Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đăk lăk

109 75 1
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG Tôi xin cam đoan đâyĐẠI cơngHỌC trình nghiên cứu riêng tôi, thực sở nghiên cứu, hệ thống hóa lý thuyết có liên quan hướng dẫn khoa học PGS TS Lâm Chí Dũng Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng công bố; kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình BÙI VĂN YÊN Đà Nẵng, tháng 08 năm 2014 HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BÙI VĂN YÊN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn khoa học PGS TS Lâm Chí Dũng Các số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn BÙI VĂN YÊN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT EPC Hợp đồng Thiết kế - Cung ứng vật tư thiết bị - Xây lắp (Engineering - Procurenment - Construction) GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân ISO Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organisation for Standardisation) KBNN Kho bạc Nhà nước KT-XH Kinh tế - xã hội NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách Nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương ODA Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (Official Development Assistane) QLDA Quản lý dự án TABMIS Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc (Treasury And Budget Management Information System) TSCĐ Tài sản cố định TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài .3 Tổng quan tài liệu .3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NSNN 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN NSNN 1.1.1 Khái niệm vốn đầu tư XDCB từ NSNN 1.1.2 Đặc điểm vốn đầu tư XDCB từ NSNN 1.1.3 Vai trò vốn đầu tư XDCB từ NSNN 1.1.4 Phân loại vốn đầu tư XDCB từ NSNN 1.2 NỘI DUNG, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN 11 1.2.1 Khái niệm đặc điểm công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN 11 1.2.2 Nội dung công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN 12 1.2.3 Yêu cầu công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN 24 1.2.4 Tiêu chí đánh giá kết công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN .25 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN .29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 33 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK 33 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KT-XH CỦA TỈNH ĐĂK LĂK 33 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 33 2.1.2 Tình hình KT-XH 35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 39 2.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý vốn đầu tư XDCB tỉnh Đăk Lăk .39 2.2.2 Cơ chế, sách quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk 41 2.2.3 Thực trạng thực nội dung công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk 45 2.2.4 Kết công tác quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách tỉnh Đăk Lăk 61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA .73 2.3.1 Những mặt làm công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk .73 2.3.2 Một số hạn chế công tác quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách tỉnh Đăk Lăk 74 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 CHƯƠNG 79 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK 79 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK 79 3.1.1 Định hướng chung công tác quản lý vốn đầu tư NSNN 79 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk .80 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK 81 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy quản lý vốn đầu tư XDCB cho phù hợp với tình hình 81 3.2.2 Tiếp tục đổi chế, sách quản lý vốn đầu tư XDCB 86 3.2.3 Nâng cao chất lượng đạo, điều hành quan có thẩm quyền 89 3.2.4 Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm sốt cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB 94 3.3 KIẾN NGHỊ 97 3.3.1 Đối với Chính phủ 97 3.3.2 Đối với bộ, ngành TW 98 3.3.3 Đối với UBND tỉnh Đăk Lăk 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2008-2012 35 2.2 Cơ cấu kinh tế tỉnh Đăk Lăk năm 2007 2012 36 2.3 Kết thẩm định dự án đầu tư giai đoạn 2008 2012 47 Tổng hợp kết thẩm tra, phê duyêt tốn dự 2.4 án hồn thành Sở Tài Tỉnh Đăk Lăk giai 60 đoạn 2008 - 2012 2.5 2.6 Kết toán vốn đầu tư ngân sách tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2008 - 2012 Kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2008 - 2012 62 65 Cơ cấu thành phần chi đầu tư XDCB toán 2.7 vốn đầu tư theo niên độ ngân sách tỉnh Đăk Lăk giai 67 đoạn 2008 - 2012 2.8 Hệ số huy động TSCĐ từ nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2008 - 2012 71 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 2.1 Biểu đồ tỷ lệ giải ngân, tạm ứng vốn đầu tư ngân sách tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2008 - 2012 63 2.2 Biểu đồ phân bổ vốn đầu tư ngân sách tỉnh Đăk Lăk cho ngành, lĩnh vực năm 2008 - 2012 66 Tỷ trọng cấu thành phần chi đầu tư XDCB 2.3 tổng số toán chi ngân sách tỉnh Đăk Lăk từ 67 năm 2008 đến năm 2012 Biểu đồ minh họa xu hướng thay đổi cấu thành 2.4 phần chi đầu tư XDCB từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2008 - 2012 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đầu tư XDCB hoạt động nhằm tạo sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, nhân tố quan trọng làm chuyển dịch cấu, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế quốc gia Đầu tư XDCB thực nhiều nguồn vốn khác nhau, vốn đầu tư XDCB từ NSNN nguồn lực tài quan trọng phát triển KT-XH nước địa phương Nguồn vốn khơng góp phần tạo lập sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế quốc dân, mà quan trọng hơn, định hướng đầu tư thành phần kinh tế, góp phần thực mục tiêu ổn định trị, đảm bảo quốc phòng an ninh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… Đắk Lắk nằm trung tâm vùng Tây Nguyên, tỉnh nghèo, khả đầu tư XDCB thành phần kinh tế tư nhân hạn chế; vậy, vốn đầu tư XDCB từ NSNN đóng vai trò định vào phát triển KT-XH tỉnh Trong năm qua, với phát triển nước, tỉnh Đăk Lăk nhận quan tâm Đảng, Chính phủ Bộ, Ngành TW nhiều lĩnh vực, đặc biệt hoạt đầu tư XDCB Vốn đầu tư từ NSNN tỉnh TW ưu tiên bố trí; nhiều dự án hồn thành đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân tỉnh Tuy nhiên, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB địa bàn tỉnh thời gian qua nhiều tồn tại, hạn chế; tình trạng thất thốt, lãng phí, tiêu cực đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN thường xuyên xảy Các nguyên nhân chủ yếu tình trạng là: quy hoạch, lập kế hoạch chưa phù hợp; bố trí vốn đầu tư XDCB phân tán, dàn trải; máy quản lý vốn đầu tư XDCB lực chưa cao, hoạt động hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu cơng tác Thêm vào đó, đặc thù vốn đầu tư XDCB tổng số vốn lớn, thời gian đầu tư dài, nên dễ xảy tình trạng thất thốt, lãng phí vốn Nhà nước Vì vậy, việc nghiên cứu để đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN địa bàn tỉnh, góp phần khắc phục hạn chế, yếu thời gian qua cấp thiết Đó lý tác giả lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk” để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm lý luận cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN; - Đánh giá kết công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk thời gian qua, nêu lên tồn tại, hạn chế tìm nguyên nhân chủ yếu - Đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn có tính khả thi để góp phần khắc phục tồn tại, hạn chế hoàn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư từ NSNN nói chung ngân sách tỉnh Đăk Lăk nói riêng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN thực tiễn công tác quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk - Phạm vi nghiên cứu: + Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN bao gồm nhiều phần việc theo chu trình quản lý NSNN phân công, phân nhiệm cho nhiều quan nhà nước Theo đó, phạm vi nghiên cứu đề tài bao gồm tồn chu trình quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách tỉnh: công tác lập giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đăk Lăk; cơng tác kiểm sốt, toán vốn đầu tư XDCB KBNN Đăk Lăk; cơng tác tốn vốn đầu tư XDCB Sở Tài tỉnh Đăk Lăk + Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách tỉnh + Khảo sát thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách tỉnh Đăk Lăk tập trung giai đoạn 2008–2012 Phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, sở quan điểm, đường lối Đảng; sách, pháp luật Nhà nước; dựa lý thuyết kinh tế - tài kế thừa kết nghiên cứu trước Các phương pháp cụ thể sử dụng là: phương pháp phân tích tổng hợp, tư logic, phương pháp quan sát, thống kê suy luận, đồng thời kết hợp với tổng kết rút kinh nghiệm thực tiễn địa phương để nghiên cứu, giải vấn đề đặt đề tài Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN Chương 2: Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk Tổng quan tài liệu Trong năm qua, có số cơng trình nghiên cứu khoa học đề tài liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN công bố Tuy nhiên, phần lớn cơng trình nghiên cứu sâu vào nội dung công tác quản lý vốn đầu tư, cơng trình nghiên cứu từ khâu đầu đến khâu cuối công tác quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN Một số cơng trình khoa học tiếp cận, tham khảo, làm tảng cho việc nghiên cứu đề tài sau: 88 thực theo Quyết định số số 10/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 UBND tỉnh Theo Quyết định này, Chủ tịch UBND cấp huyện định đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo cấu (chi trực tiếp từ ngân sách tỉnh), có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng Mức phân cấp cao không phù hợp với công tác quản lý vốn đầu tư Nhiều cơng trình cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, thiết kế với quy mô vượt nhu cầu sử dụng, gây lãng phí vốn đầu tư Sở Kế hoạch Đầu tư quan tham mưu phân bổ nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh, quản lý trình thẩm định, phê duyệt dự án này, dẫn đến bị động việc cân đối nguồn vốn Về chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND quy định: Giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Quy định vậy, thực tế năm qua, nhiều dự án UBND tỉnh định chủ trương đầu tư mà không thông qua đầu mối tham mưu Sở Kế hoạch Đầu tư; đó, có dự án chưa thật cần thiết, gây lãng phí vốn đầu tư NSNN Với thực trạng đó, để phù hợp với tình hình ngân sách tỉnh giai đoạn nay, Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND cần sửa đổi: + Về thẩm định đầu tư: Chỉ phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện định đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh có tổng mức đầu tư tỷ đồng; + Về chủ trương đầu tư: Giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; UBND tỉnh xem xét, định chủ trương đầu tư cơng trình khẩn cấp để phòng, chống khắc phục hậu thiên tai địch họa, ngăn chặn hạn chế thiệt hại 89 3.2.3 Nâng cao chất lượng đạo, điều hành quan có thẩm quyền - UBND tỉnh Đăk Lăk: + Triển khai công tác quy hoạch đầu tư, xây dựng danh mục dự án đầu tư trung, dài hạn phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển KT-XH khả cân đối ngân sách tỉnh; hạn chế tối đa việc cho chủ trương đầu tư dự án nằm danh mục duyệt Đây khâu tiền đề quan trọng, sở để thực đầu tư có hiệu Thực tế từ trước đến nay, tỉnh Đăk Lăk chưa có danh mục dự án đầu tư trung, dài hạn, nên chưa có sở để định chủ trương đầu tư phù hợp Hầu hết chủ trương đầu tư ban hành dựa sở đề xuất đơn lẻ địa phương, sở, ngành; nên không tránh khỏi tình trạng nhiều chủ trương đầu tư chưa thật cần thiết ban hành, danh mục dự án nhiều dẫn đến không cân đối nguồn vốn Để nâng cao hiệu vốn đầu tư, UBND tỉnh phải đổi cơng tác kế hoạch hố đầu tư, giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đầu tư trung, dài hạn nhằm xác định trước danh mục dự án đầu tư thật cần thiết, phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tỉnh, phù hợp với khả ngân sách để triển khai thực vòng từ đến năm tới Danh mục phải trình cho HĐND tỉnh xem xét phê duyệt; sở đó, UBND tỉnh tỉnh ban hành chủ trương đầu tư cho dự án theo thứ tự ưu tiên, lộ trình Chỉ dự án khẩn cấp để khắc phục hậu phòng ngừa thiệt hại thiên tai, địch họa gây phép cho chủ trương đầu tư danh mục duyệt + Kiên loại bỏ chủ trương đầu tư dự án đầu tư duyệt không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển KT-XH địa phương Hiện tại, tỉnh Đăk Lăk tồn đọng nhiều chủ trương đầu tư chưa lập phê duyệt dự án (do thực Chỉ thị 1792) nhiều dự án đầu tư duyệt chưa có vốn để thực đầu tư UBND tỉnh phải giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì kiểm tra, rà sốt lại tồn chủ 90 trương đầu tư dự án này, tham mưu cho UBND tỉnh hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án khơng cần thiết; lại dự án cần thiết đưa vào danh mục đầu tư trung, dài hạn để triển khai thực dần năm + Tiếp tục trì chế độ họp giao ban công tác đầu tư XDCB hàng quý để nắm bắt tình hình, đạo, đơn đốc, chấn chỉnh, tháo gỡ vướng mắc công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Trong năm qua, tỉnh Đăk Lăk thực tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động đầu tư XDCB Định kỳ hàng quý, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tất hoạt động liên quan đến công tác đầu tư XDCB Trong thời gian tới, UBND tỉnh phải tiếp tục trì nâng cao chất lượng hội nghị này; đó, phải quan tâm đến công tác quản lý vốn đầu tư; tập trung đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng năm ngày đạt kết tốt - Sở Xây dựng lập trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung đơn giá xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh Đăk Lăk cho phù hợp với định mức sửa đổi Bộ Xây dựng ban hành, bổ sung đơn giá số cơng việc thiếu; thực thơng báo giá vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh kịp thời, phù hợp với mặt giá thị trường; đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn chủ đầu tư đơn vị tư vấn địa bàn tỉnh áp dụng đơn giá công bố việc lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự tốn cơng trình xây dựng - Sở Kế hoạch Đầu tư nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư, tham mưu phân bổ vốn đầu tư phải quy định pháp luật điều kiện, thời hạn bố trí vốn để sớm khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải; trước mắt, phải ưu tiên vốn cho việc xử lý nợ đọng Trong năm vừa qua, chất lượng thẩm định dự án đầu tư Sở Kế hoạch Đầu tư số hạn chế, dẫn đến tình trạng dự án có quy mơ vượt q nhu cầu sử dụng thiếu đồng bộ, thiết kế không khả thi phê duyệt Do đó, thời gian tới đặt yêu cầu phải nâng cao chất 91 lượng thẩm định dự án đầu tư, phải đánh giá cách khách quan, toàn diện tiêu dự án; đó, phải trọng xem xét cần thiết đầu tư, xác định quy mô, lực thiết kế, tổng mức đầu tư, hiệu đầu tư, tính khả thi dự án, khả cân đối vốn đầu tư, việc đền bù GPMB để đảm bảo triển khai thực dự án kịp thời hiệu Sau dự án đầu tư duyệt, việc bố trí kế hoạch vốn định đến tiến độ thực dự án hiệu sử dụng vốn đầu tư Thực trạng công tác phân bổ giao kế hoạch vốn đầu tư nhiều năm qua, bệnh cố hữu vốn đầu tư bố trí dàn trải, phân tán, vượt thời hạn tối đa theo quy định Nguồn vốn đầu tư XDCB hàng năm đáp ứng phần nhỏ so với nhu cầu đầu tư, nên chịu nhiều áp lực yếu tố phi kinh tế, dẫn đến việc bố trí dàn trải, mang tính bình qn chủ nghĩa mà chưa xuất phát từ hiệu dự án đầu tư cụ thể Để ngăn chặn tượng này, tham mưu phẩn bổ vốn, Sở Kế hoạch Đầu tư phải chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 1792 Do nợ đọng XDCB lớn so với khả ngân sách tỉnh, nên vòng năm tới, phải hạn chế việc khởi cơng cơng trình Vốn đầu tư tỉnh phải tập trung ưu tiên cho việc xử lý nợ đọng theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 Thủ tướng Chính phủ - Sở Tài tăng cường kiểm tra cơng tác tốn, tạm ứng vốn đầu tư; thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư thực nghiêm túc quy định toán vốn đầu tư; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm đơn vị vi phạm Các công tác thời gian qua Sở Tài triển khai thực nghiêm túc Tuy nhiên, công tác quản lý số vốn tạm ứng cho nhà thầu toán vốn đầu tư số hạn chế, yếu cần phải chấn chỉnh thời gian tới Trong năm qua, Sở Tài tập trung quản lý tình hình giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch; vốn tạm ứng cho nhà thầu theo hợp đồng chưa quan tâm theo dõi, đôn đốc KBNN Đăk Lăk toán thu hồi Một số dự án tạm ứng vốn cho nhà thầu qua nhiều năm khơng có khối lượng tốn, vốn ứng không thu hồi NSNN theo quy 92 định Trong thời gian tới, Sở Tài phải tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ công tác này, không nên phó mặc cho KBNN Đăk Lăk, nhiệm vụ Sở Tài công tác quản lý vốn đầu tư NSNN Về công tác toán vốn đầu tư, Sở Tài thực nghiêm túc tất quy định Bộ Tài chính, nhiên kết công tác chưa đạt mong muốn Quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách nhiều đơn vị chủ đầu tư chưa thực hiện; nhiều dự án đầu tư hoàn thành vi phạm quy định thời gian lập báo cáo toán Để khắc phục tồn này, thời gian tới Sở Tài phải thực đầy đủ quy định Bộ Tài chính, đó, phải mạnh dạn sử dụng chức năng, quyền hạn giao Cụ thể: + Đối với công tác toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách, phải thực nghiêm túc quy định Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 Bộ Tài Đơn vị khơng chấp hành, Sở Tài phải kiên tạm đình yêu cầu KBNN Đăk Lăk tạm đình việc tốn vốn đầu tư nhận báo cáo toán năm, đồng thời có văn thơng báo để đơn vị biết phối hợp thực + Đối với công tác tốn dự án hồn thành, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 tăng cường, đẩy mạnh cơng tác tốn vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước Sở Tài phải triển khai thực tham mưu cho UBND tỉnh thực nghiêm túc Chỉ thị Bộ phận chuyên trách thẩm tra toán dự án hoàn thành phải kiện toàn chấn chỉnh hoạt động; rà soát, cấu lại tổ chức; đào tạo, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán làm cơng tác thẩm tra tốn; tăng cường giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc; bảo đảm thực cơng tác tốn có chất lượng, đạt hiệu tiến độ Sở Tài phải thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ chủ đầu tư việc chấp hành quy định nghiệm thu, lập hồ sơ tốn khối lượng hồn thành, lập hồ sơ toán hợp đồng toán dự án hoàn thành theo quy định hành Nhà nước Chủ động tham mưu cho 93 UBND tỉnh xử lý nghiêm túc trường hợp vi phạm, cụ thể là: không giao dự án đầu tư cho chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo toán từ 24 tháng trở lên theo quy định thời gian lập báo cáo toán Thơng tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài chính; khơng bố trí kế hoạch vốn để tốn số vốn thiếu cho dự án chậm nộp báo cáo tốn từ 12 tháng trở lên; khơng cho phép nhà thầu có hợp đồng vi phạm quy định thời gian lập hồ sơ toán hợp đồng tham gia đấu thầu dự án - KBNN Đăk Lăk phải kiểm soát, toán vốn đầu tư chặt chẽ theo quy trình, tăng cường quản lý vốn tạm ứng để đôn đốc thu hồi kịp thời, khơng để tình trạng chiếm dụng vốn NSNN qua nhiều năm Nhìn chung, kết tốn vốn đầu tư ngân sách tỉnh Đăk Lăk năm gần có nhiều tiến Kể từ có Chỉ thị 1792, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư hàng năm liên tục tăng lên, tỷ trọng vốn tạm ứng số giải ngân giảm đáng kể Tuy nhiên, tình trạng vốn khơng giải ngân hết theo kế hoạch, số khoản tạm ứng cho nhà thầu kéo dài nhiều năm không thu hồi Trong thời gian tới, KBNN Đăk Lăk phải làm tốt số việc sau: + Phân cấp cho KBNN cấp huyện kiểm soát, toán vốn đầu ngân sách tỉnh NSTW hỗ trợ cho tỉnh, vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia Đặc thù vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia đa số dự án có quy mơ nhỏ thường giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư; đồng thời, xã hưởng sách đầu tư cách trung tâm tỉnh xa Nếu phân cấp việc kiểm soát, toán vốn đầu tư chương trình KBNN cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi cho UBND xã giao dịch, rút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, toán vốn + Tăng cường phối hợp với quan bên ngồi có liên quan đến hoạt động quản lý vốn đầu tư, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài Đây yêu cầu quan trọng, cần thiết để quản lý tốt nguồn vốn đầu tư NSNN Bởi vì, dự án đầu tư quản lý qua nhiều khâu, nhiều quan 94 Sự phối hợp tốt KBNN quan liên quan giúp nắm bắt thông tin đầy đủ, kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để kiểm sốt tốt đẩy nhanh tiến độ giải ngân + Thường xuyên trao đổi thông tin hướng dẫn đơn vị chủ đầu tư việc quản lý, toán vốn đầu tư Chủ đầu tư vừa đối tượng quản lý toán vốn vừa khánh hàng phục vụ; nên KBNN Đăk Lăk phải thường xuyên cập nhập chế độ, sách, tổ chức tập huấn hướng dẫn chủ đầu tư thực quy định, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để toán vốn đầu tư kịp thời Ngược lại, KBNN phải thường xuyên nắm bắt thông tin phản hồi từ chủ đầu tư chất lượng phục vụ, cung cách làm việc khả ứng xử cán toán vốn đầu tư để có uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời sai sót xảy + Tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn đầu tư, đôn đốc đơn vị chủ đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân theo tiến độ thực hiện, tránh việc dồn hồ sơ toán vào thời điểm cuối năm để giảm áp lực thời gian kiểm soát, toán vốn KBNN; quy định rõ thời hạn nhận hồ sơ toán vốn đầu tư vào thời điểm cuối năm ngân sách để đảm bảo đủ thời gian thực kiểm soát, toán vốn 3.2.4 Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm sốt cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB - Các quan, đơn vị giao làm chủ đầu tư dự án phải thực tốt chế độ tự kiểm tra, giám sát nội đơn vị, địa phương để phòng ngừa, ngăn chặn sai sót, tiêu cực, thất thốt, lãng phí vốn đầu tư NSNN xảy q trình thực dự án toán, toán vốn đầu tư Đối với dự án đầu tư không thuộc diện bí mật quốc gia, phải thực nghiêm túc quy định giám sát đầu tư cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005 Thủ tướng Chính phủ Hoạt động giám sát nhằm mục đích theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định quản lý đầu tư quan có thẩm quyền định đầu tư, chủ đầu tư, 95 ban QLDA, nhà thầu đơn vị thi công dự án trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền xử lý việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất vốn tài sản nhà nước, xâm hại lợi ích cộng đồng - Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với quan liên quan kiểm tra việc thực kế hoạch đầu tư XDCB theo định kỳ để nắm tình hình, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn đầu tư kịp thời nhằm sử dụng hết kế hoạch vốn giao Tình trạng vốn đầu tư không giải ngân hết năm vừa qua có phần lý kế hoạch vốn bố trí cho dự án khơng phù hợp Có dự án bố trí vốn vượt nhu cầu sử dụng, vướng đền bù GPMB không thi công được, đơn vị chủ đầu tư không đề nghị cắt giảm để bổ sung cho dự án khác Để khắc phục tình trạng này, phải tăng cường kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực dự án thực địa cơng trình để có đánh giá xác khả thực dự án giải ngân vốn năm; từ đó, điều chỉnh kế hoạch vốn sát với nhu cầu Bên cạnh đó, việc yêu cầu đơn vị chủ đầu tư cam kết sử dụng hết vốn giao, đồng thời xử lý nghiêm khắc đơn vị không giải hết vốn biện pháp hỗ trợ tốt cho cơng tác - Sở Tài tăng cường kiểm tra, tra việc chấp hành quy định toán vốn đầu tư NSNN Trong thời gian qua, cơng tác trì chưa thường xuyên; công tác kiểm tra chủ yếu thực thơng qua hình thức báo cáo văn chủ đầu tư, việc kiểm tra thực tế đơn vị hạn chế, lực lượng cán làm cơng tác thiếu, phải tập trung vào công tác trực tiếp thẩm tra dự án hoàn thành theo thẩm quyền Trong thời gian đến, Phòng Đầu tư Sở Tài phải đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra đơn vị, chủ đầu tư quản lý nhiều dự án lớn, để nắm tình hình, đơn đốc, nhắc nhở tham mưu cho UBND tỉnh đạo thực cơng tác tốn vốn đầu tư theo niên độ tốn 96 dự án hồn thành Muốn thực công tác này, Sở Tài phải bổ sung thêm nhân lực cho Phòng Đầu tư Về công tác tra, Thanh tra Sở Tài có lực lượng đơng, cán có nghiệp vụ chun mơn đầu tư XDCB Do vậy, tra Sở Tài chưa sâu vào hoạt động quản lý vốn đầu tư XDCB Để khắc phục hạn chế này, phải kiện toàn máy Thanh tra, luân chuyển cán bộ, bổ sung lực lượng có chun mơn đầu tư XDCB cho Thanh tra để nâng cao chất lượng tra Khi tra cơng tác tài ngân sách đơn vị, địa phương, Thanh tra Sở Tài phải thực cho việc tra công tác quản lý vốn đầu tư XDCB, phải tập trung vào việc chấp hành quy định tốn vốn đầu tư để có uốn nắn, chấn chỉnh kiến nghị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật - Sở Xây dựng thường xuyên tra, kiểm tra lực hoạt động tổ chức tư vấn xây dựng, xử lý đơn vị không đủ điều kiện hoạt động nhằm cải thiện nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Theo chế quản lý đầu tư XDCB hành, hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng tham gia vào nhiều khâu trình thực dự án đầu tư; là: lập dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế dự tốn cơng trình, lựa chọn nhà thầu, giám sát thi cơng, QLDA đầu tư, Trong đó, địa bàn tỉnh Đăk Lăk có hàng trăm doanh nghiệp tư vấn hoạt động, phần lớn doanh nghiệp lực hạn chế, làm cho công tác triển khai thực dự án đơn vị chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ; có dự án bị thất thốt, lãng phí vốn đầu tư lỗi đơn vị tư vấn Để khắc phục tồn này, Sở Xây dựng phải vào mạnh mẽ, liệt; sau kiểm tra, tra, phải công khai danh sách doanh nghiệp tư vấn hạn chế lực chuyên môn để đơn vị chủ đầu tư biết mà né tránh; xử lý nghiêm minh doanh nghiệp vi phạm - Thanh tra tỉnh Đăk Lăk hàng năm phải có kế hoạch tổ chức tra tồn diện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm Đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN hoạt 97 động dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí Đối với quyền địa phương cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh quan có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơng tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Do công tác tra phải thực thường xuyên, liên tục, kết hợp tra thường xuyên với tra đột xuất tra cục Cán làm công tác tra phải có thái độ kiên quyết, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn trình tra Khi tra, phải tập trung vào khâu yếu có nhiều dư luận xã hội, phản ánh giám sát cộng đồng để làm rõ sai phạm, quy trách nhiệm xử lý nghiêm minh cán bộ, cơng chức thiếu tinh thần trách nhiệm gây lãng phí, thất thoát vốn đầu tư 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ - Luật Đầu tư cơng Quốc hội khóa XIII thơng qua ngày 18/6/2014, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015, quy định trách nhiệm phân cấp chịu trách nhiệm đối dự án đầu tư công Tuy nhiên, để quy định phát huy tác dụng trình đầu tư, giám sát hiệu đầu tư dự án, Chính phủ cần sớm ban hành nghị định hướng dẫn thật cụ thể, Luật Đầu tư cơng khung pháp lý ban đầu Nếu không quy định rõ, việc chịu trách nhiệm nhiều nơi rơi vào tình trạng mang tính hình thức - Giao cho Bộ rà soát lại tất văn quản lý đầu tư XDCB để đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành văn thay nhằm giảm chồng chéo văn bản; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tránh trùng lắp văn liên quan; khắc phục tồn tại, khiếm khuyết hệ thống văn bản; rà sốt, bãi bỏ quy định khơng phù hợp; cụ thể hóa tối đa quy định nhằm tạo pháp lý đầy đủ cho tổ chức thực hiện, tránh vận dụng tùy tiện gây thiệt hại cho NSNN 98 3.3.2 Đối với bộ, ngành TW - Bộ Kế hoạch Đầu tư cần nghiên cứu, ban hành số đánh giá tính hiệu vốn đầu tư Hiện nay, NSNN ngày eo hẹp so với nhu cầu ngành, địa phương Vì vậy, việc cần làm đảm bảo khoản ngân sách chi phải đem lại hiệu cao Để đánh giá hiệu quả, cần có số đánh giá việc đầu tư ngành, địa phương - Để chống thất thốt, lãng phí vốn đầu tư NSNN; Bộ Xây dựng cần nghiên cứu, sửa đổi quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình theo hướng quản lý chặt chẽ dự tốn cơng trình, giá gói thầu duyệt trước lựa chọn nhà thầu Dự tốn cơng trình phải quan quản lý nhà nước xây dựng (hoặc xây dựng chuyên ngành) thẩm định trước phê duyệt; không nên giao toàn quyền cho chủ đầu tư thuê tư vấn thẩm tra trước phê duyệt - Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm quy định thời gian tốn dự án hồn thành chủ đầu tư nhà thầu; đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư cần cụ thể hóa đạo Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013, đưa vào văn quy phạm pháp luật; đó, cần quy định cụ thể nội dung: Không giao dự án cho chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo tốn, khơng bố trí vốn thiếu cho dự án chậm tốn, khơng cho tham gia đấu thầu dự án nhà thầu vi phạm quy định thời gian toán hợp đồng 3.3.3 Đối với UBND tỉnh Đăk Lăk - Thực tốt công tác lập quy hoạch quản lý đầu tư theo quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch ngành, quy hoạch chung quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; làm sở vững cho việc xây dựng danh mục dự án đầu tư, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư dự án - Trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị phân cấp nguồn vốn đầu tư tỉnh cấp huyện đảm bảo phù hợp trách nhiệm nguồn lực 99 đầu tư ngân sách tỉnh (theo Nghị hành, trách nhiệm tỉnh nhiều, nguồn lực hạn chế) - Xây dựng chế sách thơng thống, đồng nhằm thu hút nguồn vốn vào đầu tư phát triển KT-XH địa bàn để giảm bớt áp lực đầu tư nguồn vốn NSNN KẾT LUẬN CHƯƠNG Trước thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk phân tích, đánh giá chương II định hướng, mục tiêu công tác thời gian tới; chương III đề hệ thống giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk; đồng thời có số kiến nghị, đề xuất phù hợp 100 KẾT LUẬN Hòa chung với phát triển nước, năm qua tình hình KT-XH tỉnh Đăk Lăk đạt kết đáng phấn khởi Kinh tế liên tục tăng trưởng; cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng cơng nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp Đời sống văn hóa tinh thần nhân dân ngày nâng cao; an sinh xã hội đảm bảo; quốc phòng an ninh giữ vững ngày củng cố Có kết nhờ hoạt động đầu tư tồn xã hội, đó, có phần quan trọng kết đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, công tác quản lý vốn đầu tư số tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng đến kết đầu tư Tình trạng tiêu cực, thất thốt, lãng phí vốn đầu tư tồn tại, làm giảm hiệu sử dụng vốn đầu tư Dựa vấn đề mang tính lý luận thực trạng cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN, luận văn đề xuất giải pháp cụ thể số kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN vấn đề khó khăn, phức tạp Mặt khác, điều kiện thời gian khả tiếp cận vấn đề hạn chế, nên tác giả cố gắng trình nghiên cứu, song khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy, giáo bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn./ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Bình (2012), Tăng cường kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh Đăk Lăk, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [2] Bộ Tài (2003), Luật Ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà nội [3] Bộ Tài (2008), Chế độ ngân sách Nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Hà Nội [4] Bộ Tài (2010), Thơng tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 quy định việc toán vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm [5] Bộ Tài (2011), Thơng tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước [6] Bộ Tài (2011), Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 Quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước [7] Chính phủ (2009), Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình [8] Chính phủ (2009), Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Về sửa đổi, bổ sung số Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình [9] Chính phủ (2009), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng [10] Bùi Đức Chung (2008), Phân tích thực trạng đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách địa bàn tỉnh Ninh Bình, Luận văn Thạc sĩ Khoa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 102 [11] Khoa đầu tư Trường Đại học kinh tế quốc dân (2010), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [12] Khoa kinh tế Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ chí Minh (2007), Tài cơng, NXB Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh [13] ThS Phan Đình Tý(2008), Hồn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Tỉnh, thành phố trực thuộc TW, đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh ... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK 79 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK... quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk 41 2.2.3 Thực trạng thực nội dung công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk 45 2.2.4 Kết công tác quản lý vốn. .. quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN thực tiễn công tác quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh Đăk Lăk - Phạm vi nghiên cứu: + Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đăk lăk, Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đăk lăk, Tổng quan tài liệu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NSNN, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK., Bảng 2.2: Cơ cấu kinh tế tỉnh Đăk Lăk năm 2007 và 2012, Bảng 2.3: Kết quả thẩm định dự án đầu tư giai đoạn 2008-2012, Bảng 2.5: Kết quả thanh toán vốn đầu tưngân sách tỉnh Đăk Lăk, Đăk Lăk giai đoạn 2008-2012, Bảng 2.7: Cơ cấu thành phần chi đầu tư XDCB trong quyết toán vốn, quyết toán chi ngân sách tỉnh Đăk Lăk từ năm 2008 đến năm 2012, Bảng 2.8: Hệ số huy động TSCĐ từ nguồn vốn đầu tư, ngân sách tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2008-2012, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐĂK LĂK

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay