Chuyên đề trao đổi nước ở thực vật

11 40 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:53

Trao đổi nước ở thực vậtI. Nội dung chuyên đề1. Mô tả chuyên đềChuyên đề này gồm các bài trong chương I – Phần IV – Sinh học cơ thể Sinh học 11 THPT.Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễBài 2: Vận chuyển các chất trong câyBài 3: Thoát hơi nước2. Mạch kiến thức2.1. Các dạng nước trong thực vật và vai trò của nó.2.2. Quá trình hấp thụ nước ở rễ.2.3. Quá trình vận chuyển nước trong cây2.4. Quá trình thoát hơi nước ở lá.2.5.Khái niệm về cân bằng nước trong cây và vấn đề tưới nước hợp lí.3. Thời lượng: 2 tiết, thời gian học ở nhà 1 tuần. Ngày soạn: Lớp thực hiện: 11B Ngày giảng: CHUYÊN ĐỀ Trao đổi nước thực vật I Nội dung chuyên đề Mô tả chuyên đề Chuyên đề gồm chương I – Phần IV – Sinh học thể - Sinh học 11 THPT Bài 1: Sự hấp thụ nước muối khoáng rễ Bài 2: Vận chuyển chất Bài 3: Thoát nước Mạch kiến thức 2.1 Các dạng nước thực vật vai trò 2.2 Q trình hấp thụ nước rễ 2.3 Quá trình vận chuyển nước 2.4 Q trình nước 2.5.Khái niệm cân nước vấn đề tưới nước hợp lí Thời lượng: tiết, thời gian học nhà tuần II Tổ chức dạy học chuyên đề Mục tiêu chuyên đề 1.1 Kiến thức - Trình bày dạng nước vai trò nước thực vật - Trình bày trình hấp thụ nước rễ: Đặc điểm rễ phù hợp với chức hút nước Quá trình hấp thụ nước rễ xảy theo ba giai đoạn + Từ đất vào lông hút + Từ lông hút vào mạch gỗ rễ + Từ mạch gỗ rễ vào mạch gỗ thân - Nêu chế hấp thụ nước theo gradien nồng độ - Trình bày trình vận chuyển nước - Trình bày q trình nước lá: + Ý nghĩa q trình nước + Con đường nước - Nêu khái niệm cân nước vấn đề tưới nước hợp lí cho trồng 1.2 Kỹ - Rèn kỹ sau: + Kỹ tư duy, kỹ GQCĐ + Kỹ khoa học: Quan sát, làm thí nghiệm + Kỹ tự học, tự nghiên cứu, hợp tác, giao tiếp 1.3 Thái độ - Hăng say học tập, yêu thích mơn học - Học sinh tích cực tun truyền hiểu biết bảo vệ môi trường: trồng gây rừng… 1.4 Định hướng lực hình thành 1.4.1 Năng lực chung a Năng lực tự học: Mục tiêu học tập chủ đề là: - Vai trò nước tế bào với thể thực vật, lấy ví dụ - Cấu tạo quan phù hợp với chức hấp thụ nước, chế hấp thụ - Nêu đường vận chuyển nước - Nêu vai trò nước, đường thoát nước - Ứng dụng vào việc tưới tiêu hợp lí suất trồng * Kế hoạch học tập chủ đề: -Phần kiến thức (học tập lớp): tất nội dung - Phần kiến thức (học tập nhà) thuộc phần dự án xây dựng thành kế hoạch sau: NHÓM STT Người thực Nhiệm vụ Thời gian hoàn thành Ghi Quay phim, chụp ảnh 3 Cả nhóm rễ, lá, tượng ứ ngày giọt, rỉ nhựa Làm số thí nghiệm Tìm tài liệu viết báo cáo Viết báo cáo ngày b Năng lực giải vấn đề - Vai trò thoát nước hấp thụ nước đời sống thực vật - Thu thập thông tin từ sách báo, internet, thư viện, thực địa c Năng lực tư sáng tạo Thiết kế thí nghiệm tìm hiểu hấp thụ nước thoát nước d Năng lực quản lý 1.4.2 Các kĩ khoa học 1.4.2.1 Quan sát: Quan sát kết thí nghiệm, tượng tự nhiên hấp thụ nước thoát nước thực vật 1.4.2.2 Tìm mối liên hệ: Các yếu tố môi trường đến hấp thụ nước nước 1.4.2.3 Thí nghiệm: Thiết kế thí nghiệm, làm thí nghiệm, thu thập, giải thích kết thí nghiệm rút kết luận Chuẩn bị giáo viên học sinh 2.1 Chuẩn bị giáo viên - Thí nghiệm tượng ứ giọt, rỉ nhựa thoát nước 2.2 Chuẩn bị học sinh Các phương tiện để thực dự án gồm máy ảnh, máy tính Bảng mô tả mức độ mục tiêu chủ đề Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Các Vận dụng lực/KN cần cao hướng tới Các dạng nước thực vật vai trò - Kể tên Nước ảnh Giải thích Buổi trưa - Năng lực dạng nước hưởng đến trời nắng gắt quan sát thực phân bố khô hạn, - Năng lực tư vật thực vật tốc độ lớn không bị chết - Nêu tự chậm nhiệt độ - Năng lực vai trò nhiên nước lại cao? làm với thí nghiệm thực vật Quá trình hấp thụ nước rễ - Chỉ - Kể tác - Giải thích quan hấp nhân Thiết ngoại kế - Năng lực thí quan sát thụ nước cảnh ảnh cạn nghiệm - Năng lực tư thực vật đến bị ngập úng hấp thụ nước hưởng - Nêu lông hút, giải lâu ngày - Giải thích - Năng lực chế hấp thích ảnh chết thụ nước lồi có nghiệm hưởng - Chỉ môi trường nhiều làm thể thí sống đường di chuyển nước trình hấp thụ vùng từ tế bào lông nước đất mặn hút vào mạch gỗ rễ Quá trình vận chuyển nước - Nêu - So sách - Nếu - Giải thích - Năng lực so dòng vận dòng mạch ống mạch gỗ sánh chuyển nước gỗ mạch bị tắc, dòng cao hàng - Năng lực tư rây mạch gỗ 100m mà ống nước - Năng lực tiếp chuyển làm thí tục lên từ rễ lên nghiệm khơng, được? sao? Q trình nước - Nêu So sách Giải thích - Giải thích - Năng lực so vai trò q trình thốt nước đường sánh phải nhiều trồng nói - Năng lực tư nước tai nước xanh công họa tất yếu - Năng lực - Kể tên trường, trường đương thoát thực làm học, vật? thí nghiệm nhà máy… nước Khái niệm cân nước thực vật vấn đề tưới tiêu hợp lí -Nêu Giải thích - Cơ sở khoa - Ứng dụng - Năng lực khái niệm học cân tượng hạn biện sinh lí tưới nước pháp xuất sản quan sát nơng - Năng lực tư tiêu nghiêp: Đảm nước hợp lí bảo cho - Năng lực sinh trưởng làm bình thường thí nghiệm Câu hỏi tập theo định hướng phát triển lực Câu 1: Qua đêm ẩm ướt, vào buổi sáng thường có giọt nước xuất đầu tận lúa, ngô…, tượng gọi ứ giọt Giải thích nguyên nhân tượng ứ giọt? Vì tượng lại chủ yếu xảy thân thảo mầm? Câu 2: Trong thực tế, sau trận lũ lụt, nước rút chậm làm cho cạn bị ngập úng lâu bị chết, em giải thích tượng này? Câu 3: Khi ta đứng bóng thấy mát đứng mái che vật liệu xây dựng lại vậy? Câu 4: Trong trồng số loại hoa màu có đánh luống ta thấy người nơng dân thường tháo nước vào rãnh hai luống để làm gì? Câu 5: Một lúa sau cấy tuần có hệ rễ với tổng chiều dài gần 625km tổng diện tích bề mặt xấp xỉ 285m2 Những số liệu nói lên điều gì? Câu Tiến trình tổ chức hoạt động học tập Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Bước 1: Lập kế hoạch (trên lớp): tiết Trao đổi nước GV chiếu phim ảnh HS quan sát xác định thực vật thí nghiệm ứ giọt, chảy chuyên đề trao đổi nước Các tiểu chủ nhựa -Tổ chức cho học sinh phát thức vật - Hoạt động nhóm, chia sẻ đề: triển ý tưởng hình thành các ý tưởng + Sự hấp thụ tiểu chủ đề nước - Thống ý tưởng lựa chủ đề nhỏ: + Sự vận chọn tiểu chủ đề - Cùng giáo viên thống + Các dạng nước chuyển nước thực vật vai trò + Sự + Q trình hấp thụ nước nước rễ + Quá trình vận chuyển nước + Q trình nước + Khái niệm cân nước thực vật vấn - Yêu cầu học sinh nêu đề tưới tiêu hợp lí - Căn vào chủ đề học thực dự án nhiệm vụ cần thực tập gợi ý GV, HS Lập kế hoạch dự án nêu nhiệm vụ để - Giáo viên gợi ý thực câu hỏi nội dung cần - Thảo luận lên kế hoạch thực hiện: thực nhiệm vụ (nhiệm + Nước có vai trò vụ, người thực hiện, thời thể thực vật? gian thực hiện, phương + Quan sát rễ cho pháp, sản phẩm) nhận xét? - Thu thập thông tin + Nêu chế hấp thụ nước - Điều tra, khảo sát vào tế bào lông hút? trạng thực tế (nếu có thể) + Nêu đường để - Thảo luận nhóm để xử lý nước từ đất vào mạch gỗ? thông tin So sách đường đó? - Viết báo cáo + So sách dòng mạch gỗ dòng mạch rây? + Động lực giúp dòng nước ion khống di chuyển từ rễ lên thân gỗ cao hàng chục mét? + Có đường nước từ khơng khí? Trình bày đặc điểm đường này? + Trình bày chế điều chỉnh q trình nước? + Thế cần nước? Tại phải tưới tiêu hợp lí cho trồng? + Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng? Bước 2: Thực kế hoạch dự án xây dựng sản phẩm (1 tuần nhà) - Thu thập Theo dõi hướng dẫn, giúp Thực nhiệm vụ theo thông tin đõ nhóm (xây dựng câu kế hoạch - Điều tra khảo hỏi vấn, câu hỏi sát trường phiếu điều tra, cách thu thập thông tin, kĩ giao - Thảo tiếp…) luận Theo dõi giúp đỡ nhóm - Từng nhóm phân tích kết nhóm để xử lí (xử lí thơng tin, trình bày thu thập trao thông tin lập sản phẩm) đổi cách trình bày sản giàn ý báo cáo phẩm - Xây dựng báo cáo sản phẩm nhóm Bước 3: Báo cáo kết (1 tiết) Báo cáo kết Tổ chức cho nhóm báo - Các nhóm báo cáo kết cáo kết phản hồi Gợi ý nhóm nhận xét, - Trình chiếu Powerpoint bổ sung cho nhóm khác - Trình chiếu video - Các nhóm tham gia phản hồi phần trình bày nhóm khác - Học sinh trả lời câu hỏi dựa vào kết thu thập từ nhóm ghi kiến thức cần đạt vào Nhìn lại q Tổ chức nhóm đánh giá, Các nhóm tự đánh giá, trình thực tun dương phê bình đánh giá lẫn dự án 10 11 ... Trao đổi nước GV chiếu phim ảnh HS quan sát xác định thực vật thí nghiệm ứ giọt, chảy chuyên đề trao đổi nước Các tiểu chủ nhựa -Tổ chức cho học sinh phát thức vật - Hoạt động nhóm, chia sẻ đề: ... sẻ đề: triển ý tưởng hình thành các ý tưởng + Sự hấp thụ tiểu chủ đề nước - Thống ý tưởng lựa chủ đề nhỏ: + Sự vận chọn tiểu chủ đề - Cùng giáo viên thống + Các dạng nước chuyển nước thực vật vai... chế hấp thụ nước theo gradien nồng độ - Trình bày trình vận chuyển nước - Trình bày trình thoát nước lá: + Ý nghĩa trình nước + Con đường nước - Nêu khái niệm cân nước vấn đề tưới nước hợp lí
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề trao đổi nước ở thực vật, Chuyên đề trao đổi nước ở thực vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay