HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU bảo HIỂM xã hội tại bảo HIỂM xã hội TỈNH QUẢNG NAM

89 25 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:17

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THANH THANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI TẠI BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng, Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THANH THANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI TẠI BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã ngành: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Tùng Đà Nẵng, Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu BHXH NLĐ SDLĐ DN HCSN UBND NSNN Ý nghĩa Bảo hiểm hội Người lao động Sử dụng lao động Doanh nghiệp Hành nghiệp Uỷ ban nhân dân Ngân sách nhà nước MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU CHƯƠNG LUẬN VỀ BẢO HIỂM HỘICÔNG TÁC QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI 1.2 NỘI DUNG QUẢN THU BHXH 10 CHƯƠNG 27 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI TẠI BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM .27 CHƯƠNG 57 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU BHXH TẠI BHXH TỈNH QUẢNG NAM 57 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang Error : Refer 2.1 Tình hình nợ đọng BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam ence 2014-2016 sourc e not foun d Error : Refer 2.2 Tình hình thực kế hoạch kiểm tra BHXH tỉnh ence Quảng Nam 2014 - 2016 sourc e not foun d Error : Refer 2.3 Số lượng đơn vị tham gia BHXH BHXH tỉnh Quảng ence Nam 2014-2016 sourc e not foun 2.4 d Số lượng lao động tham gia BHXH BHXH tỉnh Quảng Error Số hiệu Tên bảng bảng Trang : Refer ence Nam 2014-2016 sourc e not foun d Error : Refer 2.5 Tình hình thực kế hoạch thu BHXH BHXH tỉnh ence Quảng Nam 2014-2016 sourc e not foun d MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bảo hiểm hội sách quan trọng hệ thống an sinh hội quốc gia giới BHXH cơng cụ hữu ích Nhà nước việc thực mục tiêu tăng trưởng, ổn định công quản kinh tế vĩ mô Bước vào thời kỳ đổi mới, hoạt động bảo hiểm có bước phát triển, tăng nguồn thu quỹ bảo hiểm hội hàng năm để sử dụng vào nghiệp phát triển kinh tế - hội, đồng thời bảo hiểm hội góp phần đảm bảo chi cho đối tượng hưởng sách, không ngừng nâng cao đời sống, ổn định kinh tế hội Trong năm qua với trình phát triển kinh tế, thành phần kinh tế nước phát triển số lượng chất lượng, cơng tác BHXH có hội tạo địa bàn hoạt động, tăng nguồn thu, mở rộng đối tượng thu khu vực kinh tế Nhà nước mà lan tỏa sang thành phần kinh tế khác Nhận thức người dân BHXH ngày cao, ý thức chấp hành hoạt động BHXH ngày phát triển Tuy nhiên, cơng tác quản BHXH số hạn chế, yếu kém, quản nhà nước BHXH chưa đáp ứng yêu cầu, việc tổ chức thực chế độ, sách BHXH có thiếu sót, tình trạng NLĐ đơn vị SDLĐ vi phạm việc thực BHXH phổ biến nợ trốn đóng BHXH nhiều, Quỹ BHXH quỹ hưu trí, tử tuất có nguy cân đối tương lai gần; tình trạng NLĐ lạm dụng sách BHXH xảy phổ biến Từ thành lập đến nay, BHXH tỉnh Quảng Nam cố gắng nỗ lực phấn đấu công tác quản BHXH nên kết thu năm đạt vượt 100% kế hoạch năm Tuy nhiên kết chưa tương xứng với tiềm tỉnh, bên cạnh mặt tích cực đạt được, công tác quản BHXH bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập nên việc đánh giá thực trạng tìm giải pháp hồn thiện công tác quản thu BHXH vấn đề vô thiết, chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản thu bảo hiểm hội bảo hiểm hội tỉnh Quảng Nam” làm luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề luận công tác quản thu BHXH - Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 – 2016 - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung công tác quản thu BHXH bao gồm vấn đề gì? Các tiêu chí phản ánh kết cơng tác đó? Nhân tố ảnh hướng đến công tác quản thu BHXH? - Thực trạng công tác quản thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam thời gian qua nào? Những thành công đạt được, hạn chế nguyên nhân? - BHXH tỉnh Quảng Nam cần phải làm để hồn thiện cơng tác quản thu BHXH mình? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác quản thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu BHXH tỉnh Quảng Nam từ năm 2014 đến 2016 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích thực chứng - Phương pháp phân tích chuẩn tắc - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp phân tích so sánh - Phương pháp phân tích thống kê Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn - Góp phần hệ thống hóa luận quản thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam - Phân tích, đánh giá thực trạng quản thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam, từ đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác Bố cục đề tài Luận văn lời mở đầu, kết thúc, tài liệu tham khảo mục lục, gồm có chương: - Chương 1: luận BHXH công tác quản thu BHXH - Chương 2: Thực trạng công tác quản thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam - Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản thu bảo hiểm hội bảo hiểm hội tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để có nguồn thơng tin phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn, tác giả tham khảo từ số nghiên cứu trước, để từ rút định hướng phương pháp nghiên cứu cho phù hợp với đề tài mình, điển hình như: - Đề tài “Hồn thiện cơng tác quản thu bảo hiểm hội khu vực kinh tế tư nhân địa bàn tỉnh Gia Lai”, Tác giả Trần Ngọc Tuấn, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng (2012) Đề tài hệ thống hóa vấn đề luận BHXH để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ hệ thống BHXH, 68 số BHXH riêng người, qua điện thoại di động,… để người lao động kiểm tra trình tham gia BHXH - Cần quan tâm đến kênh thông tin tuyên truyền qua báo, đài, thi tìm hiểu nghĩa vụ quyền lợi tham gia BHXH, chế độ BHXH để người lao động ý thức hiểu lợi ích việc tham gia BHXH - Đẩy mạnh cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, cơng khai hóa thủ tục hồ sơ, giấy tờ bước thực hiện, cải cách lề lối làm việc, tạo thuận lợi cho người lao động tham gia BHXH, tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho đối tượng tham gia BHXH * Quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia BHXH nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý thu: - Xây dựng hệ thống kiểm tra chặt chẽ đầu vào – đầu đối tượng tham gia BHXH từ bắt đầu đóng BHXH đến xác nhận thu đảm bảo thuthu đủ, kịp thời giải chế độ cho người lao động; đồng thời có chế phù hợp để nâng cao hiệu hoạt động thu BHXH - Xây dựng quy trình quản đơn vị tổ chức thu BHXH đơn vị sử dụng lao động nhằm thực đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra đối chiếu, toán với đơn vị sử dụng lao động để thu tiền nộp BHXH theo quy định - Tổ chức quản hồ sơ, liệu người lao động tham gia BHXH chặt chẽ để xử lý, quản lý, lưu trữ, cung cấp thông tin, tài liêu, liệu liên quan đến tình hình đóng BHXH người lao động phục vụ cho yêu cầu giải chế độ BHXH cho người lao động 3.2.4 Giải pháp tăng cường phối hợp tốt với quan có liên quan việc thực sách BHXH cho NLĐ Các hoạt động BHXH từ khảo sát doanh nghiệp thuộc đối tượng tham gia BHXH, tuyên truyền, phổ biến sách BHXH, tra, kiểm tra 69 doanh nghiệp thực sách BHXH xử doanh nghiệp vi phạm… thực phối hợp với ngành liên quan Từ kết phân tích cơng tác phối hợp thực sách BHXH Quảng Nam, tác giả đề xuất giải pháp phối hợp ngành BHXH với ngành liên quan, cụ thể sau: BHXH tỉnh Quảng Nam tăng cường phối hợp với ngành Lao động – Thương binh hội Ngành LĐ TB&XH quan quản nhà nước lao động, tiền lương, lĩnh vực người có cơng, vấn đề hội địa phương quan quản nhà nước BHXH địa phương Sau doanh nghiệp cấp phép hoạt động, tuyển dụng lao động, doanh nghiệp tiến hành thực đăng kí sử dụng lao động, khai trình sử dụng lao động định kỳ hàng quý với quan quản nhà nước lao động địa phương Theo quy định nay, danh sách đăng ký lao động quan quản lao động duyệt sở để doanh nghiệp trừ chi phí hợp tiền lương với quan thuế, việc khai trình lao động doanh nghiệp thực tốt Theo quy định, sau cấp phép hoạt động 30 ngày, doanh nghiệp phải tiến hành lập hồ sơ tham gia BHXH cho người lao động Tuy nhiên thực tế doanh nghiệp thực quy định Và thực doanh nghiệp lại có nhiều biện pháp né tránh để giảm mức phải đóng BHXH khai báo số lao động sử dụng đi, khai báo mức lương ký HĐLĐ với người lao động thấp nhiều so với mức thu nhập thực tế… Như thực tế, hai quan LĐ TB&XH quan BHXH có số liệu lao động doanh nghiệp khác Nếu quan hoạt động riêng rẽ quan BHXH không xác định đủ số người tham gia bắt buộc, từ yêu cầu doanh nghiệp trích nộp đảm bảo quyền lợi cho người lao động đảm bảo số thu quỹ BHXH Bên cạnh đó, tra lao động cơng cụ khơng thể thiếu 70 nhằm phục vụ yêu cầu quản nhà nước ngành Lao động – Thương binh hội, tra Lao động – Thương binh hội giúp phát chồng chéo cơng tác quản ngành với để bước xác định ranh giới quản cụ thể ngành, qua đảm bảo việc quản vừa khơng bị chồng chéo, vừa khơng bị bỏ sót, nhờ mà phát huy hiệu quản quan quản có thẩm quyền riêng, Ngành BHXH khơng có chức tra, xử lý, lập biên xử phạt vi phạm lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp Nhiệm vụ Ngành LĐ TB&XH chịu trách nhiệm thực Những đơn vị vi phạm Luật BHXH, quan BHXH đề nghị Thanh tra Sở LĐ TB&XH kiểm tra xử vi phạm Do vậy, để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh doanh nghiệp với hành vi vi phạm pháp luật BHXH, thiết phải có phối hợp hai ngành BHXH LĐ TB&XH Vì lí trên, giải pháp để thực tốt sách BHXH địa bàn đảm bảo phối hợp chặt chẽ quan BHXH ngành LĐ TB&XH Từ cần ban hành quy chế phối hợp thường xuyên BHXH tỉnh với Sở LĐ TB&XH; BHXH huyện với Phòng LĐ TB&XH huyện Trên sở xây dựng chế phối hợp hai ngành, cần xác định rõ trách nhiệm bên tham gia , nâng cao vai trò quản Nhà nước lao động, sách BHXH cho lao động thuộc khu vực KTTN ngành LĐ TB&XH việc kiểm tra, xử hành vi vi phạm pháp luật BHXH chủ sử dụng lao động BHXH tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư Để đảm bảo nguồn thu BHXH, nay, việc quản danh sách đơn vị tham gia BHXH chưa thực tốt Nguyên nhân số liệu đơn vị hoạt động địa bàn khác xa quan hành nhà nước Cụ thể, Sở KH&ĐT có số liệu doanh nghiệp cấp phép, 71 việc doanh nghiệp có hoạt động địa bàn cấp phép hay khơng khơng quản Phần lớn doanh nghiệp vừa nhỏ thuê mặt để làm văn phòng doanh nghiệp, giấy phép thành lập doanh nghiệp ghi địa thuê Sau thời gian họ tra mặt bằng, tìm thuê chỗ khác không báo cáo với quan cấp phép để ghi lại địa văn phòng giấy phép đăng kí kinh doanh Khi quan cấp phép tìm đến địa giấy phép đơn vị khơng hoạt động địa trên, quan cấp phép đơn vị chuyển đâu, doanh nghiệp không thông báo với quan khác Lao động TB&XH, BHXH, Liên đoàn lao động,… Số liệu đơn vị hoạt động địa bàn ngành LĐ TB&XH, ngành Thống kê, quan Thuế, quan BHXH, Liên đoàn lao động,… số có sai lệch khơng nhỏ Bởi ngành nắm số lượng doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản Từ đó, việc quản doanh nghiệp không chặt chẽ, nhiều doanh nghiệp lợi dụng sơ hở lập cơng ty để mua bán hóa đơn, làm bất ổn hội Đối với lĩnh vực BHXH, không nắm số lượng doanh nghiệp thuộc nghĩa vụ đóng BHXH bắt buộc nên thất thu, doanh nghiệp tự giác đăng ký thu chưa đảm bảo tham gia BHXH bắt buộc tất doanh nghiệp cấp phép Giải pháp cho vấn đề quan BHXH tỉnh phải chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Sở KH&ĐT, Ban Quản khu công nghiệp cung cấp thông tin kịp thời danh sách doanh nghiệp địa bàn cấp phép; định kỳ cung cấp danh sách doanh nghiệp cấp phép hoạt động địa đăng ký kinh doanh Trên sở quan BHXH nắm bắt tình hình cấp phép đầu tư, thời gian, địa điểm triển khai dự án, giấy 72 phép hoạt động kinh doanh nhằm sớm đưa vào đối tượng quản thu để giảm thiểu việc trốn đóng BHXH Phối hợp giữa BHXH với quan Thuế cấp Một vấn đề đặt số lao động quỹ tiền lương doanh nghiệp làm trừ chi phí hợp lương quan Thuế thấp nhiều so với số lao động quỹ tiền lương tham gia BHXH bắt buộc theo luật định Bên cạnh nguyên nhân doanh nghiệp né tránh nghĩa vụ thực sách BHXH cho người lao động theo luật định, có ngun nhân chưa có phối hợp ngành liên quan để thống mặt quản nhà nước lao động, Do vậy, giải pháp đặt cần có phối hợp chặt chẽ quan BHXH quan Thuế cấp, cụ thể thực thủ tục toán với doanh nghiệp, để xác định chi phí tiền lương quan Thuế quy định doanh nghiệp có xác nhận quan BHXH số lao động, quỹ tiền lương tham gia BHXH; bên cạnh cần thực nối mạng máy tính quan Thuế BHXH để chia sẻ thông tin 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra BHXH xử nghiêm minh đơn vị nợ đóng BHXH cho NLĐ Với đặc điểm đơn vị sử dụng lao động có biến động lớn số đơn vị, số lao động tham gia BHXH có nhiều doanh nghiệp né tránh tham gia BHXH; cần phải tăng cường kiểm tra diện rộng tất chế độ BHXH, cần kiểm tra khoảng 20% số doanh nghiệp/năm, thay số lượng doanh nghiệp kiểm tra ỏi Tăng cường công tác tra, kiểm tra liên ngành: tra lao động, tra tài chính, tổ chức liên đoàn kiểm tra quan BHXH Việc tổ chức phối hợp tra, kiểm tra liên ngành tránh tượng chồng chéo, trùng lắp thường xảy tra, kiểm tra; mặt khác, tập trung vào tra, kiểm tra đơn vị trọng điểm 73 Xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật việc xử phạt trường hợp vi phạm sách BHXH nói chung nghĩa vụ đóng BHXH nói riêng phải theo hướng có chế thực chịu trách nhiệm cụ thể, không chồng chéo, mức xử phạt phải tăng cao - Nhà nước điều chỉnh lại mức phạt hành vi vi phạm chế độ trích nộp BHXH theo nguyên tắc: Mức phạt phải lớn mức thu lợi bất phải tăng nặng theo số lượng người lao động bị vi phạm: + Số tiền chiếm đoạt, hay chiếm dụng lớn, thời gian chiếm đoạt, chiếm dụng lâu mức phạt phải cao + Số người lao động bị ảnh hưởng đơng mức phạt phải nặng, đồng thời phải quy định biện pháp cưỡng chế hữu hiệu để thu hồi tiền nợ BHXH khoản nộp phạt theo quy định - Giao cho quan BHXH quyền xử phạt vi phạm sách BHXH, có ngăn chặn kịp thời xử nghiêm trường hợp cố tình vi phạm Đây bước đột phá nhằm làm tăng thêm hiệu lực pháp luật để đảm bảo quản thu BHXH đạt hiệu cao Đây điểm yếu thời gian qua cần phải sớm khắc phục 3.2.6 Hoàn thiện máy nâng cao lực cán quản thu BHXH Với số lượng nhân viên khối lượng công việc khơng có cấu tổ chức phù hợp lực quản lực chun mơn nhân viên thích hợp giải kịp thời chế độ BHXH cho đối tượng tham gia BHXH Trước hết, cần xây dựng tổ chức BHXH đáp ứng nhu cầu tương lai áp dụng công nghệ thông tin vào quản hoạt động BHXH Cần tiến hành hoàn thiện yếu tố sau: 74 * Nâng cao lực lãnh đạo, điều hành tổ chức phận phù hợp đảm bảo thực tốt công tác quản lý thu BHXH - Xây dựng cấu tổ chức hợp để dễ nắm bắt thông tin, phù hợp với việc áp dụng công nghệ thông tin đại quản BHXH dễ giảm sát - Nâng cao lực lãnh đạo, cần có kinh nghiệm ngành để đảm trách việc điều hành BHXH có hiệu - Xây dựng quy chế quản BHXH theo chuẩn mực định, cần có quy định rõ ràng việc quản thu để giám sát nhân viên - Hồn thiện máy kiểm tra, kiểm sốt nội công tác quản thu *Nâng cao nhận thức sách, nghiệp vụ thu BHXH ngành nhân viên thực nghiệp vụ - Phải cho nhân viên nhận thức hoạt động thu BHXH làm theo quy định đem lại lợi ích tương lai đối tượng tham gia BHXH - Tùy theo đối tượng tham gia BHXH mà có biện pháp quản thu phù hợp, thay đổi tùy theo thay đổi thông tin - Dựa thay đổi sách BHXH Nhà nước, BHXH tỉnh Quảng Nam phải cập nhập quy định để kịp thời triển khai, hướng dẫn cán nhân viên thực cơng việc đảm bảo tính rõ ràng, xác phù hợp với pháp luật quy định * Nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ cán nhân viên BHXH qua nhiều hình thức đào tạo - Tổ chức hội thảo, tập huấn ngắn hạn thường xuyên, đào tạo chuyên sâu loại nghiệp vụ cụ thể, đối tượng tham gia BHXH cụ thể; mời chuyên gia từ nước trao đổi kinh nghiệm, học hỏi thêm phương pháp quản đại; cập nhập nguồn thông tin pháp luật mới… Khơng ngừng nâng cao trình độ tác nghiệp, trình độ quản đặc 75 biệt hiểu biết công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác BHXH, thông qua việc đào tạo mới, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, công chức tư Trung ương đến địa phương, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày tăng công tác BHXH giai đoạn - Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng luận, kinh nghiệm quản nhằm nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán làm công tác thu BHXH cấp có đủ điều kiện lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao * Khi tuyển dụng nhân viên cần có tiêu chuẩn tối thiểu rõ ràng đối với công việc, chức danh để đảm bảo cho họ có đủ lực đảm bảo công việc Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt đội ngũ cán làm công tác thu BHXH Chú việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, thay người lực hạn chế, tín nhiệm thấp phẩm chất đạo đức sa sút không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tuyển chọn công chức, viên chức vào ngành chặt chẽ sỏ tiêu chuẩn * Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nghiệp vụ thu BHXH Không ngành khác, sở liệu ngành BHXH lớn người lao động, trình làm việc tham gia BHXH 30 năm, cần phải quản trình tham BHXH để làm sở giải chế độ BHXH cho họ đến tuổi hưởng hưu trí (55 tuổi lao động nữ 60 tuổi lao động nam) giải chế độ BHXH khác Bên cạnh đó, sở liệu cần kết nối thành kho liệu chung ngành nhằm mục đích tra cứu để xác định xác q trình tham gia BHXH người lao động, nhằm tránh giải hướng trùng lắp loại 76 trợ cấp BHXH, kịp thời phát triển sai phạm hành vi trục lợi quỹ BHXH Giải pháp cho vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Nam cần quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác thống kê, quản thu BHXH, cụ thể sau: Thứ nhất, cần xây dựng chương trình ứng dụng quản thu BHXH sử dụng thống toàn ngành, đáp ứng tất mặt hoạt động quan BHXH, xây dựng sở liệu hồn chỉnh, thơng suốt từ lúc người lao động bắt đầu tham gia BHXH; đến chuyển công tác sang đơn vị, doanh nghiệp khác tỉnh; giai đoạn thay đổi mức tiền lương, chức danh công việc,… giải chế độ BHXH cho người lao động Từ xây dựng kho liệu dùng chung cho toàn ngành BHXH Việt Nam quản Thứ hai, nghiên cứu áp dụng hình thức nộp hồ sơ đăng kí tham gia BHXH qua mạng Internet số ngành áp dụng hiệu Hải quan, Thuế, Sở KH&ĐT… nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp nâng cao hiệu cơng tác cải cách hành phục vụ người lao động Thứ ba, cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ, viên chức trực tiếp làm công tác thu BHXH, có chế đặc thù riêng việc đào tạo, bồi dưỡng đối tượng để nắm vững quy trình, nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin quản thu BHXH lao động 3.3 KIẾN NGHỊ Nhằm tăng cường công tác quản thu BHXH, tác giả đề giải pháp phần Tuy nhiên giải pháp có số nội dung khơng thuộc thẩm quyền giải quan BHXH tỉnh Quảng Nam, tác giả đề xuất số kiến nghị quan Nhà nước có thẩm quyền cụ thể sau: 77 - Nhằm tăng mức chế tài đảm bảo tính răn đe hành vi vi phạm Luật BHXH, kiến nghị Quốc hội thay đổi, bổ sung điều khoản Luật BHXH tăng mức lãi phạt chậm đóng BHXH cao lãi suất cho vay hạn ngân hàng thương mại; tăng mức xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm Luật BHXH với mức phạt tương ứng 10% số tiền nợ BHXH, đồng thời bổ sung vào Luật Tố tụng hình hành vi chiếm dụng quỹ BHXH chủ sử dụng lao động - Tăng cường hoạt động giám sát tình hình thực Luật BHXH địa phương, việc thực sạc, chế độ BHXH cho người lao động; hoạt động tra, kiểm tra BHXH; hoạt động tổ chức BHXH địa phương nhằm kịp thời có giải pháp khắc phục để việc thực thi Luật BHXH địa phương đáp ứng yêu cầu đặt - Chính phủ ngành sớm nghiên cứu sửa đổi hệ thống văn pháp quy đồng hướng dẫn thực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp khơng phù hợp - Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến sách BHXH Chẳng hạn ban hành sách kinh tế, tài chính, thuế văn điều chỉnh quan hệ kinh tế, tài chính, thuế văn điều chỉnh quan hệ kinh tế pháp lệnh hợp đồng kinh tế, Luật doanh nghiệp… cần có điều khoản quy định trách nhiệm nghĩa vụ thực thực BHXH - Ủy ban nhân dân tỉnh đạo ngành phối hợp với quan BHXH việc theo dõi thống kê, xác đinh đầy đủ, quản chặt chẽ đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc mức tiền lương, tiền công làm sở đóng BHXH; Ban hành quy chế phối hợp ngành có liên quan, quy định rõ trách nhiệm Sở, ngành nhằm xây dựng hệ thống 78 sở liệu thống dùng chung, quản chặt chẽ biến động doanh nghiệp né tránh nợ BHXH kéo dài - Trêm tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TW ngày 26/5/1997 Bộ Chính trị “tăng cường lãnh đạo thực chế độ BHXH” nhấn mạnh việc tập trung đạo, phát huy vai trò lãnh đạo tổ chức Đảng doanh nghiệp quốc doanh việc thực chế độ BHXH người lao động Tỉnh ủy, UBND HĐND tỉnh Quảng Nam cần phải có chiến lược phát triển BHXH, đưa mục tiêu phát triển tham gia BHXH vào tiêu nghị phát triển kinh tế hội tỉnh 79 KẾT LUẬN Từ nghiên cứu chung BHXH kinh nghiệm thực tiễn hoạt động quản thu BHXH, luận văn làm rõ thêm vai trò cơng tác thu BHXH, việc sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện công tác quản thu BHXH tất yếu, xét phương diện luận thực tiễn, đặc biệt công tác đổi đất nước Trên sở phân tích thực trạng cơng tác thu, luận văn xác khách quan kết đạt được, hạn chế, tồn phát sinh trình tổ chức thực hiện; tìm nguyên nhân để có giải pháp khắc phục Bên cạnh kết đạt nhằm bình đẳng quyền nghĩa vụ BHXH NLĐ, người sử dụng lao động thụ hưởng BHXH Công tác phối hợp ban ngành liên quan việc thực sách BHXH, tuyên truyền chế độ BHXH sâu rộng đến tầng lớp nhân dân địa bàn thực tương đối tốt, kết thể cụ thể hiểu biết BHXH người dân tăng lên, người lao động hiểu rõ quyền lợi tham gia BHXH Số thu BHXH tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng lớn góp phần giúp quỹ BHXH tăng trưởng bền vững, đảm bảo lợi ích người lao động tham gia BHXH Tuy nhiên số doanh nghiệp tham gia BHXH cho NLĐ thấp, chưa tương xứng với số đơn vị địa bàn tỉnh Mặt khác số đơn vị tham gia lại xảy tình trạng đóng thiếu, đóng khơng thời gian quy định, gây khơng khó khan cho hoạt động quỹ BHXH, quy định pháp luật công tác quản thu BHXH vừa thừa lại vừa thiếu; việc xử trách nhiệm bên tham gia BHXH chung chung, chưa rõ rang, mức xử vi phạm q nhẹ, chưa có tác dụng răn đe ngăn chặn hành vi vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH bên tham gia 80 Luận văn đưa giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản thu BHXH địa bàn tỉnh đến năm 2020 tập trung vào giải pháp: Hoàn thiện nâng cao tính đồng bộ, khả thi hệ thống pháp luật; Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, mở rộng đối tượng tham gia BHXH… Hy vọng với kết nghiên cứu luận văn góp phần hồn thiện bước cơng tác quản thu BHXH giai đoạn tương lai để hoạt động BHXH ngày có hiệu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Nguyễn Huy Ban (1996), Chiến lược phát triển BHXH phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế hội đến năm 2020, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp [2] Bảo hiểm hội tỉnh Quảng Nam, Báo cáo hoạt động năm 2013, 2014, 2015 [3] Bộ Luật lao động (2011), Nhà xuất Lao động hội, Hà Nội [4] Nguyễn Công Chánh (2010), Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng kiểm soát nội tại Bảo hiểm hội tỉnh Kiên Giang [5] Phan Thị Cúc (2007), Giáo trình Nguyên lý bảo hiểm, NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh [6] Bùi Văn Hồng (2003), “Các giải pháp để tăng nhanh số người tham gia BHXH”, Tạp chí BHXH [7] Luật BHXH (2006), NXB Lao động - hội, Hà Nội [8] Trần Ngọc Qn (2015), Hồn thiện cơng tác thu bảo hiểm hội bắt buộc tại huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [9] Quyết định 902/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 Tổng giám đốc BHXH Việt Nam quy định quản thu BHXH bắt buộc [10] Mạc Văn Tiến, Vũ Quang Thọ (1997), Một số vấn đề kinh tế bảo hiểm, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [11] Trần Ngọc Tuấn (2012), Hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm hội khu vực kinh tế tư nhân địa bàn tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [12] Nguyễn Viết Vượng (2006), Giáo trình kinh tế bảo hiểm, Trường Đại học Cơng đồn, NXB Lao Động Trang Website: [13] https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/07/28/1459/ [14] http://www.baohiemxahoi.gov.vn/?u=con&cid=158&t=1 [15] http://ketoanthienung.vn/muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-moi-nhat.htm [16] Website Tổng cục thống kê [17] Website Bảo hiểm hội Việt Nam ... 1: Lý luận BHXH công tác quản lý thu BHXH - Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam - Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội. .. tiếp công tác quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam, hướng đề tài tác giả lựa chọn làm rõ công tác quản lý thu BHXH Đề tài nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội. .. địa bàn tỉnh Quảng Nam 6 CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội Từ điển bách khoa Việt Nam định
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU bảo HIỂM xã hội tại bảo HIỂM xã hội TỈNH QUẢNG NAM, HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU bảo HIỂM xã hội tại bảo HIỂM xã hội TỈNH QUẢNG NAM, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM, b.Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật vận động đối tượng tham gia BHXH, c. Tổ chức phân cấp quản lý thu BHXH, Đổi mới hệ thống BHXH phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước về BHXH trong từng thời kỳ.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay