ lệ sở hữu nước giúp cho giá cổ phiếu phản ánh cách hiệu mặt thơng tin Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch, mua bán nhà đầu nước nhiều giúp cho giá cổ phiếu phản ánh cách hiệu mặt thông tin Thứ hai, thay đổi giao dịch nhà đầu nước ngồi có tác động đến việc phản ánh thơng tin giá cổ phiếu đó, chiều ngược lại, cổ phiếu phản ánh hiệu thông tin không dẫn đến hoạt động giao dịch nhiều nhà đầu nước lên cổ phiếu Tức khơng tồn mối quan hệ nhân ngược sở hữu nước hiệu thơng tin giá chứng khốn iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Bố cục nghiên cứu CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Nhà đầu nước 2.2 Hiệu thơng tin giá chứng khốn 2.2.1 Khái niệm hiệu thơng tin giá chứng khốn 2.2.2 Phân loại thị trường hiệu 2.2.3 Lý thuyết bước ngẫu nhiên (The Random Walk Theory) 11 2.2.4 Đo lường hiệu phản ánh thông tin giá chứng khoán .11 v 2.3 Ảnh hưởng nhà đầu nước ngồi đến hiệu thơng tin giá chứng khoán 12 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước mối quan hệ loại nhà đầu hiệu phán ảnh thơng tin giá chứng khốn 13 2.4.1 Tác động nhà đầu nước ngồi lên hiệu thơng tin giá chứng khoán .13 2.4.2 Mối quan hệ nhân ngược sở hữu nước hiệu thơng tin giá chứng khốn 18 2.4.3 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam điểm nghiên cứu 21 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 24 3.1 Giả thuyết nghiên cứu 24 3.2 Dữ liệu mẫu nghiên cứu 26 3.3 Mơ hình nghiên cứu 27 3.3.1 Ảnh hưởng sở hữu nước ngồi lên hiệu thơng tin giá chứng khoán 27 3.3.2 Mối quan hệ nhân ngược sở hữu nước hiệu thơng tin giá chứng khốn 29 3.4 Mô tả biến 30 3.4.1 Biến phụ thuộc 30 3.4.2 Biến độc lập 34 3.4.3 Biến kiểm soát 34 3.5 Phương pháp phân tích hồi quy 38 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 vi 4.1 Thống kê mô tả biến mơ hình 41 4.1.1 Thống kê mô tả .41 4.1.2 Phân tích tương quan 44 4.2 Phân tích kết hồi quy 47 4.2.1 Kết hồi quy liệu bảng (pannel data) 47 4.2.2 Kết hồi quy xét mối quan hệ nhân ngược sở hữu nước ngồi hiệu thơng tin giá chứng khoán 56 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN 62 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu kết luận đề tài 62 5.2 Những gợi ý sách 63 5.3 Hạn chế nghiên cứu 64 5.4 Hướng nghiên cứu 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 71 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu thực nghiệm tác động nhà đầu nước ngồi hiệu thơng tin giá chứng khoán .20 Bảng 3.1: Tóm tắt biến sử dụng mơ hình nghiên cứu .37 Bảng 4.1: Thống kê mơ tả biến mơ hình 42 Bảng 4.2: Tương quan biến nghiên cứu 46 Bảng 4.3: Kiểm định đa cộng tuyến 47 Bảng 4.4: Các thông số kiểm định LR Hausman lựa chọn mô hình 48 Bảng 4.5: Kết hồi quy liệu bảng theo hiệu ứng cố định (fixed effects) 50 Bảng 4.6: Kết hồi quy với biến phụ thuộc D.INEFFICIENCY .58 Bảng 4.7: Kết hồi quy với biến phụ thuộc D.FIOCHG 59 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTCP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp FEM Hồi quy với hiệu ứng cố định FDI Đầu trực tiếp FII Đầu gián tiếp GDCK Giao dịch chứng khốn HOSE Sở GDCK TP Hồ Chí Minh HNX Sở GDCK Hà Nội NĐT Nhà đầu NĐT NN Nhà đầu nước ODA vốn viện trợ REM Hồi quy với hiệu ứng ngẫu nghiên TTCK Thị trường chứng khoán TSSL Tỷ suất sinh lợi VSD Trung tâm lưu ký Việt Nam CHƢƠNG 1: 1.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Đặt vấn đề nghiên cứu Trong thời đại bối cảnh giới nay, sở đem lại lợi ích cho hai bên, dòng vốn đầu dịch chuyển khắp toàn cầu quốc gia với Việt Nam nằm dịch chuyển Một cách tổng quan nhất, nguồn vốn đầu từ nước nguồn vốn quan trọng góp phần tạo động lực cho tăng trưởng phát triển Các nguồn vốn đầu nước chảy vào Việt Nam thời gian vừa qua bao gồm: ODA (vốn viện trợ), FDI (đầu trực tiếp) FII (đầu gián tiếp) Trong loại vốn đầu trên, nguồn vốn đầu gián tiếp (FII) định nghĩa khoản đầu nước thực qua định chế tài trung gian quỹ đầu tư, đầu trực tiếp vào cổ phần công ty niêm yết thị trường chứng khoán Nguồn đầu gián tiếp động lực thúc đẩy ý tưởng sản phẩm tài mới, thúc đẩy q trình đại hóa khu vực tài chính, minh bạch hóa hồn thiện chuẩn mực quản trị cơng ty, mang lại nhiều lợi ích cho phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) bối cảnh TTCK Việt Nam với lịch sử hình thành phát triển 17 năm Cùng với lịch sử 17 năm phát triển TTCK gia tăng quy mơ vốn hóa thị trường, số lượng hàng hóa (số lượng công ty niêm yết) đặc biệt số lượng nhà đầu Trong NĐT nước xuất ngày nhiều TTCK Việt Nam Theo số liệu trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD), tính đến thời điểm 31/12/2016, số lượng NĐT NN thị trường chứng khốn Việt Nam đạt mức 20.259, có 17.107 NĐT cá nhân 3.152 NĐT tổ chức Khi xem xét góc độ luật pháp, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán Trong nhiều vấn đề sở đổi, đáng lưu “Tỷ lệ sở hữu nhà đầu nước thị trường Kết hồi quy E.1.2 Mơ hình AUTOW Kiểm định lựa chọn mơ hình Kết hồi quy E.1.3 Mơ hình |1-VR(1,5)t| Kiểm định lựa chọn mơ hình Kết hồi quy E.1.4 Mơ hình |1-VR(1,10)t| Kiểm định lựa chọn mơ hình Kết hồi quy E.2 Hồi quy nhân ngƣợc E.2.1 Biến phụ thuộc D.INEFFICIENCY  Hồi quy theo D.AUTOD  Hồi quy theo D.AUTOW  Hồi quy theo D |1-VR(1,5)t|  Hồi quy theo D |1-VR(1,10)t| E.2.2 Biến phụ thuộc D.FIOCHG  Hồi quy theo D.AUTOD  Hồi quy theo D.AUTOW  Hồi quy theo D |1-VR(1,5)t|  Hồi quy theo D |1-VR(1,10)t| ... nghiên cứu sau: (i) Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi có tác động đến hiệu thơng tin giá chứng khốn? (ii) Có tồn mối quan hệ nhân tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước hiệu thơng tin giá chứng khốn hay khơng?... nên hiệu hơn, thị trường có trở nên minh bạch hơn… Do đó, nghiên cứu Ảnh hưởng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi đến hiệu thơng tin giá chứng khốn Việt Nam thực Trong đó, hiệu thơng tin giá chứng. .. xét ảnh hưởng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi đến hiệu thơng tin giá chứng khoán Việt Nam, mẫu nghiên cứu công ty niêm yết Sở Giao Dịch Chứng Khốn (GDCK) Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) sở GDCK
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hưởng của tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đến hiệu quả thông tin giá chứng khoán ở việt nam , ảnh hưởng của tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đến hiệu quả thông tin giá chứng khoán ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay