Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32)

13 222 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:30

Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32)Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32)Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32)Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32)Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32)Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32)Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32)Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32)Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32)Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32)Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32)Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32) Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 ( đề 32) I Nhận biết Câu 1: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng A trùng hợp B xà phòng hóa C trùng ngưng D thủy phân C Tơ nitron D Tơ tằm Câu 2: Tơ sau tơ nhân tạo? A Tơ visco B Tơ nilon-6,6 Câu 3: Phương pháp chung để điều chế kim loại Na, Ca, Al công nghiệp A thủy luyện B điện phân nóng chảy C nhiệt luyện D điện phân dung dịch Câu 4: Cơng thức sau cơng thức chất béo? A C15H31COOCH3 B CH3COOCH2C6H5 C (C17H35COO)3C3H5 D (C17H33COO)2C2H4 Câu 5: Chất sau thuộc loại điện li mạnh? A CH3COOH B NaCl C C2H5OH D H2O Câu 6: Trước năm 50 kỷ XX, cơng nghiệp hữu dựa ngun liệu axetilen Ngày nay, nhờ phát triển vượt bậc công nghiệp khai thác chế biến dầu mỏ, etilen trở thành nguyên liệu rẻ tiền tiện lợi so với axetilen Công thức phân tử etilen A CH4 B C2H6 C C2H2 D C2H4 Câu 7: Ở điều kiện thường, kim loại sau không phản ứng với nước? A Ba B Be C Na D K Câu 8: Etanol chất tác động đến thần kinh trung ương Khi hàm lượng etanol máu tăng tượng nơn, tỉnh táo tử vong Tên gọi khác etanol A axit fomic B ancol etylic C phenol D etanal Câu 9: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn dạng muối ngậm nước (CaSO 4, 2H2O) gọi A boxit B đá vôi C thạch cao nung D thạch cao sống Câu 10: Trong ion sau: Ag+, Cu2+, Fe2+, Au3+, ion tính oxi hóa mạnh A Fe2+ B Cu2+ C Ag+ D Au3+ II Thông hiểu Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Hóa Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tơi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa” gửi đến số 0965.82.9559 Câu 11: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al Mg khí oxi dư, thu 3,43 gam hỗn hợp X Toàn X phản ứng vừa đủ với V mL dung dịch HCl 0,5M Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 160 B 480 C 240 D 320 Câu 12: Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở dãy đồng đẳng) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu 34,0 gam muối Công thức phân tử amin A CH5N C2H7N B C2H7N C3H9N C C3H9N C4H11N D C3H7N C4H9N Câu 13: Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo dung dịch NaOH, đun nóng, thu 9,2 gam glixerol 91,8 gam muối Giá trị m A 93 gam B 85 gam C 89 gam D 101 gam Câu 14: Cho dãy chất: Ag, Fe3O4, Na2CO3 Fe(OH)3 Số chất dãy tác dụng với dd H2SO4loãng A B C D Câu 15: Cho chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala Số chất phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam A B C D Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ sacarozơ cần 2,52 lít O2(đktc), thu 1,8 gam nước Giá trị m A 6,20 B 5,25 C 3,60 D 3,15 Câu 17: Amino axit X phân tử nhóm –NH nhóm –COOH Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu dd chứa 37,65 gam muối Công thức X A H2N–[CH3]3–COOH B H2N–[CH2]2–COOH C H2N–[CH2]4–COOH D H2N–CH2–COOH Câu 18: Trong phòng thí nghiệm khí X điều chế thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên Khí tạo từ phản ứng hóa học sau đây? Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Hóa Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa” gửi đến số 0965.82.9559 t� A 2Fe + 6H2SO4 (đặc) �� � Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O B 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O t� C NH4Cl + NaOH �� � NaCl + NH3↑ + H2O D CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O Câu 19: Khử hoàn toàn lượng Fe 3O4 H2 dư, thu chất rắn X m gam H 2O Hòa tan hết X dung dịch HCl dư, thu 1,008 lít khí H2 (đktc) Giá trị m A 0,72 B 1,35 C 1,08 D 0,81 Câu 20: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu dd X Cho dung dịch NaOH dư vào X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng A 0,55 mol B 0,65 mol C 0,35 mol D 0,50 mol Câu 21: Hòa tan hết 0,54 gam Al 70 mL dung dịch HCl 1M thu dung dịch X Cho 75 mL dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m A 0,39 B 0,78 C 1,56 D 1,17 Câu 22: Hòa tan hồn tồn 1,15 gam kim loại X vào nước thu dung dịch Y Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65% Kim loại X A Na B Ca C Ba D K Câu 23: Cho phát biểu sau: (a) Độ dinh dưỡng phân đạm đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ (b) Thành phần supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 CaSO4 (c) Kim cương dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh (d) Amoniac sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm Số phát biểu A B C D Câu 24: Cho phát biểu sau: Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Hóa Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa” gửi đến số 0965.82.9559 (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch glixerol (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng với nước brom (c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu số mol CO2 số mol H2O (d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng với dung dịch NaOH Số phát biểu A B C D Câu 25: Cho chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T) Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch HCl A X, Y, Z B X, Y, Z, T C X, Y, T D Y, Z, T III Vận dụng – Vận dụng cao Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu b mol CO2 c mol H2O (biết b – c = 4a) Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu 39 gam Y (este no) Đun nóng m gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cạn dung dịch sau phản ứng, thu m2 gam chất rắn Giá trị m2 A 57,2 B 53,2 C 42,6 D 52,6 Câu 27: Hỗn hợp E gồm chất X (C 3H10N2O4) chất Y (C3H12N2O3) Chất X muối axit hữu đa chức, chất Y muối axit vô Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ : 3) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 2,54 B 2,40 C 2,26 D 3,46 Câu 28: Hòa tan 1,12 gam Fe 300 ml dd HCl 0,2M, thu dung dịch X khí H Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 9,15 B 7,36 C 10,23 D 8,61 Câu 29: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO 3)2 m gam Al dung dịch chứa 0,61 mol HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa 47,455 gam muối trung hồ 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO N 2O Tỉ khối Z so với H2 16 Giá trị m A 1,080 B 5,400 C 2,160 D 4,185 Câu 30: Nung hỗn hợp X gồm a mol Mg 0,25 mol Cu(NO 3)2, sau thời gian, thu chất rắn Y 0,45 mol hỗn hợp khí Z gồm NO O2 Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 1,3 mol HCl, thu dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối clorua 0,05 mol hỗn Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Hóa Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email tơi là……….Tơi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa” gửi đến số 0965.82.9559 hợp khí T (gồm N2 H2 tỉ khối so với H2 11,4) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 72 B 82 C 74 D 80 Câu 31: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất sau: C 2H5NH2, NH3, C6H5OH(phenol), C6H5NH2(anilin) tính chất ghi bảng sau: Nhận xét sau đúng? A Z C2H5NH2 B Y C6H5OH C X NH3 D T C6H5NH2 Câu 32: X amino axit cơng thức H 2NCnH2nCOOH, Y axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala–X–X Y tác dụng vừa đủ với 450 mL dung dịch NaOH 1M, thu m gam muối Z Đốt cháy hoàn tồn Z cần 25,2 lít khí O (đktc), thu N2, Na2CO3 50,75 gam hỗn hợp gồm CO H2O Khối lượng muối phân tử khối nhỏ Z A 29,10 gam B 14,55 gam C 26,10 gam D 12,30 gam Câu 33: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic no, hai chức (có phần trăm khối lượng cacbon lớn 30%) hai ancol X, Y đồng đẳng (M X < MY) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần vừa đủ 8,96 lít khí O2(đktc), thu 15,4 gam CO2 8,1 gam H2O Đun nóng 0,2 mol E với axit sunfuric đặc, thu m gam hợp chất chức este Biết phần trăm số mol tham gia phản ứng este hóa X Y tương ứng 30% 20% Giá trị lớn m A 6,32 B 6,18 C 4,86 D 2,78 Câu 34: Cho mol chất X (C 9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu mol chất Y, mol chất Z mol H 2O Chất Z tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng, thu chất hữu T Phát biểu sau sai? A Chất Y phản ứng tráng bạc B Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:3 C Chất T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2 D Phân tử chất Z nguyên tử oxi Câu 35: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất trình 75% Lượng CO2 sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) thu 50 gam kết tủa Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Hóa Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa” gửi đến số 0965.82.9559 dung dịch X Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu kết tủa Để lượng kết tủa thu lớn cần tối thiểu 100 mL dung dịch NaOH Giá trị m A 72,0 B 64,8 C 90,0 D 75,6 Câu 36: Nhiệt phân metan lò hồ quang nhiệt độ 1500 oC thu hỗn hợp X gồm metan, axetilen hiđro Tỉ khối X so với H2 Dẫn 1,792 lít X (đktc) vào dung dịch brom dư, khối lượng brom tối đa tham gia phản ứng A 6,4 gam B 3,2 gam C 4,8 gam D 8,0 gam Câu 37: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Hấp thụ hết mol CO2 vào dung dịch chứa mol NaOH (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư (d) Cho hỗn hợp Fe2O3 Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2:1) vào dung dịch HCl dư (e) Cho CuO vào dung dịch HNO3 (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ Số thí nghiệm thu muối A B C D Câu 38: Điện phân dung dịch muối MSO (M kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi Sau thời gian t giây, thu a mol khí anot Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng số mol khí thu hai điện cực 2,5a mol Giả sử hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan nước, Phát biểu sau sai? A Tại thời điểm t giây, ion M2+ chưa bị điện phân hết B Khi thu 1,8a mol khí anot chưa xuất bọt khí catot C Dung dịch sau điện phân pH < D Tại thời điểm 2t giây, bọt khí catot Câu 39: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dd FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch H2SO4 dư (e) Nhiệt phân AgNO3 (g) Đốt cháy FeS2 khơng khí (h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word môn Hóa Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa” gửi đến số 0965.82.9559 A B C D Câu 40: Cho phát biểu sau: (a) Tất peptit phản ứng màu biure (b) Muối phenylamoni clorua không tan nước (c) Ở điều kiện thường, metylamin đimetylamin chất khí (d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly nguyên tử oxi (e) Ở điều kiện thường, amino axit chất lỏng Số phát biểu A B C D Đáp án 1-C 11-D 21-D 31-A 2-A 12-B 22-A 32-D 3-B 13-C 23-A 33-C 4-C 14-A 24-D 34-C 5-B 15-C 25-C 35-D 6-D 16-D 26-D 36-C 7-B 17-B 27-B 37-A 8-B 18-C 28-A 38-B 9-D 19-C 29-A 39-A 10-D 20-B 30-A 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Câu 2: Đáp án A Tơ nhân tạo hay tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime thiên nhiên chế biến thêm phương pháp hóa học (VD: tơ visco, tơ xenlulozơ triaxetat) ||⇒ chọn A (B C tơ tổng hợp, D tơ thiên nhiên) Câu 3: Đáp án B Các kim loại từ Al trở trước dãy điện hóa điều chế phương pháp điện phân nóng chảy Câu 4: Đáp án C ► Chất béo trieste glixerol với axit béo ⇒ chọn C → Axit béo axit đơn chức mạch Cacbon dài, khơng phân nhánh Câu 5: Đáp án B A CH3COOH ⇄ CH3COO– + H+ ⇒ chất điện li yếu B NaCl → Na+ + Cl– ⇒ chất điện li mạnh C C2H5OH chất điện li D H2O ⇄ H+ + OH– ⇒ chất điện li yếu Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Hóa Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa” gửi đến số 0965.82.9559 Câu 6: Đáp án D Câu 7: Đáp án B Câu 8: Đáp án B Câu 9: Đáp án D A Boxit Al2O3.2H2O B Đá vôi CaCO3 C Thạch cao nung CaSO4.H2O D Thạch cao sống CaSO4.2H2O Câu 10: Đáp án D Ta có: Fe2+/Fe > Cu2+/Cu > Ag+/Ag > Au3+/Au ||⇒ tính oxi hóa: Au3+ > Ag+ > Cu2+ > Fe2+ Câu 11: Đáp án D (Dethithpt.com) 2,15(g) KL + ?O2 → 3,43(g) X || Bảo toàn khối lượng: mO = 1,28(g) ⇒ nO = 0,08 mol Lại có: O + 2HCl → 2Cl + H2O ||► V = 0,08 ì ữ 0,5 = 0,32 lớt = 320 ml Câu 12: Đáp án B Đặt CT chung CnH2n+3N || 19,4(g) Amin + ?HCl → 34(g) Muối Bảo toàn khối lượng: mHCl = 14,6(g) ⇒ namin = nHCl = 0,4 mol ||⇒ Mtb = 48,5 ⇒ n = 2,25 ⇒ amin C2H7N C3H9N Câu 13: Đáp án C nglixerol = 0,1 mol ⇒ nNaOH = 0,1 × = 0,3 mol Bảo tồn khối lượng: ||⇒ m = 9,2 + 91,8 – 0,3 × 40 = 89(g) Câu 14: Đáp án A Chỉ Ag khơng tác dụng Câu 15: Đáp án C Các chất phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam phải chứa từ -OH kề ||⇒ chất thỏa mãn fructozơ glucozơ ⇒ chọn C Ps: Val-Gly-Ala tạo dung dịch màu tím ⇒ loại Câu 16: Đáp án D Do hỗn hợp gồm cacbohidrat ⇒ quy Cn(H2O)m ► Phương trình cháy: Cn(H2O)m + nO2 → nCO2 + mH2O ⇒ nC = nO2 = 0,1125 mol || m = mC + mH2O Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Hóa Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa” gửi đến số 0965.82.9559 ||⇒ m = 0,1125 × 12 + 1,8 = 3,15(g) (Dethithpt.com) Câu 17: Đáp án B Đặt CT X H2NRCOOH || 26,7(g) X + ?HCl → 37,65(g) Muối Bảo toàn khối lượng: mHCl = 10,95(g) ⇒ nX = nHCl = 0,3 mol ► MX = 26,7 ÷ 0,3 = 89 ⇒ R = 28 (C2H4) Câu 18: Đáp án C ► Hình vẽ: Khí X thu phương pháp đẩy khơng khí Do bình úp ngược ⇒ khí X nhẹ khơng khí Xét đáp án: A D X CO2 (M = 44) ⇒ nặng khơng khí ⇒ loại B X NH3 (M = 17) ⇒ nhẹ khơng khí ⇒ chọn B C X NO (M = 30) ⇒ nặng khơng khí ⇒ loại Câu 19: Đáp án C nFe = nH2 = 0,045 mol Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe3O4 = 0,015 mol || [O] + H2 → H2O ► nH2O = nO = 0,06 mol ⇒ m = 1,08(g) Câu 20: Đáp án B (Dethithpt.com) Quy trình về: Glu + HCl + NaOH vừa đủ ||⇒ nNaOH phản ứng = 2nGlu + nHCl = 0,65 mol Câu 21: Đáp án D nAl = 0,02 mol; nCl– = 0,07 mol; nNa+ = 0,075 mol Ghép NaCl ⇒ dư (0,075 – 0,07 = 0,005) mol Na+ ⇒ ghép với AlO2– tạo NaAlO2 ||⇒ ghép 0,005 mol NaAlO2 dư (0,02 – 0,005 = 0,015) mol nguyên tố Al ► Dùng nguyên tố ghép vào ↓ ⇒ nAl(OH)3 = 0,015 mol ⇒ m = 1,17(g) Câu 22: Đáp án A H+ + OH– → H2O || Trung hòa ⇒ nOH– = nH+ = 0,05 mol Gọi hóa trị X n ⇒ nX = 0,05 ÷ n ⇒ MX = 1,15 ÷ (0,05 ÷ n) ||⇒ MX = 23n ⇒ n = MX = 23 ⇒ X Natri Câu 23: Đáp án A Chỉ (b) sai thành phần supephotphat kép Ca(H2PO4)2 Câu 24: Đáp án D (1) Đúng vì: 2C3H8O3 + Cu(OH)2 → (C3H7O3)2Cu + 2H2O (2) Đúng C2H4 etilen (CH2=CH2) ⇒ xảy phản ứng: Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Hóa Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email tơi là……….Tơi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa” gửi đến số 0965.82.9559 CH2=CH2 + Br2 → BrCH2CH2Br t� (3) Đúng CH3COOCH3 ≡ C3H6O2 �� � 3CO2 + 3H2O ⇒ nCO2 = nH2O (4) Đúng H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O Câu 25: Đáp án C Chỉ (Z) khơng thỏa khơng tác dụng với NaOH Câu 26: Đáp án D (Dethithpt.com) ► Đối với HCHC chứa C, H O thì: nCO2 – nH2O = (k – 1).nHCHC (với k độ bất bão hòa HCHC) ► Áp dụng: b – c = 4a ⇒ k = = 3πC=O + 2πC=C ⇒ nX = nH2 ÷ = 0,15 mol || Bảo toàn khối lượng: m1 = 39 – 0,3 ì = 38,4(g) Li cú: nNaOH ữ nX > ⇒ NaOH dư ⇒ nglixerol = nX = 0,15 mol Bảo toàn khối lượng: ||⇒ m2 = 38,4 + 0,7 × 40 – 0,15 × 92 = 52,6(g) Câu 27: Đáp án B TH1: X CH2(COONH4)2 Y (CH3NH3)2CO3 ● nNH3 = 0,01 mol nCH3NH2 = 0,03 mol ⇒ nX = 0,005 mol nY = 0,015 mol ⇒ mE = 0,005 × 138 + 0,015 × 124 = 2,55 gam < 2,62 gam ⇒ loại ● nNH3 = 0,03 mol nCH3NH2 = 0,01 mol ⇒ nX = 0,015 mol nY = 0,005 mol ⇒ mE = 0,015 × 138 + 0,005 × 124 = 2,69 gam > 2,62 gam TH2: X NH4OOC–COOCH3NH3 Y (CH3NH3)2CO3 ● nNH3 = 0,01 mol nCH3NH2 = 0,03 mol ⇒ nX = 0,01 mol nY = 0,01 mol ⇒ mE = 0,01 × 138 + 0,01 × 124 = 2,62 gam ⇒ nhận ⇒ muối gồm 0,01 mol (COONa)2 0,01 mol Na2CO3 ⇒ m = 0,01 × 134 + 0,01 × 106 = 2,4 gam ⇒ chọn B ● nNH3 = 0,03 mol nCH3NH2 = 0,01 mol → vơ lí Câu 28: Đáp án A nFe = 0,02 mol; nH+ = 0,06 mol ||⇒ X chứa 0,02 mol FeCl2 0,02 mol HCl ● AgNO3 dư ⇒ Fe2+ → Fe3+ + e || 4H+ + NO3– + 3e → NO + 2HO; Ag+ + e → Ag Bảo toàn electron: nFe2+ = 3/4nH+ + nAg ⇒ nAg = 0,005 mol ► Rắn gồm 0,06 mol AgCl 0,005 mol Ag ⇒ m = 9,15(g) Câu 29: Đáp án A (Dethithpt.com) nFe = 0,1 mol; nFe(NO3)2 = 0,15 mol Đặt nNO = x; nN2O = y Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Hóa Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email tơi là……….Tơi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa” gửi đến số 0965.82.9559 nZ = x + y = 0,105 mol; mZ = 30x + 44y = 0,105 × 16 × ||⇒ giải hệ có: x = 0,09 mol; y = 0,015 mol || Do Y chứa muối ⇒ H+ hết ● ∑nH+ = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4+ ⇒ nNH4+ = 0,01 mol Bảo toàn nguyên tố Hidro: nH2O = (0,61 0,01 ì 4) ữ = 0,285 mol ► Bảo toàn khối lượng: m = 1,08(g) Câu 30: Đáp án A Đặt nN2 = x; nH2 = y ⇒ nT = x + y = 0,05 mol mT = 28x + 2y = 0,05 × 11,4 × ||⇒ giải hệ có: x = 0,04 mol; y = 0,01 mol ● Bảo toàn nguyên tố Oxi: nH2O = nO/Y = 0,25 × – 0,45 × = 0,6 mol Bảo toàn nguyên tố Hidro: nNH4+ = (1,3 – 0,6 × – 0,01 × 2) ÷ = 0,02 mol Bảo tồn điện tích: nMg2+ = (1,3 0,02 0,25 ì 2) ữ = 0,39 mol ► m = 0,39 × 24 + 0,25 × 64 + 0,02 × 18 + 1,3 × 35,5 = 71,87(g) Câu 31: Đáp án A X C6H5NH2, Y NH3, Z C2H5NH2, T C6H5OH Câu 32: Đáp án D Quy E Ala–Gly–Gly, HCOOH CH2 với số mol x, y z ⇒ nNaOH = 3x + y = 0,45 mol ● Muối gồm C2H4NO2Na: 2x mol; C3H6NO2Na: x mol; HCOONa: y mol CH2: z mol ||⇒ nO2 = 2,25 × 2x + 3,75x + 0,5y + 1,5z = 1,125 mol Bảo toàn nguyên tố Na, C H: nNa2CO3 = 1,5x + 0,5y; nCO2 = 5,5x + 0,5y + z; nH2O = 7x + 0,5y + z (Dethithpt.com) ⇒ mCO2 + mH2O = 44(5,5x + 0,5y + z) + 18(7x + 0,5y + z) = 50,75 gam ||► Giải hệ có: x = 0,1 mol; y = 0,15 mol; z = 0,15 mol ⇒ ghép vừa đủ CH2 cho HCOOH ⇒ peptit Gly2Ala Y CH3COOH ⇒ muối PTK nhỏ CH3COONa ||⇒ mCH3COONa = 0,15 × 82 = 12,3 gam Câu 33: Đáp án C Axit no, chức dạng CnH2n–2O4 ⇒ %C = 12n > 30% 14n  62 ||⇒ n > Lại có, nH2O = 0,45 mol > nCO2 = 0,35 mol ⇒ X, Y no, mạch hở ● Đặt naxit = x; ∑nX,Y = y ⇒ nE = x + y = 0,2 mol; nCO2 – nH2O = x – y = – 0,1 mol Giải hệ có: x = 0,05 mol; y = 0,15 mol Bảo toàn nguyên tố Oxi: nO/E = 0,35 mol ⇒ số OX,Y = (0,35 0,05 ì 4) ữ 0,15 = X, Y ancol no, đơn chức, mạch hở ● Đặt số C trung bình X, Y m (m > 1) ⇒ nCO2 = 0,05n + 0,15m = 0,35 mol ⇒ n = m = 4/3 ⇒ X CH3OH, Y C2H5OH Đặt nX = a; nY = b Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Hóa Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email tơi là……….Tơi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa” gửi đến số 0965.82.9559 ⇒ a + b = 0,15 mol; a + 2b = 0,15 × 4/3 ||⇒ giải hệ có: a = 0,1 mol; b = 0,05 mol ► Dễ thấy khối lượng lớn ancol phản ứng tạo este chức ||⇒ 0,03 mol CH2(COOH)(COOCH3) 0,01 mol CH2(COOH)(COOC2H5) m = 0,03 × 118 + 0,01 × 132 = 4,86(g) ⇒ chọn C Chú ý: hợp chất chứa chức este khơng thiết phải chức! Câu 34: Đáp án C k = = vòng benzen + 2πC=O ⇒ X khơng chứa πC=C ngồi vòng benzen Dễ thấy X HCOOC6H4CH2OOCH ⇒ Y HCOONa, Z NaOC6H4CH2OH ||⇒ T HOC6H4CH2OH ⇒ C sai T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ : Câu 35: Đáp án D Do NaOH + X → kết tủa ⇒ X chứa muối Ca(HCO3)2 TH: � �NaOH  Ca  HCO  � NaHCO  CaCO �H 2O � 2NaOH  Ca  HCO3  � Na 2CO  CaCO �2H 2O � ► Cần "tối thiểu" NaOH nên ta lấy TH1 ⇒ nCa(HCO3)2 = nNaOH = 0,1 mol nCaCO3 = 0,5 mol || Bảo toàn nguyên tố Cacbon: nCO2 = 0,7 mol ● Lại có: Tinh bột → Glucozơ → 2C2H5OH + 2CO2 || m = 0,7 ữ ữ 0,75 ì 162 = 75,6(g) Câu 36: Đáp án C Bảo toàn khối lượng: mCH4 ban đầu = mX = 0,08 × × = 0,8(g) ⇒ nCH4 ban đầu = 0,8 ÷ 16 = 0,05 mol || Lại có: nπ sinh = ∆n ||⇒ nBr2 phản ứng tối đa = nπ sinh = 0,03 mol ⇒ mBr2 = 4,8(g) Câu 37: Đáp án A (Dethithpt.com) (a) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O (b) T = n NaOH = 1,5 ⇒ sinh muối Na2CO3 NaHCO3 n CO2 (c) 2KMnO4 + 16HClđặc → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O (d) Fe2O3 + Cu → 2FeO + CuO ⇒ dư Fe2O3 ⇒ Quy về: FeO, Fe2O3 CuO ||⇒ tan tạo FeCl2, CuCl2 FeCl3 (e) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (f) 2KHS + 2NaOH → K2S + Na2S + 2H2O ⇒ (d) (e) không thỏa Câu 38: Đáp án B Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Hóa Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa” gửi đến số 0965.82.9559 Tại anot H2O bị điện phân dù t(s) hay 2t(s) ► Xét t(s): 2H2O → 4H+ + O2 + 4e ||⇒ nO2 = a mol ⇒ ne = 4a mol ► Xét 2t(s): ne = 8a mol; nO2 = 2a mol < 2,5a mol ⇒ H2 (⇒ D đúng) ⇒ nH2 = 0,5a mol Xét trình điện phân cực: – Catot: M2+ + 2e → M || 2H2O + 2e → 2OH– + H2 – Anot: 2H2O → 4H+ + O2 + 4e Bảo toàn electron: nM2+ = (8a – 0,5a × 2) ÷ = 3,5a mol (⇒ A đúng) ● Do H+ sinh trước OH– ⇒ H+ dư ⇒ C Câu 39: Đáp án A (a) Mg + Fe2(SO4)3 dư → MgSO4 + 2FeSO4 (b) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 t� (c) CuO + H2 �� � Cu + H2O (d) 2Na + H2SO4 dư → Na2SO4 + H2↑ t� (e) 2AgNO3 �� � 2Ag↓ + 2NO2↑ + O2↑ t� (g) 4FeS2 + 11O2 �� � 2Fe2O3 + 8SO2↑ dpdd � Cu↓ + H2SO4 + O2↑ (h) CuSO4 + H2O ���� dien.cuc.tro ⇒ (c), (e) (h) thỏa (Dethithpt.com) Câu 40: Đáp án D (a) Sai đipeptit khơng phản ứng màu biure (b) Sai C6H5NH3+–Cl chứa liên kết ion ⇒ tan tốt H2O (c) Đúng (d) Đúng (e) Sai amino axit chất rắn điều kiện thường ⇒ (c) (d) Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Hóa Học lời giải chi tiết hay soạn tin “Email tơi là……….Tơi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa” gửi đến số 0965.82.9559 ... Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Hóa Học có lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa gửi đến số 0965.82.9559 hợp khí T (gồm N2 H2 có tỉ khối... Na2S + 2H2O ⇒ (d) (e) không thỏa Câu 38: Đáp án B Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018 file word mơn Hóa Học có lời giải chi tiết hay soạn tin “Email là……….Tôi muốn đặt đề 2018 mơn Hóa gửi đến... khơng có phản ứng màu biure (b) Sai C6H5NH3+–Cl chứa liên kết ion ⇒ tan tốt H2O (c) Đúng (d) Đúng (e) Sai amino axit chất rắn điều kiện thường ⇒ có (c) (d) Đặt mua 300 đề thi thử THPTQG năm 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32), Đề thi thử Hóa chọn lọc chuẩn cấu trúc 2018 có giải ( đề 32)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay