Bài tập lý thuyết xác suất

2 56 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 22:42

T1 1.1 a) Gọi A biến cố lấy sản phẩm tốt lô thứ Gọi biến cố lấy sản phẩm xấu lô thứ Gọi biến cố lấy i sản phẩm tốt lô thứ hai (i=1,2) Gọi biến cố lấy i sản phẩm xấu lô thứ hai (i=1,2) Gọi C biến cố lấy sản phẩm xấu lơ thứ ba lần đầu Ta có: P( P( P(= P P P Ta có hệ đầy đủ P(C)=P( = = b)Gọi D biến cố lấy sản phẩm tốt lần sau Ta có : P( = = Vậy xác suất để lần sau lấy sản phẩm tốt biết lần đầu lấy sản phẩm tốt xấp sỉ 45,93% 1.2 Gọi biến cố lấy i phẩm lần lấy (i=0,1,2,3) Ta có : P()=P( = = P()=P( = = P( Vậy Xthì xác suất lấy sản phẩm tốt sản phẩm xấp xỉ 76,514% T2 Gọi biến cố có i phế phẩm hộp (i= 0,1,2,…,5) Ta có lập thành hệ đầy đủ P() = Gọi A xác suất lấy sản phẩm tốt số sản phẩm tốt lại hộp sau lấy sản phẩm tốt (i=0,1,2,3) Khi P(A)= Ta có = (i= 0,1) = = = =1 Vậy P(A)= Theo đề bài, biến cố A xảy nên : Suy ra: P()= P( B) Gọi B biến cố số bóng tốt lại P(B) = 1-P()-P() = =1-
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lý thuyết xác suất, Bài tập lý thuyết xác suất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay