thanh khoản, biến động lợi nhuận và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu nghiên cứu trên thị trường chứng khoán việt nam

144 77 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 23:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - oOo NGUYỄN MINH NGUYỆT THANH KHOẢN, BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VÕ XUÂN VINH TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Thanh khoản, biến động lợi nhuận tỷ suất sinh lợi Nghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam” nghiên cứu hướng dẫn PGS.TS Võ Xuân Vinh Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng sản phẩm/ nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học hay sở khác Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017 Tác giả Nguyễn Minh Nguyệt i LỜI CẢM ƠN Trước hết, với tất lòng kính trọng biết ơn, tơi chân thành gửi lời cảm ơn đến người thầy đáng kính - PGS.TS Võ Xn Vinh Cảm ơn thầy ln tận tình bảo, góp ý đốc thúc tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn đến quý thầy trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập thực luận văn Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người anh, người chị, người bạn thân thiết bên cạnh động viên, hỗ trợ suốt chặng đường học tập vừa qua ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu ảnh hưởng khoản, biến động lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam Dữ liệu thu thập từ công ty niêm yết sàn chứng khoán Tp.HCM giai đoạn 2006 – 2015 Trên sở khối lượng giao dịch, giá đóng cửa theo ngày cổ phiếu số lượng cổ phiếu lưu hành năm để tính khoản, biến động lợi nhuận tỷ suất sinh lợi theo năm cho 260 cổ phiếu 260 công ty chọn giai đoạn nghiên cứu Bằng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ (OLS) thực cho toàn 1909 quan sát sau kiểm tra cho nhóm ngành cụ thể Kết mơ hình sử dụng làm sở để chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết nghiên cứu Dựa nghiên cứu Campbell cộng (1992), Muñoz (2013), Lo & Wang (2000), Amihud (2002), nghiên cứu đo lường tính khoản bốn cách phương pháp khác khối lượng giao dịch bình quân cổ phiếu năm, tỷ lệ khối lượng giao dịch bình quân cổ phiếu năm so với khối lượng cổ phiếu lưu hành, tỷ lệ tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu năm so với khối lượng cổ phiếu lưu hành tỷ lệ giá trị tuyệt đối tỷ suất sinh lợi chứng khoán khối lượng giao dịch Đối với biến động lợi nhuận, dựa vào nghiên cứu Parkinson (1980), Li cộng (2011), Chen cộng (2013), nghiên cứu sử dụng ba phương pháp khác để đo lường biến động lợi nhuận thông qua giá cổ phiếu hàng ngày Kết nghiên cứu toàn mẫu quan sát cho thấy mối quan hệ đồng biến khoản tỷ suất sinh lợi cổ phiếu bốn phương thức đo lường khoản Đối với mối quan hệ biến động lợi nhuận tỷ suất sinh lợi nghịch biến ba cách đo lường biến động lợi nhuận Mối quan hệ ý nghĩa đưa biến kiểm sốt hệ số beta, quy mô công ty, hay số tài chung liên quan đến giá chứng khoán giá sổ sách P/B, liên quan iii đến doanh lợi số ROE, liên quan đến tình hình vay nợ LEV Đồng thời xem xét mối quan hệ theo nhóm ngành, kết nghiên cứu cho kết đồng với tổng thể mẫu quan sát iv MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa kinh tế nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Thanh khoản cổ phiếu 2.1.1 Định nghĩa khoản cổ phiếu 2.1.2 Các phương pháp đo lường khoản cổ phiếu 2.2 Biến động lợi nhuận cổ phiếu 2.3 Lý thuyết tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 10 2.3.1 Mối quan hệ rủi ro tỷ suất sinh lợi (CAPM) 10 2.3.2 Mơ hình nhân tố kinh doanh chênh lệch giá 11 2.4 Các nghiên cứu trước ảnh hưởng riêng lẽ kết hợp khoản biến động lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 12 2.4.1 Các nghiên cứu trước ảnh hưởng khoản tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 12 v 2.4.2 Các nghiên cứu trước ảnh hưởng biến động lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 16 2.4.3 Các nghiên cứu trước ảnh hưởng kết hợp khoản biến động lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 20 2.5 Các giả thuyết nghiên cứu 24 CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 25 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 25 3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3 Mơ hình nghiên cứu 26 3.4 Các biến số mơ hình nghiên cứu 27 3.4.1 Biến phụ thuộc 27 3.4.2 Các biến độc lập 27 3.5 Quy trình phân tích 32 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Phân tích thống kê mô tả 34 4.2 Phân tích tương quan 36 4.3 Kết hồi quy 38 4.3.1 Tác động khoản đến tỷ suất sinh lợi 38 4.3.2 Tác động biến động lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi 39 4.3.3 Tác động kết hợp khoản biến động lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi 40 4.4 Kiểm định Robustness theo nhóm ngành 45 vi CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 61 5.1 Các điểm nghiên cứu 61 5.2 Tóm tắt kết nghiên cứu 61 5.2.1 Theo tổng thể mẫu quan sát 62 5.2.2 Theo nhóm ngành 64 5.3 Các gợi ý sách 64 5.4 Giới hạn hướng nghiên cứu 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 71 Phụ lục 1: Danh sách cổ phiếu mẫu nghiên cứu 71 Phụ lục 2: Kết hồi quy OLS khảo sát mối quan hệ khoản đến TSSL cổ phiếu 82 Phụ lục 3: Kết hồi quy OLS khảo sát mối quan hệ biến động lợi nhuận đến TSSL cổ phiếu 85 Phụ lục 4: Kết hồi quy OLS khảo sát mối quan hệ khoản biến động lợi nhuận đến TSSL cổ phiếu 87 Phụ lục 5: Kết mơ hình hồi quy theo nhóm ngành 95 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tóm tắt nghiên cứu trước mối quan hệ khoản tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 14 Bảng 2.2 Tóm tắt nghiên cứu trước mối quan hệ biến động lợi nhuận tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 18 Bảng 2.3 Tóm tắt nghiên cứu trước mối quan hệ khoản, biến động lợi nhuận tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 22 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến 34 Bảng 4.2 Hệ số tương quan biến 37 Bảng 4.3 Kết hồi quy tỷ suất sinh lợi với tiêu khoản 38 Bảng 4.4 Kết hồi quy tỷ suất sinh lợi với tiêu biến động lợi nhuận 39 Bảng 4.5 Kết hồi quy tỷ suất sinh lợi với tiêu khoản biến động lợi nhuận 40 Bảng 4.6 Các nhóm ngành mẫu nghiên cứu 46 Bảng 4.7 Bộ liệu nhóm ngành mẫu nghiên cứu 47 Bảng 4.8 Thống kê mô tả theo nhóm ngành 47 Bảng 4.9 Kết hồi quy theo nhóm ngành 48 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT APT : Lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage Pricing Theory) AT : Tổng lượng giao dịch (Aggregate Turnover) CAPM : Mơ hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Model) GDP : Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) HOSE : Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (Hochiminh Stock Exchange) ILLIQ : Tính thiếu khoản cổ phiếu (Illiquidity) LR : Tỷ lệ khoản (Liquidity Ratio) NYSE : Sở giao dịch chứng khoán New York (New York Stock Exchange) OLS : Phương pháp hồi quy bình phương nhỏ (Pooled OLS) TTCK : Thị trường chứng khoán TSSL : Tỷ suất sinh lợi ix SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0,01225 0,10957 0,04536 0,45438 0,16514 0,14738 0,58078 110,97220 -291,01190 9,29702 0,00000 0,02719 0,02330 0,01737 0,42916 0,45069 4,70301 2,61147 1,05876 0,65250 0,00000 0,00940 0,29050 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,17290 0,62897 1,77455 1,86524 1,81070 2,25749 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 22:26 Sample: 2006 2015 IF NVL=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 44 Total panel (unbalanced) observations: 337 Variable C LIQ1 VOL3 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient 0,56883 0,05537 -0,74758 -0,21469 -0,03439 0,12515 0,05335 0,55479 0,27636 0,26097 0,54071 96,18857 -266,92160 17,94953 0,00000 Std, Error t-Statistic 0,60450 0,01990 0,10138 0,06285 0,02510 0,01988 0,01621 0,39962 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat 120 Prob, 0,94100 2,78231 -7,37419 -3,41588 -1,37045 6,29486 3,29123 1,38830 0,34740 0,00570 0,00000 0,00070 0,17150 0,00000 0,00110 0,16600 -0,17290 0,62897 1,63158 1,72227 1,66773 2,29536 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 22:44 Sample: 2006 2015 IF NVL=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 44 Total panel (unbalanced) observations: 337 Variable C LIQ2 VOL1 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient -1,74884 14,61608 -0,11578 -0,23849 0,07875 0,08203 0,04979 1,04651 0,20225 0,18528 0,56772 106,03980 -283,35110 11,91562 0,00000 Std, Error t-Statistic 0,61715 4.539.682,00000 0,03241 0,06610 0,02513 0,02041 0,01702 0,43288 Prob, -2,83376 3,21963 -3,57239 -3,60797 31,34003 4,01839 2,92601 2,41755 0,00490 0,00140 0,00040 0,00040 0,00190 0,00010 0,00370 0,01620 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,17290 0,62897 1,72909 1,81977 1,76523 2,10923 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 22:56 Sample: 2006 2015 IF NVL=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 44 Total panel (unbalanced) observations: 337 Variable C LIQ2 VOL2 BETA SIZE P_B Coefficient -0,687517 13,766870 -10,669410 -0,311902 0,027372 0,109715 Std, Error 0,679990 4,609767 4,271098 0,063333 0,024447 0,022900 121 t-Statistic Prob, -1,011068 2,986458 -2,498049 -4,924817 1,119620 4,791107 0,312700 0,003000 0,013000 0,000000 0,263700 0,000000 LEV ROA 0,048420 0,579909 R-squared 0,186730 Adjusted R-squared 0,169426 S,E, of regression 0,573219 Sum squared resid 108,102700 Log likelihood -286,597600 F-statistic 10,791360 Prob(F-statistic) 0,000000 0,017174 0,418972 2,819383 1,384122 0,005100 0,167300 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,172900 0,628972 1,748354 1,839038 1,784499 2,162974 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 23:23 Sample: 2006 2015 IF NVL=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 44 Total panel (unbalanced) observations: 337 Variable C LIQ2 VOL3 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient -0,28767 19,48623 -0,75745 -0,21103 0,01639 0,11499 0,05773 0,56744 0,30348 0,28866 0,53048 92,58417 -260,48620 20,47809 0,00000 Std, Error t-Statistic 0,58716 4,26742 0,09586 0,06001 0,02200 0,01944 0,01594 0,38766 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat 122 Prob, -0,48994 4,56628 -7,90137 -3,51636 0,74499 5,91428 3,62175 1,46376 0,62450 0,00000 0,00000 0,00050 0,45680 0,00000 0,00030 0,14420 -0,17290 0,62897 1,59339 1,68408 1,62954 2,19748 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 23:35 Sample: 2006 2015 IF NVL=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 44 Total panel (unbalanced) observations: 337 Variable C LIQ3 VOL1 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std, Error -1,75812 0,06129 -0,11522 -0,24105 0,07899 0,08282 0,04958 1,04999 0,20457 0,18765 0,56690 105,73150 -282,86040 12,08746 0,00000 t-Statistic 0,61493 0,01819 0,03225 0,06606 0,02502 0,02035 0,01699 0,43174 Prob, -2,85909 3,36984 -3,57259 -3,64923 3,15705 4,07047 2,91886 2,43200 0,00450 0,00080 0,00040 0,00030 0,00170 0,00010 0,00380 0,01550 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,17290 0,62897 1,72617 1,81686 1,76232 2,10488 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 23:46 Sample: 2006 2015 IF NVL=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 44 Total panel (unbalanced) observations: 337 Variable C LIQ3 VOL2 BETA SIZE P_B Coefficient -0,68785 0,05952 -10,98935 -0,31508 0,02763 0,11106 Std, Error t-Statistic 0,67804 0,01855 4,26927 0,06321 0,02438 0,02286 123 Prob, -1,01447 3,20824 -2,57406 -4,98443 1,13349 4,85760 0,31110 0,00150 0,01050 0,00000 0,25780 0,00000 LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0,04835 0,58883 0,19002 0,17279 0,57206 107,66500 -285,91390 11,02632 0,00000 0,01713 0,41802 2,82192 1,40863 0,00510 0,15990 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,17290 0,62897 1,74430 1,83498 1,78044 2,15687 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 23:55 Sample: 2006 2015 IF NVL=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 44 Total panel (unbalanced) observations: 337 Variable C LIQ3 VOL3 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient -0,29724 0,08504 -0,77482 -0,21364 0,01699 0,11648 0,05783 0,58184 0,31070 0,29604 0,52772 91,62378 -258,72920 21,18539 0,00000 Std, Error t-Statistic 0,58313 0,01717 0,09582 0,05967 0,02186 0,01933 0,01585 0,38554 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/04/17 Time: 00:04 124 Prob, -0,50974 4,95157 -8,08617 -3,58039 0,77702 6,02727 3,64761 1,50917 0,61060 0,00000 0,00000 0,00040 0,43770 0,00000 0,00030 0,13220 -0,17290 0,62897 1,58296 1,67365 1,61911 2,18562 Sample: 2006 2015 IF NVL=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 44 Total panel (unbalanced) observations: 337 Variable C LIQ4 VOL1 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std, Error -1,30636 0,00261 -0,07972 -0,20290 0,05626 0,09018 0,04621 0,75492 0,17883 0,16136 0,57600 109,15230 -288,22570 10,23565 0,00000 t-Statistic 0,61728 0,00314 0,03491 0,06669 0,02442 0,02058 0,01724 0,43110 Prob, -2,11632 0,83005 -2,28345 -3,04251 2,30415 4,38183 2,68058 1,75115 0,03510 0,40710 0,02300 0,00250 0,02180 0,00000 0,00770 0,08090 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,17290 0,62897 1,75802 1,84870 1,79416 2,24396 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/04/17 Time: 00:13 Sample: 2006 2015 IF NVL=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 44 Total panel (unbalanced) observations: 337 Variable C LIQ4 VOL2 BETA SIZE P_B LEV ROA Coefficient -0,72706 0,00576 -7,82317 -0,23788 0,02578 0,11065 0,04539 0,46526 Std, Error t-Statistic 0,69415 0,00289 4,16468 0,06415 0,02476 0,02309 0,01727 0,41920 125 Prob, -1,04741 1,99542 -0,18785 -3,70843 1,04107 4,79239 2,62810 1,10988 0,29570 0,04680 0,06120 0,00020 0,29860 0,00000 0,00900 0,26790 R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0,17467 0,15711 0,57745 109,70560 -289,07770 9,94699 0,00000 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,17290 0,62897 1,76307 1,85376 1,79922 2,28424 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/04/17 Time: 00:22 Sample: 2006 2015 IF NVL=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 44 Total panel (unbalanced) observations: 337 Variable C LIQ4 VOL3 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient 0,03640 0,00237 -0,63061 -0,15527 0,00338 0,11955 0,05247 0,35739 0,26098 0,24526 0,54643 98,23305 -270,46560 16,59777 0,00000 Std, Error t-Statistic 0,62144 0,00277 0,09689 0,06214 0,02294 0,02000 0,01638 0,39674 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat 126 Prob, 0,05857 0,85605 -6,50879 -2,49855 0,14749 5,97739 3,20273 0,90080 0,95330 0,39260 0,00000 0,01300 0,88280 0,00000 0,00150 0,36840 -0,17290 0,62897 1,65262 1,74330 1,68876 2,31841 Nhóm ngành Khác Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 22:02 Sample: 2006 2015 IF KHAC=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 32 Total panel (unbalanced) observations: 231 Variable C LIQ1 VOL1 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std, Error -0,80856 0,02558 -0,09184 0,00534 0,03332 -0,00295 0,00823 0,78537 0,06979 0,04059 0,47173 49,62316 -150,14040 2,39015 0,02241 t-Statistic 0,73973 0,02365 0,03673 0,02503 0,03177 0,02328 0,00779 0,26003 Prob, -1,09305 1,08128 -2,50055 0,21317 1,04863 -0,12668 1,05758 3,02030 0,27560 0,28070 0,01310 0,83140 0,29550 0,89930 0,29140 0,00280 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,10513 0,48160 1,36918 1,48840 1,41727 2,02571 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 22:19 Sample: 2006 2015 IF KHAC=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 32 Total panel (unbalanced) observations: 231 Variable C LIQ1 VOL2 BETA SIZE Coefficient -0,17773 -0,00783 -11,07574 0,01772 0,01303 Std, Error 0,73156 0,02000 2,82905 0,02482 0,03061 127 t-Statistic Prob, -0,24294 -0,39136 -3,91500 0,71389 0,42550 0,80830 0,69590 0,00010 0,47600 0,67090 P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0,02144 0,00608 0,59005 0,10521 0,07712 0,46266 47,73372 -145,65670 3,74576 0,00074 0,02301 0,00763 0,25535 0,93192 0,79654 2,31078 0,35240 0,42660 0,02180 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,10513 0,48160 1,33036 1,44958 1,37845 2,10789 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 22:31 Sample: 2006 2015 IF KHAC=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 32 Total panel (unbalanced) observations: 231 Variable C LIQ1 VOL3 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient 0,01964 0,00884 -0,68773 0,01891 0,00513 0,00913 0,00293 0,30846 0,19654 0,17132 0,43841 42,86175 -133,22220 7,79264 0,00000 Std, Error t-Statistic 0,69170 0,01905 0,10560 0,02338 0,02905 0,02144 0,00726 0,24803 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat 128 Prob, 0,02839 0,46422 -6,51285 0,80900 0,17657 0,42560 0,40387 1,24364 0,97740 0,64290 0,00000 0,41940 0,86000 0,67080 0,68670 0,21490 -0,10513 0,48160 1,22270 1,34192 1,27079 2,16165 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 22:46 Sample: 2006 2015 IF KHAC=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 32 Total panel (unbalanced) observations: 231 Variable C LIQ2 VOL1 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient -1,33301 26,56339 -0,10251 0,00371 0,06309 -0,01552 0,00502 0,87827 0,08254 0,05374 0,46848 48,94321 -148,54680 2,86594 0,00696 Std, Error t-Statistic 0,72543 12,83467 0,03478 0,02488 0,03036 0,02392 0,00794 0,26251 Prob, -1,83753 2,06966 -2,94782 0,14892 2,07831 -0,64884 0,63208 3,34562 0,06750 0,03960 0,00350 0,88180 0,03880 0,51710 0,52800 0,00100 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,10513 0,48160 1,35538 1,47460 1,40347 1,99288 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 23:25 Sample: 2006 2015 IF KHAC=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 32 Total panel (unbalanced) observations: 231 Variable C LIQ2 VOL3 BETA Coefficient -0,16850 16,82716 -0,69710 0,01747 Std, Error 0,64103 10,84318 0,10490 0,02328 129 t-Statistic Prob, -0,26286 1,55187 -6,64545 0,75031 0,79290 0,12210 0,00000 0,45390 SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0,01466 0,00259 0,00259 0,38111 0,20435 0,17938 0,43627 42,44478 -132,09310 8,18215 0,00000 0,02394 0,02160 0,00743 0,25032 0,61221 0,12009 0,02412 1,52252 0,54100 0,90450 0,98080 0,12930 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,10513 0,48160 1,21293 1,33215 1,26101 2,12345 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 23:37 Sample: 2006 2015 IF KHAC=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 32 Total panel (unbalanced) observations: 231 Variable C LIQ3 VOL1 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient -1,29285 0,16783 -0,11275 0,00148 0,06272 -0,01092 0,00449 0,98077 0,09665 0,06829 0,46487 48,19046 -146,75670 3,40832 0,00176 Std, Error t-Statistic 0,71059 0,05996 0,03446 0,02471 0,02961 0,02312 0,00781 0,26603 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat 130 Prob, -1,81941 2,79887 -3,27196 0,06003 2,11838 -0,47223 0,57555 3,68666 0,07020 0,00560 0,00120 0,95220 0,03520 0,63720 0,56550 0,00030 -0,10513 0,48160 1,33989 1,45910 1,38797 1,97379 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 23:48 Sample: 2006 2015 IF KHAC=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 32 Total panel (unbalanced) observations: 231 Variable C LIQ3 VOL2 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient -0,09452 0,07690 -10,88576 0,01436 0,00563 0,02024 0,00288 0,73354 0,11272 0,08487 0,46071 47,33284 -144,68270 4,04729 0,00034 Std, Error t-Statistic 0,68289 0,05380 2,81631 0,02477 0,02533 0,02290 0,00774 0,26290 Prob, -0,13841 1,42937 -3,86526 0,57956 0,22237 0,88391 0,37173 2,79014 0,89000 0,15430 0,00010 0,56280 0,82420 0,37770 0,71040 0,00570 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,10513 0,48160 1,32193 1,44115 1,37001 2,04093 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/03/17 Time: 23:56 Sample: 2006 2015 IF KHAC=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 32 Total panel (unbalanced) observations: 231 Variable C LIQ3 VOL3 BETA SIZE Coefficient -0,07603 0,15557 -0,74517 0,01520 0,01089 Std, Error 0,63003 0,05115 0,10497 0,02295 0,02356 131 t-Statistic Prob, -0,12068 3,04128 -7,09896 0,66246 0,46226 0,90410 0,00260 0,00000 0,50840 0,64430 P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0,00545 -0,00236 0,49328 0,22779 0,20355 0,42980 41,19453 -128,63980 9,39733 0,00000 0,02098 0,00727 0,24878 0,25971 -0,32403 1,98278 0,79530 0,74620 0,04860 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,10513 0,48160 1,18303 1,30225 1,23111 2,07865 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/04/17 Time: 00:06 Sample: 2006 2015 IF KHAC=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 32 Total panel (unbalanced) observations: 231 Variable C LIQ4 VOL1 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient -1,10399 0,00226 -0,05850 0,00560 0,04596 -0,00085 0,00897 0,73125 0,06844 0,03920 0,47207 49,69500 -150,30750 2,34064 0,02524 Std, Error t-Statistic 0,72084 0,00246 0,03475 0,02505 0,02947 0,02339 0,00775 0,25330 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat 132 Prob, -1,53154 0,91929 -1,68324 0,22338 1,55977 -0,03635 1,15851 2,88693 0,12710 0,35890 0,09370 0,82340 0,12020 0,97100 0,24790 0,00430 -0,10513 0,48160 1,37063 1,48985 1,41871 2,05187 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/04/17 Time: 00:15 Sample: 2006 2015 IF KHAC=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 32 Total panel (unbalanced) observations: 231 Variable C LIQ4 VOL2 BETA SIZE P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient -0,42857 0,00531 -12,01886 0,01939 0,01885 0,02465 0,00598 0,62659 0,12764 0,10026 0,45682 46,53693 -142,72400 4,66136 0,00007 Std, Error t-Statistic 0,69226 0,00219 2,82047 0,02450 0,02563 0,02270 0,00744 0,24655 Prob, -0,61908 2,42734 -4,26130 0,79176 0,73540 1,08628 0,80443 2,54150 0,53650 0,01600 0,00000 0,42930 0,46290 0,27850 0,42200 0,01170 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat -0,10513 0,48160 1,30497 1,42419 1,35305 2,12273 Dependent Variable: TSSL Method: Panel Least Squares Date: 05/04/17 Time: 00:23 Sample: 2006 2015 IF KHAC=1 Periods included: 10 Cross-sections included: 32 Total panel (unbalanced) observations: 231 Variable C LIQ4 VOL3 BETA SIZE Coefficient -0,37233 0,00363 -0,67790 0,01968 0,02174 Std, Error 0,65718 0,00207 0,10435 0,02322 0,02442 133 t-Statistic Prob, -0,56656 1,75633 -6,49635 0,84742 0,89021 0,57160 0,08040 0,00000 0,39770 0,37430 P_B LEV ROA R-squared Adjusted R-squared S,E, of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0,00910 0,00387 0,30900 0,20673 0,18183 0,43562 42,31780 -131,74700 8,30229 0,00000 0,02125 0,00711 0,24303 Mean dependent var S,D, dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter, Durbin-Watson stat 134 0,42836 0,54420 1,27149 0,66880 0,58680 0,20490 -0,10513 0,48160 1,20993 1,32915 1,25802 2,18867 ... khoản đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu nào? • Ảnh hưởng riêng lẻ biến động lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu nào? • Ảnh hưởng kết hợp khoản, biến động lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu nào?... biến động lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 12 2.4.1 Các nghiên cứu trước ảnh hưởng khoản tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 12 v 2.4.2 Các nghiên cứu trước ảnh hưởng biến động lợi nhuận. .. 38 4.3.1 Tác động khoản đến tỷ suất sinh lợi 38 4.3.2 Tác động biến động lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi 39 4.3.3 Tác động kết hợp khoản biến động lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: thanh khoản, biến động lợi nhuận và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu nghiên cứu trên thị trường chứng khoán việt nam , thanh khoản, biến động lợi nhuận và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu nghiên cứu trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay