Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến môi trường nước mặt các xã, phường phía Đông Bắc và Tây Bắc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

77 26 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:26

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến môi trường nước mặt các xã, phường phía Đông Bắc và Tây Bắc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến môi trường nước mặt các xã, phường phía Đông Bắc và Tây Bắc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến môi trường nước mặt các xã, phường phía Đông Bắc và Tây Bắc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến môi trường nước mặt các xã, phường phía Đông Bắc và Tây Bắc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến môi trường nước mặt các xã, phường phía Đông Bắc và Tây Bắc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến môi trường nước mặt các xã, phường phía Đông Bắc và Tây Bắc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến môi trường nước mặt các xã, phường phía Đông Bắc và Tây Bắc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR V TH HÒA Tên tài: “NGHIÊN C U NH H NG C A S PHÁT TRI N Ô TH N MÔI TR NG N C M T CÁC XÃ PH NG PHÍA ƠNG B C TÂY B C THÀNH PH THÁI NGUYÊN, T NH THÁI NGUYÊN GIAI O N 2008 2013” KHÓA LU N T T NGI P H t o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h c Môi tr ng Khoa : Mơi tr Niên khóa : 2010 - 2014 GVHD : TS D Ng c Thành ng Thái Nguyên, n m 2014 L IC M Th c hi n ph c a tr N ng châm h c i ôi v i hành, lý thuy t g n li n v i th c ti n ng chuyên nghi p n c ta nói chung tr ng i h c Nơng Lâm nói riêng Th c t p t t nghi p m t giai o n không th thi u c a sinh viên cu i khóa ây q trình nh m giúp cho sinh viên có d p c xát v i th c t ngh nghi p, nâng cao k n ng th c hành T ó giúp sinh viên rèn luy n kh n ng t ng h p l i nh ng ki n th c ã h c vào th c t gi i quy t v n Nh m hoàn thi n m c tiêu t o k s Mơi tr có kh n ng cơng tác c s nh t trí c a Tr Nguyên, ban ch nhi m khoa Tài nguyên Môi tr b n thân, ti n hành môi tr ng n tài “Nghiên c u nh h c m t xã, ph ng phía c th ng có ng n ng l c, sáng t o i h c Nông Lâm Thái ng v i nguy n v ng c a ng c a s phát tri n ô th n ông B c Tây B c thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên giai o n 2008 2013” Trong th i gian tri n khai làm tài, ã nh n tr ng c s giúp c bi t s ch V i trình nhi t tình c a th y, cô giáo khoa Môi o c a th y giáo, TS D Ng c Thành th i gian có h n, ó b n thi u sót Vì v y tơi r t mong có b n khóa lu n c a tơi cs tài c a tơi khơng tránh kh i có ng góp ý ki n c a th y, cô giáo b n c hoàng thi n t t h n./ Tôi xin chân thành c m n ! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên V Th Hòa n m 2014 DANH M C VI T T T Ký hi u Ti ng Anh Ti ng Vi t BVM B o v môi tr ng TN & MT Tài nguyên Môi tr QCVN Tiêu chu n Vi t Nam QH T Quy ho ch ô th KCN Khu công nghi p TPTN Thành ph Thái Nguyên UBND U ban nhân dân BTNMT B Tài Nguyên Môi Tr BOD Biochemical Oxygen Demand Nhu c u oxy sinh hóa COD Chemical Oxygen Demand Nhu c u oxy hóa h c ng ng X B Xã XCN Xã Cao Ng n XQT Xã Quy t Th ng PTT Ph ng Tân Th nh PP P Ph ng Phan ình Phùng PQT Ph ng Quan Tri u CGB C u Gia B y TH CA ng B m p Thác Hu ng Correspondence Analysis Phân tích t ng ng DANH M C B NG B ng 3.1 B ng v trí c a i m l y m u .21 B ng 4.1 Tình hình bi n ng m c ích s d ng t c a thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 - 2013 30 B ng 4.2 : Bi n ng c c u s d ng t so v i di n tích t nhiên c a thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 - 2013 31 B ng 4.3 Hàm l ng pH môi tr ng n c m t t i khu v c nghiên c u giai o n 2008 2013 32 B ng 4.4 B ng phân chia c p B ng 4.5 Hàm l pH 33 ng COD môi tr ng n c m t c a khu v c nghiên c u giai o n 2008 2013 .34 B ng 4.6 Hàm l ng BOD5 môi tr ng n c m t c a khu v c nghiên c u giai o n 2008 2013 .36 B ng 4.7 Hàm l ng TSS môi tr ng n c m t c a khu v c nghiên c u giai o n 2008 2013 .37 B ng 4.8 Hàm l ng Pb môi tr ng n c m t c a khu v c nghiên c u giai o n 2008 2013 .39 B ng 4.9 Hàm l ng Fe môi tr ng n c m t c a m t s a i m giai o n 2008 2013 .41 B ng 4.10 Ý ki n c a h n môi tr i u tra v m c tác ng c a PT T ng 44 DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1 Hàm l ng pH mơi tr ng n c m t t i khu v c nghiên c u 33 giai o n 2008 2013 .33 Hình 4.2 Hàm l ng COD mơi tr ng n c m t t i khu v c nghiên c u 35 Hình 4.3 Hàm l ng BOD5 môi tr ng n c m t t i khu v c nghiên c u 37 giai o n 2008 2013 .37 Hình 4.4 Hàm l ng TSS môi tr ng n c m t t i khu v c nghiên c u 38 giai o n 2008 2013 .38 Hình 4.5 Hàm l ng Pb môi tr ng n c m t t i khu v c nghiên c u giai o n 2008 2013 40 Hình 4.6 Hàm l ng Fe môi tr ng n c m t t i khu v c nghiên c u giai o n 2008 2013 42 Hình 4.7: B n m it ng quan gi a hàm l ng ch tiêu ánh giá t i khu v c nghiên c u n m 2013 42 M CL C PH N M U 1.1 Tính c p thi t c a tài 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 Ý ngh a khoa h c th c ti n c a tài PH N T NG QUAN CÁC V N 2.1 Khái quát v môi tr NGHIÊN C U ng ô nhi m môi tr 2.1.1 Khái quát v môi tr ng ng 2.2.2 Khái quát v ô nhi m môi tr ng 2.2 Nh ng c n c pháp lý v môi tr 2.3 Nh ng v n c b nv ô th q trình phát tri n th 2.3.1 ô th i m dân c ô th 2.3.2 Nh ng v n v môi tr ng ô nhi m môi tr ng ng ô th 2.4 M i quan h gi a s phát tri n ô th ô nhi m môi tr ng 11 2.5 Th c tr ng phát tri n ô th th gi i 12 2.6 Th c tr ng phát tri n ô th t i Vi t Nam 14 2.6.1 Th c tr ng phát tri n ô th c a c n c 14 2.6.2 Th c tr ng phát tri n th , q trình hình thành phát tri n ô th t i thành ph Thái Nguyên 16 PH N IT NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 18 3.1 it 3.1.1 ng ph m vi nghiên c u 18 it ng nghiên c u 18 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 18 3.2 Th i gian a i m nghiên c u 18 3.3 N i dung nghiên c u 18 3.3.1 i u ki n t nhiên, kinh t xã h i thành ph Thái Nguyên 18 3.3.2 nh h ng c a q trình phát tri n th n bi n ng di n tích t nơng nghi p t i thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 2013 19 3.3.3 S xã ph nh h ng c a phát tri n ô th n thành ph n môi tr ng n c m t ng phía B c thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 2013 19 3.3.4 ánh giá s ý ki n ng nh h ng c a s phát tri n ô th n môi tr ng qua i dân 19 3.3.5 Các nguyên nhân gây ô nhi m môi tr ng n c khu v c nghiên c u thành ph Thái Nguyên 19 3.3.6 xu t m t s gi i pháp 19 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 19 3.4.1 Ph ng pháp kh o sát th c 3.4.2 Ph ng pháp b n 3.4.3 Ph ng pháp thu th p tài li u, s li u 20 3.4.4 Ph ng pháp ch n i m nghiên c u 20 3.4.5 Ph ng pháp i u tra ph ng v n 20 3.4.6 Ph ng pháp l y m u 21 3.4.7 Ph ng pháp phân tích m u 21 3.4.8 Ph ng pháp x lý ánh giá t ng h p s li u 21 3.4.9 Ph ng pháp h i ý ki n chuyên gia 22 PH N K T QU a 19 19 T C 23 4.1 i u ki n t nhiên kinh t xã h i c a thành ph Thái Nguyên 23 4.1.1 i u ki n t nhiên 23 4.1.2 i u ki n kinh t - xã h i th c tr ng ô th hoá 26 4.2 nh h ng c a q trình th hố n bi n ng di n tích t nơng nghi p t i thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 2013 29 4.3 nh h ph ng c a phát tri n ô th n thành ph n môi tr ng n c m t xã ng phía B c thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 2013 32 4.3.1 S nh h m t xã ph 4.3.2 nh h m t xã ph 4.3.3 nh h m t xã ph 4.3.4 nh h m t xã ph ng c a phát tri n ô th n hàm l ng pH mơi tr ng n c ng phía B c B c thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 2013 32 ng c a phát tri n ô th n hàm l ng COD môi tr ng n c ng phía B c thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 2013 34 ng c a phát tri n ô th n hàm l ng BOD5 mơi tr ng n c ng phía B c thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 2013 35 ng c a phát tri n ô th n hàm l ng TSS môi tr ng n c ng phía B c thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 2013 37 4.3.5 nh h m t xã ph ng c a phát tri n ô th n hàm l ng Pb môi tr ng n c ng phía ơng B c Tây B c thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 2013 .39 4.3.6 nh h m t xã ph ng c a phát tri n ô th n hàm l ng Fe môi tr ng n c ng phía ơng B c Tây B c thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 2013 .41 4.3.7 Phân tích m i t ng quan gi a hàm l ng ch tiêu ánh giá t i khu v c nghiên c u n m 2013 42 4.4 ánh giá s ng nh h ng c a s phát tri n ô th n môi tr ng qua ý ki n i dân 43 4.5 Các ngu n gây ô nhi m môi tr 4.6 môi tr ng n c m t 46 xu t m t s gi i pháp phòng ng a, gi m thi u ô nhi m b o v ng 47 4.6.1 Gi i pháp tr c m t .47 4.6.2 Gi i pháp lâu dài .48 PH N K T LU N KI N NGH 50 5.1 K t lu n 50 5.2 Ki n ngh 51 PH N M 1.1 Tính c p thi t c a U tài Phát tri n ô th trình t t y u di n khơng ch i v i n c th gi i, nh t n iv in c ta mà c Châu Á Q trình phát tri n khu công nghi p, nhà máy, khu dân c … q trình phát tri n th phát tri n kinh t - xã h i c a th Trong q trình phát tri n c a m i qu c gia, phát tri n ô th l c thúc y t ng tr ng kinh t , phát tri n xã h i Phát tri n ô th h t s c quan tr ng hi n Chính ph ng c xem v n i v i Vi t Nam Ngày 20/10/2008, Th t ng ã ký quy t inh s 1519/Q - TTg l y ngày 8/11 h ng n m Ngày ô th Vi t Nam, nh m ng viên thu hút s quan tâm c a t ng l p nhân dân, quy n ô th nhà quy ho ch, ki n trúc, nhà u t phát tri n ô th , chuyên gia t ch c xã h i - ngh nghi p tích c c tham gia xây d ng phát tri n ô th Trong nh ng n m qua, Vi t Nam ã t c nh ng k t qu tích c c vi c phát tri n th g n li n v i m c tiêu t ng tr nâng cao ch t l theo h b ng cu c s ng c a ng ng v n minh, hi n kh ng ng nh vai trò m i a ph i dân Di n m o th có nhi u kh i s c i, t o d ng c áp ng nhu c u v môi tr ng kinh t c nh ng không gian ô th m i, t ng ng s ng làm vi c có ch t l ng ô th ã ng l c cho phát tri n, chuy n d ch c c u kinh t , c c u lao ng, m i vùng c n c Tuy nhiên, phát tri n th t i Vi t Nam nhi u h n ch ch a áp ng yêu c u phát tri n Bên c nh ó, h th ng ô th Vi t Nam c ng ang ph i i di n v i nh ng thách th c m i n y sinh tác c bi n dâng ng c a bi n ây nh ng thách th c l n, làm nh h th , i u ki n, môi tr Theo xu h ng không nh n ch t l ng ô ng s ng c a dân c ng t t y u c a c th gi i nói chung Vi t Nam nói riêng, thành ph Thái Nguyên ã ang trình phát tri n c ng ã ph suy thoái ch t l i khí h u n ng n ng phát tri n ô th Tuy nhiên, l i m t s h u qu v môi tr ng a bàn Thành c m t …Trong th i gian t i, n u c quan nhà n c khơng có nh ng can thi p k p th i q trình phát tri n th s gây nh ng h u qu nghiêm tr ng t i môi tr ng thành ph Thái Nguyên minh t th c t hi n tr ng môi tr S phát tri n ô th i u ã c ch ng ng thành ph Thái Nguyên nh h ng m nh m n môi tr ng n c nói chung Trong ph m vi th i gian không gian nghiên c u ti n hành nghiên c u nh h ng c a s phát tri n ô th nêu trên, n môi tr ng n c m t Xu t phát t nh ng v n c s cho phép c a ban ch nhi m khoa Môi Tr Nông Lâm Thái Nguyên th c hi n tri n ô th n môi tr ng n ng tr tài: “Nghiên c u nh h c m t xã, ph ng phía ng ih c ng c a s phát ông B c Tây B c thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên giai o n 2008 2013” 1.2 M c tiêu nghiên c u ánh giá th c tr ng nh h môi tr ng n c m t xã, ph Nguyên - t nh Thái Nguyên, tác ng c a s phát tri n ô th ng phía n ch t l ng ơng B c Tây B c thành ph Thái xu t m t s gi i pháp nh m gi m thi u nh ng ng tiêu c c t i môi tr ng n c m t tr c s phát tri n ô th thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên 1.3 Ý ngh a khoa h c th c ti n c a tài - Ý ngh a h c t p: V n d ng ki n th c ã h c - Ý ngh a th c ti n: a ph ng l p vào th c ti n xu t bi n pháp kh c ph c nh ng tác c a phát tri n ô th t i môi tr Nguyên tr ng n ng có i u ki n t ng tiêu c c c m t thành ph Thái Nguyên, t nh Thái ng t 55 Ph l c 02: QCVN 40:2011/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C GIA V N QUY C TH I CÔNG NGHI P NH CHUNG 1.1 Ph m vi i u ch nh Quy chu n quy n 1.2 nh giá tr t i a cho phép c a thông s ô nhi m c th i công nghi p x vào ngu n ti p nh n it ng áp d ng 1.2.1 Quy chu n áp d ng n i v i t ch c, cá nhân liên quan n ho t ng x c th i công nghi p vào ngu n ti p nh n 1.2.2 N quy c th i c a m t s ngành công nghi p l nh v c ho t ng c thù c nh riêng 1.3 Gi i thích thu t ng Trong Quy chu n này, thu t ng d 1.3.1 N i ây c hi u nh sau: c th i công nghi p dung d ch th i t c s s n xu t, ch bi n, kinh doanh, d ch v công nghi p vào ngu n ti p nh n n 1.3.2 Kq h s l u l ng/dung tích ngu n ti p nh n n dòng ch y c a sông, su i, kênh, m mn c th i c th i ng v i l u l ng ng, khe, r ch ho c dung tích c a h , ao, c 1.3.3 Kf h s l u l ng ngu n th i ng v i t ng l u l ng n c th i c a c s s n xu t, ch bi n, kinh doanh, d ch v công nghi p x vào ngu n ti p nh n n c th i 1.3.4 Ngu n ti p nh n n c th i ngu n n có m c ích s d ng xác nh, n i mà n QUY c m t ho c vùng n c th i công nghi p c bi n ven b , c x vào NH K THU T 2.1 Giá tr t i a cho phép c a thông s ô nhi m n c th i cơng nghi p c tính tốn nh sau: Cmax = C x Kq x Kf Trong ó: - Cmax giá tr t i a cho phép c a thông s ô nhi m n c th i công nghi p x vào ngu n ti p nh n n c th i, tính b ng miligam lít (mg/l); 56 - C giá tr c a thông s ô nhi m n c th i công nghi p quy nh t i m c 2.3; - Kq h s l u l ng/dung tích ngu n ti p nh n n c th i quy nh t i m c 2.4; Kf h s l u l ng ngu n th i quy nh t i m c 2.5 2.2 Áp d ng giá tr t i a cho phép Cmax = C (không áp d ng h s Kq Kf) i v i thông s : nhi t , t ng ho t phóng x , pH, mùi, m u s c, coliform, t ng ho t 2.3 Giá tr C c a thông s ô nhi m n t i B ng d c th i công nghi p c quy i ây: B ng 2: Giá tr C c a thông s ô nhi m n TT Thông s nv 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 phóng x Nhi t Màu pH BOD5 (20oC) COD Ch t r n l l ng Asen Thu ngân Chì Cadimi Crom (VI) Crom (III) ng K m Niken Mangan S t T ng xianua T ng phenol T ng d u m khoán g Sunfua Florua Amoni (tính theo N) T ng nit T ng ph t (tính theo P ) Clorua (không áp d ng x vào oC Pt/Co mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l c th i công nghi p Giá tr C A B 40 40 50 150 n9 5,5 n 30 50 75 150 50 100 0,05 0,1 0,005 0,01 0,1 0,5 0,05 0,1 0,05 0,1 0,2 2 3 0,2 0,5 0,5 1 0,07 0,1 0,1 0,5 10 0,2 0,5 10 10 20 40 500 1000 nh 57 30 31 ngu n n c m n, n c l ) Clo d T ng hoá ch t b o v th c v t clo h u c T ng hoá ch t b o v th c v t ph t h u c T ng PCB Coliform 32 33 T ng ho t T ng ho t 27 28 29 phóng x phóng x mg/l mg/l 0,05 0,1 mg/l 0,3 mg/l vi khu n/100ml Bq/l Bq/l 0,003 3000 0,01 5000 0,1 1,0 0,1 1,0 Ghi chú: C t A B ng quy nh giá tr C c a thông s ô nhi m n công nghi p x vào ngu n n C t B B ng quy c c dùng cho m c ích c p n c khơng dùng cho m c ích c p n M c ích s d ng c a ngu n ti p nh n n ti p nh n n c th i c sinh ho t; nh giá tr C c a thông s ô nhi m n công nghi p x vào ngu n n c th i c xác c th i c th i c sinh ho t; nh t i khu v c 58 Ph l c 03: B ng Tình hình bi n ng m c ích s d ng t c a thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 - 2012 VT: STT M c ích s N m d ng 2008 T ng di n tích 17.707,5 t nhiên t nơng 1.1 2010 2011 18.970,48 18.630,56 18.630,56 2012 12.070,16 12.381,41 12.266,51 12.182,96 8.258,10 9.048,64 9.021,64 9.008,93 8.882,26 4.504,61 5.059,44 5.017,50 5.004,07 4.876,88 3.329,03 3.716,46 3.661,23 3.606,06 3.560,30 3,38 15,88 17,57 17,57 17,57 1.172,20 1.327,10 1.338,70 1.351,44 1.299,01 3.753,49 3.989,20 4.004,14 4.004,86 4.005,38 2.985,79 3.023,77 2.911,52 2.904,03 2.900,09 2897,62 290,62 296,09 329,94 329,94 316,98 314,91 12,09 12,91 3,41 3,41 3,41 5.817,59 6.213,57 5.992,86 6.077,72 6.160,17 1.486,58 1.596,85 1.553,22 1.557,30 1.569,01 1578,52 502,70 510,76 556,20 556,21 501,51 505,35 983,88 1.086,09 997,02 1.001,09 1.067,50 1037,17 3.144,72 3.648,38 3.161,16 3.217,25 3.278,13 3300,89 9,75 10,26 13,54 13,66 13,71 103,64 106,78 115,40 140,21 150,73 t SXNN t tr ng 1.1.1 hàng n m t tr ng lúa 1.1.1.1 t c dùng vào 1.1.1.2 C nuôi n m khác t tr ng 1.1.2 lâu n m 1.2 t LN 1.3 t NTTS 1.4 t NN khác t phi nông nghi p 2.1 t 2.1.1 t 2.1.2 t 2.2 2.3 2.4 nông thôn ô th CD t tôn giáo, tín ng ng t ngh a trang, 8.854,22 4852,13 t hàng 1.1.1.3 2013 18.630,56 11.546,6 nghi p 2009 3538,05 17,57 1296,51 4002,09 3,41 6.193,03 13,71 150,71 59 ngh a 2.5 a t S.su i M.n 1.070,93 849,33 1.146,24 1.146,00 1.145,29 1,97 1,97 3,30 3,30 3,30 c CD 1145,9 2.6 t PNN khác t CSD 343,33 375,50 371,19 369,88 367,65 367,37 3.1 t b ng CSD 198,86 246,92 282,96 281,65 279,42 279,31 3.2 t 143,83 127,94 88,23 88,23 88,23 88,23 0,64 0,64 0 i núi CSD t núi 3.3 không r ng 3,3 60 Ph l c 04: B ng 4: Bi n ng c c u s d ng t so v i di n tích t nhiên c a thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 - 2013 VT: % STT M c ích s d ng N m 2008 T ng di n tích t nhiên 100 2009 100 2010 100 2011 2012 100 100 2013 100 t nông nghi p 64,78 1.1 t s n xu t nông nghi p 47,52 1.1.1 t tr ng hàng n m 26,04 1.1.1.1 t tr ng lúa 18,99 1.1.1.2 t c dùng vào C nuôi 9,43 1.1.1.3 t hàng n m khác 6,95 1.1.2 t tr ng lâu n m 21,48 1.2 t lâm nghi p 15,55 1.3 t nuôi tr ng thu s n 1,64 1,56 1,77 1,77 1,70 1,69 1.4 t nông nghi p khác 0,00 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 t phi nông nghi p 33,24 2.1 t 8,47 2.1.1 t 2.1.2 t 2.2 t chuyên dùng 2.3 t tôn giáo, tín ng 2.4 t ngh a trang, ngh a 2.5 nông thôn 2,71 ô th t S.su i M.n 5,76 ng a c C.dùng 17,76 19,23 16,96 17,27 17,60 17,71 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 7,35 0,58 0,56 0,61 0,75 0,80 0,80 6,05 4,47 6,15 6,15 6,15 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 6,15 2.6 t phi nông nghi p khác t ch a s d ng 1,97 3.1 t b ng ch a s d ng 1,49 3.2 t 1,49 3.3 t núi không r ng i núi ch a s d ng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 61 PHI U I U TRA NH H NG C A S NÔNG NGHI P, PHÁT TRI N Ô TH I S NG NG NS D NG I DÂN MÔI TR T NG (R t mong ơng, bà giúp tơi hồn ch nh m t s thơng tin sau ây!) I THƠNG TIN CHUNG H tên ch h : ………………………………Tu i……… ……………… Trình v n hóa: ……… …………………… Dân t c: ………………… a ch : Thôn (T ) Xã (ph ng)……………………………………………… Ngh nghi p hi n M c s ng chung Nông nghi p Khá gi Nông nghi p, phi nơng nghi p Trung bình Phi nơng nghi p Khó kh n Di n gia ình Chính sách Khơng Tình hình thành viên gia ình STT H tên Nam (n ) Tu i Trình h cv n Ngh Tình tr ng nghi p vi c làm 10 Ghi rõ m c 7: 1- ang i h c - Có vi c làm th ng xuyên - Có vi c làm th i v - Khơng có vi c làm - Khác (ghi rõ) 62 S ng i có nhu c u t o ngh : ……………… ng II TÌNH HÌNH S Tình hình bi n D NG ng T t c a h tr c sau phát tri n th Di n tích tr Ch tiêu T ng di n tích i c b thu h i Di n tích sau Giá tr b thu h i (tri u n bù ng) t t nông nghi p 1.1 t s n xu t nông nghi p - t tr ng lúa - t tr ng hàng n m l i 1.2 t lâm nghi p 1.3 t th y s n t t khác C c u s d ng Lo i t c a gia ình nh th nào? t Tr c PT ô th (%) Tr c PT ô th (%) t nông nghi p t phi nơng nghi p Lo i hình s d ng t nông nghi p c a gia ình tr c sau PT T? (Thêm LUT n u có) Tr Lo i t LUT lúa t s n xu t nông nghi p lúa rau, màu c PT T Ki u SD Sau PT T t Lo i sd t (lo i t) Ki u SD t 63 lúa lúa rau, màu 1.2 t lâm nghi p 1.3 t th y s n Nguyên nhân làm gia ình thay i lo i hình s d ng t? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nguyên nhân nh h ng n di n tích s d ng t c a gia ình? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nguyên nhân nh h ng n c c u s d ng d t c a gia ình? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngoài nh ng nguyên nhân liên quan n vi c PT T tác ng n vi c SD c a gia ình có ngun nhân khác khơng? Có Khơng Ngun nhân: …………………………………………………………………… t 64 Nguy n v ng c a gia ình vi c s d ng t tr c b i c nh PT T nh hi n nay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… III I S NG NG I DÂN Thu nh p bình quân/tháng c a c gia ình tr Tr D c PT ô th i tri u c sau PT ô th Sau PT ô th ng D i tri u ng T tri u - tri u T tri u - tri u T tri u - tri u T tri u - tri u T tri u - tri u T tri u - tri u Trên tri u Trên tri u Ngu n thu nh p Tr Nhà c PT ô th Sau PT ô th Nông nghi p Nông nghi p Phi nông nghi p Phi nơng nghi p c a gia ình Tr c PT ô th Sau PT ô th Nhà t m Nhà t m Nhà nông thôn truy n th ng Nhà nông thôn truy n th ng Nhà mái b ng t ng Nhà mái b ng t ng Nhà t ng tr lên Nhà t ng tr lên Nhà h n h p Nhà h n h p Nhà v Nhà v n Tình hình pháp lý c a nhà Có gi y t h p pháp n t ang s d ng Khơng có gi y t 65 Tài s n ph ng ti n sinh ho t c a h S l Ch tiêu VT Tr ng c PT T Sau PT T Giá tr (1000 ) Tr c PT T Sau PT T Ơ tơ Xe máy Máy gi t T l nh, t Máy tính u a Ti vi i n tho i c nh i n tho i di ng 10 B p ga 11 Bình nóng l nh 12 T g lo i 13 Gi ng, ph n, s p 14 Bàn gh , xa lông, tràng k T ng giá tr Bi n ng lao ng c a h tr Ch tiêu Tr c phát tri n ô th (2008) 1.1 T ng lao ng c a h - Lao ng nông nghi p - Lao ng phi nông nghi p 1.2 S ng i khơng có vi c làm Sau phát tri n ô th (2013) 2.1 T ng lao ng c a h - Lao ng nông nghi p - Lao ng phi nông nghi p 2.2 S ng i khơng có vi c làm c sau phát tri n ô th S l ng (ng i) C c u (%) 66 Tình hình i h c c a thành viên gia ình Tr c PT ô th Sau PT ô th B h c B h c Có i h c Có i h c Gia ình có b thu h i tu i i h c t khơng Có Khơng Gia ình có hài lòng v i sách thu h i t khơng? Có Khơng - N u khơng ngun nhân là: ………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 10 Nguy n v ng c a gia ình b thu h i t? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11 N u ông (bà) b thu h i, so sánh thu nh p tr Gi m nhi u Gi m T ng nhi u T ng Thay 13 ã 13.1 c sau b thu h i i không k c nhà n c h tr thơng qua hình th c c t o ngh c t o ngh có vi c làm n nh c t o ngh nh ng khơng có vi c làm n nh c t o ngh nh ng khơng có vi c làm 13.2 c mi n gi m th y l i phí 13.3 c vay v n 13.4 c giao t, thuê c giao t c giao t nông nghi p c u tiên 13.5 13.6 t kinh doanh th u th u ng m i d ch v t nơng nghi p cơng ích c c p t li u s n xu t mi n phí, giá u ãi Hình th c h tr khác 14 V sách b i th Th a ng gi i t a Ch a th a t 67 15 Tình hình vay v n s d ng v n tr S l Ch tiêu Tr ng (tri u c PT T c sau PT T c a h ng) M c ích s d ng v n Sau PT T V n t có V n vay 16 Tình hình c p n c, c p i n, giáo d c, y t 17 Cá nhân ơng (bà) có ng h vi c m r ng phát tri n th ? Có Không 18 Nguyên nhân bi n Không ý ki n i v kinh t c a h gia ình ơng (bà) gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19 Ngồi nh ng nguyên nhân liên quan khác tác ng n vi c PT T ngun nhân n kinh t c a h gia ình? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20 Nguy n v ng c a gia ình vi c phát tri n kinh t tr c tình hình PT T nh hi n nay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 21 PT T có nh h ng n an ninh, tr t t xã h i khơng? Có Khơng N u có ngun nhân: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 22 PT T có nh h ng v n Có t n n xã h i xã h i khơng? Khơng N u có nguyên nhân: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 68 23 Nh ng nh h ng khác: (ghi rõ) Có Khơng N u có ngun nhân: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… III TÌNH HÌNH MƠI TR Mơi tr ng có b nh h NG ng sau PT T khơng? Có Khơng * N u có b nh h ng nh th nào? Ô nhi m Không ô nhi m Sau PT T, ngu n n c c a gia ình có b nh h Có Khơng * N u có nh h n ng nh th nào? c cho s n xu t, sinh ho t Không Ngu n n nh h ng không? ng n c cho s n xu t sinh ho t c b ô nhi m không dùng cho sinh ho t s n xu t c n tr ng, v t nuôi c a h nh th nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tình hình ng p úng Th ng xuyên ng p úng, ng p úng t i nhi u n i Th nh tho ng ng p úng Thoát n c t t không b ng p úng Nguyên nhân nh h ng n môi tr ng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngoài nh ng nguyên nhân liên quan khác tác ng n môi tr n vi c PT T ngun nhân ng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 69 Nguy n v ng c a gia ình vi c b o v mơi tr ng tr c tình hình PT T nh hi n nay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………… IV ÁNH GIÁ C A H ánh giá c a h v trình PT T Ch tiêu Kinh t Xã h i Môi tr ng T t Khá Trung bình Kém i s ng c a h sau PT T so v i tr c PT T T t h n r t nhi u T th n Nh c Gi m sút Các nguyên nhân nh h Khơng có nh h ng t i v n trên? t s n xu t ng môi tr ng Khơng có vi c làm Có thêm vi c làm phi nơng nghi p c h tr Có c h i c h c ngh tìm vi c m i Xin ơng (bà) có ý ki n óng góp vi c phát tri n i s ng c a a ph ng …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ng i ph ng v n V Th Hòa ... phía B c thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 – 2013 37 4.3.5 nh h m t xã ph ng c a phát tri n ô th n hàm l ng Pb môi tr ng n c ng phía ơng B c Tây B c thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 – 2013 ... p t i thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 – 2013 29 4.3 nh h ph ng c a phát tri n ô th n thành ph n môi tr ng n c m t xã ng phía B c thành ph Thái Nguyên giai o n 2008 – 2013 32 4.3.1... n ô th n môi tr ng n ng tr tài: Nghiên c u nh h c m t xã, ph ng phía ng ih c ng c a s phát ông B c Tây B c thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên giai o n 2008 – 2013 1.2 M c tiêu nghiên c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến môi trường nước mặt các xã, phường phía Đông Bắc và Tây Bắc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến môi trường nước mặt các xã, phường phía Đông Bắc và Tây Bắc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2013 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay