Đề thi thử lần 1 môn Hóa học THPT PHỤ DỰC

4 379 4
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:27

đề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰCđề thi thử lần 1THPT PHỤ DỰC TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, 40 câu trắc nghiệm Mã đề thi 134 Họ tên thí sinh:…………………………………………Số báo danh:………………………………… Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137 Câu 1: Cho dãy kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Fe Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 dư tạo kết tủa là: A B C D Câu 2: Thực thí nghiệm sau: (a) Đun nóng hỗn hợp bột FeO CO (b) Cho Fe vào dung dịch HCl (c) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HNO3 loãng, dư (d) Đốt Fe dư Cl2 (e) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư Số thí nghiệm tạo muối sắt (III) là: A B C D Câu 3: Cho 4,8 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 H2 qua bột Ni nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp khí X Đốt cháy hồn tồn X cần vừa đủ V lít khí O (đktc), thu CO2 10,8 gam H2O (đktc) Giá trị V là: A 8,96 B 4,48 C 20,16 D 13,44 Câu 4: Thành phần nước cứng vĩnh cửu gồm: A Ca2+, Mg2+, HCO3B Ca2+, Mg2+,NO3+ 2+ 2+ 2C K , Ca , Mg , Cl , SO4 D Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42Câu 5: Hợp chất hữu X có cơng thức C2H8N2O4 Khi cho 12,4 g X pứ với 200ml dd NaOH 1,5M thu khí Y làm xanh quỳ tím ẩm Cơ cạn dd sau pứ thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 13,4 B 17,4 C 17,2 D 16,2  X  X  X  H O  A Câu 6: Cho sơ đồ sau: A ��� B ��� C ���� � D ��� NH4NO3 Biết A, B, C, D hợp chất chứa Nitơ; A, B, C, X chất khí Vậy A, B, C, D chất sơ đồ trên: A N2, NO, NO2, HNO3 B NO, NO2, N2O5, HNO3 C NH3, NO, NO2, HNO3 D NH3, N2, N2O5, HNO3 Câu 7: Cho dãy chất: metyl acrylat, triolein, glixerol, xenlulozơ, tơ nilon-6,6, glyxylalavalin, saccarozơ Số chất dãy tác dụng với Cu(OH)2 điều kiện thích hợp tạo dung dịch xanh lam A B C D Câu 8: Este X có cơng thức phân tử C2H4O2 Đun nóng 10,5 gam X dung dịch KOH vừa đủ đến phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam muối Giá trị m là: A 14,70 gam B 14,35 gam C 11,90 gam D 17,15gam Câu 9: Oxi hoá gam ancol X oxi (xúc tác Cu, t ) thu 8,4 gam hỗn hợp chất lỏng Y Cho hỗn hợp Y tác dụng với AgNO3dư NH3, đun nóng thu tối đa m gam Ag Giá trị m A 16,2 B 32,4 C 64,8 D 54,0 Câu 10: Chất khơng có phản ứng thủy phân: A Tinh bột B Fructozo C Tripanmitin D Saccarozơ Câu 11: Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi 3,125 Thủy phân X môi trường axit thu axit cacboxylic Y ancol metylic Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn X là: A B C D Câu 12: Phát biểu sau đúng? A Glucozơ monosaccarit cho phản ứng thủy phân B Saccarozơ đisaccarit cho phản ứng tráng gương Trang 1/4 - Mã đề thi 134 C Xenlulozơ polisaccarit có cấu trúc mạch phân nhánh D Tinh bột hỗn hợp hai polisaccarit amilozơ amilopectin Câu 13: Glucozo thể tính oxi hóa tác dụng với: A H2 B Cu(OH)2 C AgNO3/NH3 D dd Br2 Câu 14: Trong phòng thí nghiệm, khí C điều chế dụng cụ hình vẽ sau: Khí C dãy sau A N2O, NH3, H2, H2S B N2, CO2, SO2, NH3 C NO2, Cl2, CO2, SO2 D NO, CO2, H2, Cl2 Câu 15: Trong (NH4)2CO3, N có cộng hóa trị là: A +5 B -3 C +4 D Câu 16: Trung hoà 10,62 gam amin đơn chức X với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu 25,488 gam muối Công thức phẩn tử X A C4H11N B CH5N C C3H9N D C2H7N Câu 17: Chất sau có khả làm quỳ tím xanh: A Glyxin B Etylamin C Alanin D Anilin Câu 18: Cho m gam Fe phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu 1,792 lit H dung dịch Y Khối lượng chất tan Ycó giá trị là: A 11,62 B 13 C 10,16 D 4,48 Câu 19: Thực thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân NaNO3 (b) Cho Na vào dung dịch CuSO4 (c) Cho dung dịch Fe dư vào dung dịch AgNO3 (d) Dẫn luồng khí CO (dư) qua ống sứ chứa CuO nung nóng (e) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch Fe(NO3)3 (g) Nung nóng hỗn hợp gồm Al Fe2O3 điều kiện khơng có khơng khí Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm tạo đơn chất khí A B C D Câu 20: Trong loại đường, đường nho có tên gọi khác là: A Fructozo B Saccarozo C Glucozo D mantozo Câu 21: Công thức phân tử anlen là: A C3H6 B C3H4 C C4H4 D C4H2 Câu 22: Cho dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH 0,25 mol KOH, thu dung dịch X Cô cạn X, thu 27,55 gam hỗn hợp chất rắn khan Giá trị a : A 0,3 B 0,25 C 0,15 D 0,4 Câu 23: Chất sau phản ứng với NaOH, không phản ứng với HCl: A FeCl3 B Al(OH)3 C CrO D Fe(OH)3 Câu 24: Hòa tan hồn tồn Fe 3O4 dung dịch HCl (lỗng, dư), thu dung dịch X Cho dãy gồm chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, Ca(NO3)2 , NaCl Số chất dãy phản ứng với dung dịch X là: A B C D Câu 25: Khi cho vài giọt dung dịch Iot vào hồ tinh bột, thấy xuất màu: A Vàng B Tím C Khơng màu D Xanh Câu 26: Thực sơ đồ phản ứng Trong X, Y, Z, T hợp chất sắt X, T chất + HNO3 X XX A FeO, Fe2O3 Z + Cu dư Y T B Fe, Fe2O3 t Z o T C Fe2O3, FeO D Fe, FeO Trang 2/4 - Mã đề thi 134 Câu 27: Tơ sau tơ nhân tạo: A Tơ nilon-6 B Tơ tằm C Tơ axetat D Tơ olon Câu 28: Cho chất sau: metan, etilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, cumen, metyl acrylat Số chất tác dụng với nước brom dư điều kiện thường theo tỉ lệ 1:1là: A B C D Câu 29: Ion kim loại sau có tính oxi hóa yếu nhất: A Al3+ B K+ C Ag+ D Cu2+ Câu 30: Lên men m gam tinh bột thành 200 ml ancol etylic (D= 0,8g/ml) với hiệu suất 81%, hấp thụ tồn khí CO2 sinh vào dung dịch chứa mol Ba(OH) , thu kết tủa dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến kết tủa lớn cần 600 ml dung dịch NaOH 1M Độ ancol là: A 46 B 20 C 30 D 40 Câu 31: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Ba, BaO, Al Al 2O3 nước dư, thu a mol H dung dịch X Cho từ từ dung dịch H2 SO4 1M vào dung dịch X, phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị m là: A 31,36 gam B 32,64 gam C 40,80 gam D 39,52 gam Câu 32: Hỗn hợp X chứa hai amin thuộc dãy đồng đẳng metylamin Hỗn hợp Y chứa glyxin lysin Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp Z (gồm X Y) cần vừa đủ 2,055 mol O 2, thu 32,22 gam H2O; 35,616 lít (đktc) hỗn hợp CO N2 Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử lớn Z là: A 14,42% B 16,05% C 13,04% D 26,76% Câu 33: Kết thí nghiệm hợp chất hữu A, B, C, D, E sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng A Dung dịch AgNO3 mơi trường NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng B Cu(OH)2 môi trường kiềm, đun nóng Kết tủa Cu2O đỏ gạch C Cu(OH)2 nhiệt độ thường Dung dịch xanh lam D Nước Br2 Mất màu dung dịch Br2 E Qùy tím Hóa xanh Các chất A, B, C, D, E là: A Metanal, glucozơ, axit metanoic, fructozơ, metyl amin B Metanal, metyl fomat, axit metanoic, metyl amin, glucozơ C Metyl fomat, etanal, axit metanoic, glucozơ, metyl amin D Etanal, axit etanoic, metyl axetat, phenol, etyl amin Câu 34: Hòa tan hồn tồn 20 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe 3O4, Fe2O3, Mg, MgO CuO vào dung dịch H2SO4 NaNO3, thu dung dịch X chứa muối sunfat trung hòa kim loại, hỗn hợp khí Y gồm 0,04 mol N2O 0,02 mol NO Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH) dư, thu 109,99 gam kết tủa Lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng không đổi, thu 104,806 gam chất rắn Khối lượng FeSO4 X có giá trị gần với giá trị sau đây: A 3,1 B 7,31 C 4,55 D 4,2 Câu 35: Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X amino axit Y (M X < 4MY ) với tỉ lệ mol tương ứng : Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa (m + 16,32) gam hỗn hợp muối natri glyxin alanin Dung dịch T phản ứng tối đa với 480 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 84,96 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng N X là: A 24,85 B 21,15 C 20,29 D 15,73 Câu 36: Hỗn hợp X gồm Fe 3O4, FeO Cu (trong nguyên tố oxi chiếm 20% theo khối lượng) Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2,5M (dư), thu dung dịch Y lại 8%m gam chất Trang 3/4 - Mã đề thi 134 rắn không tan Cho dung dịch AgNO dư vào Y, thu khí NO (sản phẩm khử N +5) 202,325 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 40 B 48 C 50 D 32 Câu 37: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 CaC2 Cho 15,15 gam X vào nước dư, thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2) Đốt cháy hết Z, thu 4,48 lít CO2(đktc) 9,45 gam H2O Nhỏ từ từ 200ml dung dịch HCl 2M vào Y, thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 15,6 B 16,9 C 19,5 D 27,3 Câu 38: Cho chất hữu mạch hở: X axit không no đơn chức có hai liên kết π phân tử, Y axit no đơn chức, Z ancol no hai chức, T este X, Y với Z Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X T, thu 0,108 mol CO 0,078 mol H2O Cho 12,06 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối khan E Đốt cháy hoàn toàn E, thu Na2CO3; 0,345 mol CO2 0,255 mol H2O Khối lượng T a gam M có giá trị gần với giá trị sau đây: A 1,8 gam B 1,9 gam C 1,96 gam D 1,69 gam Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo axit cacboxylic no hai ancol có ancol có đồng phân hình học) cần vừa đủ 16,8 lít khí O (đktc), thu 1,2 mol hỗn hợp CO2 H2O Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 2M, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 13,4 B 16,6 C 27,8 D 21,4 Câu 40: Cho 35,875 gam muối MSO 4.nH2O vào 200 ml dung dịch NaCl 1M thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng m gam; đồng thời anot thu 0,2 mol khí Nếu thời gian điện phân 2t giây, tổng thể tích khí cực 18,48 lít (đktc) Giá trị m là: A 12,8 gam B 8,125 gam C 3,25 gam D 5,6 gam - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 134 ... Cl2 Câu 15 : Trong (NH4)2CO3, N có cộng hóa trị là: A +5 B -3 C +4 D Câu 16 : Trung hoà 10 ,62 gam amin đơn chức X với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu 25,488 gam muối Công thức phẩn tử X A C4H11N B CH5N... 1M, sau phản ứng thu 1, 792 lit H dung dịch Y Khối lượng chất tan Ycó giá trị là: A 11 ,62 B 13 C 10 ,16 D 4,48 Câu 19 : Thực thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân NaNO3 (b) Cho Na vào dung dịch CuSO4 (c)... đây: A 1, 8 gam B 1, 9 gam C 1, 96 gam D 1, 69 gam Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo axit cacboxylic no hai ancol có ancol có đồng phân hình học) cần vừa đủ 16 ,8 lít
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử lần 1 môn Hóa học THPT PHỤ DỰC, Đề thi thử lần 1 môn Hóa học THPT PHỤ DỰC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay