CÁC CHUYÊN đề ôn THI vào lớp 6 môn TOÁN

79 97 1
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:29

CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁNCHUYÊN ĐỀ 1:số và chữ sối. kiến thức cần ghi nhớ1. dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9.2. có 10 số có 1 chữ số: (từ số 0 đến số 9)có 90 số có 2 chữ số: (từ số 10 đến số 99)có 900 số có 3 chữ số: (từ số 100 đến 999) …3. số tự nhiên nhỏ nhất là số 0. không có số tự nhiên lớn nhất.4. hai số tự nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau 1 đơn vị.5. các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. hai số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.6. các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. hai số lẻ liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.ii. bài tậpbài 1: cho 4 chữ số 2, 3, 4, 6.a) có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên? đó là những số nào?b) có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên? hãy viết tất cả các số đó?bài giảia)lập bảng sau ta được:hàng trămhàng chụchàng đơn vịviết được số234234236236243243246246263263264264nhận xét: mỗi chữ số từ 4 chữ số trên ở vị trí hàng trăm ta lập được 6 số có 3 chữ số khác nhau. vởy có tất cả các số có 3 chữ số khác nhau là: 6 x 4 = 24 (số).b)tương tự phần (a) ta lập được: 4 x 6 = 24 ( số)các số đó là: 2346; 2364; 2436 ; 2463; 2643; 2634; 3246; 3264; 3426; 3462; 3624; 3642; 4236; 4263; 4326; 4362; 4623; 4632; 6243;6234; 6432; 6423.bài 2: cho 4 chữ số 0, 3, 6, 9. a) có bao nhiêu số có 3 chữ số được viết từ 4 chữ số trên?b) tìm số lớn nhất và số bé nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên?bài 3: a) hãy viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 3?b) hãy viết tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 4?bài 4: cho 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4.a) có thể viết được bao nhiêu số có 4 chữ số từ 5 chữ số đã cho? trong các số viết được có bao nhiêu số chẵn?b) tìm số chẵn lớn nhất, số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 5 chữ số đó?bài 5: có bao nhiêu số có 4 chữ số mà trong đó không có 2 chữ số nào giống nhau ở mỗi số?bài 6: cho 3 chữ số 1, 2, 3. hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho, rồi tính tổng các số vừa viết được.bài 7: cho các chữ số 5, 7, 8. a) hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho.b) tính nhanh tổng các số vừa viết được.bài 8: cho số 1960. số này sẽ thay đổi như thế nào? hãy giải thích?a) xoá bỏ chữ số 0. b) viết thêm chữ số 1 vào sau số đó.c) đổi chỗ hai chữ số 9 và 6 cho nhau.bài 9: cho số thập phân 0,0290. số ấy thay đổi như thế nào nếu:a) ta bỏ dấu phẩy đi? b) ta đổi hai chữ số 2 và 9 cho nhau?c) ta bỏ chữ số 0 ở cuối cùng đi?d) ta chữ số 0 ở ngay sau dấu phẩy đi?bài 10: cho ba chữ số: a, b, c khác chữ số 0 và a lớn hơn b, b lớn hơn c.a) với ba chữ số đó, có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số? (trong các số, không có chữ số nào lặp lại hai lần) b) tính nhanh tổng của các số vừa viết được, nếu tổng của ba chữ số a, b, c là 18.c) nếu tổng của các số có ba chữ số vừa lập được ở trên là 3330, hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đó là 594 thì ba chữ số a, b, c là bao nhiêu?bài 11: hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà ở mỗi số:a) không có chữ số 5?b) không có chữ số 7bài 12: hỏi có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi số có:a) 1 chữ số 5b) 2 chữ số 5. CÁC CHUN ĐỀ ƠN THI VÀO LỚP MƠN TỐN CHUYÊN ĐỀ 1:số chữ số i kiến thức cần ghi nhớ dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ,9 có 10 số có chữ số: (từ số đến số 9) có 90 số có chữ số: (từ số 10 đến số 99) có 900 số có chữ số: (từ số 100 đến 999) … số tự nhiên nhỏ số khơng có số tự nhiên lớn hai số tự nhiên liên tiếp (kém) đơn vị số có chữ số tận 0, 2, 4, 6, gọi số chẵn hai số chẵn liên tiếp (kém) đơn vị số có chữ số tận 1, 3, 5, 7, gọi số lẻ hai số lẻ liên tiếp (kém) đơn vị ii tập 1: cho chữ số 2, 3, 4, a) có số có chữ số khác viết từ chữ số trên? số nào? b) có số có chữ số khác viết từ chữ số trên? viết tất số đó? giải a) lập bảng sau ta được: hàng hàng chục hàng đơn vị viết số trăm 234 236 243 246 263 264 nhận xét: chữ số từ chữ số vị trí hàng trăm ta lập số có chữ số khác vởy có tất số có chữ số khác là: x = 24 (số) b) tương tự phần (a) ta lập được: x = 24 ( số) số là: 2346; 2364; 2436 ; 2463; 2643; 2634; 3246; 3264; 3426; 3462; 3624; 3642; 4236; 4263; 4326; 4362; 4623; 4632; 6243;6234; 6432; 6423 2: cho chữ số 0, 3, 6, a) có số có chữ số viết từ chữ số trên? b) tìm số lớn số bé có chữ số khác viết từ chữ số trên? 3: a) viết tất số tự nhiên có chữ số mà tổng chữ số 3? b) viết tất số tự nhiên có chữ số mà tổng chữ số 4? 4: cho chữ số 0, 1, 2, 3, a) viết số có chữ số từ chữ số cho? số viết có số chẵn? b) tìm số chẵn lớn nhất, số lẻ nhỏ có chữ số khác viết từ chữ số đó? 5: có số có chữ số mà khơng có chữ số giống số? 6: cho chữ số 1, 2, viết tất số có chữ số khác từ chữ số cho, tính tổng số vừa viết 7: cho chữ số 5, 7, a) viết tất số có chữ số khác từ chữ số cho b) tính nhanh tổng số vừa viết 8: cho số 1960 số thay đổi nào? giải thích? a) xố bỏ chữ số b) viết thêm chữ số vào sau số c) đổi chỗ hai chữ số cho 9: cho số thập phân 0,0290 số thay đổi nếu: a) ta bỏ dấu phẩy đi? b) ta đổi hai chữ số cho nhau? c) ta bỏ chữ số cuối đi? d) ta chữ số sau dấu phẩy đi? 10: cho ba chữ số: a, b, c khác chữ số a lớn b, b lớn c a) với ba chữ số đó, lập số có ba chữ số? (trong số, khơng có chữ số lặp lại hai lần) b) tính nhanh tổng số vừa viết được, tổng ba chữ số a, b, c 18 c) tổng số có ba chữ số vừa lập 3330, hiệu số lớn số bé số 594 ba chữ số a, b, c bao nhiêu? 11: hỏi có số tự nhiên có chữ số mà số: a) khơng có chữ số 5? b) khơng có chữ số 12: hỏi có số có chữ số mà số có: a) chữ số b) chữ số CHUYÊN ĐỀ 2: Bốn phép tính với số tự nhiên, phân số số thập phân a phép cộng kiến thức cần ghi nhớ a + b = b + a (a + b) + c = a + (b + c) + a = a + = a (a - n) + (b + n) = a + b (a - n) + (b - n) = a + b - n x (a + n) + (b + n) = (a + b) + n x số hạng gấp lên n lần, đồng thời số hạng lại giữ ngun tổng tăng lên số (n - 1) lần số hạng gấp lên số hạng bị giảm n lần, đồng thời số hạng lại giữ ngun tổng bị giảm số (1 - ) số hạng bị giảm n tổng có số lượng số hạng lẻ lẻ tổng số lẻ 10 tổng có số lượng số hạng lẻ chẵn tổng số chẵn 11 tổng số chẵn số chẵn 12 tổng số lẻ số chẵn số lẻ 13 tổng hai số tự nhiên liên tiếp số lẻ tập 1: tính nhanh: a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440 b) 10556 + 8074 + 9444 + 926 + 1000 c) 576 + 789 + 467 + 111 7 19 9     13 13 5 10          c, 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2: tính nhanh: a)  20 300 4000    10 100 1000 10000 17 18 19 20 d)          21 21 21 21 21 21 21 21 21 b) 3: tính nhanh: a) 21,251+ 6,058 + 0,749 + 1,042 c) 1,83 + 0,38 + 0,1+ 4,62 + 2,17+ 4,9 b)1,53 + 5,309 + 12,47 + 5,691 d) 2,9 + 1,71 + 0,29 + 2,1 + 1,3 4: tìm hai số có tổng 1149, biết giữ nguyên số lớn gấp số bé lên lần ta tổng 2061 5: cộng số có chữ số với 25, sơ xuất, học sinh đặt tính sau: em so sánh tổng tổng sai phép tính 6: cộng số tự nhiên với 107, học sinh chép nhầm số hạng thứ hai thành 1007 nên kết 1996 tìm tổng hai số 7: hai số có tổng 6479, giữ nguyên số thứ nhất, gấp số thứ hai lên lần tổng 65789 tìm hai số hạng ban đầu 8: tìm hai số có tổng 140, biết gấp số hạng thứ lên lần gấp số hạng thứ hai lên lần tổng 508 9: tìm hai số tự nhiên có tổng 254 viết thêm chữ số vào bên phải số thứ giữ nguyên số thứ hai tổng 362 10: tìm hai số có tổng 586 viết thêm chữ số vào bên phải số thứ hai giữ nguyên số thứ tổng 716 11: tổng hai số thập phân 16,26 ta tăng số thứ lên lần số thứ hai lên lần hai số có tổng 43,2 tìm hai số 12: tổng hai số 10,47 số hạng thứ gấp lên lần, số hạng thứ hai gấp lên lần tổng 44,59 tìm hai số ban đầu 13: cộng số thập phân với số tự nhiên, bạn quên dấu phẩy số thập phân đặt tính cộng hai số tự nhiên với nên tổng 807 em tìm số tự nhiên số thập đó? biết tổng chúng 241,71 14: cộng hai số thập phân người ta viết nhầm dấu phẩy số hạng thứ hai sang bên phải chữ số tổng tìm 49,1 tổng chúng phải 27,95 tìm hai số hạng 15 : cho số có hai chữ số viết số theo thứ tự ngược lại ta số bé số phải tìm biết tổng số với số 143, tìm số cho b phép trừ i kiến thức cần ghi nhớ a - (b + c) = (a - c) - b = (a - c) - b số bị trừ số trừ tăng (hoặc giảm) n đơn vị hiệu chúng không đổi số bị trừ gấp lên n lần giữ nguyên số trừ hiệu tăng thêm số (n -1) lần số bị trừ (n > 1) số bị trừ giữ nguyên, số trừ gấp lên n lần hiệu bị giảm (n - 1) lần số trừ (n > 1) số bị trừ tăng thêm n đơn vị, số trừ giữ nguyên hiệu tăng lên n đơn vị số bị trừ tăng lên n đơn vị, số bị trừ giữ nguyên hiệu giảm n đơn vị ii tập 1: tính nhanh: a) 32 - 13 - 17 c) 1732 - 513 - 732 b) 45 - 12 - - 23 d) 2834 - 150 - 834 2: tính nhanh: 34 19   31 28 18 55 b)   13 46 a) 31 13 11    27    d)         25   25  c) 3: tính nhanh: a) 21,567 - 9,248 - 7,752 c) 8,275 - 1,56 - 3,215 b) 56,04 - 31,85 - 10,15 d) 18,72 - 9,6 - 3,72 - 0,4 4: tính nhanh: a) 46,55 + 20,33 + 25,67 b) 20 - 0,5 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 5: tìm hai số có hiệu 23, biết giữ nguyên số trừ gấp số bị trừ lên lần hiệu 353 6: tìm hai số có hiệu 383, biết giữ nguyên số bị trừ gấp số trừ lên lần hiệu 158 7: hiệu hai số tự nhiên 4441, viết thêm chữ số vào bên phải số trừ giữ nguyên số bị trừ hiệu 3298 8: hiệu hai số tự nhiên 134 viết thêm chữ số vào bên phải số bị trừ giữ nguyên số trừ hiệu 2297 tìm chữ số viết thêm hai số 9: hiệu hai số 3,58 gấp số trừ lên lần số lớn số bị trừ 7,2 tìm hai số 10: hiệu hai số 1,4 tăng số lên lần giữ ngun số hai số có hiệu 145,4 tìm hai số 11: thầy giáo bảo an lấy số tự nhiên trừ số thập phân có chữ số phần thập phân an biến phép trừ thành phép trừ hai số tự nhiên nên hiệu 433 biết hiệu 671,5 tìm số bị trừ số trừ ban đầu 12: hiệu hai số 3,8 gấp số trừ lên hai lần số số bị trừ 4,9 tìm hai số cho 13: phép trừ, giảm số bị trừ 14 đơn vị giữ ngun số trừ hiệu 127, giữ nguyên số bị trừ gấp số trừ lên lần hiệu 51 tìm số bị trừ số trừ 14: hiệu số 45,16 dịch chuyển dấu phảy số bị trừ sang bên trái hàng lấy số trừ số trừ ta 1,591 tìm số ban đầu 15: hai số thập phân có hiệu 9,12 rời dấu phảy số bé sang phải hàng cộng với số lớn ta 61,04 tìm số 16: hai số có hiệu 5,37 rời dấu phẩy số lớn sang trái hàng cộng với số bé ta 11,955 tìm số 17: thực phép trừ số có chữ số với số có chữ số, bạn đặt số trừ cột hàng trăm số bị trừ nên tìm hiệu 486 tìm hai số đó, biết hiệu 783 18: mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 6,8m ta bớt chiều 0,2m chu vi gấp lần chiều rộng tính diện tích mảnh vườn ban đầu bai 19: cho số tự nhiên số thập phân có tổng 265,3 lấy hiệu số đó, bạn lại quên chữ số tận số tự nhiên nên hiệu tìm 9,7 tìm số cho 20: thay chữ a, b, c chữ số thích hợp phép tính sau: (mỗi chữ khác thay chữ số khác nhau) biết a + b = 11 c.phép nhân i kiến thức cần nhớ a x b = b x a a x (b x c) = (a x b) x c a x = x a = a x = x a = a a x (b + c) = a x b + a x c a x (b - c) = a x b - a x c tích thừa số gấp lên n lần đồng thời có thừa số khác bị giảm n lần tích khơng thay đổi tích có thừa số gấp lên n lần, thừa số lại giữ ngun tích gấp lên n lần ngược lại tích có thừa số bị giảm n lần, thừa số lại giữ ngun tích bị giảm n lần (n > 0) tích, thừa số gấp lên n lần, đồng thời thừa số gấp lên m lần tích gấp lên (m x n) lần ngược lại tích thừa số bị giảm m lần, thừa số bị giảm n lần tích bị giảm (m x n) lần (m n khác 0) 10 tích, thừa số tăng thêm a đơn vị, thừa số lại giữ ngun tích tăng thêm a lần tích thừa số lại 11 tích, có thừa số chẵn tích chẵn 12 tích, có thừa số tròn chục thừa số có tận có thừa số chẵn tích có tận 13 tích thừa số lẻ có thừa số có tận tích có tận ii tập 1: tính nhanh: a x x 125 x 25 d 500 x 3,26 x 0,02 b x 178 x e 0,5 x 0,25 x 0,2 x c 2,5 x 16,27 x g 2,7 x 2,5 x 400 2: tính nhanh: 5 x  x 7 c) x  x 9 a) x  x 9 12 2006 3 x  x d) 2005 4 2005 b) 3: tính cách thuận tiện nhất: a) x x x x 4: tính nhanh: a) 32,4 x 6,34 + 3,66 x 32,4 c) 17,2 x 8,55 + 0,45 x 17,2 + 17,2 b) x x x x x x x x 10 c) 0,6 x + 1,2 x 45 + 1,8 d) 2,17 x 3,8 - 3,8 x 1,17 5: tính nhanh: a) (81,6 x 27,3 - 17,3 x 81,6) x (32 x 11 - 3200 x 0,1 - 32) b) (13,75 - 0.48 x 5) x (42,75 : + 2,9) x (1,8 x - 0,9 x 10) c) (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11,9 - 900 x 0,1 - 9) 6: tìm tích số, biết giữ ngun thừa số thứ tăng thừa số thứ lên lần tích 8400 7: tìm số có tích 5292, biết giữ nguyên thừa số thứ tăng thừa số thứ hai thêm đơn vị tích 6048 8: tìm số có tích 1932, biết giữ nguyên thừa số tăng thừa số thêm đơn vị tích 2604 9: phép nhân có thừa số thứ hai 64, thực phép nhân người viết tích riêng thẳng cột với nên kết tìm 870 tìm tích phép nhân? 10: nhân 254 với số có chữ số giống nhau, bạn bình đặt tích riêng thẳng cột phép cộng nên tìm kết so với tích giảm 16002 đơn vị tìm số có chữ số 11: tồn thực phép nhân có thừa số thứ số có chữ số tồn viết lộn ngược thừa số thứ tích tăng lên 432 đơn vị tìm phép tính tồn phải thực 12: nhân số với 4,05 học sinh thực phép nhân sơ xuất đặt tích riêng thẳng cột với nên tích tìm 45,36 tìm phép nhân 13: thực phép nhân 983 với số có chữ số, bạn bình đặt tích riêng thứ hai thẳng cột với tích riêng thứ ba nên kết 70776 em tìm thừa số có ba chữ số chưa biết phép nhân trên, biết chữ số hàng trăm chữ số hàng chục đơn vị 14: nhân 32,4 với số có hai chữ số, bạn minh sơ ý đặt tích riêng thứ hai thẳng cột với tích riêng thứ nên tích tìm 324 tìm tích phép nhân đó, biết thừa số chưa biết có chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục 15: nhân số có ba chữ số với số có hai chữ số, bạn đặt tích riêng thẳng cột nên kết qủa so với tích bị giảm 3429 đơn vị tìm tích đúng, biết tích số lẻ vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 16: học sinh nhân số với 1007 quên viết hai chữ số số 1007 nên kết tìm so với tích bị giảm 3153150 đơn vị tìm số 17: nhân số có ba chữ số với 207 học sinh đặt tính sau: kết 3861 tìm tích phép nhân 18: tìm hai số có tích 30618 biết thừa số thứ 23 giảm thừ số thứ đơn vị tăng thừa số thứ hai lên đơn vị tích tăng lên 20 đơn vị tìm tích hai số 19: hình chữ nhật giảm chiều dài 25% chiều dài chiều rộng phải thay đổi để diện tích hình khơng thay đổi? 20: học sinh nhân 784 với số có ba chữ số tích 25280 a) làm để biết kết sai? b) phép tính sai học sinh viết tích riêng thứ ba thẳngcột với tích riêng thứ hai hỏi số nhân bao nhiêu? biết chữ số hàng trăm số nhân lớn chữ số hàng chục đơn vị 21: tìm số, biết tổng gấp lần hiệu tích chúng 22: tìm số, biết tổng gấp lần hiệu nửa tích chúng 23: tìm hai số biết tích hai số gấp 4,2 lần tổng hai số tổng lại gấp lần hiệu hia số 24: khơng tính tổng, biến đổi tổng sau thành tích có thừa số a) 462 + 273 + 315 + 630 b) 209 + 187 + 726 + 1078 c) 5555 + 6767 + 7878 d) 1997,1997 + 1998,1998 + 1999,1999 25: so sánh a b biết: a a = 73 x 73 b = 72 x 74 b a = 1991 x 1999 b = 1995 x 1995 c a = 198719871987 x 1988198819881988 b = 198819881988 x 1987198719871987 d a = 19,91 x 19,99 b = 19,95 x 19,95 d phép chia i kiến thức cần ghi nhớ a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0) : a = (a > 0) a : c - b : c = ( a - b) : c (c > 0) a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0) phép chia, số bị chia tăng lên (giảm đi) n lần (n > 0) đồng thời số chia giữ nguyên thương tăng lên (giảm đi) n lần phép chia, tăng số chia lên n lần (n > 0) đồng thời số bị chia giữ nguyên thương giảm n lần ngược lại phép chia, số bị chia số chia gấp (giảm) n lần (n > 0) thương khơng thay đổi phép chia có dư, số bị chia số chia gấp (giảm) n lần (n > 0) số dư gấp (giảm ) n lần ii tập 1: tính nhanh: a) 1875 : + 125 : b) 20,48 : 3,2 + 11,52 : 3,2 c) 62,73 : 8,4 + 21,27 : 8,4 d) 43,3 : 2,6 - 19,3 : 2,6 2: tính nhanh: a) (82 - 41 x 2) : 36 x (32 + 17 + 99 - 81 + 1) b) (m : - m x 1) : (m x 2005 + m + 1) c) (30 : 7,5 + 0,5 x - 1,5) x (4,5 - : 2) d) (4,5 x 16 - 1,7) : (4,5 x 15 + 2,8) 3: nam làm phép chia có dư số dư lớn có sau nam gấp số bị chia số chia lên lần phép chia này, số thương 12 số dư 24 tìm phép chia nam thực ban đầu? 4: số a chia cho 12 dư giữ nguyên số chia số a phải thay đổi để thương tăng thêm đơn vị phép chia khơng có dư? 5: số chia cho 18 dư để phép chia khơng dư thương giảm lần phải thay đổi số bị chia nào? 6: chia số bị chia cho lần số chia ta ta chia số bị chia cho lần số thương tìm số bị chia số chia phép chia 7: chia số bị chia cho lần số chia ta 0,6 ta chia số bị chia cho lần số thương 0,6 tìm số bị chia số chia phép chia đầu tiên? 8: phép chia có thương 6, số dư tổng số bị chia, số chia số dư 195 tìm số bị chia số chia? 9: cho số, lấy số lớn chia cho số nhỏ thương số dư lớn có 48 tìm số 10: tìm thương phép chia, biết số bị chia gấp lần số chia 11: tìm thương số biết số lớn gấp lần thương thương lần số nhỏ 12: hiệu số 33 lấy số lớn chia cho số nhỏ thương số dư tìm số e tính giá trị biểu thức i kiến thức cần ghi nhớ biểu thức khơng có dấu ngoặc đơn có phép cộng phép trừ (hoặc có phép nhân phép chia) ta thực phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ví dụ: 542 + 123 - 79 482 x : = 665 - 79 = 964 : = 586 = 241 biểu thức khơng có dấu ngoặc đơn, có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực phép tính nhân, chia trước thực phép tính cộng trừ sau ví dụ: 27 : - x =9-8 =1 biểu thức có dấu ngoặc đơn ta thực phép tính ngoặc đơn trước, phép tính ngồi dấu ngoặc đơn sau ví dụ: 25 x (63 : + 24 x 5) = 25 x (21 + 120) =25 x 141 =3525 ii tập 1: tính: a 70 - 49 : + x b 4375 x 15 + 489 x 72 c (25915 + 3550 : 25) : 71 d 14 x 10 x 32 : (300 + 20) 2: tính: a) (85,05 : 27 + 850,5) x 43 - 150,97 b) 0,51 : 0,17 + 0,57 : 1,9 + 4,8 : 0,16 + 0,72 : 0,9 3: viết dãy số có kết 100: a) với chữ số b) với chữ số 4: cho dãy tính: 128 : x 16 x + 52 : thêm dấu ngoặc đơn vào dãy tính cho: a) kết nhỏ có thể? b) kết lớn ? 5: điền thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức sau: a = 100 - x 20 - 15 + 25 : a) cho a đạt giá trị lớn giá trị lớn bao nhiêu? b) cho a đạt giá trị nhỏ giá trị nhỏ bao nhiêu? 6: tìm giá trị số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị nhỏ , giá trị nhỏ bao nhiêu? a = (a - 30) x (a - 29) x …x (a - 1) 7: tìm giá trị số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị lớn nhất, giá trị lớn bao nhiêu? a = 2006 + 720 : (a - 6) 8: tính giá trị biểu thức m x + n x + p x 2, biết: a) m = 2006, n = 2007, p = 2008 b) m + n + p = 2009 9: tính giá trị biểu thức m, với a = 119 b = 0, biết: m = b: (119 x a + 2005) + (119 : a - b x 2005) 10: tính giá trị biểu thức:  17   23 11    8,7  :     12,98 0,25  12,5  10   25  2 2 1 5 3 x b)      c) 24 17 17 24 1  4  1  11  d) x     : e) 1   1  1   : 5 10  10 5  14  14  a)  11: tính giá trị biểu thức: 1  1 1 1      :    10 15   10 15  6 b) 1 1 1 1 1      :    5  6 2 1  1 1 1  17       :         10 15   10 15  6 20  49  15 c) d) 1 1 1 1        :    5  6 2   a) 10   5 11 11 :  1 1  1 1    :     5  5 g)  1 1 1    :     10   10  34   : 3  21  31  i) 12     2   :  :  15   30    7 e) 11 3  12 5: 36 : 41 h) 14 : 21 41  21  3 :   12     k)  21  2   :  24    13 m)  x 1,4  2,5   : 180  18  18 1  2 15 l)         10 20   1  13 1   :2 4  180  18 10  84 n)   1   p)   35%  0,65%  75%  : 1   4   24  12: tính: 1 a) 1 1 c) e) 1 b) 1 1 1 2  d) 2  1  1   2  13: thực phép tính sau:  1  13  1   :2   84 180  18 10 a)  1 70  528: 2 29   81 19    8 1  1 11  100 100   100 100  50  b)  13   9 : 11 18  16   20   10 14: tìm y: 10 15: với can lít can lít, làm để đong lít nước từ bể? 1 cốc cà phê đen pha thêm sữa cho đầy cốc sau lại uống cốc cà phê sữa pha thêm sữa cho đầy cốc, lại uống tiếp cốc cà phê sữa 16: anh long uống pha thêm sữa cho đầy cốc cuối uống hết cốc cà phê sữa hỏi anh long uống nhiều cà phê hay uống nhiều sữa hơn? 17: trường tiểu học a tham gia hội khoẻ phù đổng, có 11 học sinh đạt giải, có em giành giải, có em giành giải có em giành người giải hỏi trường giành giải? CHUYÊN ĐỀ 9: Hình học i kiến thức cần ghi nhớ quy tắc tính tốn với hình phẳng 1.1 hình chữ nhật p = (a + b) x a=p:2-b=s:b a+b=p:2 b=p:2-a=s:a s=axb đó: s diện tích; p chu vi.; a chiều dài; b la chiều rộng 1.2 hình vng p=ax4 a=p:4 s=axa đó: s diện tích; p chu vi; a cạnh 1.3 hình bình hành p = (a + b) x (a + b) = p : a=p:2-b b=p:2-a s=axh a=s:h h=s:a đó: s diện tích; p chu vi; a cạnh bên; b cạnh đáy; h chiều cao 1.4 hình thoi p=ax4 a=p:4 s=mxn:2 mxn=2xs m=2xs:n n=2xs:m 1.5 hình tam giác s=axh:2 a=sx2:h h=sx2:a đó: s diện tích; a đáy; h chiều cao hình thang s = (a + b) x h : a=sx2:h-b b=sx2:h-a h = s x : (a + b) a+b=sx2:h đó: s diện tích; a đáylớn; b đáy bé; h chiều cao 1.7 hình tròn c = d x 3, 14 = r x x 3,14 d = c : 3,14 r = c : (3,14 x 2) r=d:2 s = r x r x 3, 14 r x r = s : 3,14 quy tắc tính tốn với hình khối 65 2.1 khối hộp chữ nhật p đáy = (a + b) x s đáy = a x b s xq = p đáy x c s = s xq + s đáy x v=axbxc p đáy = s xq : c s đáy = v : c đó: a chiều dài; b chiều rộng; c chiều cao; p chu vi; s diện tích; v thể tích 2.2 khối lập phương p đáy = a x s đáy = a x a s xq = a x a x s = a x a x v=axaxa đó: a cạnh; p chu vi; s diện tích; v thể tích quan hệ tỉ lệ đại lượng hình học 3.1 hình chữ nhật - diện tích hình chữ nhật khơng thay đổi chiều dài tỉ lệ nghịch với chiều rộng - chiều dài hình chữ nhật khơng thay đổi diện tích tỉ lệ thuận với chiều rộng - chiều rộng hình chữ nhật khơng thay đổi diện tích tỉ lệ thuận với chiều dài 3.2 hình vng - chu vi hình vng tỉ lệ với cạnh - cạnh hình vng gấp lên n lần diện tích hình vng gấp lên n x n lần (n > 1) 3.3 hình tam giác - hai hình tam giác có đáy diện tích chúng tỉ lệ thuận với chiều cao tương ứng - hai hình tam giác có chiều cao diện tích tỉ lệ thuận với đáy tương ứng - diện tích tam giác khơng thay đổi đáy chúng tỉ lệ nghịch với chiều cao tương ứng 3.4 hình tròn: chu vi hình tròn tỉ lệ thuận với đường kính bán kính quy tắc cộng trừ diện tích 4.1 tách hình bình hành thành nhiều hình nhỏ diện tích hình ban đầu tổng diện tích hình nhỏ 4.2 hai hình có diện tích mà có phần chung diện tích hai phần lại 4.3 cộng trừ diện tích thứ vào hai diện tích ta hai diện tích ii tập 1: có miếng bìa hình vng, cạnh 24cm bạn hồ cắt miếng bìa dọc theo cạnh hình chữ nhật mà chu vi hình hình tìm độ dài cạnh hai hình chữ nhật cắt 2: ghép hình chữ nhật hình vng có cạnh chiều dài hình chữ nhật ta hình chữ nhật có chu vi 26cm ghép hình chữ nhật với hình vng có cạnh chiều rộng hình chữ nhật ta hình chữ nhật có chu vi 22cm tìm chu vi hình chữ nhật ban đầu 66 3: hình chữ nhật có chu vi gấp 3,6 lần chiều dài hỏi chu vi gấp lần chiều rộng? 4: hình chữ nhật có chu vi tăng lên 1,6 lần chiều dài tăng lên gấp đơi chiều rộng khơng đổi hỏi chiều dài không đổi, chiều rộng tăng lên gấp đơi chu vi gấp lên lần? 5: miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 72cm người ta cắt bỏ hình vng góc a) tìm chu vi miếng bìa lại b) phần chiều dài lại miếng bìa phần lại chiều rộng miếng bìa 12cm độ dài cạnh miếng bìa hình chữ nhật ban đầu xăng - ti - mét? 6: hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng bớt chiều dài 3m, bớt chiều rộng 2m hình chữ nhật có chu vi gấp 10 lần chiều rộng.tính diện tích hình chữ nhật ban đầu 7: ba lần chu vi hình chữ nhật lần chiều dài tăng chiều rộng 8m, giảm chiều dài 8m hình chữ nhật trở thành hình vng tìm độ dài cạnh hình chữ nhật 8: cạnh hình vng abcd đường chéo hình vng mnpq chứng tỏ diện tích mnpq diện tích abcd 9: mảnh vườn hình vng, người ta đào ao hình vng cạnh ao cách cạnh vườn 10m tính cạnh ao cạnh vườn biết phần diện tích thừa 600m2 10: mảnh đất hình vng, người ta xây bể hình vng diện tích phần đất lại 261m2 tính cạnh mảnh đất, biết chu vi mảnh đất gấp lần chu vi bể 11: có tờ giấy hình vng mà số đo cạnh số tự nhiên đem đặt tờ giấy nhỏ nằm trọn tờ giấy lớn diện tích phần lại khơng bị che tờ giấy lớn 63cm2 tính cạnh tờ giấy 12: cho hình vng hình chữ nhật, biết cạnh hình vng chiều rộng hình chữ nhật 7cm chiều dài 4cm, diện tích hình vng diện tích hình chữ nhật 10cm2 tính cạnh hình vng 13: miếng bìa hình vng cạnh 24cm cắt miếng bìa dọc theo cạnh ta hình chữ nhật có tỉ số chu vi tìm diện tích hình chữ nhật 14: đoạn thẳng mn chia hình vng abcd thành hình chữ nhật abmn mncd biết tổng hiệu chu vi hình chữ nhật 1986cm 170cm tính diện tích hình a b chữ nhật m n 15: vườn trường hình dchữ nhật có chu vi gấp c lần chiều rộng tăng chiều rộng thêm 2m giảm chiều dài 2m diện tích vườn trường tăng thêm 144m2 tính diện tích vườn trường trước mở rộng 67 a 16: hình chữ nhật có chu vi 200m tăng cạnh thêm 5m, đồng thời giảm cạnh 5m ta hình chữ nhật biết diện tích hình chữ nhật cũ 175m2 tìm cạnh hình chữ nhật ban đầu d p m b o c n 17: người ta muốn mở rộng mảnh vườn hình chữ nhật để có diện tích tăng lên gấp lần chiều rộng tăng lên gấp đơi nên phải tăng thêm chiều dài, vườn trở thành hình vng tính diện tích mảnh vườn sau mở rộng, biết chu vi mảnh vườn ban đầu 42cm 18: hai hình chữ nhật abcd amnp có phần chung hình vng amod tìm diện tích hình vng amod, biết hai hình chữ nhật abcd amnp có diện tích 120cm2 có chu vi 20cm 19: hình bình hành abcd có cạnh đáy ab = 15cm, chiều cao ah diện tích hình bình hành 20: cho hình thoi abcd biết ac = 24cm độ dài b đường bd độ dài đường chéo ac tính diện tích hình thoi abcd cạnh đáy tính c a 21: hình bình hành có chu vi 420cm, có độ d dài cạnh đáy gấp đôi cạnh gấp lần chiều cao tính diện tích hình bình hành 22: có miếng đất hình bình hành cạnh đáy 32m người ta mở rộng miếng đất cách tăng cạnh đáy thêm 4m miếng đất hình bình hành có diện tích diện tích miếng đất ban đầu 56m hỏi diện tích miếng đất ban đầu bao nhiêu? 23: hình bình hành abcd có cạnh đáy ab = 6cm, bc = 4cm, với m; n; p; q trung điểm m a b cạnh ab; bc; ad; bc hỏi: a) hình có tất hình bình q n o hành? b) tổng chu vi tất hình bình hành d p c bao nhiêu? 24: hình thoi có tổng độ dài đường chéo 45cm, biết đường chéo thứ đường chéo thứ hai hỏi hình thoi có diện tích bao nhiêu? 25: cho hình vng abcd có chu vi 80cm m trung điểm cạnh ab; n trung điểm cạnh bc a) nối b với n, d với n ta hình bình hành mbnd tính diện tích hình bình hành 68 b) nối a với n, đường thẳng an cắt dm i; nối c với m, đoạn thẳng cm cắt đoạn thẳng bn k nêu tên cặp cạnh song song có hình a tứ giác imkn m c) so sánh diện tích tứ giác imkn với tổng diện tích hai hình tam giác aid bck 26: cho hình thoi abcd có diện tích 216cm d b chu vi 60cm đoạn thẳng mn chia hình thoi n thành hình bình hành amnd mbcn (như hình vẽ), biết độ dài cạnh mb độ dài cạnh am c 5cm tính: a) chu vi hình bình hành mbcn b) diện tích hình bình hành amnd 27: người ta cắt hình chữ nhật abcd ghép thành hình bình hành mncd (như hình vẽ) biết hình chữ nhật abcd có chu vi 220cm, chiều dài chiều rộng 30cm biết độ dài cạnh md hình bình hành mncd 50cm tính chiều cao ch hình bình hành 28: hình bình hành abcd có chu vi n b m b m 100cm, giảm độ dài ab a 15cm, tăng độ dài cạnh ab thêm h 5cm ta hình thoi aegh (như hình vẽ) tính độ dài cạnh hình thoi hình bình d c d c hành 29: miếng đất hình tam giác có diện tích 288m , đáy tam giác 32m để diện tích miếng đất tăng thêm 72m a phải tăng cạnh đáy thêm e 15c b m mét? 30: tam giác có diện tích 559cm tăng cạnh đáy thêm 7cm diện tích tam giác tăng thêm xăng - ti mét vuông? biết cạnh đáy d 5cm tam giác 43cm c h g 31: cho tam giác abc có cạnh ab = 50cm kéo dài cạnh bc thêm đoạn cd = 30cm ta có tam giác abd tam giác cân với ab = ad tam giác acd có chiều cao kẻ từ c 18cm tính diện tích tam giác abc, biết chu vi tam giác abd 180cm 32: cho tam giác abc, ac lấy điểm m cho am = mc so sánh diện tích hai tam giác abm mbc 33: cho tam giác abc, ac lấy điểm d cho bd = x dc so sánh diện tích tam giác abd với diện tích tam giác bdc diện tích tam giác abc 34: cho tam giác abc, d điểm cạnh bc, e điểm cạnh ac, ad be cắt i so sánh diện tích hai tam giác iae ibd 35: cho tam giác abc, cạnh ab lấy điểm d cho ad gấp đôi bd cạnh ac lấy điểm e cho ae gấp đôi ec nối b với e, c với d, đoạn be cắt cd g so sánh diện tích tam giác gdb với diện tích tam giác gec 36: cho tam giác abc, cạnh bc lấy điểm d cho bd gấp đôi dc nối a với d, lấy điểm e cạnh ad nối eb ec so sánh diện tích hai tam giác bae cae 37: cho tam giác abc, đường cao ah ah lấy điểm d cho ad gấp đôi dh biết bh = 4cm, bc = 12cm so sánh diện tích tam giác bcd với diện tích tam giác abh 69 38: cho tam giác abc, bc lấy điểm d cho bd = dc ac lấy điểm e cho ae = ec nối de, de lấy điểm m cho dm = me tính diện tích tam giác ame biết diện tích tam giác abc 180cm 39: cho tam giác abc, ab lấy điểm m giữa, bc lấy điểm n giữa, ca lấy điểm i nối m với n, n với i i với m so sánh diện tích tam giác mni với diện tích tam giác abc 40: cho tam giác abc, ab lấy điểm m cho am = lấy điểm n cho cn = ab, ac 1 ac, bc lấy điểm e cho be = bc nối ae cm 3 chúng cắt i nối bn cắt ae p cắt cm d chứng tỏ: sipd = sami + sped + sndc 41: cho tam giác abc, bc lấy điểm m n cho bm = mn = nc từ m kẻ đường song song với ac, từ n kẻ đường song song với ab, chúng cắt e nối ae, be, ce so sánh diện tích cặp tam giác abe với aec bec với abc 42: cho tam giác abc, người ta kéo dài cạnh cb phía b đoạn bm = cb, kéo dài cạnh ba phía a đoạn an = ba, kéo dài cạnh ac phía c đoạn cp = ac nối mn, np, pm so sánh diện tích tam giác mnp với diện tích tam giác abc 43: cho tam giác abc, ab lấy điểm d e cho ad = de = ed ac lấy điểm m n cho am = mn = nc so sánh diện tích tứ giác dmne với diện tích tam giác abc 44: cho tam giác abc, d điểm cạnh bc cạnh ad lấy điểm e cho ae = x ed nối b với e kéo dài cắt ac g chứng tỏ g điểm gĩữa cạnh ac 45: cho tam giác abc, có góc a vng với ab = 3cm, ac = 4cm, bc = 5cm cạnh ab lấy điểm m cho am = 2cm, cạnh ac lấy điểm n cho an = 1cm, cạnh bc lấy điểm e cho be = 2,5cm tìm diện tích tam giác mne 46: cho tam giác abc, m điểm cạnh bc cho bm = x mc n điểm cạnh ac cho cn = x na am cắt bn o tính diện tích tam giác abc, biết diện tích tam giác aob = 20cm2 47: cho tam giác abc có diện tích 360m2 e điểm bc nối ae, ae lấy điểm i nối bi kéo dài cắt ac d tính diện tích tam giác aid 48: cho tam giác abc có diện tích 72cm biết 1 cạnh đáy bc chiều cao ah 12 hạ từ đỉnh a xuống đáy bc a) tính chiều cao ah đáy bc b) từ điểm m cạnh bc vẽ đường song song với ab cắt ac n tính diện tích tam giác mnc 49: cho tam giác abc, ab lấy điểm m cho am = cho an = ab ac lấy điểm n ac nối bn cm, hai đoạn thẳng cắt i a) so sánh diện tích hai tam giác aib aic b) tính diện tích tam giác abc, biết diện tích tam giác aim 45cm2 50: cho tam giác abc, ac lấy điểm n cho an = ac, bc lấy điểm m cho bm = mc kéo dài ab mn cắt p a) tính diện tích tam giác abc, biết diện tích tam giác apn 100cm2 b) so sánh pn nm 70 a 51: cho tam giác abc, ac lấy điểm e cho ce = ca, bc lấy điểm d cho cd = 3 cb ad be cắt o a) so sánh bo oe b) tính diện tích tam giác aoe, biết diện tích tam giác bod 800cm2 d e c b 52: cho hình bên, abc tam giác vng a, cạnh ab = 30cm, cạnh ac = 40cm, cạnh bc = 50cm biết bdec hình thang có chiều cao 6cm a) tính độ dài đường cao tam giác abc b) tính diện tích tam giác ade 53: cho tam giác abc hình thang mncb hình vẽ, biết bc lần mn; bn cắt cm o, diện tích tam giác abc 120cm2 a) m có điểm ab khơng? sao? b) tính diện tích tam giác omn a 54: cho tam giác abc, bc lấy điểm d cho cd = bc nối ad, ad lấy điểm m va n m n cho am = mn = nd nối bm, cm, bn, cn a) tam giác có diện tích b) biết diện tích tam giác bnd 30cm2 b tính diện tích tam giác abc c) kéo dài bn cắt ac p so sánh đoạn thẳng ap cp 55: cho tam giác abc (như hình vẽ), biết bm = mc, cn = o c ac diện tích tam giác bnc 60cm2 a) tính diện tích tam giác bmn, abm, abc, anm, abm b) so sánh bi in; in a n i b m c 56: cho tam giác abc, cạnh ab lấy điểm d e cho ad = de = eb ac lấy điểm g h cho ag = gh = hc nối d với h, e với g dh cắt eg o a) so sánh diện tích hai tam giác deg egh b) biết tứ giác bghe hình thang gọi k trung điểm đoạn thẳng eh nối k với o kéo dài cắt dg i so sánh độ dài đoạn thẳng di ig 57: cho tam giác abc có bc = 9m bc lấy điểm d với bd = 6m nối a với d, ad lấy điểm e nối e với b, e với c a) so sánh hai tam giác aeb dec 71 b) tính chiều cao ek tam giác ebd, biết chiều cao ah tam giác abc 7m e điểm ad 58: hình vẽ bên cho mb = mc, mp a chiều cao tam giác amb, mq chiều cao q tam giác amc mp = 6cm, mq = 3cm p a) so sánh ab ac b) tính diện tích tam giác abc, biết: ab + ac = 21cm b c m 59: a)tính diện tích hình tam giác vng abc, vng a (như hình vẽ), biết: ab + ac = 12,5cm 1 ac = ab a b) bc lấy điểm i cho bi nhỏ bc tìm điểm k ac để nối i với k tứ giác abik có diện tích diện tích tam giác abc c b diện tích tứ giác abik xăng - ti - mét vuông? 60: cho tam giác abc có diện tích 450cm2 lấy m n điểm cạnh bc ab cạnh ac lấy điểm k cho ak = ac đoạn thẳng am nk cắt e a k n e nối be, ce (như hình vẽ) a) so sánh diện tích tam giác abe diện tích c m b tam giác ace b) tính diện tích tam giác aek 61: cho tam giác abc, ac lấy điểm n ab lấy điểm m ac kéo dài lấy điểm d cho cd = cn nối m với n, m với d, md cắt bc e a) chứng tỏ mn song song với bc b) so sánh me với ed 62: cho tam giác abc, ab lấy ad = ab, ac lấy ae = ac nối b với e c với d 3 a) so sánh diện tích hai tam giác adc ebc b) so sánh chiều cao dh tam giác bdc với chiều cao ek tam giác bec c) cho biết diện tích tam giác abc 360m2 tính diện tích tam giác ade 63: cho tam giác abc có cạnh bc dài 6cm điểm e cạnh ac a) tìm điểm h cạnh bc cho eh chia tam giác abc thành hai phần mà diện tích phần lớn gấp đơi diện tích phần b) tính diện tích tam giác ahc diện tích tam giác bhe, biết ah chiều cao tam giác abc ah = 3cm 64: cho tam giác abc, m trung điểm cạnh ab; n trung điểm cạnh bc a) chứng tỏ đoạn thẳng mn, np pm chia tam giác abc thành phần có diện tích b) biết ap, bn cm cắt điểm o chứng tỏ đoạn oa gấp đôi đoạn op 72 c) gọi i điểm nằm bc đoạn bi gấp lần đoạn ic người ta kéo dài đoạn ni đoạn ik đoạn ni gọi diện tích tam giác abc a tính diện tích tam giác bnk theo a 65: trung bình cộng hai đáy hình thang 34m tăng đáy bé thêm 12m diện tích hình thang tăng thêm 114m2 tìm diện tích hình thang ban đầu 66: cho hình thang abcd có đáy nhỏ ab 27cm, đáy lớn cd 48cm kéo dài đáy nhỏ thêm 5cm diện tích hình thang tăng thêm 40cm2 tính diện tích hình thang cho 67: cho hình thang vng có đáy lớn dài 18m, chiều cao 6m kéo dài đáy bé phía để trở thành hình chữ nhật diện tích tăng thêm 12m tìm diện tích hình thang 68: cho hình thang abcd (như hình vẽ) so sánh diện tích hình tam giác acd vớibcd, diện tích hình tam giác aod với boc a b 69: cho hình thang abcd điểm m điểm cạnh bc, điểm e điểm o cạnh ad hai đoạn thẳng am be cắt k, hai đoạn thẳng md ce cắt n so sánh diện tích hình thang aamce, c d bmde với diện tích hình thang abcd 70: cho hình thang abcd điểm cạnh m, n, p, q so sánh diện tích hình mnpq với diện tích hình thang abcd 71: cho tứ giác abcd ab lấy điểm i giữa, cd lấy điểm k nối i với d c, nối k với a b so sánh diện tích tam giác akb diện tích tam giác dic với diện tích tứ giác abcd 72: cho tứ giác abcd cạnh ab lấy điểm m n cho am = mn = nb, cạnh cd lấy điểm p q cho cp = pq = qd so sánh diện tích tứ giác mnpq với diện tích tứ giác abcd 73: cho hình thang abcd có đáy cd gấp lần đáy ab hai đường chéo ac bd cắt o a) so sánh đoạn thẳng ob oc; oa oc b) tính diện tích tam giác oad dco, biết diện tích hình thang abcd 32cm2 74: cho hình thang abcd có đáy cd gấp lần đáy ab cạnh bên ad bc kéo dài cắt p a) so sánh đoạn thẳng pa pd; pb pc b) tính diện tích hình thang abcd, biết diện tích tam giác pab 4cm2 75: cho hình thang abcd, hai đường chéo ab cd cắt o qua o kẻ đường thẳng song song với đáy ab cd, cắt ad m cắt bc n biết diện tích tam giác aod 10,5cm2, diện tích tam giác aob 3,5cm2 a) tính diện tích hình thang abcd a b b) so sánh om on 76: cho hình thang abcd có diện tích n m 600cm2 q p d c 73 biết am = mq = qd; bn = np = pc tính diện tích tứ giác mnpq 77: cho hình thang abcd có đáy bé ab = 14m, đáy lớn cd = 26m ad lấy điểm m, bc lấy điểm n nối n với m a) chứng tỏ mn song song với ab cd b) tính diện tích hình thang abcd, biết diện tích tam giác ncd 78m2 78: cho tứ giác abcd có diện tích 90m2 cạnh ad lấy điểm m n cho am = dn = 1 ad cạnh bc ta lấy điểm p q cho bp = cq = bc 4 nối m với p, n với q tính diện tích hình tứ giác mpqn 79: cho tứ giác abcd có diện tích 928m2 ab lấy điểm m nối m với c từ b kẻ đường thẳng song song với mc gặp dc kéo dài e nối a với e ae lấy điểm i nối i với m, i với d tìm diện tích tứ giác amid 80: cho hình thang vng abcd cạnh ad vng góc với đáy ab cd, ab = 30m, dc = 60m ad = 40m bc lấy điểm n từ n kẻ nh thẳng góc với dc kẻ nm thẳng góc với ad a) cho nh = 10m, tính đoạn mn b) trường hợp n điểm bc, tính diện tích hình and 81: cho hình bên, abcd hình thang có diện tích 450cm 2; md = mc; na = nb; ab = x cd d m c a hình tam giác có hình vẽ, tính diện tích hình tam giác có diện tích lớn b) hình tứ giác có hình vẽ, tính diện tích tứ giác có diện tích nhỏ m a n 82: cho hình vng abcsd, ab lấy điểm m cho am = mb, bc lấy điểm n cho bn = bc tính diện tích tam giác dmn biết cạnh hình vng 20cm 83: cho hình vng abcd có cạnh 20cm m điểm cạnh bc, n điểm cạnh cd đoạn am bn cắt o a) tính diện tích tứ giác aond b) so sánh diện tích tứ giác nomc với diện tích tam giác bom 84: khung đất hình tròn, người ta dành khoảng đất hình vng có cạnh 8m để làm bồn hoa (như hình vẽ) tìm diện tích khu đất hình tròn 85: cho hình vẽ: tính diện tích hình tròn biết đường chéo hình vng 4cm, biết hai đường chéo hình vng vng góc với 86: cho hình vng abcd đường tròn tâm o đường kính cạnh vng 2cm tính diện tích phần gạch chéo biết a, b, c, d tâm đường tròn bán kính với đường tròn tâm o 74 87: em tính diện tích phần gạch chéo hình vẽ bên 88: tính tổng diện tích bốn mảnh trăng khuyết tơ đậm 89: hình chữ nhật abcd có cạnh ad = 2cm hình tròn tâm d bán kính da hình tròn tâm c bán kính cb có vị trí hình vẽ tính cạnh cd biết diện tích phần diện tích phần 90: cho hình vẽ bên abcd hình chữ nhật, ad = 5cm đường tròn tâm d tâm c có bán kính r = ad cắt cạnh cd g h a)biết diện tích hình chữ nhật abcd diện tích hình tròn tâm d bán kính r so sánh diện tích hình diện tích hình b)tính độ dài đoạn gh 90: chứng tỏ diện tích hình tròn nhỏ diện tích hình tròn lớn biếtabcd hình vng 91: gia đình xây bể nước ngầm hình chữ nhật dài 2,4m; rộng 1,3m; sâu 1,2m giá tiền cơng xây là: 90000đ/m2 tính: a) tiền cơng xây bể b) bể chứa lít nước, biết thành bể dày 1,2 dm (1dm3 = 1lít) 92: người ta quét vôi hội trường dài 16m, rộng 10m, cao 4m hội trường có cửa rộng 8m, cao 2,5m, bên cửa cửa rộng 4m, cao 2,5m tiền công quét vôi là1000đ/m2 hỏi tiền công quét vôi bao nhiêu? (không quét trần) 93: gia đình có bể nước ngầm hình lập phương, có số đo cạnh lòng bể 1,5m chưa có hệ thống nước nên phải th gánh nước hỏi tiên công gánh đầy bể nước bao nhiêu? biết tiền thuê gánh nước 5000đ/gánh gánh nước 40 lít nước 94: hai vật thể có hình lập phương có chất liệu kích thước gấp lần tổng khối lượng hai vật thể 21kg tính khối lượng vật thể 95: người thợ mộc mua gỗ dài 6m, đường kính 0,6m với giá tiền 1271700đồng tính tiền 1m3 gỗ 96: bác thợ xẻ bóc khúc gỗ dài 7m, có đường kính 0,7m thành khối gỗ hình hộp chữ nhật, đáy hình vng có đường chéo đường kính khúc gỗ tính: a) thể tích khối gỗ hình hộp chữ nhật đó? b) thể tích bốn bìa gỗ bóc ra? 75 97: cho tam giác abc cạnh ab lấy điểm m cho am = x mb, cạnh ac lấy điểm n cho an = nc a) so sánh diện tích tam giác amn với diện tích tam giác abc b) so sánh diện tích tam giác amn với diện tích tứ giác mncb c) nối mc nb chúng cắt i n m mi = mc, ni = ib tính biện tích tứ 12 3 i cm2 giác mncb, biết diện tích tam giác nica c b 12 cm2 CHUYÊN ĐỀ 10: Toán chuyển động i kiến thức cần ghi nhớ quan hệ quãng đường (s), vận tốc (v) thời gian (t) 1.1 vận tốc: v= s t 1.2 quãng đường: s = v x t 1.3 thời gian: t = s : v - với vận tốc quãng đường thời gian đại lượng tỉ lệ thuận với - với thời gian quãng đường vận tốc đại lượng tỉ lệ thuận với - với quãng đường vận tốc thời gian đại lượng tỉ lệ nghịch với tốn có động tử (chỉ có vật tham gia chuyển động,ví dụ: ô tô, xe máy, xe đạp, người bộ, xe lửa, …) 2.1 thời gian = thời gian đến - thời gian khởi hành - thời gian nghỉ (nếu có) 2.2 thời gian đến = thời gian khởi hành + thời gian + thời gian nghỉ (nếu có) 2.3 thời gian khởi hành = thời gian đến - thời gian - thời gian nghỉ (nếu có) toán động tử chạy ngược chiều 3.1 thời gian gặp = quãng đường : tổng vận tốc 3.2 tổng vận tốc = quãng đường : thời gian gặp 3.3 quãng đường = thời gian gặp  tổng vận tốc toán động tử chạy chiều 4.1 thời gian gặp = khoảng cách ban đầu : hiệu vận tốc 4.2 hiệu vận tốc = khoảng cách ban đầu : thời gian gặp 4.3 khoảng cách ban đầu = thời gian gặp  hiệu vận tốc tốn động tử dòng nước 5.1 vận tốc xi dòng = vận tốc vật + vận tốc dòng nước 5.2 vận tốc ngược dòng = vận tốc vật - vận tốc dòng nước 5.3 vận tốc vật = (vận tốc xuôi dòng + vận tốc ngược dòng) : 5.4 vận tốc dòng nước = (vận tốc xi dòng - vận tốc ngược dòng) : động tử có chiều dài đáng kể 6.1 đồn tàu có chiều dài l chạy qua cột điện thời gian chạy qua cột điện = l : vận tốc đoàn tàu 6.2 đồn tàu có chiều dài l chạy qua cầu có chiều dài d thời gian chạy qua cầu = (l + d) : vận tốc đoàn tàu 6.3 đồn tàu có chiều dài l chạy qua tô chạy ngược chiều (chiều dài ô tô không đáng kể) thời gian qua = quãng đường : tổng vận tốc 76 6.4 đoàn tàu có chiều dài l chạy qua tơ chạy chiều (chiều dài ô tô không đáng kể) thời gian qua = quãng đường: hiệu vận tốc ii tập 1: hai anh em học trường anh đến trường hết 30 phút em đến trường hết 40 phút hỏi anh học sau phút đuổi kịp em chỗ quãng đường từ nhà đến trường? 2: buổi sáng, an học lúc 30 phút đến trường lúc 15 phút hôm nay, an khỏi nhà 400m phải quay lại nhà lấy để quên thế, lúc an tới trường vừa 30 phút hỏi trung bình an ki - lô - mét? (thời gian lấy không đáng kể) 3: ô tô chạy từ tỉnh a đến tỉnh b lúc 16 chạy 60km tơ đến b lúc 15 chạy 40km tơ đến b lúc 17 a) tính xem tỉnh a b cách ki - lô - mét? b) tính xem trung bình tơ phải chạy ki - lô - mét để đến b 16 giờ? 4: ô tô phải chạy từ a đến b sau chạy tơ giảm vận tốc vận tốc ban đầu thế, tơ đến b chậm từ a, sau chạy giờ, ô tô chạy thêm 50km giảm vận tốc tơ đến b chậm 20 phút tính quãng đường ab 5: ô tô phải từ a qua b đến c thời gian từ a đến b nhiều gấp lần từ b đến c quãng đường từ a đến b dài quãng đường từ b đến c 130km biết rằng, muốn thời gian định từ b đến c ô tô phải tăng tốc thêm vận tốc 5km hỏi quãng đường từ a đến c dài ki - lô - mét? 6: lúc, có tơ từ tỉnh a đến tỉnh b với vận tốc 50 km/giờ xe máy từ tỉnh b đến tỉnh a với vận tốc 30 km/giờ ô tô xe máy gặp sau 30 phút a) tính qng đường ab b) tơ đến b xe máy cách a ki - lơ - mét? c) tính khoảng cách tô xe máy sau 30 phút 7: từ tỉnh a b cách 396km, có người khởi hành lúc ngược chiều với người thứ 216km người gặp lúc họ hết số ngày hiệu số ki - lô - mét mà người ngày tính xem người ki - lô - mét ngày? (vận tốc người không thay đổi đường đi) 8: biên hoà cách vũng tàu 100km lúc sáng sô tô từ biên hoà đến vũng tàu với vận tốc 50 km/giờ tới vũng tàu, xe nghỉ 45 phút quay trở biên hoà lúc 15 phút, xe đạp từ biên hoà đến vũng tàu với vận tốc 10 km/giờ hỏi: a) hai xe gặp lúc giờ? b) chỗ gặp cách biên hồ ki - lơ - mét? 9: hai anh em xuất phát lúc vạch đích chạy ngược chiều đường đua vòng quanh sân vận động anh chạy nhanh em chạy 900m gặp em lần thứ họ tiếp tục chạy gặp lần thứ hai, lần thứ ba lần gặp thư ba họ dừng lại thấy dừng lại vạch xuất phát ban đầu tìm vận tốc người, biết người em chạy tất phút 77 10: ô tô dự kiến từ a đến b với vận tốc 45 km/giờ để đến b lúc 11 trời mưa, đường trơn, để đảm bảo an tồn giao thơng nên xe 35km đến b chậm 30 phút so với dự kiến tính quãng đường ab 11: an bình từ a đến b bắt đầu lúc nửa thời gian đầu mình, an với vận tốc km/giờ, nửa thời gian sau mình, an với vận tốc km/giờ nửa quãng đường đầu mình, bình với vận tốc km/giờ nửa quãng đường sau bình với vận tốc km/giờ hỏi đến b trước? 12: hai người xe đạp ngược chiều khởi hành lúc người thứ từ a, người thứ từ b nhanh người thứ họ gặp cách a 6km tiếp tục không nghỉ sau gặp người thứ tới b quay trở lại người thứ đến a quay trở lại họ gặp lần thứ cách b 4km em tìm xem quãng đường ab dài ki - lô - mét? 13: người qua dốc gồm đoạn lên xuống dài lúc lên dốc, anh với vận tốc km/giờ lúc xuống dốc, anh với vận tốc km/giờ thời gian người lên dốc xuống dốc hết tất 50 phút 24 giây tìm đường dài từ chân dốc lên đỉnh dốc 14: ô tô qua đèo gồm đoạn ab bc đoạn ab dài đoạn bc ô tô chạy lên đèo theo đoạn ab với vận tốc 30 km/giờ xuống đèo theo đoạn bc với vận tốc 60 km/giờ thời gian ô tơ từ a đến c phút tìm quãng đường ab, bc 15: quãng đường từ a đến b gồm đoạn lên dốc đoạn xuống dốc người từ a đến b hết 21 phút, trở từ b đến a hết 24 phút tính đoạn đường ab, biết vận tốc người lên dốc 2,5 km/giờ xuống dốc km/giờ 16: người từ a đến b trở a hết tất 41 phút đường từ a đến b lúc đầu xuống dốc, sau đường nằm ngang lại lên dốc hỏi quãng đường nằm ngang dài ki - lô - mét? biết vận tốc lên dốc km/giờ, xuống dốc km/giờ, đường nằm ngang km/giờ khoảng cách ab 9km 17: đoàn học sinh từ a qua b đến c để cắm trại sau đoàn qua đoạn ab 30 phút họ tăng vận tốc thêm 1km để đến c quy định tính quãng đường ac, biết đoạn ab dài đoạn bc 0,5km đoạn đường bc hết 18: người quãng đường 63km lúc đầu 5km/giờ, lúc sau xe đạp với vận tốc 12km/giờ tính thời gian xe đạp, 19: lúc sáng, huệ khởi hành từ hóc mơn đến củ chi dự định vào lúc 30 phút quãng đường giảm vận tốc vận tốc ban đầu tính xem huệ đến củ chi lúc giờ? 20: tỉnh a cách tỉnh b 200km, xe honda khởi hành từ a đến b, xe đạp máy từ b đến a hai xe khởi hành lúc ngược chiều gặp cách b 75km xe đạp máy trước 12 phút họ gặp cách b 97,5km tính vận tốc xe 21: người xe đạp với vận tốc 12 km/giờ ô tô với vận tốc 28 km/giờ khởi hành lúc từ địa điểm a đến địa điểm b sau đo nửa xe máy với vận tốc 24 km/giờ xuất phát từ a để đến b hỏi đường ab vào lúc xe máy điểm khoảng cách xe đạp tơ? 78 22: chó đuổi thỏ cách xa 17 bước chó thỏ cách hang 80 bước thỏ thỏ chạy bước chó cháy bước bước chó bước cảu thỏ hỏi chó có bắt thỏ khơng? 23: chuột kiếm ăn cách hang 30m trơng thấy mèo cách 20m đường chạy hang chuột vội chạy chốn giây 5m, mèo vội đuổi theo phút 480m hỏi mèo có vồ chuột khơng? 24: tàu thuỷ có chiều dài 15m chạy ngược dòng lúc tàu có chiều dài 20m chạy xi dòng với vận tốc gấp rưỡi vận tốc tàu ngược dòng sau phút tàu vượt qua tính vận tốc tàu, biết khoảng cách hai tàu 165m 25: ca nô chạy khúc sông từ bến a đến bến b xi dòng hết giờ, ngược dòng hết tính khoảng cách ab, biết nước chảy với vận tốc km/giờ 26: xe lửa dài 150m chạy với vận tốc 58,2 km/giờ xe lửa gặp người chiều đường song song với đường sắt vận tốc người 4,2 km/giờ tính thời gian từ lúc xe lửa gặp người đến xe lửa vượt qua khỏi người 27: xe lửa chạy với vận tốc 32,4 km/giờ xe honda chạy chiều đường song song với đường sắt từ xe honda đuổi kịp toa cưối đến xe honda vượt khỏi xe lửa 25 giây tính chiều dài xe lửa, biết vận tốc xe honda 54 km/giờ 28: ô tô gặp xe lửa chạy ngược chiều đoạn đường song song hành khách ô tô thấy từ lúc toa đầu toa cuối xe lửa qua khỏi giây tính vận tốc theo xe lửa, biết xe lửa có chiều dài 196m, vận tốc ô tô 960 m/phút 29: xe lửa vượt qua cầu dài 450m 45 giây, vượt qua cột điện 15 giây vượt qua người xe đạp chiều 25 giây tìm vận tốc người xe đạp MỘT SỐ BÀI TỐN HAY VÀ KHĨ 1: vĩnh phúc chơi trò chơi lấy đồng xu từ chồng có 1999 đồng xu vĩnh phúc chơi, vĩnh trước lượt, vĩnh phúc lấy một, hai, ba đồng xu lấy đồng xu cuối người thua hỏi vĩnh nên lấy đồng xu lượt để chắn người thắng cuộc? 2: mặt bàn có 18 que diêm hai người tham gia chơi người đến phiên lấy số que diêm lần, người lấy không que người lấy số que cuối người thắng bạn bốc trước, bạn có chắn thắng khơng ? 3: mặt bàn có 50 nhãn tốn thơ chơi trò chơi sau: hai bạn lấy nhãn bàn, lượt lấy nhãn vở, đến lượt mà bàn khơng nhãn để lấy người thua biết lượt toán lấy nhãn cho biết tốn chắn thắng thơ không ? 4: hộp có 10 viên bi đỏ viên bi xanh tùng bốc lần viên bi bỏ ngoài, sau lại bỏ vào hộp viên bi viên bi lấy có màu giống nhau, bỏ vào viên bi xanh viên bi lấy có màu khác hỏi sau 14 tùng lấy bỏ vào hộp viên bi, màu sắc chúng nào? 79 ...    16 32    16 1 1 1 1 1   a x (2 - 1) =      -    16 32 16 32 a= 164 64 63   a= 64 64 64 5 5 5   ví dụ 2: b =    18 54 162 4 86  a x - a = 1   1    32 64  64 bước... 4  32 64  1 1 1      a= 1   2 4 32 64 a= 164 64 63   a= 64 64 64 63 đáp số: 64  bước 3: a = 1  cách 2: 1 1 1      16 32 64 bước 1: đặt a = bước 2: ta thấy: 1 1  2 1 ... 18 54 162 4 86  15 5 5      2 18 54 162 bước 2: tính b x n - b 5   15 5       18 54 162   15 5 5      b x (3 - 1) = 2 18 54 162 364 5  15 364 0   bx2= = 4 86 4 86 4 86 364 0 1820
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC CHUYÊN đề ôn THI vào lớp 6 môn TOÁN, CÁC CHUYÊN đề ôn THI vào lớp 6 môn TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay