Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu (ACB) chi nhánh đà nẵng

110 23 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ HỒI DUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Phan Thị Hồi Dung DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu CBTĐ : Cán phẩm định CP : Chi phí DA : Dự án DAĐT : Dự án đầu tư ĐN : Đà Nẵng LN : Lợi nhuận MMTB : Máy móc thiết bị NHTM : Ngân hàng thương mại QHKH : Quan hệ khách hàng TC : Tài TCTD : Tổ chức tín dụng TĐ : Thẩm định TN : Thu nhập TSCĐ : Tài sản cố định MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn, cho vay, thu nhập ACB – Đà 41 2.2 Nẵng năm 2010 – 2012 Số lượng quy mô dự án thẩm định cho vay 63 2.3 năm 2010 – 2012 Tình hình cho vay dự án đầu tư chi nhánh qua năm 64 2.4 2010 – 2012 Tình hình tỷ lệ dự án khơng thu hồi nợ hạn qua 65 2.5 năm 2010 – 2012 Cơ cấu nợ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 65 bảng chi nhánh Đà Nẵng qua năm 2010 – 2012 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 2.1 2.2 Tên bảng Trang Cơ cấu tổ chức ACB - Đà Nẵng Quy trình thẩm định dự án vay vốn ACB Đà Nẵng 38 46 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam bước vào thời kì phát triển mạnh mẽ, nguồn lực xã hội tận dụng mức tối đa, dự án đầu tư (DAĐT) tăng nhanh số lượng lẫn quy mơ Trong bối cảnh với tư cách kênh dẫn vốn quan trọng kinh tế, ngân hàng thương mại (NHTM) đóng góp tích cực vào thành cơng dự án đầu tư, đặc biệt với nhiều dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng phát triển đất nước Đối với ngân hàng, tài trợ dự án hoạt động chủ yếu quan trọng thường mang lại lợi nhuận cao song chứa đựng nhiều rủi ro, gây thiệt hại nặng nề (bởi đặc điểm dự án đầu tư thường có quy mơ vốn lớn, thời gian dài…) Do đó, trước định cho vay dự án đầu tư lập thẩm định kỹ để giảm thiểu rủi ro Thẩm định tài dự án đầu tư có vai trò vơ quan trọng, định xem dự án có đầu tư hay khơng định đến hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng Vì vậy, công tác thẩm định dự án đầu tư trọng nâng cao chất lượng ngày hồn thiện hệ thống ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đà Nẵng nói riêng Là ngân hàng TMCP có uy tín địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngân hàng Á Châu cung ứng lượng vốn lớn cho đầu tư phát triển địa phương thông qua việc tài trợ vốn cho DAĐT Tuy nhiên hoạt động tín dụng chi nhánh bộc lộ khơng hạn chế tiềm ẩn nhiều rủi ro, dư nợ hạn mức cao Một nguyên nhân công tác thẩm định dự án chưa thực hiệu Do để đảm bảo an tồn hoạt động, hạn chế rủi ro hướng tới mục tiêu sinh lời, ngân hàng ngày trọng nâng cao hiệu công tác thẩm định dự án đầu tư hoạt động cho vay Từ lí tơi chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Đà Nẵng” làm mục tiêu nghiên cứu với hi vọng có đóng góp định vào việc hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay NHTM cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp cơng tác thẩm định tài DAĐT cho vay ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chi nhánh Đà Nẵng, góp phần xây dựng phương pháp thẩm định tài dự án xác hiệu làm sở vững cho cơng tác tín dụng chi nhánh Qua đó, Chi nhánh tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro phục vụ cách linh hoạt, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Câu hỏi nghiên cứu Cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay ngân hàng thương mại bao gồm nội dung nào? Để đánh giá cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay ngân hàng thương mại sử dụng tiêu nào? Cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng thời gần có thành công hạn chế nào? Nguyên nhân thành cơng hạn chế đó? Để hồn thiện cơng tác thẩm định tài DAĐT cho vay NHTM cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng cần sử dụng giải pháp nào? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác thẩm định tài DAĐT cho vay chi nhánh - Phạm vi nghiên cứu: +Về nội dung: Thẩm định DAĐT bao gồm nhiều khía cạnh với nội dung đa dạng thẩm định mặt pháp lý dự án, thẩm định kinh tế dự án, thẩm định kĩ thuật dự án, thẩm định tài dự án đề tài giới hạn nội dung cơng tác thẩm định tài DAĐT cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng nội dung khác đề tài không đề cập đến + Về không gian: Tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng + Về thời gian: Nội dung phân tích đề tài vào liệu từ năm 2010 đến 2012 Phương pháp nghiên cứu Luận văn từ tảng lí luận cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay kế thừa đề tài nghiên cứu khác vận dụng vào đánh giá thực trạng công tác thẩm định tài dự án đầu tư ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng Ngồi luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, đối chiếu, phương pháp logic số phương pháp khác Các số liệu sử dụng luận văn số liệu công bố báo cáo đề tài nghiên cứu cơng bố thức ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Tập trung nghiên cứu phản ánh thực trạng công tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Á 86 Chính tầm quan trọng Chi nhánh phải thực tuyển dụng, chọn cán có đủ tiêu chuẩn, đạo đức, sức khỏe, nhiệt tình với cơng việc, có ý thức khả tiếp thu tốt kiến thức nghiệp vụ chuyên môn ngày cao, Công việc cán thẩm đinh có ảnh hưởng lớn đến việc định đầu tư, định sai lầm sai sót cán thẩm định, với thiếu sâu, sát cán lãnh đạo gây hậu đáng tiếc Vì vậy, việc tiến hành tiêu chuẩn hóa cán tín dụng nói chung cán thẩm định nói riêng chi nhánh việc quan trọng cần phải tiến hành khẩn trương Trên sở tiêu chuẩn hóa cán bộ,ngân hàng nên có hướng đào tạo ,đào tạo lại, tuyển chọn sử dụng phù hợp với yêu cầu sau: - Có lực, trình độ chun mơn để phân tích, tổng hợp vấn đề nêu hồ sơ dự án, nhận thức rõ ảnh hưởng yếu tố bên bên tới việc thực dự án đầu tư theo kế hoạch xác định để xác định mức độ khả thi dự án - Biết thu thập, xử lý thông tin cần thiết phục vụ cho công tác đánh giá, thẩm định Nắm vững chủ trương, sách phát triển kinh tế-xã hội đất nước, ngành, địa phương có liên quan đến dự án - Có lĩnh tinh thần trách nhiệm việc thẩm định dự án,phong cách làm việc khẩn trương,khoa học.Có tinh thần học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ thẩm định, trình độ ngoại ngữ, tin học - Bố trí đủ cán tín dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác thẩm định giao Ngân hàng nên tổ chức cho cán thẩm định tham gia khóa tập huấn, đào tạo để hồn thiện trình độ chun mơn nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán thẩm định có trình độ cao, đáp ứng yêu 87 cầu thực tiễn Ngoài việc cho cán thẩm định tham gia lớp tập huấn trung ương tổ chức, chi nhánh tự tổ chức lớp nâng cao nghiệp vụ thẩm định, mời chuyên gia, giáo sư trường đại học tham gia giảng bài, trao đổi để gắn lý thuyết với thực tế Ngoài ngân hàng cần có sách ưu tiên, ưu đãi, khen thưởng thỏa đáng với cán tín dụng giỏi, làm việc có hiệu mặt vật chất tinh thần, đồng thời kỷ luật nghiêm minh CB có hành vi tiêu cực Nhưng để đem lại hiệu qua cao cho công tác thẩm định ngồi việc củng cố nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho cán thẩm định chi nhánh phải tăng cường kiểm tra, kiểm sốt nội nhằm ngăn ngừa sai sót việc tính tốn hiệu dự án, việc tn thủ quy chế, thủ tục trình thẩm định ngăn chặn hành vi sai lệch đạo đức Tuy nhiên công tác tổ chức điều hành thẩm định phải tiến hành cho dự án thẩm định ngày nhanh đảm bảo chất lượng Ngoài ra, chi nhánh cẩn trọng xác lập mối quan hệ thẩm định với NHTM khác để trao đổi kinh nghiệm lẫn Hàng quý tổ thẩm định dự án nên có báo cáo tổng hợp tình hình thẩm định dự án thực kỳ, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm cho cán thẩm định để chất lượng hoạt động thẩm định thẩm định tài dự án ngày nâng cao b Tăng cường mối quan hệ với khách hàng quan chức Cần tăng cường mối quan hệ với khách hàng, tích cực tạo dựng uy tín chi nhánh thị trường Chi nhánh cần nắm rõ tình hình tài chính, tình hình sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp để có thơng tin quan trọng, xác nhằm tăng cường hiệu cho vay Cần phải phối hợp với 88 khách hành để giải khó khăn phát sinh nhằm trì tốt mối quan hệ lâu dài khách hàng chi nhánh Mặt khác chi nhánh cần mở rộng quan hệ với quan tư vấn thẩm định, quan nghiên cứu kĩ thuật, quyền địa phương việc tạo điều kiện thuận lợi nâng cao hiệu công tác thẩm định chi nhánh c Đầu tư trang thiết bị phục vụ thẩm định Trang thiết bị cơng nghệ yếu tố góp phần khơng nhỏ vào việc hồn thành tốt q trình thẩm định tài dự án Chính cần phải đầu tư thích đáng cho yếu tố cơng nghệ thiết bị phục vụ công tác thẩm định Đối với ngân hàng, việc thường xuyên nâng cấp thiết bị, tăng cường ứng dụng công nghệ đại hoạt động thẩm định,cụ thể: - Nâng cấp phần cứng, đồng thời cập nhật phần mềm phục vụ tính tốn phân tích tiêu tài Chi nhánh cần tiếp tục bổ sung thiết bị công nghệ cho chi nhánh phận TĐ nói riêng - Xây dựng mạng thơng tin nội với sở liệu phong phú, quản lý khoa học để thực tốt việc phối hợp, hỗ trợ phòng ban với phòng thẩm định lấy thơng tin khách hàng thơng qua quan hệ tài khách hàng với phận khác phòng kế tốn,phòng tốn quốc tế - Xây dựng sở liệu lưu trữ thông tin khách hàng, khách hàng tiềm Ngân hàng, tìm kiếm bổ sung thường xuyên cho kho lieu để cần cho công tác thẩm định tái thẩm định sử dụng - Xây dựng hồn thiện quy trình thẩm định riêng chi nhánh cách chặt chẽ hợp lý 89 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với ACB Ngân hàng nên thường xuyên điều đoàn kiểm tra giám sát hỗ trợ hoạt động TĐ ngân hàng, cử cán thẩm định có kinh nghiệm lâu năm, chuyên gia thuộc trung tâm đào tạo ACB đến tham tán đóng góp xây dựng ý kiến cho cơng tác thẩm định ngân hàng Mặt khác ngân hàng cần có sách khen thưởng đãi ngộ xứng đáng với CBTĐ Nhanh chóng hồn thiện hệ thống thơng tin nội phục vụ công tác thẩm định Hệ thống thông tin bao gồm thông tin liên quan đến quan, đơn vị, TCTD doanh nghiệp có quan hệ với ngân hàng Điều giúp cho CBTĐ có sở để tham khảo đưa định đắn, hạn chế rủi ro Bên cạnh ngân hàng cần tích cực tổ chức hội nghị tổng kết kinh nghiệm TĐ, hội thi CBTĐ giỏi nghiệp vụ toàn ngân hàng nhằm tăng cường hiểu biết phối hợp chi nhánh đơn vị trực thuộc Ngân hàng nên chủ động tìm kiếm dự án đầu tư có hiệu vay, chủ động tiếp cận tìm hiểu nhu cầu đầu tư doanh nghiệp, từ tư vấn cho doanh nghiệp có phương hướng đầu tư có hiệu 3.3.2.Với nhà nước Bộ, Ngành có liên quan Thứ nhất, Nhà nước cần có quy định buộc doanh nghiệp phải thực nghiêm túc chế độ hạch toán kế toán, tạo điều kiện cho ngân hàng việc kiểm tra, giám sát tình hình doanh nghiệp, qua phòng ngừa rủi ro Quy định việc kiểm toán năm công bố kết rộng rãi phương tiện truyền thông Phát kịp thời doanh nghiệp có kết kinh doanh khơng tốt tìm cách hỗ trợ, tránh tình trạng doanh nghiệp khai khống lợi nhuận để vay vốn ngân hàng 90 Thứ hai, Nhà nước cần tạo lập môi trường pháp lý ổn định lâu dài Đặc biệt qui chế luật pháp liên quan đến đầu tư, sản xuất kinh doanh, tài kế tốn, xử lý tranh chấp…Các qui chế cần hoàn thiện nhanh hợp lý nhất, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh kinh tế diễn an toàn lành mạnh Việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh, kích thích doanh nghiệp vào trình thúc đẩy phát triển kinh tế nước nhà Đồng thời việc tạo lập sở kinh tế ổn định, pháp luật chi tiết giúp cho ngân hàng có sở pháp lý vững xử lý vấn đề liên quan tới thẩm định dự án cho vay vốn Thứ ba, Nhà nước có biện pháp xử phạt tổ chức kinh doanh cố ý khai khơng thật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nâng trách nhiệm người vay việc cung cấp hồ sơ, tài liệu Cần có biện pháp nghiêm sai phạm cảu cơng ty kiểm sốt thơng tin doanh nghiệp khác tư vấn, kiểm toán để bắt buộc việc kiểm tốn, thẩm tra có ý nghĩa cao lành mạnh thông tin dự án, doanh nghiệp Thứ tư, hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kĩ thuật liên quan đến lĩnh vực đầu tư.Các Bộ, Ngành cần nhanh chóng xây dựng bổ sung hồn thiện sớm tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kĩ thuật mới, định mức sản xuất sản phẩm, tiêu chuẩn môi trường sát với tiêu chuẩn quốc tế Thứ năm, Bộ chủ quản Bộ công nghiệp, nơng nghiệp, tài chính, tổng cục thống kê…cần phối hợp việc thẩm định phê duyệt dự án Bên cạnh đó, Bộ cần hệ thống hố thơng tin liên quan đến lĩnh vực mà quản lý, đồng thời hàng năm công bố công khai thông tin để ngân hàng thương mại chủ đầu tư dễ dàng thu thập thông tin 91 TÓM TẮT CHƯƠNG Chương tác giả nêu lên đưa giải pháp Và dựa thực trạng thẩm định chi nhánh tác giả đưa giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng Đây nội dung chương nội dung trọng tâm giải pháp đưa bao gồm: - Cải tiến công tác tổ chức điều hành cơng tác thẩm định tài DAĐT chi nhánh - Hoàn thiện phương pháp phân tích - Nâng cao tính xác nội dung thẩm định tài - Tăng cường cơng tác thu thập xử lý thông tin - Các biện pháp bổ trợ Ngồi tác giả nêu lên kiến nghị vào phần cuối chương bao gồm kiến nghị với ngân hàng Á Châu kiến nghị với Nhà nước, quan, Bộ, Ngành liên quan 92 KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ chiều sâu chiều rộng Sự sơi động thể rõ nét hoạt động đầu tư doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Ngân hàng Á Châu - Đà Nẵng đời hoạt động thời gian tương đối dài từ năm 1997 đến có đóng góp lớn lao vào thành cơng chung tồn hệ thống ngân hàng Á Châu nước Chi nhánh ngày khẳng định vị với việc thẩm định cho vay nhiều DAĐT hiệu khu vực Miền trung nói chung đặc biệt thành phố Đà Nẵng với tổng số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ Hầu hết dự án hoạt động có hiệu góp phần vào việc phát triển kinh tế đất nước quan trọng trả vốn gốc lãi cho Chi nhánh Tuy nhiên, ngân hàng Á Châu Việt Nam ngân hàng Á Châu - Đà Nẵng nói riêng, cơng tác thẩm định tài dự án dù đạt kết đáng khích lệ tồn hạn chế cần tìm giải pháp hợp lý để khắc phục tình trạng Đề tài nghiên cứu: “Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư cho vay Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đà Nẵng” cần thiết có đóng góp chủ yếu sau: - Tác giả hệ thống hóa mặt lý luận dự án đầu tư nội dung liên quan đến thẩm định tài dự án đầu tư hoạt động cho vay NHTM - Trong luận văn tác giả trình bày cụ thể nội dung công tác thẩm định tài DAĐT cho vay ngân hàng thương mại xây dựng tiêu chí đánh giá kết thẩm định tài DAĐT Từ xác định nhân tố ảnh hưởng tới kết công tác 93 - Dựa việc tiếp cận tìm hiểu thực trạng cơng tác thẩm định tài DAĐT hoạt động cho vay ngân hàng ACB-Đà Nẵng số liệu cụ thể Chi nhánh năm gần (2010 - 20120), đồng thời sử dụng tiêu xây dựng chương để tiến hành đánh giá kết cơng tác thẩm định tài DAĐT chi nhánh Từ nêu lên mặt đạt được, hạn chế cơng tác thẩm định tài q trình cho vay nguyên nhân hạn chế - Trên sở thực trạng đánh phương hướng hoạt động cho vay DAĐT thời gian tới chi nhánh, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác thẩm định tài DAĐT, góp phần nâng cao hiệu cho vay giảm thiểu rủi ro trình hoạt động chi nhánh - Bên cạnh giải pháp nêu trên, tác giả đưa kiến nghị ngân hàng Á Châu Việt Nam, quan Nhà nước Bộ, Ngành có liên quan nhằm giúp cho cơng tác thẩm định tài DAĐT chi nhánh thực thuận lợi hiệu Thẩm định tài DAĐT nội dung quan trọng có ảnh hưởng lớn tới kết cho vay Chi nhánh Dựa kết thẩm định mà chi nhánh đưa kết luận đồng ý hay từ chối tài trợ vào DAĐT khách hàng cơng tác ngày trọng hồn thiện giúp cho chi nhánh có khoản đầu tư hiệu Với trình độ, kinh nghiệm thời gian có hạn, tác giả cố gắng thực tốt mục tiêu đề song tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy cơ, bạn bè để nội dung đề tài hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Hồ Diệu, Tín dụng ngân hàng, NXB TP Hồ Chí Minh [2] TS Phan Thị Thu Hà - TS Nguyễn Thị Thu Thảo (chủ biên), 2002, Giáo trình Ngân Hàng Thương Mại Quản trị Nghiệp vụ, NXB Thống kê Hà Nội [3] Ths Đinh Thế Hiển (2006), Lập - Thẩm định hiệu tài dự án cho vay, NXB Thống kê, Tp Hồ Chí Minh [4] PGS.TS Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài dự án - NXB Thống kê, Hà Nội [5] TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng thẩm định tín dụng, NXB Tài chính, TP Hồ Chí Minh [6] TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Tp Hồ Chí Minh [7] PGS.TS Lưu Thị Hương (chủ biên), 2002, Giáo trình Tài Doanh nghiệp, NXB Giáo dục [8] TS Nguyễn Hòa Nhân (chủ biên), 2013, Giáo trình Tài Doanh nghiệp, NXB Tài [9] TS Nguyễn Bạch Nguyệt (chủ biên), 2000, Giáo trình Lập quản lý Dự án đầu tư, NXB Thống kê [10] PGS.TS Võ Thanh Thu, 1993, Quản trị dự án đầu tư nước quốc tế, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [12] Phòng Tín dụng cá nhân – ACB.ĐN (2010-2010), Báo cáo kinh doanh tín dụng tiêu dùng Chi nhánh [13] Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đà nẵng (2010-2012), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh Phụ lục 2.1: Bảng tính doanh thu dự án Chỉ tiêu Sản phẩm 1: -Cơng suất hoạt động -Sản lượng -Gía bán -Doanh thu -Thuế VAT đầu vào Sản phẩm 2: -Công suất hoạt động -Sản lượng -Gía bán -Doanh thu -Thuế VAT đầu vào … Tổng doanh thu Thuế VAT đầu Tổng doanh thu khơng có thuế Năm Năm … Năm n (Nguồn: Mẫu báo cáo thẩm định ACB-Đà Nẵng) Bảng 2.2: Bảng tính khấu hao Chỉ tiêu Năm Năm … Năm n Nhà xưởng -Nguyên giá -Đầu tư thêm kỳ -Khấu hao kỳ -Khấu hao lũy kế -Giá trị lại cuối kỳ Thiết bị -Nguyên giá -Đầu tư thêm kỳ -Khấu hao kỳ -Khấu hao lũy kế -Giá trị lại cuối kỳ Chi phí đầu tư khác -Nguyên giá -Đầu tư thêm kỳ -Khấu hao kỳ -Khấu hao lũy kế -Giá trị lại cuối kỳ Tổng cộng (Nguồn: Mẫu báo cáo thẩm định ACB-Đà Nẵng) Bảng 2.3: Bảng tính chi phí hoạt động Chỉ tiêu Năm Năm … Năm n Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu phụ Điện Nước Lương + BHYT + BHXH CP thuê đất CP quản lý phân xưởng CP quản lý doanh nghiệp CP bán hàng Tổng cộng chi phí hoạt động Thuế VAT khấu trừ CP hoạt động khấu trừ thuế VAT (Nguồn: Mẫu báo cáo thẩm định ACB-Đà Nẵng) Bảng 2.5: Bảng dòng tiền dự án STT 10 11 12 13 Chỉ tiêu Doanh thu sau thuế Chi phí hoạt động sau thuế Khấu hao Thuế VAT phải nộp Lợi nhuận trước thuế (1-2-3-4) Lãi vay Lợi nhuận trước thuế (5-6) Lợi nhuận chịu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận ròng (8-9) Chia cổ tức, chi quỹ khen thưởng, phúc lợi Lợi nhuận tích lũy Dòng tiền hàng năm từ dự án -Lũy kế dòng tiền -Hiện giá dòng tiền -Lũy kế giá dòng tiền Năm Năm … Năm n (Nguồn: Mẫu báo cáo thẩm định ACB-Đà Nẵng) Phụ lục 2.6: Bảng minh họa độ nhạy biến thay đổi (giả định đơn giá NVL thay đổi) Khi đơn giá NVL chưa thay đổi Mức thay đổi Đơn giá NVL thay đổi Mức thay Mức thay đổi đổi Mức thay đổi NPV IRR T (Nguồn: Mẫu báo cáo thẩm định ACB Đà Nẵng) Phụ lục 2.7: Bảng minh họa độ nhạy hai biến thay đổi (giả định sản lượng đơn giá sản phẩm) Khảo sát NPV Đơn giá thay đổi Kết NPV Mức thay đổi Mức thay đổi Mức thay đổi Sản lượng thay đổi Mức thay đổi Mức thay đổi Mức thay đổi (Nguồn: Mẫu báo cáo thẩm định ACB Đà Nẵng) ... Để đánh giá cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay ngân hàng thương mại sử dụng tiêu nào? Cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng. .. luận cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay NHTM cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Đà Nẵng - Đề... thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng - Xác định mặt hạn chế nguyên nhân từ đưa giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu (ACB) chi nhánh đà nẵng, Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu (ACB) chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay