Chuyên đề quần xã sinh vật

13 35 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:47

Chuyên đề quần xã sinh vật: Các bài liên quan: Chương 2: Quần xã sinh vật Sinh học 12Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xãBài 41: Diễn thế sinh thái Cấu trúc logic kiến thức chuyên đềI. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã1. Khái quát về quần xã sinh vật1.1. Khái niệm quần xã sinh vật1.2. Điều kiện hình thành quần xã2. Đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật2.1. Đặc trưng về thành phần loài2.2. Đặc trưng về phân bố không gian3. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã3.1. Quan hệ sinh thái3.2. Hiện tượng khống chế sinh họcII. Diễn thế sinh thái1. Khái niệm 2. Nguyên nhân diễn thế sinh thái3. Các loại diễn thế sinh thái4.Ý nghĩa của nghiên cứu diễn thế sinh thái Chuyên đề: QUẦN SINH VẬT A MÔ TẢ CHUYÊN ĐỀ - Các liên quan: Chương 2: Quần sinh vật- Sinh học 12 Bài 40: Quần sinh vật số đặc trưng quần Bài 41: Diễn sinh thái - Cấu trúc logic kiến thức chuyên đề I Quần sinh vật số đặc trưng quần Khái quát quần sinh vật 1.1 Khái niệm quần sinh vật 1.2 Điều kiện hình thành quần Đặc trưng quần sinh vật 2.1 Đặc trưng thành phần loài 2.2 Đặc trưng phân bố không gian Mối quan hệ loài quần 3.1 Quan hệ sinh thái 3.2 Hiện tượng khống chế sinh học II Diễn sinh thái Khái niệm Nguyên nhân diễn sinh thái Các loại diễn sinh thái 4.Ý nghĩa nghiên cứu diễn sinh thái B Tổ chức dạy học chuyên đề Mục tiêu 1.1 Kiến thức - Định nghĩa khái niệm quần - Phân biệt quần xã, quần thể - Nêu đặc trưng quần : tính đa dạng lồi, phân bố lồi khơng gian - Mơ tả sinh cảnh quan sát địa phương, liệt kê loài, nhận xét số lượng cá thể loài - Xác định lồi ưu thế, lồi đặc trưng, vai trò chúng quần - Trình bày mối quan hệ loài quần (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế – cảm nhiễm, vật ăn thịt - mồi vật chủ – vật kí sinh) - Đánh giá mức độ đa dạng sinh học quần sinh vật địa phương - Xác định mối quan hệ loài quần sinh vật địa phương - Xây dựng mơ hình diễn sinh thái quần địa phương - Trình bày diễn sinh thái (khái niệm, nguyên nhân dạng diễn ý nghĩa diễn sinh thái) - Phân tích vai trò người diễn sinh thái - Phân tích mqh diễn nguyên sinh diễn thứ sinh 1.2 Kĩ - Kĩ sưu tầm tư liệu đề cập mối quan hệ loài ứng dụng mối quan hệ thực tiễn - Kĩ quan sát, mô tả quần sinh vật - Kĩ đưa khái niệm, phân loại quần xã, phân loại diễn sinh thái - Kĩ quan sát phân bố cá thể không gian, thống kê số lượng cá thể, số lượng quần thể - Kĩ nănggiải số tập quần - Kĩ sử dụng phương tiện công nghệ hỗ trợ học tập - Kĩ tự học, kĩ làm việc hợp tác, thu thập xử lí thơng tin Bảng mô tả mức độ CH, BT đánh giá lực học sinh Nội dung I Quần sinh vật số đặc trưng Khái quát quần sinh vật MĐ nhận biết - Nêu khái niệm quần sinh vật MĐ thông hiểu - Phân biệt quần xã, quần thể địa phương MĐ vận MĐ vận dụng cao dụng - Mô tả sinh cảnh quan sát địa phương, liệt kê loài, nhận xét số lượng cá thể loài quần Đặc trưng quần sinh vật - Nêu (kể tên) đặc trưng quần (phân bố khơng gian, thành phần lồi) - Phân biệt độ đa dạng loài độ phong phú - Phân tích mqh lồi ưu lồi đặc trưng - Phân tích ý nghĩa phân bố cá thể khơng gian - Xác định lồi ưu thế, loài đặc trung địa phương - Biết cách tính độ phong phú lồi kích thước quần thể theo phương pháp đánh bắt – thả bắt lại - Phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng loài ưu thế, loài đặc trưng quần sinh vật địa phương - Biêt cách lựa chọn vật nuôi để tận dụng hết nguồn dinh dưỡng mơi trường, ví dụ ao ni cá 3 Mối quan hệ loài quần II Diễn sinh thái - Kể tên mối quan hệ loài quần - Nhắc lại VD SGK minh họa cho mối quan hệ - Chỉ dâú hiệu chất mối quan hệ sinh thái (nhấn mạnh mqh dinh dưỡng bảo tồn vòng tuần hồn vật chất tự nhiên) - Giải thích tượng khống chế sinh học, ý nghĩa khống chế sinh học Khái - Nêu niệm khái niệm diễn sinh thái - Trình bày ví dụ diễn sinh thái - Chỉ mối quan hệ sinh thái tự nhiên - So sánh quan hệ hỗ trợ quan hệ đối kháng - Xác định mối quan hệ loài quần sinh vật địa phương - Đánh giá mối quan hệ trội quần địa phương, liên hệ giải thích tượng cân sinh thái ( Các quán tiểu hổ → nạn chuột hoành hành ) Nguyên nhân diễn sinh thái - Nêu nguyên nhân gây diễn sinh thái Các - Liệt kê loại diễn sinh giai đoạn thái diễn sinh thái 4.Ý nghĩa nghiên cứu diễn sinh thái - Trình bày ý nghĩa nghiên cứu diễn sinh thái - Giải thích tác động nhân tố gây diễn - Phân tích vai trò người diễn sinh thái - Phân biệt loại diễn sinh thái - Giải thích tính quy luật diễn - Giải thích tác động nhân tố gây diễn địa phương - Đánh giá hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lý coi hành động "tự đào huyệt chơn mình" diễn sinh thái - Lấy ví dụ minh họa cho kiểu diễn sinh thái thực tế - Chỉ biện pháp bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên địa phương - Xây dựng mơ hình diễn sinh thái quần địa phương * Các lực hướng tới chuyên đề - Năng lực phát giải vấn đề: Mối quan hệ dinh dưỡng hệ Mối quan hệ cạnh tranh khác lồi - Sự phân hố ổ sinh thái Sự diễn cân quần - Năng lực thu nhận xử lý thông tin: Các phương pháp nghiên cứu môi trường sinh thái học: Ước lượng sinh khối; Mối quan hệ sinh thái loài sinh vật quần - Năng lực nghiên cứu khoa học: Các mối quan hệ sinh thái mang tính tương trợ đấu tranh cá thể khác loài quần - Năng lực tính tốn : Tính sinh khối quần - Năng lực tư duy: Phân tích mối quan hệ sinh thái loài sinh vật quần - Năng lực ngôn ngữ: Thuyết minh diễn sinh thái, tầm quan trọng việc nghiên cứu diễn sinh thái Hệ thống câu hỏi, tậpđánh giá lực Câu hỏi tự luận Khi tham quan vùng biển Nha Trang Khánh Hòa, Nam chụp hình sau: 1.1 Tập hợp sinh vật hình Nam chụp có phải quần sinh vật hay khơng? Vì sao? 1.2 Nêu khác quần thể sinh vật quần sinh vật 1.3 Lấy ví dụ quần sinh vật địa phương em? Quần có đặc trưng nào? Thế loài ưu thế, lồi đặc trưng? Lấy ví dụ lồi ưu thế, loài đặc trưng quần số quần mà em quan sát Nhận xét độ đa dạng quần sinh vật em quan sát Độ đa dạng quần có ý nghĩa lồi người? Em sẽ làm để giữ làm tăng độ đa dạng quần “của em”? Có kiểu phân bố cá thể không gian? Sự phân bố có lợi hay bất lợi quần xã? Gia đình em có biểu ứng dụng phân tầng trồng trọt, nuôi cá? Phân biệt mối quan hệ hỗ trợ đối kháng Phân biệt mối quan hệ hỗ trợ Các mối quan hệ sinh thái có ý nghĩa sinh vật? Mối quan hệ có ý nghĩa với người khơng? Đã có vận dụng mối quan hệ loài thực tế trồng trọt, chăn ni gia đình nào? Hiện tượng khống chế sinh học gì? Ý nghĩa tượng khống chế sinh học gì? Em cho ý tưởng để diệt trừ sâu hại rau cải gia đình em khống chế sinh học 10 Thế diễn sinh thái? Lấy ví dụ diễn sinh thái mơi trường khác 11 Trình bày nguyên nhân diễn sinh thái Nguyên nhân có tác động lâu dài, mạnh mẽ nhất? Con người có tác động đến q trình biến đổi quần xã? tích cực hay tiêu cực? Nêu rõ hậu tác động 12 Có hình thức diễn sinh thái nào? Giữa hình thức diễn có mối quan hệ với nào? 13 Vì nói diễn sinh thái mang tính quy luật? Con người vận dụng tính quy luật trồng rừng nào? Câu hỏi trắc nghiệm Quần a tập hợp sinh vật loài, sống khoảng không gian xác định b tập hợp quần thể khác loài, sống khoảng khơng gian thời gian xác định, gắn bó với thể thống có cấu trúc tương đối ổn định c tập hợp quần thể loài, sống khu vực, vào thời điểm định d tập hợp quần thể khác lồi, sống khoảng khơng gian xác định, vào thời điểm định Loài ưu lồi có vai trò quan trong quần a số lượng cá thể nhiều b sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh c có khả tiêu diệt lồi khác d số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh Các tràm rừng U Minh loài a ưu b đặc trưng c đặc biệt d có số lượng nhiều Các đặc trưng quần a thành phần loài, tỉ lệ nhóm tuổi, mật độ b độ phong phú, phân bố cá thể quần c thành phần loài, sức sinh sản tử vong d thành phần loài, phân bố cá thể quần xã, quan hệ dinh dưỡng nhóm lồi Mức độ phong phú số lượng loài quần thể a độ nhiều b độ đa dạng c độ thường gặp d phổ biến Ý nghĩa phân tầng quần là: a để tăng khả sử dụng nguồn sống, lồi có nhu cầu sống khác b để tiết kiệm diện tích, lồi có nhu cầu nhiệt độ khác c để giảm cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích d để lồi thích nghi với điều kiện sống khác Nguyên nhân dẫn tới phân li ổ sinh thái loài quần a loài ăn loài thức ăn khác b loài kiếm ăn vị trí khác c lồi kiếm ăn vào thời điểm khác ngày d tất khả Trong thuỷ vực, người ta thường ni ghép lồi cá mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, rô phi, cá chép để a thu nhiều sản phẩm có giá trị khác b tận dụng tối đa nguồn thức ăn có ao c thỏa mãn nhu cầu thị hiếu khác người tiêu thụ d tăng tính đa dạng sinh học ao Sự phân bố loài quần thường phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố a diện tích quần c hoạt động người b thay đổi trình tự nhiên d nhu cầu nguồn sống 10 Hiện tượng số lượng cá thể quần thể bị số lượng cá thể quần thể khác kìm hãm tượng a cạnh tranh loài c cạnh tranh loài b khống chế sinh học d đấu tranh sinh tồn 11 Hiện tượng khống chế sinh học xảy quần thể a cá rô phi cá chép c chim sâu sâu đo b ếch đồng chim sẻ d tôm tép 12 Hiện tượng khống chế sinh học a làm cho loài bị tiêu diệt b đảm bảo cân sinh thái quần c làm cho quần chậm phát triển d cân quần 13 Quá trình hình thành ao cá tự nhiên từ hố bom diễn a nguyên sinh b thứ sinh c liên tục d phân huỷ 14 Vì lồi ưu đóng vai trò quan trọng quần xã? a có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh b có sinh khối nhỏ hoạt động mạnh c có số lượng cá thể hoạt động mạnh d có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, có cạnh tranh mạnh 15 Trong mùa sinh sản, tu hú thường đẻ trứng vào tổ chim lồi khác Tú hú chim chủ có mối quan hệ a cạnh tranh (về nơi đẻ) b hợp tác (tạm thời mùa sinh sản) c hội sinh d ức chế - cảm nhiễm 16 Quan hệ hội sinh tượng hai loài sống với và: a lồi có lợi, lồi khơng bị ảnh hưởng b hai lồi có lợi c hai loài gây tượng ức chế phát triển lẫn d hai loài gây ảnh hưởng cho loài khác 17 Quan hệ chim sáo trâu rừng: sáo thường đậu lưng trâu, bắt chấy rận để ăn Đó mối quan hệ a cộng sinh b hợp tác c kí sinh- vật chủ d cạnh tranh 18 Giun sán sống ruột người mối quan hệ a cộng sinh b hợp tác c kí sinh - vật chủ d cạnh tranh 19 Trong quần sinh vật, lồi sống bình thường vơ tình gây hại cho cho lồi khác, mối quan hệ a sinh vật ăn sinh vật khác b hợp tác c kí sinh d ức chế cảm nhiễm Tiến trình tổ chức dạy học chuyên đề Giáo viên chia lớp thành nhóm từ tiết trước với nhiệm vụ chuyển giao: 1- Quan sát quần thể sống khơng gian ( nhóm sinh cảnh Gợi ý sinh cảnh: ao nuôi cá, đầm tôm, ruộng lúa, khu ràng ngập mặn ven biển) tìm hiểu vấn đề: - Các lồi sống sinh cảnh Nhận xét số lượng lồi - Nhận xét số lượng cá thể loài, so sánh số lượng cá thể loài - Sự phân bố loài sinh cảnh - Mối quan hệ lồi sinh cảnh 2- Chọn sinh cảnh “chụp ảnh” ( tìm hiểu) quần thể tồn tại, quần tồn trước đó, quần sẽ xuất sinh cảnh đó, tìm hiểu: - Các quần thể xuất sinh cảnh qua giai đoạn - Vì sinh cảnh lại có tượng quần thể bị thay quần thể khác? Hoạt động 1: Tìm hiểu quần sinh vật số đặc trưng quần Hoạt động giáo viên Khái quát quần 1.1 Khái niệm quần - Yêu cầu hs: + Mơ tả sinh cảnh mà nhóm quan sát theo tập trước + Liệt kê lồi có quần Mơ tả đời sống, vị trí chúng quần hỏi: Quần sinh vật gì? Nêu khác quần thể sinh vật quần sinh vật Lấy ví dụ quần sinh vật 1.2 Điều kiện hình thành quần Hỏi: - Điều kiện hình thành hình thành quần thể gì? - Để hình thành quần cần điều kiện gì? Các đặc trưng quần 2.1 Đặc trưng thành phần loài - Yêu cầu hs: + Nhận xét số lượng loài số lượng cá thể loài quần quan sát  hỏi: Hoạt động học sinh - Mỗi nhóm mơ tả sinh cảnh theo yêu cầu - Rút khái niệm quần - Nêu ví dụ quần sinh vật - Phân biệt quần quần thể - Từ điều kiện hình thành quần thể, hình 40.1 điều quan sát được, nêu điều kiện hình thành quần ( hình thành quần thhể, hình thành mối quan hệ quần thể với nhau, quần thể với môi trường) - Xác định loài ưu loài đặc trưng quần quan sát + Thế loài ưu thế, loài đặc trưng? - Trả lời đặc trưng thành phần lồi Lấy ví dụ lồi ưu thế, loài đặc trưng 10 quần khác + Thế độ đa dạng quần xã? - Mỗi nhóm trả lời nhận xét độ đa Nhận xét độ đa dạng quần quan dạng quần từng nhóm sát Độ đa dạng quần có ý - Có thể nêu biện pháp khác nghĩa loài người? để tăng độ đa dạng quần Em sẽ làm để giữ làm tăng độ đa dạng quần “của em”? 2.2 Đặc trưng phân bố cá thể không gian quần Hỏi: + Hãy mô tả phân phân bố lồi - Mỗi nhóm mơ tả kiểu phân bố quần quần “ em” Có kiểu nhóm Có thể có kiểu phân bố khác phân bố?  Hình thành kiểu phân bố theo + Nêu ví dụ quần xác định chiều thẳng đứng phân bố theo chiều kiểu phân bố quần ngang - Xác định kiểu phân bố quần + Sự phân bố có lợi hay bất lợi khác nhau: rừng mưa nhiệt đới, ao nuôi cá, quần xã? Em thấy gia đình ven biển em có biểu ứng dụng phân - Nêu ý nghĩa phân bố cá thể tầng trồng trọt, nuôi cá? không gian - Chỉ số biểu vận dụng phân tầng thực tế: nuôi cá, trồng Các mối quan hệ giữa loài quần 3.1 Các mối quan hệ sinh thái - Hỏi: + Giữa loài quần quan sát - Kết hợp kết phát sgk: có quan hệ với không? Chúng + Nêu mối quan hệ quần ảnh hưởng đến nào? + Phân biệt mối quan hệ hỗ trợ lấy ví + Kết hợp sgk cho biết có mối dụ quần nhóm quan hệ loài quần xã? + Phân biệt mối quan hệ đối kháng lấy - Yêu cầu: ví dụ quần nhóm + Tìm mối quan hệ quần + Nêu ý nghĩa mối quan hệ nhóm sinh vật, đặc biệt mối quan hệ hỗ trợ + Phân tích mối quan hệ loài + Nhận biết số biểu vận dụng quần mối quan hệ sản xuất từng gia đình + So sánh mối quan hệ hỗ trợ, mối quan hệ đối kháng 11 -Hỏi: Các mối quan hệ có ý nghĩa sinh vật? Đã có vận dụng mối quan hệ loài thực tế trồng trọt, chăn ni gia đình nào? 3.2 Hiện tượng khống chế sinh học - Hỏi: Nếu quần “của em” lồi bị tiêu diệt có ảnh hưởng đến lồi nào? (Ví dụ quần sinh vật đồng ruộng ếch nhái bị săn bắt hết gây - Học sinh nêu nhiều hậu khác loài bị tiêu diệt Từ nêu tượng khống chế sinh học nêu ý nghĩa tượng hiênh tượng gì?) Hiện tượng khống chế - Có thể đưa ý tưởng để vận dụng sinh học gì? Ý nghĩa tượng tượng quần đồng ruộng, sinh khống chế sinh học gì? Em cho cảnh mà em quan tâm ý tưởng để diệt trừ sâu hại rau cải gia đình em khống chế sinh học Hoạt động 2: Tìm hiểu trình diễn sinh thái Hoạt động giáo viên Khái niệm diễn sinh thái - Cho học sinh chơi trò chơi “ chụp hình diễn thế” theo yêu cầu tập trước: tìm quần thể tồn trước sau quần thể Tìm nhóm có cách chụp dễ nhất, ảnh đẹp  Yêu cầu: Kết hợp với hình 41.1, 41.2, Hoạt động học sinh - Học sinh hiểu từ “chụp hình” theo nhiều cách: phương tiện media, dự đốn Tìm nhóm chụp ưu việt chụp phương tiện media chụp quần sinh vật rừng ngập mặn, tồn nêu khái niệm diễn sinh thái Lấy giai đoạn quần khác ví dụ diễn sinh thái quần trình bồi tụ ven biển - Từ nêu khái niệm diễn sinh sinh vật nhóm thái Nguyên nhân gây diễn sinh thái - Hỏi: - Trên quần quan sát được, kết + Vì sinh cảnh lại có hợp với sgk, học sinh trả lời được: quần khác xuất hiện? + Nguyên nhân gây diễn sinh thái + Trình bày nguyên nhân diễn + Tác động tiêu cực tích cực sinh thái Nguyên nhân có tác động người diễn sinh thái (chung) lâu dài, mạnh mẽ nhất? + Các tác động cụ thể người 12 + Con người có tác động sinh cảnh cụ thể, tác đến q trình biến đổi quần xã? động tích cực tiêu cực tích cực hay tiêu cực? Nêu tác động cụ thể quần nhóm Các hình thức diễn sinh thái - Yêu cầu: + Nhận xét chiều hướng diễn sinh - Học sinh đưa nhiều chiều thái quần ( tích cực hay tiêu hướng khác Nhưng kết hợp với cực) sgk, đưa chiều hướng: diễn + Kết hợp sgk, nêu hình thức diễn nguyên sinh, diễn thứ sinh - Hoàn thành phiếu học tập giai - Phát phiếu học tập minh họa bảng 41- đoạn diễn sinh thái sgk Yêu cầu học sinh điền thông tin - Hỏi: - Nêu số khả diễn + Một quần giai đoạn quần xã, quần có từ diễn đó, với điều kiện quần sẽ diễn nguyên sinh  diễn thứ sinh nguyên sinh, với điều kiện quần ngược lại sẽ diễn thứ sinh? Giữa hai hình thức diễn có mối quan hệ với nào? Ý nghĩa việc nghiên cứu diễn sinh thái - Hỏi: + Vì nói diễn sinh thái mang tính - Đọc sgk, kết hợp thực tế quan sát quần quy luật? nhóm quan sát, trả lời câu + Con người vận dụng tính quy luật hỏi trồng rừng nào? - Yêu cầu trả lời lệnh sgk-trg 184 - Trả lời lệnh sgk 13 ... chúng quần xã hỏi: Quần xã sinh vật gì? Nêu khác quần thể sinh vật quần xã sinh vật Lấy ví dụ quần xã sinh vật 1.2 Điều kiện hình thành quần xã Hỏi: - Điều kiện hình thành hình thành quần thể... khái niệm quần xã - Nêu ví dụ quần xã sinh vật - Phân biệt quần xã quần thể - Từ điều kiện hình thành quần thể, hình 40.1 điều quan sát được, nêu điều kiện hình thành quần xã ( hình thành quần thhể,... loài đặc trưng quần xã số quần xã mà em quan sát Nhận xét độ đa dạng quần xã sinh vật em quan sát Độ đa dạng quần xã có ý nghĩa lồi người? Em sẽ làm để giữ làm tăng độ đa dạng quần xã “của em”?
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề quần xã sinh vật, Chuyên đề quần xã sinh vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay