ĐÁP ÁN TEST ONLINE KTTC CHƯƠNG 4 QUYỂN 3 UEH

21 377 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 22:25

ĐÁP ÁN TEST ONLINE CHƯƠNG 4 QUYỂN 3 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH UEH CHƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH. DÒNG MÀU XANH LÀ ĐÁP ÁN ĐÚNG, MÀU ĐỎ ĐÁP ÁN SAI. CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT. TÀI LIỆU BẢO MẬT KO SHARE RỘNG RÃI Phần: Trắc nghiệm (0.50 đ) Số dư Tài khoản Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (TK 337), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), trình bày ở: Phần Tài sản ngắn hạn Phần Nợ ngắn hạn Phần Tài sản ngắn hạn bên Tài sản Phần Nợ ngắn hạn bên Nguồn vốn Các câu sai (0.50 đ) Số dư Tài khoản Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (TK 1281, TK 1282, 1288), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) trình bày ở: Phần Tài sản ngắn hạn Phần Tài sản dài hạn Phần Nguồn vốn Phần Tài sản ngắn hạn hoặc/ Phần Tài sản dài hạn (0.50 đ) Số dư Nợ Tài khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (TK 421), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) trình bày ở: Phần Tài sản Phần Nguồn vốn Phần Nguồn vốn số âm Các câu sai (0.50 đ) Số dư Nợ Tài khoản Cổ phiếu quỹ (TK 419), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) trình bày ở: Phần Tài sản Phần Vốn chủ sở hữu Phần Vốn chủ sở hữu số âm Các câu sai (0.50 đ) Số dư Tài khoản Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 154), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), trình bày ở: Phần Tài sản ngắn hạn Phần Tài sản dài hạn Phần Tài sản ngắn hạn /và Phần Tài sản dài hạn Các câu sai (0.50 đ) Số dư Có Tài khoản Thuế giá trị gia tăng phải nộp (TK 3331), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) trình bày ở: Phần Tài sản ngắn hạn Phần Tài sản dài hạn Phần Nợ phải trả ngắn hạn Phần Nợ phải trả dài hạn (0.50 đ) Ngày 01/01/N, Công ty ABC mua Công ty A lơ hàng có tổng giá tốn 170.000.000 Cơng ty ABC tốn TGNN 50.000.000, số lại toán vào ngày 01/02/N+2 Vào thời điểm ngày 31/12/N, số tiền phải trả Cơng ty A trình bày tiêu nào: Phải thu ngắn hạn khách hàng Phải thu dài hạn khách hàng Phải trả người bán ngắn hạn Phải trả người bán dài hạn (0.50 đ) Số dư Nợ Tài khoản Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trình bày tiêu nào: Hàng tồn kho Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Hàng tồn kho Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Hàng tồn kho Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (0.50 đ) Công ty ABC nắm giữ 40% vốn điều lệ Công ty A Công ty ABC mua thêm cổ phiếu Cơng ty A nâng tỷ lệ vốn góp lên 51% Cơng ty ABC trình bày khoản góp vốn vào Công ty A tiêu nào: Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 10 (0.50 đ) Công ty ABC nắm giữ 40% vốn điều lệ Công ty A Công ty ABC mua thêm cổ phiếu Công ty A nâng tỷ lệ vốn góp lên 51% (nhưng Cơng ty ABC khơng có quyền chi phối sách tài hoạt động Cơng ty A) Cơng ty ABC trình bày khoản góp vốn vào Công ty A tiêu nào: Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Phần: tổng hợp chương Phần: nguyên tắc lập, phương pháp lập trình bày (0.50 đ) Số dư Nợ Tài khoản Cổ phiếu quỹ (TK 419), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) trình bày ở: Phần Vốn chủ sở hữu Phần Tài sản Phần Vốn chủ sở hữu số âm Các câu sai (0.50 đ) Khi lập bảng Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), ln phép bù trừ: Nợ phải thu nợ phải trả Khoản khách hàng ứng trước khoản phải thu khách hàng Khoản Phải trả cho người bán khoản ứng trước cho người bán câu sai (0.50 đ) Số dư Nợ chi tiết Tài khoản Phải thu khách hàng (TK 131), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), trình bày ở: Phần Tài sản ngắn hạn Phần Tài sản dài hạn Phần Tài sản ngắn hạn /và Phần Tài sản dài hạn Các câu sai (0.50 đ) Số dư Có tổng hợp Tài khoản Phải thu khách hàng (TK 131), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), trình bày ở: Phần Nợ ngắn hạn Phần Nợ dài hạn Phần Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Các câu sai (0.50 đ) Số dư Tài khoản Chứng khốn kinh doanh (TK 121), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), trình bày tiêu: Các khoản tương đương tiền Chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Các khoản tương đương tiền Chứng khoán kinh doanh (0.50 đ) Số dư Tài khoản Doanh thu chưa thực (TK 3387), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), trình bày ở: Phần Nợ ngắn hạn Phần Nợ dài hạn Phần Nợ ngắn hạn Phần Nợ dài hạn Các câu sai (0.50 đ) Khoản mục Hàng tồn kho (MS 141) Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) lập sở: Số dư Nợ Tài khoản Hàng tồn kho (thuộc tài sản ngắn hạn) Số dư Nợ Tài khoản Hàng tồn kho trừ (-) Số dư Có Tài khoản Dự phòng giảm giá hàng t ồn kho (TK 2294) Số dư Nợ Tài khoản Hàng tồn kho cộng (+) Số dư Có Tài khoản Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (TK 2294) Các câu sai (0.50 đ) Giá trị Cổ phiếu phát hành, thể thông tin sau Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn): Mệnh giá Giá phát hành Mệnh giá Thặng dư vốn cổ phần Mệnh giá, Giá phát hành Thặng dư vốn cổ phần Các câu sai (0.50 đ) Số dư Có Tài khoản Dự phòng phải thu khó đòi (TK 2293), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) trình bày ở: Phần Tài sản ngắn hạn số âm Phần Tài sản dài hạn số âm Phần Tài sản ngắn hạn số âm hoặc/ Phần Tài sản dài hạn số âm Phần Nợ phải trả 10 (0.50 đ) Số dư Tài khoản Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (TK 243), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) trình bày ở: Phần Tài sản ngắn hạn Phần Tài sản dài hạn Phần Nợ ngắn hạn Phần Nợ dài hạn Khoa Kế TốnToggle navigation • Trợ giúp • Đăng xuất Phan Thị Ánh Duyên Online • • • • QUẢN TRỊ Thông tin cá nhân Kết kiểm tra Quản lý sách Trắc nghiệm Trang chủ Trắc nghiệm Chọn chương sách Lớp học phần : VMH - 18D1307022101 (KTTC 2) – CHIỀU T4 - D103 Sách giảng dạy : Kế tốn tài Chương: Chương MINUTES Khoa K ế ToánToggle navigation • Trợ giúp • Đăng xuất Phan Thị Ánh Duyên Online • • • • QUẢN TRỊ Thơng tin cá nhân Kết kiểm tra Quản lý sách Đáp án trắc nghiệm Trang chủ Trắc nghiệm Phần: Trắc nghiệm (0.50 đ) Số dư Tài khoản Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (TK 337), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), trình bày ở: Phần Tài sản ngắn hạn Phần Nợ ngắn hạn Phần Tài sản ngắn hạn bên Tài sản Phần Nợ ngắn hạn bên Nguồn vốn Các câu sai (0.50 đ) Số dư Tài khoản Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (TK 1281, TK 1282, 1288), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) trình bày ở: Phần Tài sản ngắn hạn Phần Tài sản dài hạn Phần Nguồn vốn Phần Tài sản ngắn hạn hoặc/ Phần Tài sản dài hạn (0.50 đ) Số dư Nợ Tài khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (TK 421), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) trình bày ở: Phần Tài sản Phần Nguồn vốn Phần Nguồn vốn số âm Các câu sai (0.50 đ) Số dư Nợ Tài khoản Cổ phiếu quỹ (TK 419), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) trình bày ở: Phần Tài sản Phần Vốn chủ sở hữu Phần Vốn chủ sở hữu số âm Các câu sai (0.50 đ) Khoản mục Chênh lệch tỷ giá hối đoái (MS 417) Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), cung cấp thơng tin: Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh kỳ Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại t ệ Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh kỳ Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh đánh giá l ại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ giai đoạn trước hoạt động doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, ổn định kinh tế vĩ mô chưa xử lý thời điểm báo cáo (0.50 đ) Tại Công ty có đơn vị trực thuộc (ĐVTT) (có hạch tốn kế tốn riêng), có tài liệu sau: Cơng ty bán hàng hoá cho ĐVTT, giá xuất kho 100.000.000đ, giá bán nội chưa thuế 105.000.000đ, thuế suất GTGT 10% ĐVTT chưa bán ngồi Vậy bút tốn kết chuyển trước lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) tổng hợp tồn cơng ty là: Nợ “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này” 5.000.000 Có “Hàng tồn kho” 5.000.000 Nợ "Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ" 105.000.000 Có "Giá vốn hàng bán" 100.000.000 Có "Hàng tồn kho" 5.000.000 Và Nợ “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này” 5.000.000 Có “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” Nợ “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” Có “Hàng tồn kho” Nợ “Hàng tồn kho” 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Có “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” 5.000.000 (0.50 đ) Ngày 01/01/N, Công ty ABC mua Cơng ty A lơ hàng có tổng giá tốn 170.000.000 Cơng ty ABC tốn TGNN 50.000.000, số lại tốn vào ngày 01/02/N+2 Vào thời điểm ngày 31/12/N, số tiền phải trả Công ty A trình bày tiêu nào: Phải thu ngắn hạn khách hàng Phải thu dài hạn khách hàng Phải trả người bán ngắn hạn Phải trả người bán dài hạn (0.50 đ) Công ty ABC có hợp đồng vay dài hạn Ngân hàng A (5 năm) đến hạn toán vào ngày 01/05/N+1 Vào thời điểm ngày 31/12/N+1, số tiền vay dài hạn Ngân hàng A trình bày tiêu nào: Chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Vay nợ thuê tài ngắn hạn Vay nợ thuê tài dài hạn (0.50 đ) Công ty ABC nắm giữ 40% vốn điều lệ Công ty A Công ty ABC mua thêm cổ phiếu Công ty A nâng tỷ lệ vốn góp lên 51% Cơng ty ABC trình bày khoản góp vốn vào Cơng ty A tiêu nào: Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 10 (0.50 đ) Công ty ABC nắm giữ 40% vốn điều lệ Công ty A Công ty ABC mua thêm cổ phiếu Công ty A nâng tỷ lệ vốn góp lên 51% (nhưng Cơng ty ABC khơng có quyền chi phối sách tài hoạt động Cơng ty A) Cơng ty ABC trình bày khoản góp vốn vào Cơng ty A tiêu nào: Đầu tư vào công ty Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Phần: tổng hợp chương Phần: nguyên tắc lập, phương pháp lập trình bày (0.50 đ) Số dư Có Tài khoản Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (TK 2291), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) trình bày ở: Phần Tài sản ngắn hạn Phần Tài sản dài hạn Phần Tài sản ngắn hạn số âm Phần Tài sản dài hạn số âm (0.50 đ) Khi lập bảng Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), ln phép bù trừ: Nợ phải thu nợ phải trả Khoản khách hàng ứng trước khoản phải thu khách hàng Khoản Phải trả cho người bán khoản ứng trước cho người bán câu sai (0.50 đ) Số dư Nợ chi tiết Tài khoản Phải thu khách hàng (TK 131), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), trình bày ở: Phần Tài sản ngắn hạn Phần Tài sản dài hạn Phần Tài sản ngắn hạn /và Phần Tài sản dài hạn Các câu sai (0.50 đ) Số dư Có tổng hợp Tài khoản Phải thu khách hàng (TK 131), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), trình bày ở: Phần Nợ ngắn hạn Phần Nợ dài hạn Phần Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Các câu sai (0.50 đ) Số dư Tài khoản Chứng khoán kinh doanh (TK 121), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), trình bày tiêu: Các khoản tương đương tiền Chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Các khoản tương đương tiền Chứng khoán kinh doanh (0.50 đ) Số dư Tài khoản Doanh thu chưa thực (TK 3387), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn), trình bày ở: Phần Nợ ngắn hạn Phần Nợ dài hạn Phần Nợ ngắn hạn Phần Nợ dài hạn Các câu sai (0.50 đ) Khoản mục Hàng tồn kho (MS 141) Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) lập sở: Số dư Nợ Tài khoản Hàng tồn kho (thuộc tài sản ngắn hạn) Số dư Nợ Tài khoản Hàng tồn kho trừ (-) Số dư Có Tài khoản Dự phòng giảm giá hàng t ồn kho (TK 2294) Số dư Nợ Tài khoản Hàng tồn kho cộng (+) Số dư Có Tài khoản Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (TK 2294) Các câu sai (0.50 đ) Giá trị Cổ phiếu phát hành, thể thông tin sau Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế toán): Mệnh giá Giá phát hành Mệnh giá Thặng dư vốn cổ phần Mệnh giá, Giá phát hành Thặng dư vốn cổ phần Các câu sai (0.50 đ) Số dư Có Tài khoản Dự phòng phải thu khó đòi (TK 2293), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) trình bày ở: Phần Tài sản ngắn hạn số âm Phần Tài sản dài hạn số âm Phần Tài sản ngắn hạn số âm hoặc/ Phần Tài sản dài hạn số âm Phần Nợ phải trả 10 (0.50 đ) Số dư Tài khoản Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (TK 243), lập Báo cáo tình hình tài (Bảng cân đối kế tốn) trình bày ở: Phần Tài sản ngắn hạn Phần Tài sản dài hạn Phần Nợ ngắn hạn Phần Nợ dài hạn Phần: khái niệm, kết cấu Số điểm đạt được: 9.00 / 10 Lượt truy cập: 235506 | Đang online: 47 Copyright © 2016 Khoa Kế Toán | Đại học Kinh Tế Tp HCM Thiết kế Sức Trẻ Mới
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN TEST ONLINE KTTC CHƯƠNG 4 QUYỂN 3 UEH, ĐÁP ÁN TEST ONLINE KTTC CHƯƠNG 4 QUYỂN 3 UEH, Phần: nguyên tắc lập, phương pháp lập và trình bày, Đáp án bài trắc nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay