Nghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

68 28 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:23

Nghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KNghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)ạn (Khóa luận tốt nghiệp) TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM MÃ V N QUY T Tên tài: NGHIÊN C U CÁC NGUYÊN NHÂN XU T M T S GI I PHÁP NH M XÓA ÓI GI M NGHÈO CHO NG I DÂN T I HI U, HUY N BA B , T NH B C K N KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chuyên ngành Khoa Khóa h c IH C : Chính quy : Kinh t nơng nghi p : Kinh t PTNT : 2010 – 2014 Thái Nguyên, n m 2014 L I CAM OAN Tôi xin cam oan r ng s li u k t qu nghiên c u khóa lu n trung th c ch a c s d ng b o v m t h c v Tôi xin cam oan m i s giúp vi c th c hi n khóa lu n n thơng tin trích d n khóa lu n u cc m c ghi rõ ngu n g c Thái Nguyên, tháng 06 n m 2014 Sinh viên Mã V n Quy t L IC M Qua trình h c t p t i tr N ng sau h n tháng th c t p t t nghi p t i c s em ã hoàn thành khóa lu n t t nghi p Qua ây em xin bày t lòng bi t n chân thành, sâu s c t i Ban giám hi u Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên; Ban ch nhi m Khoa Kinh T PTNT; Các phòng ban th y giáo, cô giáo ã trang b cho em nh ng ki n th c c b n, giúp em có nh ng ki n th c m i trình th c t p t i c s c ng nh h i c bi t, em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i cô giáo Th.S Bùi Th Thanh Tâm ã tr c ti p h ng d n, t n tình ch b o giúp em su t trình th c t p hồn thành khóa lu n Em xin chân thành c m n t i cán b lãnh o, cán b chuyên môn, ng Hi u, huy n Ba B , t nh B c K n ã t o i u ki n giúp i dân em có i u ki n c th c t p nâng cao s hi u bi t Trong th i gian th c t p khóa lu n, b n thân em ã c g ng kh c ph c m i khó kh n hồn thi n khóa lu n Tuy nhiên, v i th i gian ng n h n ch v ki n th c nên chuyên giáo viên h c a em khó tránh kh i nh ng thi u sót V y kính mong th y ng d n, giúp , góp ý, t o i u ki n khóa lu n c a em c hồn thi n h n Em xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày 10 tháng 06 n m 2014 Sinh viên Mã V n Quy t DANH M C CÁC C M T BQ : Bình quân BHYT : B o hi m y t DT : Di n tích KTN : i u ki n t nhiên VT : VI T T T n v tính GO : Giá tr s n xu t GT : Giá tr CNH-H H : Cơng nghi p hóa – hi n H ND :H i ILO : T ch c lao IC : Chi phí trung gian i hóa ng nhân dân ng qu c t KHKT : Khoa h c k thu t L -TB & XH : Lao ng th ng binh h i NK : Nhân kh u NN : Nông nghi p NHCSXH : Ngân hàng sách h i NHNN & PTNT : Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn PTKT-XH : Phát tri n kinh t h i PTSX : Ph SX : S n xu t TB : Trung bình TC-C - H : Trung c p - Cao THCS : Trung h c c s THPT : Trung h c ph thông UBND : y ban nhân dân USD : ô la M WB : Ngân hàng th gi i X GN : Xóa ói gi m nghèo VA : Giá tr gia t ng WTO : T ch c th ng ti n s n xu t ng - ih c ng m i th gi i M CL C PH N I M U 1.1 Tính c p thi t c a tài M c tiêu nghiên c u c a tài 2.1 M c tiêu chung 2.2 M c tiêu c th it 3.1 ng ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u 3.2 Ph m vi nghiên c u ngh a tài .3 4.1 ngh a h c t p nghiên c u khoa h c .3 4.2 ngh a th c ti n s n xu t .3 PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s lý lu n .4 2.1.1 Nh ng v n c b nv ói nghèo xố ói gi m nghèo 2.1.2 H th ng ch tiêu nghiên c u 2.2 C s th c ti n 2.2.1 Ho t ng xố ói gi m nghèo th gi i 2.2.2 Ho t ng xố ói gi m nghèo PH N PH 3.1 Ph Vi t Nam 13 NG PHÁP NGHIÊN C U 17 ng pháp nghiên c u 17 3.1.1 Thu th p thông tin th c p 17 3.3.2 Thu th p thông tin s c p 17 3.3.3 Ph ng pháp x lý s li u 18 3.2 H th ng ch tiêu nghiên c u 19 PH N K T QU NGHIÊN C U 20 4.1 i u ki n t nhiên, kinh t , h i c a N m Kh t 20 4.1.1 V trí 4.1.2 a lý 20 a hình, khí h u, th y v n 20 4.1.3 Các lo i tài nguyên .20 4.1.4 4.2 ánh giá l i th phát tri n d a theo ti m n ng, th m nh v tài nguyên c a .21 i u ki n kinh t - h i 21 4.2.1 Tình hình phân b s d ng t c a Hi u 21 4.2.2 Tình hình dân s , h i 22 4.2.2 C s h t ng ph c v i s ng s n xu t 24 4.2.4 Tình hình kinh t h i .25 4.3 Th c tr ng i s ng ng i dân Hi u 29 4.3.1 Tình hình c b n c a h i u tra 31 4.3.2 Ngu n l c y u t s n xu t c a h 4.3.3 M c u t chi phí cho s n xu t c a h 4.3.4 K t qu s n xu t c a nhóm h 4.3.5 Tình hình ói nghèo ng 4.3.6 i u tra 32 i u tra .35 i u tra 36 i dân 37 i u ki n sinh ho t vi c làm c a h 4.3.7 Tình hình vay v n s n xu t c a h 4.3.8 Tình hình thu nh p c a h 4.4 Nguyên nhân nghèo ói t i i u tra .38 i u tra n m 2013 40 i u tra n m 2013 .41 a bàn nghiên c u 41 4.4.1 Nguyên nhân khách quan 41 4.4.2 Nguyên nhân ch quan 42 4.5 Nh ng v n c n gi i quy t 45 4.6 Gi i pháp nh m X GN t i 45 4.6.1 Gi i pháp chung 46 4.6.2 Gi i pháp c th 48 PH N K T LU N - KI N NGH 50 5.1 K t lu n 50 5.2 Ki n ngh 51 5.2.1 iv i ng Nhà n c 51 5.2.2 i v i c p t nh, huy n .51 5.2.3 i v i xã, oàn th , t ch c c ng 5.2.4 i v i h nông dân nghèo 52 ng 51 TÀI LI U THAM KH O .53 DANH M C CÁC B NG B ng 3.1 Tiêu chí phân lo i h n m 2011 18 B ng 4.1: Tình hình s d ng t c a Hi u n m 2011 22 B ng 4.2: Tình hình dân s lao ng c a 2011-2013 23 B ng 4.3: Hi n tr ng c s h t ng a bàn Hi u n m 2013 .25 B ng 4.4: GTSX ngành kinh t c a Hi u .26 B ng 4.5: Tình hình phát tri n m t s gi ng tr ng c a 27 B ng 4.6: Tình hình ch n ni c a t n m 20011 – 2013 28 B ng 4.7: Phân nhóm h i u tra 31 B ng 4.8: Thông tin c b n v nhóm h i u tra 31 B ng 4.9: Tình hình h c t p c a ch h t i h B ng 4.10: Tình hình i u tra (50 h ) 32 t phân theo nhóm c a h B ng 4.11: Các cơng c s n xu t c a nhóm h i u tra 33 i u tra 34 B ng 4.12: Chi ti t chi phí tr ng tr t theo nhóm h 36 B ng 4.13: Chi phí cho ngành ch n ni theo nhóm h .35 B ng 4.14: K t qu s n xu t ngành tr ng tr t theo nhóm h i u tra 36 B ng 4.15: K t qu s n xu t ngành ch n ni theo nhóm h i u tra 37 B ng 4.16: Tình hình nghèo ói a bàn Hi u giai o n 2011 – 2013 Error! Bookmark not defined B ng 4.17: T ng s h nghèo t i b n c a Hi u n m 2013 Error! Bookmark not defined B ng 4.18: Nhà ph B ng 4.19: T l ng ng ti n sinh ho t c a h i s ng ph thu c t i h B ng 4.20: Tình tr ng làm vi c c a h i u tra (50 h ) 39 i u tra (50 h ) 39 B ng 4.21 Tình hình vay v n s n xu t c a h B ng 4.22 Tình hình thu nh p c a h i u tra (50 h ) 38 i u tra (50 h ) .40 i u tra (50 h ) 41 PH N I M 1.1 Tính c p thi t c a tài ói nghèo m t v n v n U h i mang tính tồn c u n c ta ói nghèo m t b c xúc h i Xóa ói gi m nghèo m t cu c cách m ng lâu dài ph c t p Xóa ói gi m nghèo òi h i m i c p m i ngành quan t p th liên t c t ng b t c a tn ch a ói nghèo m t l c c n c Nh ng n m g n ây, nh sách n n kinh t n Tuy nhiên c th c hi n c ta t ng tr ng nhanh, mb o ng phát tri n kinh im ic a ng Nhà n i s ng nhân dân t ng b nh ng n i vùng sâu vùng xa, ng ng xuyên c, c nâng lên rõ r t i dân ang g p ph i c nh nghèo ói, c i u ki n t i thi u Ch tr ng xố ói, gi m nghèo l n h i VII c a ng là: "Cùng v i trình u tiên c c p Ngh quy t i m i, t ng tr i ng kinh t ph i ti n hành cơng tác xố ói, gi m nghèo, th c hi n cơng b ng x• h i, tránh s phân hoá giàu nghèo gi i h n cho phép" Ngh quy t H i ngh BCHTW l n th (khoá VII) ti p t c c th hoá ch tr h ng này: " Ph i tr giúp ng i nghèo b ng cách cho vay v n, ng d n cách làm n, hình thành qu xố ói gi m nghèo" T i ng (1986), v n nh ng ch xố ói, gi m nghèo th c c xác nh m t ng trình tr ng i m qu c gia: "Th c hi n vi c l ng ghép Ch ói, gi m nghèo v i ch ng trình khác, ó l y Ch quy t vi c làm v ph xanh t tr ng, i tr c làm nòng c t B sung sách i nghèo, h nghèo, x• nghèo t ch c s n xu t, b o c i thi n, tr c m t th c hi n gi i pháp: giao c giao t ho c ch a ng trình xố ng trình qu c gia v gi i giúp cho ng nghi p i h i VIII c a m c; v n m cu c s ng c t cho h nông dân nghèo ch a ng giúp h nông dân nghèo nl p vùng kinh t m i; m r ng qu tín d ng cho h nghèo vay v n s n xu t v i l•i su t u •i; t o ngh mi n phí cho ng nh ng ng i tình nguy n bi n pháp k n n v i ng thu t, giúp i h i IX (2001), i nghèo, h ng i nghèo; xây d ng i ng ng d n h cách làm n ph bi n i nghèo s n xu t kinh doanh "1 ng ta v n ti p t c kh ng nh: "Th c hi n ch trình xố ói, gi m nghèo thông qua nh ng bi n pháp c th , sát v i tình hình t ng ph ng, xoá nhanh h Nh v y, ch t m chi n l ng a ói, gi m m nh h nghèo" ng trình xố ói, gi m nghèo • ang tr thành v n c công cu c xây d ng bi n pháptính kh thi cao, tn c Tuy nhiên, mang chuy n thành có th v n d ng cho t ng vùng, t ng a ph ng v n r t khó kh n, òi h i trình nghiên c u, kh o sát công phu c a nhi u c p, nhi u ngành, c a c Trung ng a ph ng B c K n m t t nh mi n núi v i dân s 298.700 ng g m 112 xã, ph ng th tr n.Là m t t nh nghèo, i u ki n kinh t h i nhi u khó kh n, tr i qua nh ng n m th c hi n ch ph n i, th xã, huy n, bao ng trình xóa ói gi m nghèo, s u c a ngành c p nhân dân, t nh B c K n ã nh t nh xóa ói gi m nghèo, t l t c nh ng k t qu ói nghèo gi m k Tính n cu i n m 2012, t l h nghèo c a t nh B c K n ã gi m xu ng 20,39% n m 2013 t l h nghèo gi m 1% (19,39%)( UBND Hi u, 2013) V n xóa ói gi m nghèo b n v ng kh n Vì v y, vi c phân tích, ánh giá t c m c tiêu c a t nh khó ng th i nghiên c u tìm nguyên nhân gi i pháp xóa ói gi m nghèo có hi u qu a a bàn t nh B c K n nói chung Hi u nói riêng nh ng n m t i c n thi t Xu t phát t ý ngh a, t m quan tr ng s c n thi t c a v n nghèo c a c n c, t nh B c K n nói chung Hi u nói riêng trình h i nh p phát tri n Tôi ã ch n nghiên c u nhân xoa ói gi m tài: “ Nghiên c u nguyên xu t m t s gi i pháp nh m xóa ói gi m nghèo cho ng Hi u, huy n Ba B , t nh B c K n” làm lu n v n t t nghi p M c tiêu nghiên c u c a i dân t i i h c tài 2.1 M c tiêu chung Phân tích nguyên nhân, y u t nh h ng d n n ói nghèo, t ó nh ng gi i pháp ch y u nh m gi m ói nghèo t i Hi u, huy n Ba B 2.2 M c tiêu c th - H th ng hóa c s lý lu n th c ti n v ói nghèo nh ng gi i pháp xóa ói gi m nghèo - i u tra, kh o sát th c tr ng nghèo ói t i Hi u - Phân tích nguyên nhân khách quan, ch quan c a ói nghèo c a Hi u - xu t m t s gi i pháp ch y u nh m xóa ói gi m nghèo giúp t ng b cv t khó, v it ng ph m vi nghiên c u 3.1 it ng nghiên c u a ph ng n lên làm giàu - Tình hình s n xu t c a nhóm h gia ình thơng qua i u tra, kh o sát theo ph ng pháp th ng kê, ch n m u - Các nguyên nhân gây nghèo cho h nơng dân - Các sách xóa ói, gi m nghèo c a a ph ng 3.2 Ph m vi nghiên c u - Ph m vi n i dung: tài nghiên c u nguyên nhân ói nghèo m t s gi i pháp xóa ói, gi m nghèo t i Hi u, huy n Ba B xu t - Không gian nghiên c u: tài nghiên c u t i Hi u, Huy n Ba B , t nh B c K n - Th i gian nghiên c u: t ngày 31/12/2013 ngh a 4.1 n ngày 29/04/2014 tài ngh a h c t p nghiên c u khoa h c - C ng c lý thuy t cho sinh viên - V n d ng phát huy c ki n th c ã h c t p vào l nh v c nghiên c u khoa h c - B sung thêm ki n th c v ói nghèo ã c h c v lý thuy t nhà tr ng - B sung thêm ki n th c v th c tr ng xác - Có c nhìn t ng th v th c tr ng nghèo ói c a c ng - dân - nh nguyên nhân nghèo ói ng ng i a bàn tài c ng c coi nh m t tài li u tham kh o cho tr ng, khoa, c quan ngành sinh viên khoá ti p theo 4.2 ngh a th c ti n s n xu t - tài a m t s khó kh n mà h nông dân ang g p ph i có th th y c nguy n v ng c a dân, t ó cơng t c xóa ói, gi m nghèo t c hi u qu cao h n - K t qu nghiên c u c s th c ti n nh m phát huy nh ng l i th , m t s gi i pháp th c t i v i ch ng trình xóa ói gi m nghèo c a a ph xu t ng 45 4.5 Nh ng v n c n gi i quy t Qua ánh giá th c tr ng kinh t - h i nghiên c u v n a ph ng tìm hi u m t s ho t ng c a h nông dân thu c thôn i u tra b n thân em th y t n t i m t s v n V n v t c a ng t l i b thu h i c n gi i quy t sau: i dân, có s chênh l ch gi a h , có nh ng h nhi u t, có nh ng h l i r t ít, khơng tích nghèo ói t i m b o cu c s ng hàng ngày c a h , h n n a di n quy ho ch xây d ng công c ng m c dù thu h i t c nông nghi p nên ti n n bù r t th p nhà n cho nh ng h b m t t, di n tích ng giao thơng ho c cơng trình n bù nh ng m c ích s d ng t c l i khơng có sách t o vi c làm t ch a c t n d ng thâm canh t ng v , nâng cao hi u qu s d ng s n xu t nh th c hi n t y m nh vi c phát tri n thu l i b ng cách xây d ng tu s a, n o vét cơng trình thu l i n i huy m b o cho ru ng khó kh n v thu l i có th phát c hi u qu s d ng V n ng ng nh m t v vay v n s d ng v n úng m c ích, có ph i dân nh h ng vi c s d ng v n có hi u qu Vì ng ng h ng giúp i nghèo ch y u nông dân, mà nông nghi p mang n ng tính th i v , ph thu c vào i u ki n t nhiên, chu k quay vòng v n khó kh n nên n u g p r i ro s m t c v n Chuy n i c c u kinh t t thu n nơng mang n ng tính t cung t c p sang s n xu t hàng hoá Tr h p lý, c m t c n giúp h có k ho ch s n xu t l ng th c m t cách ng th i phát tri n lo i tr ng k t h p ch n nuôi H n ch vi c tn ng làm r y, khai thác r ng m t cách h p lý Nâng cao ki n th c cho ng bi n pháp giúp ng i dân b ng cách có l p t o, t p hu n, có i dân ti p c n v i th tr ng Nâng cao c s h t ng, giúp cho vi c phát tri n chung c a h i Nâng cao nh n th c c a ng ng i dân, c bi t i dân v phong t c l c h u, i m i t cho ng bào dân t c 4.6 Gi i pháp nh m X GN t i Là m t vùng sâu vùng xa c a n tr c ta huy n Ba B nói riêng, ng c s phân hố giàu - nghèo gi a khu v c ô th khu v c nông thôn, Ba B th c hi n ng b nhi u bi n pháp ã làm t t công tác X GN ng n ch n tái nghèo b ng nhi u gi i pháp nh : T p trung, ch o ngành, c p v n m i t ng l p nhân dân tham gia công tác X GN; huy ng ng ngu n v n t qu h tr cho h nghèo, h c n nghèo vay v n phát tri n kinh t gia ình; có sách h tr h nghèo xây d ng nhà , h th ng i n l gi ng n c s ch… i qu c gia, ng giao thơng, 46 Tích c c tuyên truy n ph bi n v ph ng th c làm n m i, chuy n tr ng, v t nuôi theo mùa v c n c vào nhu c u th tr i u ki n tiêu th T ng c i c c u ng, nâng cao giá tr t o u cho s n ph m ng u t c s h t ng, y t , giáo d c cho nh ng vùng khó kh n; ph i h p th c hi n l ng ghép ch ng trình m c tiêu qu c gia v y t , k ho ch hóa gia ình, ch m sóc m tr em nh m nâng cao i s ng v t ch t tinh th n cho h nghèo Ph i h p v i phòng Nơng nghi p, Tr m khuy n nơng m l p tuyên truy n, b i d ng chuy n giao KHKT, t ch c nhóm trao i kinh nghi m làm n, k t h p v i vi c tuyên truy n v công tác dân s k ho ch hố gia ình, giáo d c tr em V n ng h nông dân tích c c tham gia s n xu t, chuy n d ch c c u kinh t , phát tri n kinh t gia ình, u t , ng d ng ti n b KHKT m i vào s n xu t chuy n ã ang tích c c th c hi n ch huy i mùa v ng trình xóa nhà t m, nhà d t nát T p trung ng ngu n v n ph c v công tác X GN, c i ti n hình th c, gi m b t th t c hành vi c h tr h nghèo vay v n phát tri n kinh t gia ình, t ng c u t c s h t ng 100% bê tơng hóa ng ng giao thơng nơng thơn, th c hi n vi c h tr h nghèo xây d ng nhà , xóa nhà t m, nhà d t nát nh ng gi i pháp nh m ch ng tái nghèo, giúp c bi t, th c hi n h nghèo n ng b nh kinh t v n lên làm giàu Trên c s th c t ki n t nhiên, i s ng c a ng i dân Hi u d a vào a hình nh ng l i th c ng nh khó kh n c a a ph c i m i u ng, em xin xu t m t s gi i pháp X GN sau: 4.6.1 Gi i pháp chung Gi i pháp v kinh t y m nh phát tri n kinh t , tr ng tâm theo vùng, chuy n d ch c c u kinh t theo h ng tích c c, phát huy th m nh nghi p, th i r ng, tr ng phát tri n ng b công ng m i d ch v , xây d ng c s h t ng, th c hi n t t công tác khuy n nông, khuy n lâm phát tri n vùng s n xu t nh vùng chuyên canh lúa ngô gi ng, rau s ch, phát tri n kinh t t cao, phát tri n khu v i r ng phát tri n lo i n qu có giá tr kinh n c nh áp d ng k thu t t o dáng t nhiên Chuy n d ch n n kinh t t túc t c p sang n n kinh t hàng hoá nhi u thành ph n theo h ng t p trung Trên c s thâm canh t ng v , áp d ng ti n b KHKT vào s n xu t, phát tri n theo h ng nông lâm nghi p Chú tr ng nâng cao ch t l ng giáo d c toàn di n ng phong trào thi ua d y t t, h c t t, nâng cao dân trí sóc s c kho cho ng i dân tr ng h c, phát i s ng tinh th n, ch m 47 Th c hi n t t công tác thu ngân sách, qu n lý khai thác ngu n thu t ng c ng công tác ki m tra h ho t ng kinh doanh d ch v T p trung khai thác có hi u qu ti m n ng th m nh s n có t i a ph ng y m nh m c tiêu X GN, phát tri n v n hố thơng tin T o i u ki n thu n l i cho Công ty, Doanh nghi p vào a bàn phát tri n s n xu t kinh doanh, khuy n khích phát tri n ngành ngh ti u th công nghi p, t ng c ng phát tri n th ng m i, d ch v du l ch em xã, u tiên h b thu h i m l p ngành ngh cho lao t o công n vi c làm cho t, tích c c k t h p v i tr ng ng d y ngh áp ng vi c chuy n i ngh nghi p Ti p t c ch o nhân dân phát tri n àn gia súc, gia c m nhân r ng mơ hình ch n ni l n trang tr i theo h b nh ng công nghi p, th ng xuyên ki m tra phát hi n d ch phòng ch a k p th i Cơng tác tuyên truy n giáo d c y m nh i m i ph ng pháp tuyên truy n giáo d c tr t t X GN cho phù h p v i tình hình c a sát v i th c t , v i c s a ph ng Cơng tác ch tồn dân nh t ng o, lãnh ng o c n sâu i nghèo toàn h i nh n th c rõ trách nhi m cơng tác X GN Tồn dân tích c c tham gia th c hi n ch ng trình, nêu cao ý chí nghèo, khơng cam ch u nghèo ói, coi vi c X GN v n lên làm giàu không ch trách nhi m c a Nhà n nhân, gia ình, c ng c mà tr c h t thu c v t ng cá ng toàn h i Gi i pháp v c s h t ng C s h t ng ang v n b c xúc hi n c a mi n núi, ti p t c th c hi n t t Ngh quy t s 12 c a Ban th qu n lý ch nh trang ô th thôn ph n ng v ng y v t ng c u t xây d ng c s h t ng, ng công tác ng giao thơng nơng u 100% thơn có nhà v n hóa Vi c xây d ng cơng trình thu l i m i c ng nh vi c s a ch a cơng trình c ph i ngu n v n c a ngân sách Nhà n nâng cao hi u qu s vùng thi u n c c ph c v cho nông nghi p Th c hi n cơng tác xố nhà t m cho h nghèo, v ng ch c, n u t Gi i pháp góp ph n m b o h nghèo có ch nh cu c s ng, yên tâm làm n Kh c ph c h n ch c a công tác khuy n nông tình tr ng thi u thơng tin T o l p m ng l ph i c ng ng giúp vi c cung c p thông tin ng th c làm n, gi m chi phí cho ho t Gi i pháp v giáo d c ng X GN 48 Vi c nâng cao m t b ng dân trí, t o ngu n nhân l c t o i u ki n cho ng i dân, nh t ng i nghèo có trình vi c làm r t c n thi t Th c hi n ch tr t i n m 2015, 97% ng i dân Th c t cho th y v n trí th p u bi t i u ki n ti p nh n thơng tin m i ng xóa mù ch cho ng u c, bi t vi t ói nghèo tái nghèo th ng i v i trình dân i v i h nghèo gánh n ng chi phí cho giáo d c l n so v i thu nh p c a h , v y n u khơng có s h tr h khó có th v h c i dân, ph n ng i nghèo có th ti p thu c nh ng ki n th c, kinh nghi m s n xu t kinh doanh, ti n b KHKT, r t c n thi t ph i nâng cao trình m b o cho em h nghèo t qua, em d b dân trí cho ng c i h c theo úng i nghèo tu i c n có nh ng h tr t c p, ban ngành Vì v y quy t v n t ng kh n ng ti p c n c a ng i nghèo v i giáo d c, c n ph i gi i sau: T ng m c s n có c a giáo d c thơng qua ch làm gi m kho ng cách t nhà n tr ng trình xây d ng tr ng h c ng, gi i pháp g n li n v i gi i pháp v c s h t ng Gi m chi phí n tr ng c a em h nghèo b ng hình th c nh mi n h c phí cho h c sinh thu c di n nghèo ói, khó kh n Tuy nhiên th c t cho th y kho n óng góp c a h c sinh l i chi m m t t l nh so v i t ng chi phí cho vi c i h c, ó i v i mi n gi m h c phí c n k t h p v i t ng tr c p, gi m yêu c u óng góp c a cha m h c sinh nh ng ph c, h i hè … y ut óng góp cho chi h i ph huynh, cho ng th i nâng cao ch t l ng giáo d c, quan tâm u vào c a giáo d c nh : Sách giáo khoa, c s tr ng l p, u t c bi t i s ng v t ch t tinh th n c a giáo viên Khuy n khích t ch c cá nhân tình nguy n tham gia giúp nâng cao trình h c v n, t ch c hình th c giáo d c phù h p ng i nghèo xoá mù ch nh m l p b túc v n hoá … Gi i pháp v v n T o i u ki n cho h nghèo vay v n v i lãi su t u ãi Th c t cho th y h nghèo ch y u s n xu t nông nghi p mang tính th i v , v y m t s tr ng h p có th c p v n b ng v t ch t nh gi ng, phân bón tránh ng i nghèo s d ng v n sai m c ích vay Ngoài ra, nên g n vi c khuy n nông v i vi c cho vay v n b ng nhi u hình th c, h ng d n h nông dân áp d ng khoa h c công ngh s n xu t kinh doanh thích h p thơng qua ch m c tiêu 4.6.2 Gi i pháp c th ng trình ho c d án tín d ng có 49 i v i nhóm h thi u v n 4.6.2.1 - Huy ng t o i u ki n cho nhóm c bi t nhóm h nghèo v n v i lãi su t u ãi, 100% nh ng h có nhu c u vay v n s n xu t d c vay u c vay i nhi u hình th c nh : ti n m t, gi ng, phân bón, thu c BVTV, thu c thú y,… -H ng d n h s d ng ngu n v n phù h p, úng m c ích - H tr công c s n xu t nh nh cày b a, bình phun thu c… 4.6.2.2 i v i nhóm h thi u t - H tr khai hoang ph c hoá - Thâm canh t ng v , nâng cao n ng su t tr ng - Phát tri n ngành ngh ph , d ch v 4.6.2.3 H nghèo thi u thông tin, ki n th c khoa h c k thu t - M l p t p hu n v khuy n nông - khuy n lâm, chuy n giao ti n b KHKT - H ng d n kinh nghi m thơng qua mơ hình i m s n xu t, làm n gi i - Cung c p tài li u làm n cho ng i dân, phát t r i, áp phích cho ng i dân bi t thêm thông tin - T ng c ng cán b khuy n nông xu ng c s 4.6.2.4 H nghèo ông con, l i lao ng không bi t cách làm n - Giao cho t ch c oàn th v n X GN, không trông ch vào Nhà n -V n ng sinh -V n ng tham gia ch ng, thuy t ph c h có ý chí v n lên c có k ho ch, s d ng bi n pháp phòng tránh thai ng trình, l p h c khuy n nông - khuy n lâm 4.6.2.5 H nghèo b nh t t V n c p th ng t ch c oàn th , cá nhân, lòng h o tâm quan tâm, giúp , có tr ng xuyên cho h 4.7 Các ch 4.7.1 ch ng trình, d án ang c th c hi n t i Hi u n m 2013 ng trình 30a Ngu n v n t 1: Phân b cho 523 tri u ng cho thôn xét ch n 50 PH N K T LU N - KI N NGH 5.1 K t lu n V n ói nghèo m t v n qu c gia th gi i, c bi t c a i v i i v i Vi t Nam - m t qu c gia có t l nghèo ói r t cao Tuy nhiên ây l i m t v n tranh hồn tồn khơng m i m r t nóng b ng mang tính th i s cao Vi c u X GN cho nhân dân m t nhi m v r t quan tr ng, nhi m v hàng u ng nhà n qu c gia, m i c ta nói riêng th gi i nói chung V v n a ph ng, th m trí X GN m i t ng h gia ình c ng có s khác Tu theo c i m, i u ki n t nhiên, kinh t - h i t ng nguyên nhân d n n ói nghèo mà có cách làm khác Hi u m t thu c vùng 135 c a huyên Ba B V i s n l c c a b , quy n nhân dân a ph ng Hi u ã t ng c nh ng thành t u ghi nh n công cu c X GN Th c t nh ng n m qua t l h nghèo có s suy gi m t 12,48% n m 2011 xu ng 9,35% n m 20113(UBND Hi u, n m 2011; 2012; 2013)[9] Ch vòng n m ã xây d ng kiên c c ng bê tông, xây d ng a vào s d ng cơng trình th y l i lo i, xây d ng cơng trình cơng c ng nh tr ng h c, tr m y t , 95,00% h dân bi t hi n t i internet Nh i m i, ng a bàn ã có ó mà y i s ng ng u c s d ng i n l m ng l i sóng i n tho i m ng l i dân c ng nh b m t nông thơn ngày c i c i dân có thêm c h i h c t p làm vi c hi u qu h n Các ho t ình c ng thu ng khuy n nông, khuy n khích h nghèo phát tri n kinh t gia c m t s k t qu t t v i ho t ch m sóc m n; tr ng ch m sóc ngơ khang dân hai l p t i hai thôn ông d i qu c gia i tán r ng tr ng t i thôn ng t o t p hu n k thu t t d c; tr ng ch m sóc lúa m L ng Tráng, tri n khai mơ hình ch m sóc ông m Ngoài ra, u ãi ti n lãi su t vay v n cho h nghèo phát tri n kinh t , c p phát h tr gi ng cho h nghèo theo Quy t nh 102/Q – TTg Tuy nhiên, nhi u nguyên nhân khác nên vi c tri n khai th c hi n ch ng trình, d án X GN nhi u h n ch ch a qu mong mu n: xu t phát i m kinh t c a th p, v trí thu n l i…, thêm vào ó t t ng bào dân t c ck t a hình khơng ng ng i khó, thi u s ti p c n c a ng KHKT, t p quán canh tác l c h u ph vào l i s ng c a a lý, t i dân v i ng th c s n xu t t cung t c p ã n sâu ó nh ng tr ng i trình phát tri n kinh t c a c ng nh công tác X GN c a Hi u 51 Trong nh ng n m t i, phát huy h n n a nh ng thành tích ã Hi u r t c n tr ng nâng c p, X GN, xác nh c, u t , xây d ng c s h t ng, qu n lý t t công ng l i phát tri n úng n, chuy n d ch c c u s n xu t gi a ngành ngh cho phù h p v i tình hình th c t t i phát tri n chung c a th i t i a ph ng c ng nh v i xu th ng th i b n thân h gia ình ph i t v kh c ph c khó kh n, khai thác, t n d ng ti m n ng s n có, v i s giúp c a Nhà n nhi m v c, tin t ã n lên , h tr ng r ng Hi u s hoàn thành xu t s c nh ng m c tiêu 5.2 Ki n ngh 5.2.1 iv i ng Nhà n c - C n c ng c hoàn thi n h th ng t ch c b máy làm công tác X GN t trung ng n c s B máy c n c a cán b ch o, h c h tr kinh phí ho t ng d n ng, nâng cao n ng l c t hi u qu h n - Ti p t c hoàn ch nh b sung sách v h tr vay v n, li u s n xu t, giáo d c, y t , nhà - Nhà n c c n t ng c t t sách an sinh h i ng l ng ghép ch t ch ch công tác X GN, v i m c tiêu, k ho ch PTKT - XH ng trình, d án v i a bàn có s ch ot p trung th ng nh t c a c p, ngành - Ti p t c có sách h tr nh ng khó kh n v cơng trình k t c u h t ng thu l i, ng giao thông nông thôn, tr u t xây d ng ng h c, tr m y t , ch nông thôn, h tr chuy n d ch c c u kinh t ngành nông nghi p l nh v c nông nghi p v i phi nông nghi p, u ãi vay v n cho ng 5.2.2 i nghèo i v i c p t nh, huy n - Ho t ng c a ban ch o có tr - Th o X GN ph i th ng xuyên, sâu sát c s , ch ng trình k ho ch gi i pháp c th phù h p v i t ng vùng ng xuyên ki m tra ánh giá úng th c tr ng ói nghèo m ic s có gi i pháp c th , tránh tình tr ng quan liêu c a cán b c s báo cáo khơng trung th c l y thành tích X GN ho c c mu n trì nghèo ch ng sách u ãi - M l p d y ngh cho ng - T ng c ng v n nhân tham gia vào chi n l 5.2.3 i dân ng tuyên truy n s óng góp, ng h c a t ch c, cá c X GN i v i xã, oàn th , t ch c c ng - Th c hi n úng có hi u qu ch tr c p ng ng ng l i chi n l c X GN mà 52 - Ti p t c phát ng phong trào qu ng ngu n l c r ng rãi dân, h tr ng i nghèo c ng ng thu hút i nghèo vay v n, xoá nhà tranh tre d t nát cho h nghèo - Làm cho ng ti n i dân nh n th c c ói nghèo i li n v i l c h u, X GN cho vi c phát tri n kinh t - h i - C n ph i thành l p ban v n lý, phát ng c a xóm có i u ki n n ng l c qu n ng phong trào X GN - Huy ng t ch c oàn th , qu n chúng th c hi n ch ng trình X GN 5.2.4 i v i h nông dân nghèo Ph i nh n th c úng n X GN không ch trách nhi m c a c ng ph i có s n l c t giác v ch ng t i a s giúp n lên b n thân h nghèo Tránh t ti, m c c m, c n c ng nh n m b t nh ng c h i t t ng ng h c h i kinh nghi m s n xu t, cách th c làm n hay, t l c, t ch , khơng s c lao l i vào s tr giúp, t v ng c a ng T c h ph i có có v n, có ngh nghi p, có mơi tr ng t hi u qu Phát huy tính n lên s n xu t i s ng b ng c ch h tr ph n n lên thoát kh i c nh nghèo ói Trong cơng cu c X GN, mu n nghèo ng i lao nghèo Khơng kh i c nh ói nghèo Nhà n ó, quan tr ng nh t v n h t l c v tr thành ng ng mà i dân nghèo ph i th c s i u ki n: Có s c kh e, có ki n th c, ng pháp lý công b ng làm c i u ó, i nghèo c n: - Rèn luy n s c kho cho b n thân b ng cách tham gia ho t nh : th d c, th thao, v n hóa, v n ngh …Nh ng ho t nghèo nâng cao th l c, v a giúp h v ng công c ng ng v a giúp ng i t qua s t ti, m nh d n hòa nh p c ng ng Nh v y, h không nh ng kh e v m t th ch t mà kh e v m t tinh th n - Nâng cao t m nhìn s hi u bi t: Ng hu n, ch ng trình khuy n nơng xu t c a gia ình i nghèo nên tham gia bu i t p bi t cách v n d ng nh ng ki n th c y vào s n ng th i, h nên t h c h i kinh nghi m làm n c a nh ng h khá, giàu, kinh nghi p c a nh ng h nghèo T ó, kh c ph c nh ng t p quán l c h u, ti p thu m i, v n d ng thành t u KHKT tiên ti n ho t ng s n xu t có hi u qu , nâng cao thu nh p cho gia ình - Ng h ph i i nghèo nên tham gia l p h c ngh , l p b túc v n hóa Con em c c i h c, i h c t o n n t ng ngh nghi p t ng lai c a em nói riêng c a c h i nói chung - Ng i nghèo nên phát huy n i l c c a b n thân, ch cu c nghèo, khơng trơng ch , l i vào quy n a ph ng sáng t o công ng Nhà n c 53 TÀI LI U THAM KH O I Ti ng vi t Nguy n H u H ng (2008), “Bài gi ng Phát tri n c ng ng”, i h c Nông Lâm Thái Nguyên Tr n Lê (2007) “Ti n cơng m nh m nghèo ói”, Th i báo kinh t Vi t Nam Ph m V n T nh (2010), “Th c tr ng nh ng gi i pháp nh m xóa ói gi m nghèo t i huy n Phú Bình – t nh Thái Nguyên” Báo cáo phát tri n Vi t Nam (2007), “Nghèo” – Trung tâm thông tin phát tri n Vi t Nam Báo cáo t ng k t ch ng trình gi m nghèo B L TB XH (2007), “M t ch Châu Á – Thái Bình D ng ng trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo b n v ng, giai o n 2010-2015”, N i, tháng 11, n m 2010 B L TB XH (2011), “ ánh giá nghèo theo vùng – Vùng mi n núi phía B c Vi t Nam” UBND Hi u, “Báo cáo t ng k t c a UBND Hi u n m 20011; 2012; 2013” II Tài li u d ch 10 Nguy n, H ng T (1993) “M c nghèo ói Vi t Nam” 11 Báo cáo phát tri n th gi i (Word Develepment Report 1992) III Tài li u internet 12 Link http://baothanhhoa.vn/vn/thoi-luan/n87684/Nam-2012,-phan-dau-giam-ty-leho-ngheo-3-tro-len 13 Link: http://www.baomoi.com/Thuc-trang-doi-ngheo-va-nhung-con-so-dang-baodong/119/5110779.epi 14 Link: http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Hi%E1%BB%87u 54 B NG H I PHI U I U TRA KINH T H T I HI U, HUY N BA B , T NH B C C N I Tình hình c b n c a h H tên ch h : Tu i: Gi i tính: Dân t c: Trình v n hóa: a ch : S nhân kh u: Lao ng chính: Ngh nghi p chính: Ngh ph : Phân lo i h : II t ang s d ng c a h gia ình 2.1 Tình hình STT Lo i t c a h t Di n tích (m ) T ng di n tích I t s n DT thuê, DT cho thuê, m n (m ) m n (m2) t xu t nông nghi p Tr ng lúa Tr ng ngô Tr ng hoa màu khác II t s n xu t lâm nghi p R ng t nhiên R ng tr ng III t nuôi tr ng th y s n IV t th canh th c 2.2 Nh ng khó kh n c a h v t gì? 2.3 Ơng (bà) có nhu c u m r ng thêm di n tích t khơng? Lý N u có ơng (bà) mu n m r ng b ng cách nào? 55 III K t qu s n xu t 3.1 Ngu n thu c a h 3.1.1 Thu t s n xu t nông nghi p STT Ngu n thu VT S l I Tr ng tr t Lúa T Ngô T S n T t L c II Cây n qu V i Nhãn Mít III Cây lâm nghi p Keo ng T T m3 IV Ch n ni, NTTS Trâu Bò L n Gia c m V Ngu n khác Làm thuê L ng h u ng Giá bán Thành ti n Ghi (1000 ) (1000 ) 56 3.2 Kho n chi 3.2.1 Chi cho s n xu t nông nghi p 3.2.1.1 Tr ng tr t VT: 1000 Stt Lo i Gi ng I Cây nông nghi p Lúa Ngô L c S n Phân Thu c bón tr sâu Chi phí khác T ng II Cây lâm nghi p Cây g Cây khác III Cây n qu V i Nhãn Cam, qt Gia ình có tr ng lân canh hay xen canh khơng? N u có ó gì? Trong t ng lai, gia ình s tr ng lo i tr ng nào? Di n tích bao nhiêu? .m2 3.2.1.2 Ch n nuôi Stt Lo i Trâu Bò L n L n th t L n nái Gia c m Cá Gi ng Th c Thu c Chi phí n thú y khác T ng 57 Theo gia ình v t nuôi em l i hi u qu kinh t cao nh t, n nh nh t? T i sao? Trong t ng lai gia ình s ni l i v t nuôi nào? 3.2.2 Chi phí cho sinh ho t STT Các kho n chi VT CHO N U NG I L G o Kg Th t Kg Tr ng Qu D u n, m m, mu i Kg Rau M , kg Hoa qu Kg Chè Kg II Ch t III IV ng th c, th c ph m t u ng lo i Thu c hút lo i KHÔNG PH I N U NG I May m c II Nhà , Xây nhà, s a ch a nhà Ti n n Ti n i n III i n, n c c dùng gia ình IV Y t ch m sóc s c kh e Chi tr khám ch a b nh Ti n thu c V Chi phí i l i VI i n tho i VII CÁC KHO N CHI KHÁC C i xin Ma chay L ng chi T ng tr giá (1000 ) 58 3.3 Thu nh p c a h gia ình 12 tháng qua Chi tiêu Giá tr (1000 ) T ng thu nh p c a h gia ình (= T ng thu m c 3.1.1 – T ng chi m c 3.2.1) Thu nh p bình quân/ng i/tháng (= T ng thu nh p m c 3.3/s nhân kh u/12 tháng IV.Vay tín d ng VT: tri u ng Gia ình có th cho bi t kho n chi cho s n xu t gia ình t s ti n vay t tín d ng c a nhà n c? Stt Kho n chi t s ti n vay S ti n (1000 ) Tr ng tr t (gi ng, phân bón, TBVTV, ) Ch n nuôi (gi ng, th c n, thu c thú y,…) Lâm nghi p (gi ng cây,… Chi cho s n xu t khác V.Tài s n y u t s n xu t c a ch h 5.1 Tài s n Stt Tài s n Ơ tơ Xe máy Xe Tivi T l nh i n tho i p Nhà - Nhà kiên c - Nhà bán kiên c 5.2 Các y u t s n xu t VT S l ng c 59 STT Y u t s n xu t VT Máy xay xát Cái Máy tu t lúa Cái Bình phun thu c Cái Máy gi t Cái Máy cày, b a Cái Máy b m S l ng VI.Mong mu n c a ch h V t ai: V s n xu t: V k thu t: Ngày tháng n m 2014 i u tra viên Tên ch h (Ch ký, h tên) (Ch ký, h tên) Mã V n Quy t ... m u - Các nguyên nhân gây nghèo cho h nông dân - Các sách xóa ói, gi m nghèo c a a ph ng 3.2 Ph m vi nghiên c u - Ph m vi n i dung: tài nghiên c u nguyên nhân ói nghèo m t s gi i pháp xóa ói,... ói nghèo nh ng gi i pháp xóa ói gi m nghèo - i u tra, kh o sát th c tr ng nghèo ói t i xã Hà Hi u - Phân tích nguyên nhân khách quan, ch quan c a ói nghèo c a xã Hà Hi u - xu t m t s gi i pháp. .. nghiên c u nhân xoa ói gi m tài: “ Nghiên c u nguyên xu t m t s gi i pháp nh m xóa ói gi m nghèo cho ng Hà Hi u, huy n Ba B , t nh B c K n” làm lu n v n t t nghi p M c tiêu nghiên c u c a i dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay