Hoàn thiện kế toán quản trị theo mô hình Just In Time tại Công Ty Cổ Phần Thắng Lợi

99 28 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 22:30

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Nguyễn Thị Diệu Tuyết ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC CÁC BẢNG .vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO IV DANH MỤC CÁC BẢNG VI MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ HÌNH JUST IN TIME 1.1.1 Lịch sử phát triển kế toán quản trị 1.1.2 Bản chất kế toán quản trị 1.1.3 Chức kế toán quản trị 10 1.1.4 Mối quan hệ kế toán quản trị kế tốn tài 11 1.1.5 Hệ thống thơng tin kế tốn quản trị .12 1.1.6 Sự cần thiết hệ thống thơng tin kế tốn quản trị 13 1.2.1.1 Khai niêm JIT 13 1.2.1.2 Những đặc trưng hình JIT .15 1.2.1.3 Mục tiêu JIT 20 1.2.1.4 Giới hạn JIT 21 1.2.1.5 Sự khac biệt hình sản xuất truyền thống hình sản xuất Just In Time 22 1.2.2.2 Đặc điểm phương phap kế toan ngược dòng 25 1.2.4 Điều kiện áp dụng hình Just In Time .34 iii CHƯƠNG 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.2 cấu tổ chức quảnCông ty 38 2.1.2.1 Sơ đồ may quản lý 38 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ cac phòng ban 39 2.1.3 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần Thắng Lợi .40 2.1.3.1 Sơ đồ may kế toan 40 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ cac kế toan viên 41 2.2.1 Chi phí phân loại chi phí 42 2.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung kinh tế ban đầu 42 2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo cơng dụng kinh tế .43 2.2.2 Hệ thống định mức chi phí 44 2.2.2.1 Định mức nguyên vật liệu .44 2.2.2.2 Định mức nhân công trực tiếp 47 2.2.2.3 Định mức chi phí sản xuất chung 49 2.2.3 Cơng tác tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần Thắng Lợi 50 2.2.3.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 50 2.2.3.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 51 2.2.3.3 Chi phí sản xuất chung 51 2.2.3.4 Tổng hợp chi phí sản xuất thực tế phân tích chênh lệch chi phí .56 2.2.4 Cơng tác kiểm sốt chi phí 56 2.2.4.1 Kiểm soat chi phí nguyên vật liệu 56 2.2.4.2 Kiểm soat chi phí lao động 59 2.2.5 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn quản trị Cơng ty cổ phần Thắng Lợi 61 2.2.5.1 Thuận lợi 61 2.2.5.2 Những vấn đề tồn .62 2.2.6 Kế tốn quản trị Cơng ty cổ phần Thắng Lợi hình just in time 63 HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN 66 THẮNG LỢI THEO HÌNH JUST IN TIME .66 3.2.1 Phân loại chi phí 67 3.2.2 Hoàn thiện phương pháp xây dựng định mức chi phí 70 3.2.3 Cải tiến cơng tác tính giá thành ứng dụng hình JIT 75 3.2.4 Lập báo cáo chi phí để phục vụ cho cơng tác kiểm sốt chi phí 79 3.2.4.1 Bao cao tình hình sử dụng nguyên vật liệu 79 3.2.4.2 Bao cao tình hình thực chi phí nhân cơng .81 3.2.4.3 Bao cao kiểm soat chi phí sản xuất chung 84 3.2.4.4 Bao cao chi phí sản xuất 85 iv 3.2.5 Hồn thiện cơng tác tổ chức máy kế tốn theo hình kết hợp kế tốn tài kế tốn quản trị 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THẮNG LỢI KHI ỨNG DỤNG HÌNH JUST IN TIME 87 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KTQT Kế toán quản trị KTTC Kế tốn tài JIT Just In Time DN Doanh nghiệp CCDC Công cụ dụng cụ CP NCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CP NVL Chi phí nguyên vật liệu CP SXC Chi phí sản xuất chung CT CP Công ty cổ phần TSCĐ Tài sản cố định Thuế VAT Thuế giá trị gia tăng VNĐ Việt nam đồng BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn SP Sản phẩm TG Thời gian CĐKT Cân đối kế toán KQKD Kết kinh doanh vi DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 Sự khác biệt hình sản xuất truyền thống hình sản xuất Just In Time Trang 22 2.1 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo yếu tố 43 2.2 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế 44 2.3 Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho mặt hàng 46 2.4 Bảng định mức chi phí nguyên vật liệu cho mặt hàng 46 2.5 Bảng định mức chi phí NCTT cho mặt hàng 48 2.6 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo chi phí định mức cho mặt hàng 52 2.7 Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm theo chi phí định mức 53 2.8 Bảng nguyên vật liệu mua vào 57 2.9 Bảng nguyên vật liệu sản xuất 58 2.10 Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất 59 2.11 Bảng theo dõi lao động 60 2.12 Bảng chấm công 61 3.1 Bảng tổng hợp chi phí SXC theo cách ứng xử chi phí 71 3.2 Bảng định mức chi phí SXC Cơng ty cổ phần Thắng Lợi 72 3.3 Báo cáo tình hình thực chi phí ngun vật liệu trực tiếp 81 3.4 Báo cáo tình hình thực chi phí nhân cơng trực tiếp 83 3.5 Bảng phân tích chi phí sản xuất chung 84 3.6 Báo cáo chi phí sản xuất 85 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 hình kế tốn truyền thống 24 1.2 hình kế tốn ngược dòng 26 2.1 Sơ đồ máy quảnCông ty Cổ phần Thắng Lợi 39 2.2 3.1 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty Cổ phần Thắng Lợi Q trình tập hợp chi phí sản xuất phương pháp kế tốn ngược dòng 41 77 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hiện nay, giai đoạn tồn cầu hóa kinh tế, cạnh tranh ngày gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp phải thích ứng nhanh tạo sản phẩm với chi phí sản xuất thấp, chất lượng sản phẩm cao đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Để đạt mục tiêu này, nhà quản trị đòi hỏi kế tốn phải cung cấp thông tin cách thường xuyên liên tục nhằm phục vụ kịp thời cho việc định Trên giới, phát triển kế toán quản trị hình thành phát triển lâu, doanh nghiệp Việt Nam tương đối mẻ chưa thực quan tâm Một hệ thống kế toán quản trị tổ chức cách khoa học cung cấp doanh nghiệp thơng tin hữu ích việc điều hành hoạt động Trong kinh tế thị trường nay, cạnh tranh yếu tố tất yếu tránh khỏi Để tồn doanh nghiệp phải nâng cao khả cạnh tranh mặt Trong yếu tố giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm xem quan trọng Để làm điều doanh nghiệp phải cải tiến hệ thống sản xuất quy trình làm việc cho hiệu Loại bỏ khỏi dây chuyền sản xuất công đoạn không hợp lý, công đoạn thừa, từ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất tạo điều kiện giảm giá thành sản phẩm nâng cao lực cạnh tranh Một điều quan trọng góp phần vào thành cơng doanh nghiệp tạo niềm tin, tin tưởng khách hàng sản phẩm, chất lượng sản phẩm doanh nghiệp dịch vụ chăm sóc khách hàng doanh nghiệp Khách hàng tảng thành công doanh nghiệp Đáp ứng nguyện vọng khách hàng đồng nghĩa với việc ta bước bước chân vào cánh cửa thành công Đối với lĩnh vực may mặc Hội An, ngành mang tính đặc thù Đối tượng khách hàng chủ yếu khách du lịch nước với nhu cầu đặt hàng nhận hàng thời gian ngắn Vì khách hàng đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao, kịp thời không thỏa mãn nhu cầu kịp thời dễ dàng chọn nhà cung cấp khác để đặt hàng Một giải pháp để đáp ứng tính kịp thời áp dụng hệ thống sản xuất tức thời - Just In Time (JIT) hình giúp cho doanh nghiệp loại bỏ lãng phí bất hợp lý quy trình sản xuất, để chi phí thấp khả cạnh tranh cao hơn, chất lượng sản phẩm đảm bảo thời gian giao hàng Trong doanh nghiệp may mặc Hội An, kế toán quản trị (KTQT) bước đầu triển khai nhiều lúng túng bỡ ngỡ nhận thức KTQT doanh nghiệp hạn chế, triển khai áp dụng chưa đồng thiếu khoa học Xuất phát từ yêu cầu mang tính khách quan lý luận thực tiễn, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện kế tốn quản trị theo hình Just In Time Cơng Ty Cổ Phần Thắng Lợi” để làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  Hệ thống hóa nội dung đặc điểm kế tốn quản trị doanh nghiệp sản xuất  Giới thiệu sở lý luận tầm quan trọng việc áp dụng hình Just In time  Khảo sát đánh giá cơng tác kế tốn quản trị Cơng ty Cổ phần Thắng Lợi để rút thuận lợi khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải việc ứng dụng lý thuyết kế toán quản trị  Đề xuất số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán quản trị phù hợp với đặc thù Cơng ty Cổ phần Thắng Lợi theo hình Just In Time ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cải tiến xây dựng hệ thống kế toán quản trị theo hình JIT Cơng ty cổ phần Thắng Lợi  Phạm vi nghiên cứu: Nội dung kế toán quản trị đa dạng phong phú, phạm vi giới hạn luận văn này, tác giả khơng nghiên cứu tồn nội dung kế toán quản trị, mà nghiên cứu, ứng dụng nội dung phù hợp đặc điểm công ty cổ phần Thắng Lợi điều kiện ứng dụng hình Just In Time PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong trình nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp chủ yếu sau:  Phương pháp quan sát vấn: Thơng qua việc quan sát q trình hoạt động máy kế toán vấn kế toán trưởng - người trực tiếp điều hành cơng tác kế tốn quản trị doanh nghiệp  Phương pháp thu thập số liệu: Tập hợp tài liệu kế toán quản trị doanh nghiệp tài liệu, cơng trình nghiên cứu áp dụng hệ thống JIT Qua nhằm tổng hợp, đánh giá khả áp dụng JIT điều kiện thực tiễn Công ty cổ phần Thắng Lợi  Phương pháp thống kế, phân tích: Các số liệu sau thu thập thống tiến hành phân tích để đưa nhận định Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Với vai trò ngày quan trọng công tác quản trị doanh nghiệp, KTQT quan tâm nhà quản lý doanh nghiệp Nó cơng cụ khơng thể thiếu giúp nhà quản trị thực tốt chức Thực tế doanh nghiệp Việt Nam, nhà quản lý doanh nghiệp chưa nhận thức vị trí, vai trò, chức tác dụng cơng tác KTQT dẫn đến thiếu thông tin phù hợp để đưa định đắn Hệ thống Just In Time hình sản xuất đại, mang lại nhiều lợi ích khả cạnh tranh cho doanh nghiệp hình thu hút quan tâm nhiều doanh nghiệp giới ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động doanh nghiệp Tại Việt Nam, hình JIT lạ nhiều doanh nghiệp, tài liệu viết hình chủ yếu tiếng anh Chính gây khó khăn cho doanh nghiệp muốn tìm hiểu vận dụng vào doanh nghiệp 78 Tổng giá thành: Giá thành đơn vị: 2.666.550 đồng 888.850 đồng Cuối tháng, kế toán tổng hợp chứng từ liên quan để xác định chi phí thực tế hạch toán lần vào cuối tháng Sự chênh lệch điều chỉnh trực tiếp vào tài khoản giá vốn hàng bán - Đối với nguyên vật liệu trực tiếp: vào chứng từ phiếu xuất kho, bảng kiểm nguyên liệu, để xác định chệnh lệch chi phí nguyên vật liệu thực tế định mức Thơng thường, chệnh lệch chi phí ngun vật liệu chủ yếu biến động giá cả; sai sót hay hư hỏng hình sản xuất JIT không phổ biến - Đối với chi phí chế biến: Căn vào phiếu theo dõi lao động chứng từ liên quan, kế toán ghi nhận chi phí thực tế phát sinh Chi phí chế biến điện, nước, chi phí tiền khác…ln biến động Do đó, chênh lệch chi phí thực tế phát sinh định mức luôn tồn Việc xử lý chênh lệch chi phí định mức thực tế tiến hành sau: + Nếu chênh lệch thực tế lớn so với định mức tháng Nợ TK giá vốn hàng bán: (chênh lêch thực tế lớn so định mức) TK nguyên vật liệu / chi phí chế biên: (chênh lêch thực tế lớn so định mức) + Nếu chênh lệch thực tế nhỏ so với định mức Nợ TK nguyên vật liệu / chi phí chế biên: (chênh lêch thực tế nhỏ so định mức) TK giá vốn hàng bán: (chênh lêch thực tế nhỏ so định mức)  So với cách tính giá thành cơng ty, cách tính giá thành ưu điểm sau: 79 - Khối lượng cơng tác kế tốn giảm đáng kể việc theo dõi chi phí qua hàng loạt tài khoản kế tốn ngược dòng TK 621- chi phí NVL trực tiếp, TK 622 - Chi phí NCTT, TK 154 - Chi phí SXKD dở dang…đã bị loại bỏ - Cung cấp thông tin giá thành cách nhanh chóng phục vụ cho việc xây dựng giá bán kịp thời - Doanh nghiệp áp dụng hình JIT ln trọng việc xác định định mức chi phí sản xuất, cung cấp thông tin phù hợp, hữu ích phục vụ cho cơng việc kiểm sốt chi phí tốt thơng qua việc phân tích so sánh biến động giá thành thực tế so với định mức - Giảm đáng kể chi phí liên quan đến cơng tác kế tốn 3.2.4 Lập báo cáo chi phí để phục vụ cho cơng tác kiểm sốt chi phí Để cho hoạt động kinh doanh cách hiệu quả, phận quản lý doanh nghiệp cần thông tin hữu ích từ báo cáo phận nhằm xem xét đâu vấn đề tồn nhằm tăng cường kiểm sốt chi phí, đánh giá trách nhiệm phận doanh nghiệp Các báo cáo từ phận phần đáp ứng u cầu kiểm sốt chi phí định mức ngun liệu, cung cấp thơng tin tính lương cho người lao động Tuy nhiên chưa làm rõ biến động chi phí nguyên nhân gây biến động Các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kế tốn ngược dòng kiểm sốt chi phí trình lập kế hoạch Trên sở tài khoản thiết kế phép cung cấp thơng tin chênh lệch chi phí thực tế chi phí định mức, doanh nghiệp thực phân tích tức thời nguyên nhân biến động tăng giảm chi phí Vì để kiểm sốt tốt chi phí sản xuất, cần hồn thiện thêm số báo cáo sau: 3.2.4.1 Báo cáo tình hình sử dụng nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu chịu tác động trực tiếp lượng nguyên vật liệu tiêu hao đơn giá nguyên liệu nhập vào Giá mua nguyên liệu thay đổi 80 quan hệ cung cầu thị trường, nhân tố khác Bộ phận kỹ thuật phụ trách khâu mua hàng phải thường xuyên làm việc với nhà cung cấp, cập nhật biến động giá, phải giải thích nguyên nhân biến động giá nguyên liệu Để kiểm sốt lượng ngun liệu tiêu hao thơng qua việc thực định mức tiêu hao nguyên vật liệu, thông thường biến động lượng nguyên liệu tiêu hao phụ thuộc vào phận sản xuất, phận kỹ thuật chất lượng nguyên vật liệu mua vào bị dẫn đến tăng định mức Doanh nghiệp áp dụng hình JIT việc hao hụt nguyên vật liệu sản xuất không phổ biến, nhà cung cấp liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, xem phận doanh nghiệp, gắn trách nhiệm nhà cung cấp với doanh nghiệp, chất lượng nguyên vật liệu đầu vào nhà cung cấp đảm bảo Vì vậy, biến đổi chi phí ngun vật liệu doanh nghiệp áp dụng hình JIT chủ yếu biến động giá Thực tế cơng tác kiểm sốt ngun vật liệu cơng ty thông qua bảng nguyên liệu khâu sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu quản lý Vì vậy, ngồi bảng kê, kế tốn nên vào bảng nguyên vật liệu sản xuất bảng định mức (đã trình bày chương 2) để lập báo cáo tình hình hình thực chi phí nguyên vật liệu nhằm xác định biến động định mức lượng hay đơn giá, từ xác định nguyên nhân đưa biện pháp xử lý kịp thời Bên cạnh đó, cơng ty nên làm việc với nhà cung cấp quy cách chất lượng sản phẩm, khoán mức giá phù hợp cho loại nguyên liệu, biến động giá nhà cung cấp phải báo cho công ty thời gian tháng Bảng 3.3: Báo cáo tình hình thực chi phí ngun vật liệu trực tiếp Tháng….năm… Số lượng Yếu tố chi phí A Đơn giá Định Thực Định Thực mức tế mức tế Biến động Lượng Giá 5=(2-1)x3 6=(4-3)x2 81 Chi phí NVL - Vải Quần tây DB - Vải satanh … Nguyên liệu phụ - Chỉ - Dây kéo …… Cộng Giám Đốc Kế toán trưởng Người lập Bảng phân tích chênh lệch định mức đơn giá biến động thuận lợi hay bất lợi định mức tiêu hao nguyên vật liệu giá nguyên vật liệu, phận quản trách nhiệm phải giải thích rõ nguyên nhân chủ quan hay khách quan tác động đến biến động này, đồng thời đề giải pháp thích hợp nhằm kiểm sốt chi phí tốt 3.2.4.2 Báo cáo tình hình thực chi phí nhân cơng Hiện nay, báo cáo cung cấp thơng tin chi phí lao động thông qua bảng chấm công, phiếu theo dõi lao động, báo cáo chi phí nhân cơng chủ yếu phục vụ cho cơng tác tính lương, chưa sâu vào phân tích nguyên nhân biến động chi phí lao động theo hướng bất lợi hay lợi nhằm điều chỉnh định mức hợp lý Vì vậy, để đáp ứng u cầu đó, cơng ty cần lập thêm báo cáo phân tích chi phí nhân cơng trực mẫu sau 83 Bảng 3.4: Báo cáo tình hình thực chi phí nhân cơng trực tiếp Tháng… năm…… Định mức Mặt hàng Số lượng Giám đốc Đơn giá Thực tế Thành Số tiền lượng Đơn giá Kế toán trưởng So sánh Thành tiền Tỷ lệ (%) Công Chênh lệch Thành Số Đơn Thành tiền công giá tiền Người lập 84 3.2.4.3 Báo cáo kiểm sốt chi phí sản xuất chung Hiện tại, q trình kiểm sốt chi phí sản xuất công ty thực báo cáo chi phí nguyên vật liệu, báo cáo lao động, báo cáo chi phí sản xuất chung chưa xây dựng Nhằm đánh giá mức độ lãng phí hay tiết kiệm q trình sử dụng chi phí sản xuất chung, cơng ty cần lập bảng phân tích biến động chi phí sản xuất chung sau: Bảng 3.5: Bảng phân tích chi phí sản xuất chung Chỉ tiêu Thực tế Định mức Tổng chênh lệch Mức độ ảnh hường Chênh Chênh lệch lệch giá lượng Biến phí SXC - Biến phí NVL - Biến phí điện - Biến phí nước … Định phí SXC - Khấu hao TSCĐ - Lương quan lý PX …… Tổng Báo cáo chi phí sản xuất chung chi tiết theo yếu tơ chi phí sở phân loại thành biến phí định phí Mỗi yếu tố biến động ảnh hưởng đến tổng chi phí sản xuất chung xem xét ảnh hưởng nhân tố giá hay 85 lượng nhằm xác định nguyên nhân biến động để đưa biện pháp khắc phục xử lý kịp thời 3.2.4.4 Báo cáo chi phí sản xuất Báo cáo chi phí sản xuất cung cấp cho nhà quản lý thơng tin chi phí sản xuất theo mặt hàng, khoản mục chi phí Đơn vị: Cty CP Thắng Lợi Bảng 3.6: Báo cáo chi phí sản xuất Tháng….năm… Khoản mục Mặt hàng Chi phí Chi phí SXC NVL Chi phí trực NCTT tiếp Định Biến phí phí Tổng Tổng Quần tây Vest QT Áo dài GA …… Cộng Giám đốc Kế tốn trưởng Người lập 3.2.5 Hồn thiện cơng tác tổ chức máy kế tốn theo hình kết hợp kế tốn tài kế tốn quản trị Với quy mơ, đặc điểm u cầu quảncơng ty tổ chức theo hình kết hợp KTQT KTTC hệ thống kế tốn phù hợp hình đảm bảo tiết kiệm chi phí lao động kế tốn Trong hình tổ chức đó, doanh nghiệp cần vào quy doanh nghiệp, tình hình tổ chức biên 86 chế phận kế toán để tổ chức phần hành kế toán cho phù hợp thể khái quát chức nằng nhiệm vụ hình tổ chức KTQT theo hình kết hợp sau: Xử lý số Kế tốn tài Kế toán quản trị Ghi sổ kế toán tổng hợp chi tiết Lập dự toán kế hoạch (ghi chép số liệu theo tứng chi tiết dự toán ) liệu tổng hợp Lập báo cáo tài Xử lý số liệu cụ thể Lập báo cáo quản trị Với máy kế tốn theo hình kết hợp, phận KTQT thuộc phòng KTTC chịu đạo kế toán trưởng, nhân viên kế toán phần hành kiêm nhiệm số nội dung thuộc KTQT liên quan đến phần hành thu nhập, xử lý cung cấp thông tin vừa tổng quát, vừa chi tiết theo yêu cầu quản lý doanh nghiệp Việc áp dụng hình vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí hình ưu điểm kế toán viên nắm rõ phần hành nên việc lập báo cáo KTQT liên quan đến phần hành nhanh xác Bên cạnh đó, với hình Cơng ty vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí nhân cơng khơng phải tuyển thêm lao động vừa khai thác tối đa ứng dụng phần mềm Fast Với máy kế toán hoạt động cơng ty, cần bổ sung nội dung kế tốn quản trị tương ứng phần hành sau: - Kế tốn vật tư: Lập dự tốn chi phí nguyện vật liệu, báo cáo tình hình sử dụng vật tư, bảo quản sử dụng nguyên vật liệu hợp lý - Kế tốn doanh thu, cơng nợ: Ngồi kiểm tra cơng tác hạch tốn doanh thu, theo dõi cơng nợ phải thu, phải trả Bổ sung lập báo cáo chi tiết nợ phải thu theo khách hàng khả thu hồi nợ, báo cáo chi tiết khoản vay, nợ phải trả theo chủ nợ làm sở lập ngân sách thu chi 87 - Kế toán giá thành: chịu trách nhiệm ghi chép chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm theo sản phẩm…nhằm cung cấp thông tin lập báo cáo tài Đồng thời, phận vào yêu cầu cụ thể quản lý để thực công việc phân loại chi phí, phân tích tình hình chi phí giá thành sản phẩm để cung cấp số liệu để lập báo cáo KTQT tiêu liên quan đến chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Kế tốn trưởng: Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc thực doanh thu, đề xuất giải pháp tham mưu cho nhà quản trị việc định 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN VIỆC HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẮNG LỢI KHI ỨNG DỤNG HÌNH JUST IN TIME Việc hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị cơng ty cổ phần Thắng Lợi điều thiết thực mang tình thường xuyên nhằm phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp - Hồn thiện hệ thống kế tốn doanh nghiệp cho phù hợp với kinh tế thị trường động quản lý Nhà nước Sớm ban hành đầy đủ chuẩn mực kế toán cho phù hợp với kinh tế nước giới Ban hành thông tư hướng dẫn việc thực thi chuẩn mực kế tốn đảm bảo tính thống xác đảm bảo thống doanh nghiệp - Tổ chức bồi dưỡng, hội thảo, hướng dẫn nội dung cần thiết KTQT cho kế toán quản lý nắm tầm quan trọng KTQT - Doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức cần thiết, tầm quan trọng hiệu việc thực tốt công tác KTQT - Hồn thiện tổ chức máy kế tốn, tạo điều kiện cho việc thu nhận, xử lý cung cấp thơng tin cách xác kịp thời - Tạo điều kiện trang thiết bị, điều kiện vật chất để giúp kế toán nâng cao khả thu nhận, xử lý kiểm sốt thơng tin 88  Để áp dụng hình sản xuất JIT ứng dụng phương pháp kế tốn ngược dòng cơng tác kế tốn quản trị quảncông ty cổ phần Thắng Lợi cần phải thực bước sau: Tổng hợp phân tích yêu cầu hệ thống thông tin KTQT công ty  Lựa chọn cấu lại nhân Cần hệ thống đào tạo cho cán công nhân viên việc đào tạo hỗ trợ cho cán công nhân viên làm việc công ty (đặc biệt cơng nhân đòi hỏi đa sản xuất) Công ty cần chuẩn bị tài liệu để đào tạo cho công nhân để giúp cho việc đào tạo nhanh chóng, đầy đủ nội dung, xác kiểm soát thời gian Điều hỗ trợ cho việc điều chuyển công nhân làm việc giai đoạn thuận lợi Thường xuyên theo dõi điều chỉnh xây dựng lại hệ thống định mức xác hợp lý Lựa chọn nhà cung cấp khả cung cấp nguyên liệu đạt chất lượng cao Nếu nguyên liệu cung cấp không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến q trình sản xuất Do khơng đáp ứng thời gian giao hàng Vì vậy, doanh nghiệp áp dụng hệ thống sản xuất JIT phải cần phải thẩm định với nhà cung cấp nhằm lựa chọn nhà cung cấp tối ưu Việc đánh giá lựa chọn nhà cung cấp cần dựa vào yếu tố sau: + Nhà cung cấp khả cung cấp nguyên liệu đạt chất lượng + khả thực việc giao hàng thường xuyên với khối lượng nhỏ kịp thời + Giá hợp lý Đồng thời tạo điều kiện cho nhà cung ứng, gắn họ với doanh nghiệp mình, lựa chọn nhà cung cấp gần với doanh nghiệp Xây dựng mối quan hệ tin cậy lâu bền với số nhà cung cấp Nguyên lý JIT cho thực công việc q sớm hay q muộn khơng tốt hình cho phép cơng nhân máy móc nghỉ ngơi Theo cách quản lý truyền thống tận dụng thời gian trống để làm nhiều hàng 89 tốt, điều cần phải thay đổi Chính lượng hàng tồn kho làm hỏng ý tưởng hình JIT, lượng hàng sản xuất dư khơng sử dụng tới Thực thành công JIT phải thời gian dài, cần kiên nhẫn, phải tạo biến đổi cải tiến dần Quá trình chuyển sang áp dụng hệ thống sản xuất JIT gặp khó khăn khơng hỗ trợ cấp quản lý Nói cách khác, nhà quản lý động lực để thúc đẩy doanh nghiệp thực thành công hệ thống sản xuất JIT 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng cơng tác kế tốn quản trị Công ty cổ phần Thắng Lợi, điều kiện công ty việc ứng dụng hệ thống sản xuất JIT, tác giả nhận thấy bên cạnh vấn đề đạt cơng tác KTQT tồn nhiều vấn đề mà nhà quản lý chưa quan tâm, nắm rõ Trong chương tác giả đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán quản trị điều kiện ứng dụng hệ thống sản xuất JIT tảng lý luận thực tế Các giải pháp chủ yếu tập trung vào theo dõi, phân loại chi phí, phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất trường hợp ứng dụng phương pháp kế tốn ngược dòng, phân tích biến động chi phí để nhân tố ảnh hưởng, nâng cao tính hữu ích thơng tin kế tốn phục vụ cho hoạt động quản trị doanh nghiệp 91 KẾT LUẬN Hiện nay, môi trường làm việc cạnh tranh cao, cơng ty phải tìm cách để cạnh tranh với đối thủ Họ cần phải tìm cách cải tiến chất lượng sản phẩm, giảm chi phí tăng hài lòng cho khách hàng hình sản xuất JIT hìnhcơng ty áp dụng để nâng cao khả cạnh tranh Tuy nhiên hệ thống buộc doanh nghiệp phải thực cách triệt để Chi phí kế tốn ảnh hưởng lớn việc áp dụng hình JIT Kế tốn quản trị hình sản xuất JIT vấn đề mẻ doanh nghiệp Thêm vào đó, hình sản xuất JIT chưa tài liệu tiếng Việt viết, mà việc áp dụng hệ thống gặp nhiều khó khăn Luận văn trình bày vấn đề vể hệ thống thơng tin kế tốn quản trị hình sản xuất just in time, phân tích điểm khơng hợp lý phương pháp kế toán truyền thống doanh nghiệp chuyển sang hình JIT, Đồng thời hướng tới phương pháp kế toán phương pháp kế tốn ngược dòng, làm rõ lý luận kế tốn quản trị hình JIT Luận văn nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn quản trị Công ty cổ phần Thắng Lợi, đưa nhận xét, đánh giá ưu nhược điểm hệ thống thơng tin kế tốn quản trị Cơng ty cổ phần Thắng Lợi nêu lên cần thiết phải hồn thiện kế tốn quản trị Từ nhận xét, đánh giá ưu điểm rút từ công tác kế tốn quản trị cơng ty cổ phần Thắng Lợi, tác giả đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn quản trị đặc biệt cải tiến cơng tác kế tốn quản trị điều kiện ứng dụng hình sản xuất JIT 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Th.S Nguyễn Kim Anh, Th.S Đường Võ Hùng (2007), Quản trị vận hành, TP HCM [2] Đặng Kim Cương (1994), Kế toán chi phí (Bản dịch từ cn Costing Accounting Nathan S Slavin, NXB Thống Kê, Hà Nội [3] Th.S Hồ Phan Minh Đức (2005), Kế toán quản trị, NXB Giáo dục [4] PGS TS Phạm Văn Được (2006), Kế Toán Quản Trị, NXB Thống Kê, TP HCM [5] Th.S Huỳnh Lợi, Th.S Nguyễn Khắc Tâm (2002), Kế Tốn Chi Phí, NXB Thống [6] PGS TS Trương Bá Thanh (2008) cộng sự, Giáo trình Kế Tốn Quản Trị, NXB Giáo dục, Hà Nội [7] PGS TS Trương Bá Thanh, Th.S Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2010), “Ứng dụng phương pháp kế tốn ngược dòng doanh nghiệp sản xuất theo hệ thống JIT”, Tạp chí phát triển kinh tế, (239) [8] http://khoaketoan.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article &id=21:ke-toan-quan-tri&catid=1:tin-tc&Itemid=9 [9] http://fbnc.com.vn/DetailSelect/Index/11512 Tiếng Anh [10] Atkinson, A.A.; Kaplan, R.S; Young, S.m., Management Accounting, tái lần thứ 4, Pearson Educational International, 2004 [11] Steven M Bragg (2009), Just - In - Time Accounting, John Wiley & Sons, Inc [12] www.acca.co.uk/pubs/students/ accountant/ /Feb10_throughput _F5.pdf 93 ... vấn đề lý luận kế toán quản trị mơ hình JIT Chương Thực trạng cơng tác kế tốn quản trị Cơng ty cổ phần Thắng Lợi Chương Hồn thiện kế tốn quản trị Công ty Cổ phần Thắng Lợi theo mô hình JIT 5... khoản kế toán với chuẩn mực kế toán hình thành Đây sở để bước xây dựng kế toán quản trị độc lập với kế tốn tài 1.2 MƠ HÌNH JUST IN TIME VÀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ THEO MƠ HÌNH JUST IN TIME 1.2.1 Mơ hình just. .. Hồn thiện cơng tác tổ chức máy kế tốn theo mơ hình kết hợp kế tốn tài kế tốn quản trị 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THẮNG LỢI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị theo mô hình Just In Time tại Công Ty Cổ Phần Thắng Lợi, Hoàn thiện kế toán quản trị theo mô hình Just In Time tại Công Ty Cổ Phần Thắng Lợi, TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ MÔ HÌNH JUST IN TIME, THẮNG LỢI THEO MÔ HÌNH JUST IN TIME

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay