các yếu tố ảnh hưởng đến việc né tránh thuế của các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn hose

70 19 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 23:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TẤN TIẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRÁNH THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh, Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tránh thuế doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE” nghiên cứu tơi Ngồi trừ tài liệu tham khảo luận văn này, cam đoan phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/ nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Tp Hồ Chí Minh, năm 2017 Học viên thực Nguyễn Tấn Tiến i LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà tận tình hướng dẫn, hỗ trợ truyền đạt cho ý kiến khoa học quý báu lý thuyết kinh nghiệm triển khai thực tế q trình tơi lựa chọn đề tài thực luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tránh thuế doanh nghiệp Việt Nam niêm yết sàn HOSE” Chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cơ giảng dạy chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài ngân hàng Trường đại học Mở TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bổ ích để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn ii TÓM TẮT Thực tế Việt Nam có chí đề tài nghiên cứu nhân tố tác động lên hành vi tránh thuế Doanh nghiệp Việt Nam niêm yết sàn HOSE giai đoạn 2008-2016 Trên sở đó, việc nghiên cứu đề tài ngày trở nên thực tiễn cần thiết, giai đoạn Mục tiêu việc nghiên cứu xác định nhân tố tác động đến hành vi tránh thuế doanh nghiệp Việt Nam niêm yết sàn HOSE Đồng thời gợi ý giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp hoạch định sách tránh thuế hiệu phù hợp với đặc trưng riêng doanh nghiệp đảm bảo quy định Nghiên cứu sử dụng liệu thu thập doanh nghiệp Việt Nam niêm yết sàn HOSE giai đoạn 2008-2016 Phương pháp nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để kiểm định giả thuyết đặt Kết nghiên cứu xác định vai trò yếu tố đặc trưng doanh nghiệp đến hành vi tránh thuế mức độ tác động yếu tố lên hành vi tránh thuế, thông qua việc thu thập liệu sử dụng mơ hình hồi quy tác động cố định FEM phương pháp ước lượng GLS biến phụ thuộc TAXAVOIDANCE mục tiêu kiểm định giả thuyết Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố tác động mạnh đến hành vi tránh thuế doanh nghiệp là: (i) hệ số đòn bẩy (mức ý nghĩa 1%), (ii) quy mô doanh nghiệp tài sản hữu hình (mức ý nghĩa 5%), (iii) tuổi đời doanh nghiệp (mức ý nghĩa 10%) iii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng vi Danh mục từ viết tắt vii CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu .1 1.2 Đặt vấn đề nghiên cứu .2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Dữ liệu nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa ứng dụng đề tài 1.8 Bố cục luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1Một số khái niệm .7 2.1.1 Khái niệm tránh thuế 2.1.2 tránh thuế trốn thuế .8 2.2 Lợi ích chi phí tránh thuế 2.3 Thuế suất hiệu lực truyền thống 11 2.4 Chênh lệch thuế 12 2.5 Cơ sở lý thuyết .14 2.6 Tổng quan tình hình nghiên cứu 15 2.7 Giả thuyết nghiên cứu 21 iv 2.8 Tổng quan thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Việt nam qua thời kỳ 26 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Quy trình nghiên cứu .29 3.2 Giải thích thơng số 29 3.3 Phương pháp nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 30 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu .30 3.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 31 3.3.3 Mơ hình nghiên cứu .32 3.3.4 Đo lường biến số .33 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 35 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Thống kê mô tả biến 37 4.2 Phân tích tương quan đa cộng tuyến 38 4.3 Kiểm định lựa chọn mơ hình nghiên cứu .40 4.3.1 Các mơ hình hồi quy .40 4.3.2 Kiểm định lựa chọn mô hình 43 4.3.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi tượng tự tương quan bậc 45 4.3.4 Kết hồi quy phương pháp ước lượng GLS 46 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 48 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 56 5.3 Hạn chế luận văn hướng nghiên cứu 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 v DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam qua năm 26 Bảng 2.2: Thuế suất tương ứng giai đoạn nghiên cứu 28 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến 37 Bảng 4.2: Ma trận hệ số tương quan 39 Bảng 4.3: Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến biến độc lập VIF 40 Bảng 4.4: Mơ hình hồi quy OLS 41 Bảng 4.5: Mơ hình tác động cố định FEM 41 Bảng 4.6: Mơ hình tác động ngẫu nhiên REM 42 Bảng 4.7: Kiểm định lựa chọn OLS REM 43 Bảng 4.8: Kiểm định Hausman lựa chọn mơ hình FEM REM 44 Bảng 4.9: Kiểm định phương sai sai số thay đổi mơ hình FEM 45 Bảng 4.10: Kiểm định tượng tự tương quan bậc mơ hình FEM 46 Bảng 4.11: Kết hồi quy phương pháp ước lượng GLS 47 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HOSE : Sở giao dịch chứng khoán TPHCM FDI : Đầu tư trực tiếp FEM : Mơ hình tác động cố định REM : Mơ hình tác động ngẫu nhiên TANGIBLE : Tỷ lệ tài sản hữu hình tổng tài sản LEV : Tỷ lệ tổng nợ tổng tài sản SIZE : Quy mô công ty DLOSS : Thua lỗ từ hoạt động công ty DSTATE : Sở hữu nhà nước DFOREIGN : Sở hữu nước ngồi AGE : Tuổi đời cơng ty vii CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu Từ sách thu thuế thu nhập doanh nghiệp xuất làm phát sinh vấn đề trốn thuế tránh thuế Khác với hành động trốn thuế, tránh thuế hoạt động hợp pháp nhằm tối thiểu hóa số thuế doanh nghiệp phải nộp cho Chính phủ, doanh nghiệp tận dụng tốt hoạt động tránh thuế, xem nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn hoạt động doanh nghiệp, giá trị cổ đông doanh nghiệp gia tăng Tuy nhiên, mức độ tránh thuế doanh nghiệp không giống bị tác động nhiều yếu tố, có yếu tố nội mang tính đặc trưng riêng doanh nghiệp Hành vi tránh thuế diễn phổ biến nước giới Việt Nam, mà tiêu biểu hoạt động chuyển giá Hoạt động chuyển giá viết “Chuyển giá khu vực FDI Việt Nam” Dương Văn An (2013) đề cập thơng qua số ví dụ điển hình, sau: Một sở để đưa nghi vấn chuyển giá Việt Nam phổ biến là: doanh nghiệp FDI thường xuyên báo cáo lỗ nhiều năm mặt dù lỗ thường xuyên mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có lãi tỷ suất lợi nhuận doanh thu khơng đáng kể Điển hình theo báo cáo cục thống kê có khoảng 50% doanh nghiệp FDI kê khai lổ nước (giai đoạn 2006-2011) Cụ thể, từ thành lập 1991, 20 năm qua Pepsico lỗ liên tục năm gần có lãi tỷ suất lợi nhuận doanh thu thấp, 2% Mặc dù vậy, Pepsico liên tục mở rộng đầu tư xây dựng nhà máy Đồng Nai, Bắc Ninh Có nhiều nhân tố tác động đến việc tránh thuế doanh nghiệp theo nghiên cứu Slemrod (2004) có khác biệt với tránh thuế thu nhập cá nhân, tránh thuế thu nhập doanh nghiệp phức tạp xuất vấn đề tách biệt quyền sở hữu quyền kiểm sốt hay gọi vấn đề đại diện, làm dễ dàng phát sinh tình trạng bất cân xứng thơng tin chi phí đại diện Nghiên cứu Srocker Slemrod (2005) nghiên cứu hợp đồng thù lao giới quản lý cấp cao người định trực tiếp đến hành vi tránh thuế để xem xét mối quan hệ đại diện hành vi Một vài nghiên cứu khác tìm thấy nhiều yếu tố tác động đến mức độ hành vi tránh thuế chi tiêu vốn, tài sản vơ hình, đòn bẩy, quy mơ, tài sản cố định, chi phí quản lý bán hàng, chi phí nghiên cứu phát triển, tuổi đời doanh nghiệp Nếu có tồn tại, mức độ tránh thuế công ty không giống nhau, chủ yếu phụ thuộc vào đặc tính riêng có sách mà cơng ty theo đuổi, việc xác định yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tránh thuế giúp doanh nghiệp mường tượng rõ ràng hoạch định sách tránh thuế hiệu Các nghiên cứu cho thấy cho thấy tránh thuế hoạt động giảm áp lực thuế phổ biến doanh nghiệp (Wilson, 2009; Lisowky, 2010; Dyreng cộng sự, 2010; Wang, 2011) Tuy nhiên, nghiên cứu tránh thuế nhân tố tác động đến thị trường doanh nghiệp Việt Nam hạn chế Nghiên cứu tập trung phân tích xem yếu tố tác động tình trạng tránh thuế đến doanh nghiệp Việt Nam niêm yết sàn HOSE giai đoạn 2008 – 2016 để xem xu hướng tình trạng xảy nước ta 1.2 Đặt vấn đề nghiên cứu tránh thuế xem chiếm dụng vốn hợp pháp doanh nghiệp, qua giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tài trợ hoạt động đáng cân nhắc, đồng thời giảm chi phí sử dụng nợ Một số nghiên cứu trước Wilson (2009), Dyreng cộng (2010), Chan cộng (2013), Wang (2011), cho thấy có nhiều yếu tố tác động đến hành vi quy mô công ty, tuổi đời công ty, rủi ro doanh 48 TAXAVOI Coef Std Err Z P>|z| [95% Conf Interval] DANCE 0.0071** 0.0034 2.06 0.040 0.0003 0.0140 LEV -42.6006*** 5.5207 -7.72 0.000 -53.4210 -31.7803 SIZE 6.6404*** 1.4189 4.68 0.000 3.8594 9.4214 DSTATE 2.1655 1.7591 1.23 0.218 -1.2821 5.6136 DFOREIGN 0.4091 2.0130 -0.20 0.839 -4.3546 3.5364 AGE -0.0325 0.0851 -0.38 0.703 -0.1994 0.1344 _cons -152.9156*** 36.9350 -4.14 0.000 -225.307 -80.5242 TANGIBLE (Nguồn: Tác giả tự tính tốn) (Ghi chú: ***: mức ý nghĩa 1%; **: mức ý nghĩa 5% *: mức ý nghĩa 10%) 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu Tài sản hữu hình (TANGIBLE) tránh thuế Kết hồi quy theo bảng 4.11 cho thấy hệ số tương quan tài sản hữu hình (TANGIBLE) tránh thuế (TAXAVOIDANCE) doanh nghiệp 0.0071, với giá trị P>|z| 0.040 < = 5%, có đủ sở để chấp nhận giả thuyết H1 với mức ý nghĩa 5% Kết quan điểm với nghiên cứu Kayhan Titman (2007) Zender (2008), cho tài sản hữu hình có tương quan đồng biến với hành vi tránh thuế, hay trường hợp này, tài sản hữu hình doanh nghiệp tăng/ giảm, hành vi tránh thuế doanh nghiệp tăng/giảm tương ứng 49 Điều củng cố cho lập luận, doanh nghiệp có xu hướng thực tránh thuế, xem nguồn tài trợ vốn doanh nghiệp Nói rõ hơn, doanh nghiệp phát sinh nhu cầu vốn, mà thể rõ ràng qua việc có nhu cầu vốn để gia tăng tài sản hữu hình doanh nghiệp, doanh nghiệp xem xét tránh thuế nguồn tài trợ cho hoạt động gia tăng tài sản hữu hình Điều góp phần giúp cho doanh nghiệp đạt mục đích tăng tài sản, đồng thời tiết chế phần việc sử dụng tài trợ từ nợ, kết đạt từ việc doanh nghiệp không bị lệch xa khỏi hệ số đòn bẩy mục tiêu Đòn bẩy (LEV) việc tránh thuế Kết hồi quy Bảng 4.11 cho thấy hệ số tương quan LEV TAXAVOIDANCE -42.6006, với giá trị P>|z| 0.000 < = 1%, chấp nhận giả thuyết H2 với mức ý nghĩa 1% , hai biến số có tương quan nghịch biến với Hàm ý rằng, doanh nghiệp gia tăng sử dụng đòn bẩy tài hoạt động tránh thuế doanh nghiệp giảm Kết coi phù hợp với quan điểm nghiên cứu Desai Dharmapala (2009), Dyreng (2008), Mills Newberry (2005), tránh thuế xem đánh đổi với lợi ích hưởng từ chắn thuế, xem phương thức giải thích cho việc hạ thấp nợ vay bảng cân đối kế tốn tổng tiền tăng Nói cách khác, kết cho thấy doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE Việt Nam ln có cân nhắc lựa chọn sử dụng nguồn tài trợ cho hoạt động mình, sử dụng nợ tránh thuế hai số nguồn tài trợ doanh nghiệp xem xét, việc tăng giá trị tài sản bảng cân đối kế toán đòi hỏi phải có gia tăng tương ứng khoản mục vốn chủ sở hữu nợ phải trả, sử dụng nợ tránh thuế xem hai nguồn tài trợ doanh nghiệp cân nhắc đánh đổi cho 50 Quy mô công ty (SIZE) việc tránh thuế Hệ số tương quan quy mô công ty tránh thuế 6.6404, giá trị P>|z| = 0.000 < = 1%, chấp nhận giả thuyết H3 với mức ý nghĩa 1% Điều có nghĩa với gia tăng quy mô công ty tránh thuế tăng tương ứng Kết phù hợp với lập luận số nghiên cứu trước Desai Dharmapala (2009), Chen cộng (2010), Graham Wison (2009) mức độ tránh thuế nhiều quy mô doanh nghiệp tăng, xem ví dụ điển hình mâu thuẫn báo cáo thuế Kết lý giải tương tự mối tương quan tài sản hữu hình (TANGIBLE) tránh thuế Quy mô công ty (SIZE) thể qua tài sản (cách tính biến số SIZE lấy ln tài sản doanh nghiệp), quy mô doanh nghiệp tăng thể tăng trưởng tài sản doanh nghiệp, đồng thời đòi hỏi gia tăng từ nguồn tài trợ vốn chủ sở hữu và/ nợ phải trả Doanh nghiệp lựa chọn tăng hai cân đối gia tăng hai hệ số vốn chủ sở hữu, nợ phải trả; cho tổng giá trị tăng hai hệ số giá trị tăng tài sản Với kết hồi quy quan hệ quy mô doanh nghiệp (SIZE) tránh thuế trên, thấy doanh nghiệp Việt Nam mẫu nghiên cứu có xu hướng tránh thuế cần nguồn vốn mở rộng quy mơ hoạt động Tuổi đời công ty (AGE) tránh thuế AGE TAXAVOIDANCE có hệ số tương quan -0.0325, với P>|z|0.703 < = 10%, bác bỏ giả thuyết H4 mức ý nghĩa 10% Kết hồi quy thực tế doanh nghiệp Việt Nam tránh thuế lại có mối quan hệ nghịch biến với tuổi đời công ty, công ty thành lập lâu năm có hành vi tránh thuế ngược lại, số năm hoạt động hành vi tránh thuế lại có xu hướng nhiều 51 Kết trái ngược với nghiên cứu Wang (2011), vốn cho doanh nghiệp thành lập lâu hành vi tránh thuế thực nhiều ngày tinh vi Có thể giải thích ngun nhân dẫn đến đối nghịch kết hồi quy doanh nghiệp sàn HOSE Việt Nam nghiên cứu Wang (2011), sách thuế Việt Nam, doanh nghiệp thành lập thường tận dụng sách thuế, chẳng hạn doanh nghiệp kết chuyển lỗ sau khai thuế tối đa liên tục năm tính từ năm liền sau năm báo lỗ Các doanh nghiệp thành lập năm thường tận dụng ưu đãi thuế phương pháp kế toán để thực tránh thuế nhiều hơn, thực tế công tác khai báo thuế, doanh nghiệp có số năm hoạt động ít, khai báo hoạt động kinh doanh lỗ thường tin cậy cao từ quan thuế, tình hình hoạt động giai đoạn đầu chưa vào ổn định, doanh nghiệp lâu năm vào quỹ đạo thường khó khai báo biến động bất thường ảnh hưởng đến kết kinh doanh Sở hữu Nhà nước (DSTATE) tránh thuế Kết hồi quy từ Bảng 4.11 cho thấy sở hữu Nhà nước tránh thuế có hệ số tương quan với 2.1657, với giá trị P>|z| 0.218, khơng có ý nghĩa thống kê Kết trái ngược với quan điểm nghiên cứu số tác giả trước Kim Zhang (2015), Chan cộng (2013), Zeng (2010), Wu cộng (2013), quan điểm nghiên cứu cho doanh nghiệp Nhà nước có xu hướng bảo tồn lợi ích, nguồn thu cho ngân sách Nhà nước nên hành vi tránh thuế xảy Ngồi ra, nghiên cứu thị trường Việt Nam Phan Gia Quyền (2017) đưa kết mối quan hệ nghịch biến sở hữu Nhà nước hành vi tránh thuế, nghiên cứu cho doanh nghiệp Nhà nước thường thành lập với nhiệm vụ thực mục tiêu kinh tế - trị - xã hội định, khơng nhằm 52 mục tiêu lợi nhuận nên hành vi tránh thuế hạn chế so với doanh nghiệp khác Khác biệt kết nghiên cứu thị trường Việt Nam luận văn nghiên cứu Phan Gia Quyền (2017) giải thích số nguyên sau:  Khác biệt chọn lựa mẫu nghiên cứu đề tài nghiên cứu Phan Gia Quyền (2017), nghiên cứu Phan Gia Quyền lựa chọn mẫu nghiên cứu doanh nghiệp niêm yết hai sàn giao dịch HOSE HNX giai đoạn 2009-2015, nghiên cứu lại chọn mẫu doanh nghiệp niêm yết riêng sàn HOSE giai đoạn 2008 – 2016  Ngoài ra, cách chọn đo lường biến đại diện cho sở hữu Nhà nước hai nghiên cứu khác nhau, nghiên cứu Phan Gia Quyền (2017) đặt cách đo lường cho sở hữu Nhà nước: đặt biến giả, doanh nghiệp có sở hữu Nhà nước 50%, doanh nghiệp có sở hữu Nhà nước 30%; nghiên cứu đặt biến giả mang giá trị doanh nghiệp có sở hữu Nhà nước từ 50% trở lên ngược lại mang giá trị Nên nói, tính chất “sở hữu Nhà nước” biến đại diện Phan Gia Quyền (2017) rộng Kết hồi quy cho thấy mối tương quan dương sở hữu Nhà nước tránh thuế, phản ánh nội dung doanh nghiệp cổ phần hóa mà Nhà nước nắm quyền chi phối, không loại trừ hành vi tránh thuế, tránh thuế khơng phải hành vi phạm pháp, mà hành vi tận dụng hợp pháp quy định pháp luật để tiết giảm tối thiểu số thuế phải nộp, nâng cao giá trị cổ đông doanh nghiệp Tuy nhiên, kết khơng có ý nghĩa thống kê, nên chưa đủ tính thuyết phục chấp nhận giả thuyết đặt ra, cho thấy doanh nghiệp Việt Nam, sở hữu Nhà nước khơng có tác động đến hành vi tránh thuế 53 Sở hữu nước (DFOREIGN) tránh thuế Sở hữu nước theo kết hồi quy có tương quan đồng biến với tránh thuế, hệ số tương quan -0.4091, hàm ý doanh nghiệp có sở hữu nước thực tránh thuế nhiều doanh nghiệp khác 0.4091 đơn vị Kết với kỳ vọng giả thuyết H6 xây dựng số quan điểm nghiên cứu trước Harris cộng (1993), Grupet cộng (1993), Kinney Lawrence (2000) Các nghiên cứu cho rằng, doanh nghiệp nước thường tránh thuế nhiều nguyên nhân sau:  Một là, họ phải gánh chịu chi phí hoạt động cao hơn, bao gồm chi phí địa lý, chi phí chuyển đổi, nên lợi nhuận doanh nghiệp thấp  Hai là, doanh nghiệp có mức độ tập trung kiểm sốt cao hơn, hạn chế vấn đề đại diện, giúp họ tác động trực tiếp đến sách tối thiểu hóa lượng thuế phải nộp  Ba là, số doanh nghiệp khác, chọn cách cắt giảm doanh thu để giảm thuế không phái tiết chế vấn đề đại diện hay phải gánh chịu chi phí hoạt động lớn Đối với thực trạng thị trường Việt Nam, doanh nghiệp thường tận dụng sách ưu đãi thuế phủ dành cho doanh nghiệp có vốn nước ngồi để tiết giảm thuế phải nộp, phương thức chủ yếu cắt giảm doanh thu để giảm lợi nhuận Tuy nhiên, để thúc đẩy hoạt động đầu tư lợi ích nguồn vốn tài trợ từ nước ngồi, chuyển giao công nghệ, sở hạ tầng, sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp triển khai doanh nghiệp tận dụng triệt để Tuy nhiên với giá trị P>|z| = 0.839, cho thấy kết khơng có ý nghĩa thống kê, không đủ sở chấp nhận giả thuyết, DFOREIGN khơng có tác động đến hành vi tránh thuế doanh nghiệp 54 Tổng hợp kết nghiên cứu Kỳ vọng Biến Giả thuyết dấu với Kết hồi quy tương quan với tránh thuế tránh thuế Kết kiểm định TANGIBLE H1 + + Chấp nhận LEV H2 - - Chấp nhận SIZE H3 + + Chấp nhận AGE H4 + - Bác bỏ DSTATE H5 - + Bác bỏ DFOREIGN H6 + - Bác bỏ DLOSS H7 + // Bác bỏ Từ kết nghiên cứu tổng hợp chương này, chương luận văn đưa kết luận kiến nghị cho đề tài nghiên cứu 55 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chương trình bày phân tích kết hồi quy, yếu tố đặc trưng doanh nghiệp tác động đến hành vi tránh thuế doanh nghiệp Trong chương trình bày kết luận thu từ kết nghiên cứu, nêu hạn chế luận văn số gợi ý cho nghiên cứu sau để hoàn thiện 5.1 Kết luận Kết nghiên cứu xác định yếu tố đặc trưng doanh nghiệp mức độ tác động yếu tố đến hành vi tránh thuế doanh nghiệp, thông qua việc thu thập liệu sử dụng mơ hình hồi quy tác động cố định FEM phương pháp ước lượng GLS biến phụ thuộc TAXAVOIDANCE mơ hình nghiên cứu; đồng thời, thực mục tiêu kiểm định bảy giả thuyết đặt Đề tài sử dụng mẫu liệu doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2008 đến 2016 Kết nghiên cứu đạt sau:  Tài sản hữu hình (TANGIBLE) có quan hệ đồng biến (+) với tránh thuế (TAXAVOIDANCE), hàm ý doanh nghiệp có sách gia tăng tài sản hữu hình hành vi tránh thuế thực nhiều  Hệ số đòn bẩy (LEV) có quan hệ nghịch biến (-) với tránh thuế Khi doanh nghiệp theo đuổi chiến lược xây dựng sách nợ ổn định lâu dài, họ điều chỉnh hệ số đòn bẩy dao động quanh mức mục tiêu đề ra, sử dụng nhiều đòn bẩy hành vi tránh thuế giảm lại, dùng đòn bẩy hành vi tránh thuế tăng lên, sử dụng nợ tránh thuế doanh nghiệp cân nhắc hai số nguồn tài trợ phần thay cho 56  Quy mơ doanh nghiệp (SIZE) có quan hệ đồng biến với tránh thuế Khi doanh nghiệp có nhu cầu tăng tài sản tồng tiền, đòi hỏi phải có gia tăng tương ứng khoản mục nguồn vốn bảng cân đối kế tốn, doanh nghiệp lựa chọn tăng hai hai vốn chủ sở hữu nợ phải trả, có lựa chọn gia tăng tránh thuế nguồn tài trợ  Tuổi doanh nghiệp (AGE) có mối quan hệ nghịch biến (-) với tránh thuế mức ý nghĩa 10% Điều cho thấy doanh nghiệp có tuổi đời thành lập nhỏ thường có xu hướng thực hành vi tránh thuế dễ dàng hơn, sách ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp hoạt động ổn định, lâu năm khó tận dụng sách này, chẳng hạn khai báo kết chuyển lỗ liên tục tối đa năm, độ tin cậy không cao  Sở hữu Nhà nước (DSTATE) có kết hồi quy tương quan đồng biến với tránh thuế kết khơng có ý nghĩa thống kê, cho thấy thực tế thị trường Việt Nam, sở hữu Nhà nước không tác động đến hành vi tránh thuế doanh nghiệp  Sở hữu nước ngồi (DFOREIGN) có kết hồi quy tương quan hệ đồng biến với tránh thuế khơng có ý nghĩa thống kê, cho thấy thị trường Việt Nam, sở hữu nước ngồi khơng tác động đến hành vi tránh thuế doanh nghiệp  Và kết hoạt động doanh nghiệp (DLOSS) khơng có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê hành vi tránh thuế doanh nghiệp Bên cạnh kết hồi quy khơng có ý nghĩa thống kê, cho thấy yếu tố không tác động đến hành vi tránh thuế doanh nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố tác động mạnh đến hành vi tránh thuế doanh nghiệp là: 57 (i) Hệ số đòn bẩy (mức ý nghĩa 1%), (ii) Quy mô doanh nghiệp (mức ý nghĩa 5%), (iii) Tài sản hữu hình (mức ý nghĩa 5%), (iii) Tuổi doanh nghiệp (mức ý nghĩa 10%) Tổng hợp kết cho thấy hệ số đòn bẩy, quy mơ doanh nghiệp, tài sản hữu hình tuổi doanh nghiệp yếu tố tác động đến hành vi tránh thuế doanh nghiệp Việt Nam niêm yết sàn HOSE giai đoạn 2008-2016 Giai đoạn chọn mẫu nghiên cứu (2008 – 2016) coi giai đoạn nhiều biến động kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu Việc thắt chặt nguồn cung tín dụng Chính phủ giai đoạn xem nguyên nhân khiến doanh nghiệp tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ khác phục vụ cho hoạt động Vì vậy, ngồi việc tìm kiếm nguồn tài trợ từ vay nợ, tránh thuế kênh chiếm dụng vốn mà doanh nghiệp xem xét tới hồn tồn hợp pháp Từ đó, thấy doanh nghiệp gia tăng sử dụng tài trợ từ nợ việc thực hành vi tránh thuế doanh nghiệp giảm, ngược lại doanh nghiệp gia tăng thực tránh thuế việc sử dụng nợ doanh nghiệp tiết giảm, tránh thuế xem nguồn vốn chiếm dụng tạm thời từ Chính phủ, giúp doanh nghiệp hạn chế gia tăng sử dụng hệ số đòn bẩy, hành vi đặc biệt đáng xem xét doanh nghiệp theo đuổi chiến lược đòn bẩy ổn định dài hạn Vì hai yếu tố có quan hệ nghịch biến hợp lý Ngoài ra, doanh nghiệp theo đuổi sách gia tăng tài sản, tài sản hữu hình, doanh nghiệp định sử dụng nguồn tài trợ từ nợ làm tăng hệ số đòn bẩy, lúc tránh thuế xem xét nguồn tài trợ khác góp phần hạn chế gia tăng nợ phải trả, doanh nghiệp tăng tổng tiền 58 tài sản mà khơng làm hệ số đòn bẩy tăng q nhiều, nên phát sinh mối tương quan đồng biến tránh thuế tổng tài sản, tài sản hữu hình doanh nghiệp 5.2 Kiến nghị Đứng khía cạnh doanh nghiệp, hành vi tránh thuế xem hành vi tạm thời chiếm dụng vốn từ Chính phủ cách hợp pháp, nguồn tài trợ vốn hoạt động mà doanh nghiệp cân nhắc xem xét, doanh nghiệp tận dụng nguồn tài trợ thực số sách sau:  Trong chiến lược gia tăng tài sản mình, doanh nghiệp đạt mục tiêu gia tăng giá trị tài sản, tổng tiền nguồn vốn hoạt động mà không phụ thuộc nhiều vào việc sử dụng đòn bẩy tài Kết mặt khác giúp cho doanh nghiệp có báo cáo tài tốt đẹp hơn, nâng cao tiềm lực tài doanh nghiệp quan điểm số nhà đầu tư tổ chức cấp phát tín dụng  Trong chiến lược trì hệ số đòn bẩy ổn định dài hạn Các doanh nghiệp giảm mức độ phụ thuộc vào việc sử dụng nợ thông qua gia tăng vốn chiếm dụng từ hành vi tránh thuế Nói cách khác, tương tự chiến lược gia tăng tài sản, tránh thuế giúp cho doanh nghiệp gia tăng tài sản tổng tiền mà giữ cho hệ số đòn bẩy dao động xung quanh mục tiêu đặt Điều thực có ý nghĩa doanh nghiệp theo đuổi sách nợ ổn định dài hạn 5.3 Hạn chế luận văn hƣớng nghiên cứu Đóng góp luận văn:  Hành vi tránh thuế doanh nghiệp chủ đề mới, khai thác nghiên cứu Việt Nam Luận văn khai thác chủ 59 đề theo khía cạnh: nêu kiểm định yếu tố nội đặc trưng doanh nghiệp tác động đến hành vi tránh thuế doanh nghiệp  Từ đó, đánh giá mức độ thực hành vi tránh thuế doanh nghiệp nào, mà cân gia tăng tài sản, tổng tiền theo đuổi sách đòn bẩy tương đối ổn định dài hạn Bên cạnh đóng góp nghiên cứu mới, luận văn tồn số hạn chế sau:  Hạn chế thứ đề tài nằm chổ thu thập liệu Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ số liệu kiểm toán doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE giai đoạn 2008-2016 thông qua trang web diện tử Vietstock Vì tình trạng bất cân xứng thơng tin, số liệu thu thập chưa mang tính chuẩn xác, ảnh hưởng đến kết nghiên cứu đề tài Tuy nhiên, thực tế, Việt Nam chưa có tổ chức cung cấp nguồn thơng tin có độ tin cậy cao  Hạn chế thứ hai nghiên cứu việc thiết lập biến độc lập mơ hình hồi quy Luận văn nêu số đặc trưng riêng mang tính chất nội doanh nghiệp, xem xét tác động yếu tố đặc trưng lên hành vi tránh thuế doanh nghiệp Thực tế nhiều yếu tố khác tác động đến hành vi tránh thuế doanh nghiệp, xem xét yếu tố khác tác động lên hành vi tránh thuế doanh nghiệp mặt vi mô lẫn vĩ mơ như: Về vi mơ: xem xét tới cấu trúc sở hữu doanh nghiệp (sở hữu tổ chức, cơng ty gia đình, ), hệ số nguy phá sản zscore, tỷ suất sinh lợi tài sản công ty, 60 Và yếu tố vĩ mơ tác động từ bên ngồi: lạm phát, thay đổi sách thuế phủ, khủng hoảng kinh tế Do đó, để khắc phục hạn chế luận văn, nghiên cứu xây dựng, phát triển theo hướng giải hạn chế 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chan, K.H., Mo, P.L., &Zhou, A.Y.(2013) Government ownership, corporate governance and tax aggressiveness: evidence from China Accounting & Finalce, 53(4), 1029-1051 Chen, K.P.,& Chu, C.C.(2005) Internal control versus external manipulation: A model of coporate income tax evasion Rand Journal of economics, 151-164 Chen,S.,Chen, X., Cheng, Q.,&Shevlin, T.(2010) Are family firms more tax aggressive than non-family firms Journal of Finacial Economics, 95(1), 41-61 Desai, M.(2003) The divergence between book and taxable income InJ.M.Poterba (Eds.), Tax policy and the economy 17, 169-202 Desai,M A.,&Dharmapala, D.(2009) Corporate tax avoidance and firm value The Review of economic and Statistics, 91(3), 537-546 Dyreng, S.D.,Hanlon,M.&Maydew,E.L.(2008) Long-run coporate tax avoidance The Accounting Review, 83(1), 61-82 Dyreng,S.D., Hanlon,M.,&Maydew,E.L.(2010) The effects of executives on corporate tax avoidance The Accounting Review, 85 (4), 11631189 Hanlon,M.,&Slemrod,J.(2009) What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement Journal of Public Economics, 93, 126-141 Hanlon, M.,&Heitzman,S.(2010) A review of tax research Journal of Accounting and Economics, 50(2), 127-178 Lim, Y.(2011) Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea Journal of Banking &Finance, 85(5), 456-470 62 Salihu,I.A.,Obid,S.N.S.,&Annuar,H.A.(2013) Measures of corporate tax avoidence:empirical evidence from an emerging economy International Journal of Business and Society, 14(3), 412 Slemrod,J.(2004) The economics of corporate tax selfishness (No.w10858) National Bureau of Economic Research Wang, X.(2011) Tax avoidance, corporate transparency, and firm value In 2011 American Accounting Association Annual Meeting-Tax Concrrent Sessions Wilson,R.J.(2009) An examination of corporate tax shelter participants The Accounting Review, 84(3), 969-999 Wu, W.,Rui, O.M.,&Wu, C.(2013) Institutional environment, ownership and firm taxation Economics of Transition, 21(1), 17-51 Zeng,T.(2010) Ownership concentration, state ownership, and effective tax rates: Evidence from China listed firms Acconting perspectives, 9(4), 271-289 ... cứu né tránh thuế nhân tố tác động đến thị trường doanh nghiệp Việt Nam hạn chế Nghiên cứu tập trung phân tích xem yếu tố tác động tình trạng né tránh thuế đến doanh nghiệp Việt Nam niêm yết sàn. .. định nhân tố ảnh hưởng đến né tránh thuế doanh nghiệp Việt Nam sàn HOSE  Gợi ý giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp hoạch định sách né tránh thuế hiệu phù hợp với đặc trưng riêng doanh nghiệp đảm... học quý báu lý thuyết kinh nghiệm triển khai thực tế trình tơi lựa chọn đề tài thực luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến việc né tránh thuế doanh nghiệp Việt Nam niêm yết sàn HOSE Chân thành cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: các yếu tố ảnh hưởng đến việc né tránh thuế của các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn hose , các yếu tố ảnh hưởng đến việc né tránh thuế của các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn hose

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay