Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển daklak

117 101 2
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - TRẦN KHÁNH TUẤN HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DAKLAK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Khánh Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ .8 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư 1.1.2 Đặc điểm dự án đầu tư 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY DỰ ÁN Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay theo dự án đầu tư 10 1.2.2 Đặc điểm quy trình cho vay theo dự án ngân hàng thương mại 12 1.3 THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.3.1 Khái niệm cần thiết thẩm định tài dự án 16 1.3.2 Nội dung thẩm định tài dự án hoạt động cho vay ngân hàng thương mại .18 1.4 CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 28 1.4.1 Khái niệm chất lượng thẩm định tài dự án 28 1.4.2 Các tiêu xác định chất lượng thẩm định tài dự án .28 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN .32 1.5.1 Các nhân tố chủ quan 33 1.5.2 Các nhân tố khách quan .35 TÓM TẮT CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH DAKLAK 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH DAKLAK .38 2.1.1 Giới thiệu BIDV DakLak .38 2.1.2 Mơ hình tổ chức quản lý hoạt động 39 2.1.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh chi nhánh năm gần 43 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH DAKLAK 47 2.2.1 Hoạt động cho vay theo dự án .47 2.2.2 Hoạt động thẩm định tài dự án 48 2.2.3 Chất lượng thẩm định tài dự án Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh DakLak 66 2.2.4 Đánh giá hiệu cơng tác thẩm định tài dự án cho vay chi nhánh .73 TÓM TẮT CHƯƠNG 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH DAKLAK 80 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH DAKLAK .80 3.1.1 Định hướng hoạt động 80 3.1.2 Định hướng hoạt động thẩm định tài dự án .82 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH DAKLAK 84 3.2.1 Xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng thẩm định tài dự án 84 3.2.2 Nâng cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác thẩm định tài dự án 87 3.2.3 Tăng cường thu thập, xử lý khai thác luồng thông tin phục vụ cho thẩm định tài dự án 91 3.2.4 Nâng cao tính xác nội dung thẩm định tài 95 3.2.5 Nâng cấp trang thiết bị công nghệ phục vụ công tác thẩm định 96 3.3 KIẾN NGHỊ .97 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam .97 3.3.2 Kiến nghị với Chủ đầu tư .98 TÓM TẮT CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu NHTM QHKH QLRR NH TMCP Ý nghĩa Ngân hàng thương mại Quan hệ khách hàng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) ĐT&PTVN CIC DA DAĐT TĐ TĐDA CBTĐ NHNN NQH TNDN TSCĐ TSLĐ VCSH LSCK KHNN Trung tâm phòng ngừa rủi ro tín dụng Dự án Dự án đầu tư Thẩm định Thẩm định dự án Cán thẩm định Ngân hàng Nhà nước Nợ hạn Thu nhập doanh nghiệp Tài sản cố định Tài sản lưu động Vốn chủ sở hữu Lãi suất chiết khấu Kế hoạch nhà nước DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 Tên bảng Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2011 đến 2013 chi nhánh Tình hình cho vay theo dự án Số lượng quy mô dự án thẩm định cho vay Trang 43 48 66 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 qua năm 2011-2013 Tình hình cho vay DAĐT chi nhánh qua năm 2011 – 2013 Tình hình tỷ lệ dự án không thu hồi nợ hạn qua năm 2011 – 2013 Cơ cấu nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh DakLak Tổng doanh thu dự án Danh mục dự tính chi phí Doanh nghiệp Hiệu đầu tư dự án Dòng tiền tiêu đánh giá Bảng phân tích độ nhạy dự án 67 67 68 01 – Phụ lục 02 – Phụ lục 03 – Phụ lục 04 – Phụ lục 05 – Phụ lục DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Sơ đồ 2.1 2.2 Tên sơ đồ Mơ hình tổ chức Quy trình thẩm định dự án chi nhánh Trang 39 50 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 2.1 2.2 Tên hình Lượng tiền huy động qua năm từ năm 2011 đến 2013 Lượng tiền vay qua năm Trang 44 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng định chế tài đóng vai trò quan trọng việc tài trợ vốn cho kinh tế, đặc biệt tài trợ vốn trung dài hạn Thực tế hoạt động tài trợ vốn trung dài hạn theo dự án chứa đựng nhiều rủi ro Để bảo toàn vốn góp tăng trưởng cho kinh tế, ngân hàng phải làm tốt công tác thẩm định dự án nói chung thẩm định tài dự án nói riêng Thẩm định tài dự án xác định nội dung then chốt thẩm định dự án cho vay Vì vậy, mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng nói chung hay chất lượng thẩm định tài dự án ln ngân hàng quan tâm Trên thực tế, cơng tác thẩm định tài dự án hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh DakLak nói riêng thời gian qua nhiều hạn chế: chất lượng nguồn nhân lực hoạt động lĩnh vực thẩm định thấp đội ngũ cán làm cơng tác thẩm định tài dự án cho vay phòng khách hàng doanh nghiệp chi nhánh đa số trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm công tác thẩm định dự án Năng lực chuyên môn cán thẩm định không đồng nên gặp nhiều khó khăn cách phân giao công việc thẩm định dự án cho cán Trong cơng tác phát triển khách hàng thụ động cán trẻ chưa có nhiều thơng tin mối quan hệ để tiếp cận dự án phát sinh địa bàn; tính khoa học; thông tin thẩm định chủ yếu dựa vào hồ sơ khách hàng cung cấp, chưa tích cực khảo sát thực tế Nguồn thông tin mà cán thẩm định sử dụng để thẩm định dự án thẩm định tài dự án nhiều hạn chế, độ tin cậy chưa cao Nguồn dùng thẩm định chủ yếu doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng, thân cán thẩm định gặp nhiều khó khăn việc xác định lại độ xác cập nhật thông tin Xuất phát từ ý nghĩa cơng tác thẩm định tài dự án thực tế triển khai công tác thẩm định tài dự án tác giả đồng nghiệp làm công tác thẩm định, tác giả lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển DakLak” làm đề tài nghiên cứu với mục tiêu đánh giá thực trạng chất lượng cơng tác thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh DakLak Mục tiêu nghiên cứu Phân tích thực trạng cơng tác thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh DakLak Đưa giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh DakLak Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến thực trạng chất lượng cơng tác thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh DakLak Phạm vi nghiên cứu: - Nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu số nội dung liên quan đến thực trạng cơng tác thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh DakLak 95 + Lĩnh vực hoạt động, sản phẩm chủ yếu, phương thức tiêu thụ + Trình độ ban lãnh đạo, kinh nghiệm khả đạo, điều hành nhân viên quản lý + Khả tạo nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh vốn vay chi nhánh để trả nợ + Những nguồn khác để chi nhánh thu nợ nguồn thu nhập tạo từ dự án + Các khó khăn mà dự án gặp phải biện pháp khắc phục doanh nghiệp - Để có thơng tin tốt với chất lượng tốt cán thẩm định cần có chuẩn bị, tổ chức vấn cách chu đáo nghiêm túc kết hợp với kỹ quan sát giao tiếp tốt Bên cạnh đó, chi nhánh thu thập thơng tin doanh nghiệp từ nguồn khách từ phía bạn hàng đối tác doanh nghiệp, hay điều tra từ ngân hàng tổ chức tín dụng trước có quan hệ với doanh nghiệp nhờ giúp đỡ công ty kiểm tốn Để thơng tin xác từ phía khách hàng chi nhánh cần phải đảm bảo điều kiện sau: + Thực có uy tín việc thu thập thơng tin, thơng tin phải xác, có tính cập nhật + Đảm bảo bí mật thơng tin tốt, đảm bảo cho cơng tác thẩm định tài dự án - Xây dựng hoàn thiện hệ thống thu nhập, xử lý thông tin thị trường, khách hàng, nắm bắt biến động cung cầu vốn thời kỳ để điều chỉnh lãi suất cho hợp lý - Chi nhánh cần phát triển hệ thống thông tin từ bên theo hướng qua hệ thống mạng thông tin, trung tâm thông tin nước quốc tế Đây nguồn thơng tin xác mà chi nhánh cần khai thác để phục 96 vụ cho hoạt động thẩm định tài dự án đầu tư Bên cạnh đó, chi nhánh cần tăng cường quan hệ hợp tác với NHTM, bộ, ngành, quan, tổ chức khác để khai thác, tận dụng thông tin Để thực điều đòi hỏi chi nhánh phải nghiên cứu ứng dụng phần mềm tin học đủ mạnh để quản lý, lưu trữ, phân tích truyền tin nhằm đảm bảo tính xác kịp thời thơng tin phục vụ cho cơng tác thẩm định 3.2.4 Nâng cao tính xác nội dung thẩm định tài Hồn thiện thẩm định tổng mức vốn đầu tư nguồn tài trợ dự án Cần TĐ kĩ tính xác chi phí đầu tư DA phê duyệt tổng mức vốn đầu tư cấp có thẩm quyền Xác định mức dự phòng hợp lý dựa sở phân tích yếu tố liên quan: tỷ giá, lạm phát, lãi suất Khi thẩm định nguồn tài trợ dự án chi nhánh cần đánh giá kĩ tính khả thi nguồn tài trợ đặc biệt nguồn vốn tự có chủ đầu tư Thẩm định doanh thu, chi phí xác khách quan Nâng cao chất lượng nghiên cứu thị trường đặc biệt ý tới sản phẩm loại, khả cạnh tranh sản phẩm thị trường nhu cầu, thị hiếu sản phẩm thị trường khả phát triển thị trường tương lai Phân tích biến động yếu tố: lạm phát, tỷ giá tới chi phí DA Khi tính dòng tiền dự án CBTĐ thường bỏ qua ảnh hưởng yếu tố tới biến động dòng tiền Lạm phát tỷ giá tăng cao ảnh hưởng khơng nhỏ tới chi phí dự án gây ảnh hưởng tới tổng vốn đầu tư dự án Chính tính tốn đòi hỏi CBTĐ phải dự đoán cách tương đối diễn biến lạm phát tỷ giá từ có điều chỉnh chi phí dự án cho hợp lý 97 Nâng cao tính xác việc tính tốn tiêu hiệu tài Chi nhánh cần nghiên cứu đưa tiêu chuẩn cho phép nghành nghề Từ đó, chi nhánh so sánh với tiêu hiệu an tồn tài dự án, dù khơng tuyệt đối xác góp phần vào việc đến kết luận tài trợ hay không Hệ thống tiêu đánh giá hiệu tài dự án nội dung quan trọng trình thẩm định tài dự án Vì vậy, tiêu cần tính tốn cách cẩn thận, xác, tính giá trị Trong đó, cán thẩm định đặc biệt quan tâm đến giá trị thời gian tiền so sánh giá trị thời điểm khác cách xác Điều có nghĩa cán thẩm định phải xác định xác khoản thu hồi thời điểm cuối dự án tỷ lệ chiết khấu Phân tích rủi ro dự án qua phân tích tình huống, phân tích độ nhạy phân tích mơ Thơng qua kết phân tích độ nhạy, CBTĐ cần ý đưa biện pháp phòng tránh rủi ro yếu tố gây 3.2.5 Nâng cấp trang thiết bị công nghệ phục vụ công tác thẩm định Với sở vật chất trang thiết bị có chi nhánh đại Nhưng để phát huy tiến tới hoà nhập với thị trường ngân hàng tài khu vực giới, chi nhánh cần tiếp tục thực chương trình đổi cơng nghệ cách tồn diện Những chương trình phần mềm phục vụ đắc lực cho nghiệp vụ thẩm định đặc biệt việc phân tích tài cần nghiên cứu xây dựng đặt mua Đi đôi với việc trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ đại, công tác đào tạo cần triển khai rộng rãi nhằm tạo điều kiện cho cán nâng cao trình độ, tăng khả thích ứng với trang thiết bị công nghệ 98 3.3 KIẾN NGHỊ Để công tác thẩm định tài tốt, có chất lượng cao, cần phải có phối hợp đồng phận có liên quan đáp ứng yêu cầu công tác thẩm định Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, xin đề số kiến nghị sau: 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Tăng cường tổ chức khoá học ngắn hạn, lớp tập huấn chuyên để thẩm định dự án đàu tư, tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác thẩm định cho chi nhánh nhằm tăng nâng cao lực thẩm định nói chung thẩm định tài dự án đầu tư nói riêng tồn hệ thống - Cần hồn thiện quy trình thẩm định dự án có phân loại nhiêu loại dự án mẫu dự án lưu ý xem xét loại hình dự án - Cần tăng cường hoạt động phận thơng tin phòng ngừa rủi ro thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam để cung cấp thơng tin thường xun cho chi nhánh - Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam cần có đạo thống từ Trung ương đến chi nhánh Cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết tỷ lệ tài trung bình ngành để tạo thuận lợi cho công tác thẩm định chi nhánh Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam cần tích luỹ tiêu dự án sau kiểm chứng qua thực tế với việc sưu tầm tiêu ngân hàng bạn Tập hợp tông tin chất lượng phát triển ngành, tình hình đầu tư, hiệu đầu tư ngành toàn quốc Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam xây dựng thành hệ thống thông tin ngành đưa lên mạng nội - Định kỳ có tổng hợp, đúc kết kinh nghiệm toàn hệ thống để làm học chung lĩnh vực đầu tư 99 3.3.2 Kiến nghị với Chủ đầu tư Để giúp cho chi nhánh hồn thiện cơng tác thẩm định dự án, có định xác định cho vay dự án, tránh trường hợp từ chối khơng cho vay dự án có hiệu nguyên nhân từ công tác thẩm định làm hội đầu tư dự án Các doanh nghiệp có dự án xin vay vốn chi nhánh cần phải cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết trung thực cho chi nhánh quy định, để công tác thẩm định tiến hành nhanh chóng Đây nghĩa vụ doanh nghiệp đánh giá dự án, chi nhánh khơng thấy rủi ro, rủi ro bị doanh nghiệp giấu Thì rủi ro xảy hậu doanh nghiệp phải chịu Các chủ đầu tư cần nghiêm chỉnh chấp hành việc xây dựng lập dự án nội dung quy định văn pháp luật lĩnh vực đầu tư xây dựng Chủ đầu tư phải lập đầy đủ biểu mẫu quy định dự án như: bảng tính vốn đầu tư theo khoản mục, bảng tính huy động vốn theo chương trình đầu tư thực dự án, bảng tính vốn hoạt động, bảng tính khả trả nợ theo gốc lãi Các chủ đầu tư phải tính tốn đầy đủ chi phí, đặc biệt chi phí lãi vay vốn lưu động, chi phí đầu tư bổ sung dự án có vòng đời kéo dài, vấn đề mà khách hàng chưa thực yêu cầu chi nhánh Các chủ đầu tư cần tự nâng cao lực lập thẩm định dự án đầu tư, cần nhận thức vai trò, vị trí cơng tác thẩm định dự án định đầu tư để có dự án thực hiệu Khi thi công dự án cần đảm bảo nội dung lập dự án theo kế hoạch, cần phối hợp với chi nhánh giải bất trắc xảy q trình thi cơng doanh nghiệp 100 TĨM TẮT CHƯƠNG Nội dung chương nêu lên đưa giải pháp dựa thực trạng công tác thẩm định chi nhánh đề giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh DakLak Đây nội dung chương nội dung trọng tâm giải pháp đưa bao gồm: - Xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng thẩm định tài dự án - Nâng cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác thẩm định tài dự án - Tăng cường thu thập, xử lý khai thác luồng thông tin phục vụ cho thẩm định tài dự án - Nâng cao tính xác nội dung thẩm định tài - Nâng cấp trang thiết bị cơng nghệ phục vụ cơng tác thẩm định Bên cạnh đó, đưa các kiến nghị vào phần cuối chương bao gồm kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam với chủ đầu tư 101 KẾT LUẬN Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tài dự án yêu cầu cấp thiết ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh DakLak nói riêng nhằm mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đặc biệt hình thức cho vay theo dự án Tuy nhiên, vấn đề đòi hỏi phải có nghiên cứu sâu sắc cần thời gian hồn thiện Trong phạm vi khơng gian, thời gian tri thức thân, luận văn “Hoàn thiện cơng tác thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển DakLak” đạt số kết sau: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay ngân hàng thương mại đồng thời nêu lên cần thiết, nội dung, phương pháp, tiêu thẩm định tài dự án nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài dự án - Khái quát thực trạng chất lượng thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh DakLak tham khảo công tác thẩm định tài dự án ngân hàng thương mại nhằm rút kinh nghiệm cho việc xây dựng định hướng hoạt động thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Chi nhánh - Đưa giải pháp có tính thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh DakLak đề xuất số kiến nghị với ngành, cấp có liên quan nhằm tạo mơi trường thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng thẩm định tài dự án Tuy nhiên thẩm định tài dự án nước ta hạn chế mặt lý 102 luận thực tiễn Do vậy, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết chủ quan khách quan đồng thời mong muốn nhận ý kiến tham gia quí báu để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đề tài./ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Võ Thị Thúy Anh (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Tài chính, Đà Nẵng [2] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, TS Nguyễn Quốc Anh, TS Hoàng Đức, TS Trần Huy Hoàng, TS Trầm Xuân Hương (2000), Tín dụng Ngân hàng, Trường Đại Học Kinh tế Hồ Chí Minh, Nhà xuất thống kê [3] Nguyễn Văn Hà, Vũ Ngọc Nhung, Hồ Ngọc Cẩn (2000), Vay vốn Ngân hàng từ lý thuyết đến thực tiễn, NXB Thống kê [4] PGS.TS Đinh Xuân Hạng, Phạm Ngọc Dũng (2011), Giáo trình Tài – Tiền tệ, NXB Tài chính, DakLak [5] PGS Phước Minh Hiệp, Ths Lê Thị Văn Đan (2010), Thiết lập thẩm định dự án đầu tư, NXB Lao động, Hà Nội [6] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Tín dụng thẩm định tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh [7] Trần Ngọc Minh, Báo cáo thẩm định kinh tế - xã hội thẩm định khía cạnh tài [8] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam), Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định tài dự án đầu tư trung dài hạn [9] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh DakLak, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh (2011, 2012, 2013) [10] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh DakLak, Hồ sơ thẩm định Phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp [11] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng [12] Rudolf Duttweiler (2010), Quản trị khoản ngân hàng, NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh [13] Nguyễn Trọng Tài (2008), “Cạnh tranh Ngân hàng thương mại nhìn từ góc độ thực tiễn lý luận Việt Nam ”, Tạp chí ngân hàng [14] TS Trương Quang Thơng (2010), Phân tích hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, NXB Phương Đơng Các website tham khảo: [15] voer.edu.vn, địa chỉ: http://voer.edu.vn/m/tham-dinh-du-an-dau-tutai-cac-ngan-hang-thuong-mai/3d53c858… [16] www.ebook.edu.vn, địa chỉ: http://www.ebook.edu.vn/? page=1.14&view=8242 PHỤ LỤC Bảng 2.7: Tổng doanh thu dự án Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 Công suất thiết kế Xe 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Sản lượng thực so với CSTK Đơn giá kiểm định bình quân/xe % 50% 53% 56% 59% 62% 65% 68% 71% 74% 77% triệu đồng/xe triệu đồng 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 3.000 3.180 3.360 3.540 3.720 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Doanh thu Bảng 2.8: Danh mục dự tính chi phí doanh nghiệp Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Chi phí nhiên liệu Chi phí tiền lương Chi phí BHXH, BHYT Thuế mơn Chi phí sửa chữa thường xuyên Chi phí sửa chữa lớn Chi phí bảo hiểm tài sản Tổng cộng: Năm Năm Năm Năm Năm Năm 187 198 210 221 232 243 255 266 277 288 456 483 511 538 565 593 620 648 675 702 47 50 52 55 58 61 64 66 69 72 3 3 3 3 3 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 857 898 940 981 1.023 1.064 1.105 1.147 1.188 1.230 Bảng 2.9: Hiệu đầu tư dự án Năm Năm Năm Năm 10 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí hoạt động Khấu hao LN trước thuế lãi vay Lãi vay Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận chịu thuế Thuế thu nhập Lợi nhuận sau thuế Năm XD Năm 3.000 Năm 3.180 Năm 3.360 Năm 3.540 Năm Năm Năm Năm Năm 6.000 6.000 6.000 6.000 3.720 Năm 10 857 898 940 981 1.023 1.064 1.105 1.147 1.188 1.230 2.069 2.069 2.069 2.069 2.069 430 430 430 430 430 74 213 352 490 629 4.506 4.465 4.423 4.382 4.340 638 510 383 255 128 0 0 (563) (297) (31) 235 501 4.506 4.465 4.423 4.382 4.340 0 235 501 4.506 4.465 4.423 4.382 4.340 0 33 70 1.262 1.250 1.239 1.227 1.215 (563) (297) (31) 202 431 3.244 3.215 3.185 3.155 3.125 -18,77% -9,34% -0,92% 6,65% 13,48% 75,10% 74,41% 73,72% 73,03% 72,34% -18,77% -9,34% -0,92% 5,72% 11,59% 54,07% 53,58% 53,08% 52,58% 52,09% -4,51% -2,38% -0,25% 1,62% 3,45% 25,97% 25,73% 25,49% 25,25% 25,02% 6.000 Tính tốn số LN trước thuế/Doanh thu LN sau thuế/Vốn tự có (ROE) LN sau thuế/Tổng VĐT(ROI) Bảng 2.10: Dòng tiền tiêu đánh giá Khoản mục Năm I Dòng vào - Doanh thu - DAR = AR1 - AR2 - Vay NHTM - Hỗ trợ nhà nước - Thanh lý TSCĐ Tổng ngân lưu vào II Dòng - Chi đầu tư - Tổng chi phí hoạt động - DAP = AP1 - AP2 - DCB = CB2 - CB1 - Thuế TNDN - Trả nợ gốc NHTM - Trả nợ lãi ngân hàng Tổng ngân lưu III Ngân lưu ròng IV NPV EPV V IRR EPV Năm XD 10 0 5.000 3.000 3.180 3.360 3.540 3.720 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 5.000 3.000 3.180 3.360 3.540 3.720 6.000 6.000 6.000 6.000 2.499 8.499 0 0 0 0 898 -4 12 1.000 510 2.417 763 940 -4 12 1.000 383 2.331 1.029 981 -4 12 33 1.000 255 2.277 1.263 1.023 -4 12 70 1.000 128 2.228 1.492 1.064 -4 12 1.262 0 2.334 3.666 1.105 -4 12 1.250 0 2.364 3.636 1.147 -4 12 1.239 0 2.394 3.606 1.188 -4 12 1.227 0 2.423 3.577 1.230 -4 12 1.215 0 2.453 6.045 12.493 0 0 12.493 -7.493 2.157 19,66% 857 -86 257 1.000 638 2.666 334 Bảng 2.11: Bảng phân tích độ nhạy dự án Khảo sát NPV EPV Tổng vốn đầu tư Sản lượng hàng năm 2.157 -10% -5% 0% 5% 10% -10% 2.728 3.051 3.373 3.687 3.999 -5% 0% 5% 10% 2.120 1.512 904 296 2.443 1.835 1.227 619 2.765 2.157 1.549 941 3.080 2.472 1.864 1.256 3.392 2.784 2.176 1.568 5% 24,16% 22,17% 20,42% 18,87% 17,47% 10% 25,09% 23,01% 21,19% 19,57% 18,13% Tổng vốn đầu tư sản lượng xe đăng kiểm hàng năm với biên độ 5% Khảo sát IRR EPV Sản lượng hàng năm Tổng vốn đầu tư 19,66% -10% -5% 0% 5% 10% -10% 21,46% 19,72% 18,18% 16,80% 15,56% -5% 22,34% 20,52% 18,91% 17,48% 16,19% 0% 23,25% 21,34% 19,66% 18,17% 16,83% Tổng vốn đầu tư sản lượng xe đăng kiểm hàng năm với biên độ 5% ... CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH DAKLAK 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN... tác thẩm định tài dự án hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh DakLak Việc diễn dựa vào sở lý thuyết cơng tác thẩm định tài dự án hoạt động cho vay ngân hàng thương... cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay kế thừa đề tài nghiên cứu khác vận dụng vào đánh giá thực trạng công tác thẩm định tài dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển daklak, Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển daklak, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, b. Đặc điểm tài chính, d. Thẩm định và tính toán dòng tiền của dự án, e. Thẩm định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính và khả năng trả nợ của dự án, b. Nhóm chỉ tiêu định tính, b. Môi trường kinh tế - xã hội, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, d. Thực hiện thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh DakLak, e. Minh họa hoạt động thẩm định dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột - Công ty TNHH Nguyên Bình, qua 3 năm 2011 – 2013, Bảng 2.5: Tình hình tỷ lệ dự án không thu hồi được nợ đúng hạn, a. Kết quả đạt được, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH DAKLAK, b. Đề nghị cách cho điểm, Bên cạnh đó, đưa ra các các kiến nghị vào phần cuối của chương này bao gồm kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và với chủ đầu tư., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay