Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược danapha

96 30 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - VŨ KHÁNH AN HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - VŨ KHÁNH AN HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Hoàng Tùng Đà Nẵng- 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Đà Nẵng, tháng 04 năm 2016 Tác giả luận văn VŨ KHÁNH AN MỤC LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt DN TSCĐ VLĐ BH&CCDV VAT HTK Ý nghĩa Doanh nghiệp Tài sản cố định Vốn lưu động Bán hàng cung cấp dịch vụ Thuế giá trị gia tăng Hàng tồn kho LN DT ROA ROE ROS LNTT RE CCDC XDCB BCTC TNHH CTCP BQ TS VCSH Lợi nhuận Doanh thu Tỉ suất sinh lời tài sản Tỉ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Tỉ suất sinh lời doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tỉ suất sinh lời kinh tế tài sản Công cụ dụng cụ Xây dựng Báo cáo tài Trách nhiệm hữu hạn Cơng ty Cổ phần Bình qn Tài sản Vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2.1 Danapha 2.2 Phân tích tiêu quản trị tài sản Phân tích tiêu phản ánh hiệu kinh doanh tổng 2.3 hợp 3.1 So sánh tiêu ROA, ROE với công ty ngành Bảng tính tiêu Số vòng quay tài sản ngắn hạn 3.2 CTCP Dược Danapha Bảng tính tiêu phương trình Dupont 3.3 ROA CTCP Dược Danapha Bảng tính tiêu phương trình Dupont 3.4 ROE CTCP Dược Danapha Bảng phân tích nhóm tiêu hiệu suất sử dụng tài sản 3.4 CTCP Dược Danapha 3.5 Phân tích nhóm tiêu tỷ suất chi phí/ doanh thu Bảng phân tích tiêu hiệu kinh daonh tổng hợp 3.7 CTCP Dược Danapha Trang 59 60 61 76 77 79 80 82 83 84 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình Trang hình Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần Dược 50 Danapha Tổ chức máy kế toán Cơng ty cổ phần Dược 2.2 53 Danapha Q trình luân chuyển chứng từ Công ty cổ phần 2.3 55 Dược Danapha 3.1 Sơ đồ quy trình tổ chức phân tích hiệu kinh doanh 70 CTCP Dược Danapha MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phân tích hiệu hoạt động giúp doanh nghiệp xem xét, đánh giá tiêu thực nào, mục tiêu đặt hồn thành đến đâu, để từ thấy mặt tốt hạn chế doanh nghiệp Kết phân tích hiệu hoạt động để nhà quản trị đưa định suốt chu kỳ kinh doanh, giúp dự báo rủi ro kinh doanh xu hướng biến động tương lai Phân tích hiệu hoạt động có ý nghĩa với nhiều đối tượng, từ nhà quản trị doanh nghiệp, cổ đông đến ngân hàng nhà cung cấp Với tầm quan trọng vậy, phân tích hiệu công việc cần phải làm đặn thật trọng để nâng cao chất lượng hoạt động doanh nghiệp Hiệu hoạt động doanh nghiệp tập hợp hiệu kinh doanh hiệu tài phân tích hoạt động doanh nghiệp ta phải phân tích hai hoạt động để có nhìn tổng quan doanh nghiệp Xuất phát từ nhu cầu mà tác giả lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện cơng tác phân tích hiệu kinh doanh Công ty cổ phần dược Danapha” để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Luận văn hệ thống khái quát hóa vấn đề lý luận phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh - Khảo sát đánh giá thực trạng phân tích hiệu kinh doanh Cơng ty cổ phần dược Danapha - Đưa định hướng giải pháp để hồn thiện cơng tác phân tích hiệu kinh doanh Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: cơng tác phân tích hiệu kinh doanh Cơng ty cổ phần dược Danapha - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 2014 Công ty cổ phần dược Danapha Phương pháp nghiên cứu Với mục tiêu đề ra, tác giả xác định phương pháp nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính Việc thực phân tích sử dụng phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh như: phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh; phương pháp phân tích ảnh hưởng nhân tố; phương pháp Dupont từ đưa nhận xét kết luận Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục,… luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác phân tích hiệu kinh doanh Công ty cổ phần dược Danapha Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích hiệu kinh doanh Công ty cổ phần dược Danapha Tổng quan tài liệu nghiên cứu Quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả tham khảo tài liệu có liên quan sau: Trước tiên loại sách viết vấn đề hoạt động kinh doanh doanh nghiệp như: Phân tích hoạt động kinh doanh (phần 2) (Ngơ Tấn Hà, Trần Đình Khơi Ngun, Hồng Tùng, 2001) – Nhà xuất Giáo dục; Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh (Nguyễn Ngọc Quang, 2011) - Nhà xuất giáo dục Việt Nam; Phân tích hoạt động doanh nghiệp (Nguyễn Tấn Bình, 2011) - Nhà xuất tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Ngồi quan tâm đến vấn đề có số đề tài khoa học, luận văn Thạc sỹ nghiên cứu như: Luận văn Thạc sỹ: “Phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng” (2011) tác giả Nguyễn Thị Huyền Luận văn giải vấn đề: Thứ nhất, trình bày lí luận hệ thống hóa phương pháp, nội dung việc tổ chức phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Thứ hai, phân tích thực trạng hiệu hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng đưa đánh giá hiệu hoạt động Công ty Thứ ba, thông qua công tác phân tích hiệu hoạt động luận văn đề xuất phương hướng biện pháp nâng cao hiệu hoạt động Luận văn Thạc sỹ: “Phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi” (2011) Phạm Hữu Thịnh Luận văn tổ chức hồn thiện cơng tác phân tích doanh nghiệp phân tích huy động vốn kỹ thuật phân tích quan hệ EBIT EPS; hồn thiện nội dung phân tích suất hoạt động nhà máy cơng ty; hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động phương pháp sử dụng tiêu đánh giá quan nhà nước tổ chức tài trợ vốn, đồng thời tác giả đưa số giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động công ty, đẩy mạnh nguồn nhân lực Tuy nhiên, luận văn tác giả chưa thật sâu vào đánh giá cơng tác phân tích hiệu cơng ty Luận văn Thạc sỹ: “Phân tích hiệu hoạt động Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh- Đà Nẵng” (2009) Nguyễn Thị Như Lân Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích hiệu hoạt động mơ tả, đánh giá cơng tác phân tích hiệu hoạt động từ hồn thiện số nội dung phân tích hiệu hoạt động tron Công ty cổ phần Dệt Hồ Khánh: 10 xây dựng mơ hình lựa chọn phương án huy động vốn đưa số giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn hiệu kinh tế Tuy nhiên, luận văn tác giả đề cập đến thực trạng phân tích đưa giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn chưa thực sâu vào hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Luận văn Thạc sỹ: “Phân tích hiệu hoạt động phương hướng nâng cao hiệu hoạt động Tổng công ty Sách Việt Nam” (2006) Lương Thúy Nga Tác giả đề cập đến thực trạng phân tích hiệu hoạt động Tổng Cơng ty Sách Việt Nam đưa phương hướng nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh tổng công ty Tuy nhiên luận văn chưa sâu vào hồn thiện cơng tác phân tích giải pháp tác giả đưa nhằm hoàn thiện tổ chức phân tích hiệu hoạt động chung chung chưa cụ thể hóa Qua cho thấy tác giả chưa sâu nghiên cứu việc hoàn thiện nội dung phân tích hiệu hoạt động tổng cơng ty Luận văn Thạc sỹ “Phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ – Đầu tư Cù Lao Chàm” (2012) Nguyễn Khánh Thu Hằng hệ thống hóa, đưa nhân tố tác động vào tiêu hiệu tài phân tích mức độ ảnh hưởng tiêu dựa vào phương pháp phân tích so sánh, chi tiết, loại trừ, liên hệ phương pháp Dupont Nghiên cứu đưa số giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích hiệu tài chính, nghiên cứu chưa sử dụng phương pháp thay liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng tiêu ROA, ROE Luận văn Thạc sỹ “Hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần Fococev Quảng Nam” ( 2013) Lê Thị Mai Hồng Tác giả đưa lý luận phân tích hiệu quả, sở tác giả đánh giá 82 Với việc chuẩn bị tốt quy trình phân tích với phương pháp phân tích phù hợp, doanh nghiệp cần có hệ thống tiêu phân tích hợp lý để kết cuối phục vụ cho việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh • Bổ sung phân tích nhóm tiêu hiệu suất sử dụng tài sản Nhóm tiêu doang nghiệp phân tích tiêu chưa có gắn kết, chặt chẽ Vì tác giả đề xuất thêm tiêu bảng đây: Bảng 3.4 Bảng phân tích nhóm tiêu hiệu suất sử dụng tài sản CTCP Dược Danapha TT 10 11 12 13 14 Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Doanh thu (Tr đ) 283.958 316.407 349.692 Giá vốn hàng bán (Tr đ) 156.678 170.839 189.092 Hàng tồn kho bình quân (Tr đ) 62.942 63.622 69.662 Khoản phải thu bình quân (Tr 80.588 97.560 111.982 đ) Tài sản ngắn hạn bình quân (Tr đ) 176.244 204.394 248.298 Tổng tài sản bình quân (Tr đ) 313.679 334.308 372.693 Khoản phải trả bình quân (Tr đ) 167.056 177.488 200.383 Vốn chủ sở hữu bình quân (Tr 146.623 156.820 172.310 đ) Số vq HTK= (2) / (3) (vòng) 2,489 2,685 2,714 Số vq KPT = (1) (4) (vòng) 3,524 3,243 3,123 Số vq TSNH = (1) / (5) (vòng) 1,611 1,548 1,408 Số vq Tổng TS= (1) / (6) (vòng) 0,905 0,946 0,938 Số vq KPTr = (2)/ (7) (vòng) 0,938 0,963 0,943 Số vq VCSH = (1) /(8) (vòng) 1,937 2,017 2,029 (Nguồn: Phòng tài kế tốn cơng ty) Qua bảng phân tích 3.4, ta đánh giá tổng thể tốc độ luân chuyển yếu tố đầu vào cơng ty có xu hướng giảm từ năm 2012 đến năm 2014 số tiêu tăng số tiêu giảm Tuy nhiên, điều chưa thể đánh 83 giá doanh nghiệp không tốt so với năm trước Ta nhìn vào số vòng quay hàng tồn kho vòng quay khoản phải thu, số vòng quay hàng tốn kho tăng theo năm, điều tốt thể doanh nghiệp bán hàng nhanh hàng không bị ứ đọng nhiều Tuy nhiên số vòng quay khoản phải thu lại giảm qua năm, qua ta thấy doanh số doanh nghiệp tăng nhanh Và tốc độ tăng doanh số cao tốc độ tăng tài sản nên tiêu số vòng quay tổng tài sản số vòng quay tài sản ngắn hạn có xu hướng giảm qua năm • Phân tích nhóm tiêu tỷ suất chi phí/ doanh thu Để có nhìn tổng thể loại chi phí doanh nghiệp bỏ trình sản xuất kinh doanh ta tiến hành xem xét tiêu tỷ suất chi phí/ doanh thu Thơng qua đây, ta có nhìn tổng thể mức độ tham gia loại chi phí tác động đến doanh thu Bảng 3.5 Phân tích nhóm tiêu tỷ suất chi phí/ doanh thu Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Doanh thu (Tr đ) 349.692 316.407 283.958 Giá vốn hàng bán (Tr đ) 189.092 170.839 156.678 Chi phí bán hàng (Tr đ) 67.345 62.816 51.228 Chi phí QLDN (Tr đ) 40.998 29.503 28.505 297.435 263.158 236.411 Suất hao phí GVHB(%) 54 54 55 Suất hao phí CPBH (%) 19 20 18 Suất hao phí chi phí QLDN (%) 12 10 Suất hao phí tổng chi phí (%) 85 83 83 Tổng chi phí (Tr đ) (Nguồn: Phòng tài kế tốn cơng ty) Qua bảng 3.5, ta thấy suất hao phí giá vốn hàng bán qua ba năm biến động (quanh mức 54 -55 %) chi phí bán hàng chi phí quản lý 84 doanh nghiệp lại khơng có ổn định Năm 2013 suất hao phí chi phí bán hàng tăng 2% chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1%, tổng thể suất hao phí tổng chi phí khơng đổi 83% so với năm 2012 Đến năm 2014, gia tăng suất hao phí quản lý doanh nghiệp từ 9% lên 12% bất thường, điều làm cho suất hao phí tổng chi phí tăng lên 2% ( từ 83% lên 85%) so với năm 2013 Điều tác động đến hiệu kinh doanh nên doanh nghiệp cần kiểm sốt tốt chi phí • Phân tích tiêu hiệu kinh doanh tổng hợp Nhóm tiêu hiệu kinh doanh tổng hợp nhóm tiêu quan trọng phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp Qua phân tích nhóm tiêu này, nhà phân tích đưa kết luận tương đối hiệu kinh doanh doanh nghiệp Từ có điều chỉnh chi phí phận chưa hợp lý cho phù hợp với nguồn lực sẵn có doanh nghiệp Bảng 3.7 Bảng phân tích tiêu hiệu kinh doanh tổng hợp CTCP Dược Danapha Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Lợi nhuận trước thuế (Tr đ) 26.424 32.221 35.362 Doanh thu (Tr đ) 283.958 316.407 349.692 Tổng tài sản bq (Tr đ) 313.679 334.308 372.693 Vốn CSH bq (Tr đ) 146.623 156.820 172.310 Sức sinh lời doanh thu (%) 9,3 9,6 10,1 6.Sức sinh lời tài sản (%) 8,4 9,5 7.Sức sinh lời VCSH (%) 18 19,3 20,5 (Nguồn: Phòng tài kế tốn cơng ty) Chỉ tiêu doanh nghiệp phân tích qua năm phân tích thiếu sót nên tác giả phân tích cụ thể vòng ba năm để có nhìn tổng quát sâu Qua bảng 3.7, ta đưa nhận xét tổng quát tiêu hiệu so với năm trước (ROS, ROA 85 ROE tăng ) Tốc độ tăng thấy qua số tăng đặn, khơng có đứt qng Qua đây, ta nhận xét ba năm doanh nghiệp đạt hiệu kinh doanh Để đạt kết vậy, CTCP dược Danapha có nổ lực việc đổi hoạt động kinh doanh trì mức dự trữ hợp lý, cải tiến chặt chẽ trình sản xuất, áp dụng cơng nghệ sản xuất 86 • Thực việc đánh giá hiệu xã hội Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thực coi hiệu vừa đạt hiệu kinh doanh vừa đảm bảo hiệu xã hội Vì tác giả thực đánh giá sau: - Trước hết tiêu chí thu nhập cơng ăn việc làm cơng nhân viên Thu nhập bình quân Danapha khoảng 7-8 triệu đồng, mức thu nhập tương đối Đà Nẵng, giúp cơng nhân viên có mức sống nói ổn định so với mức sống Đà Nẵng Đây dấu hiệu tốt cho việc đánh giá hiệu kinh doanh cơng ty Vì doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực, từ đảm bảo cho quy trình sản xuất sản phẩm liên tục, tăng hiệu kinh doanh - Thứ hai đánh giá công tác xử lý chất thải Chất thải lỏng xử lý triệt để thải cống xả khu công nghiệp Tuy nhiên chất thải rắn bỏ ngỏ, loại xác thực vật sau chiết xuất làm dược liệu bỏ cho công ty môi trường đô thị thu gom Thực tế doanh nghiệp, tháng có khoảng 10 chất thải bị bỏ vậy, nguồn hữu tự nhiên nên tận dụng để làm phân bón vi sinh vật tốt • Kết luận đánh giá chung Căn vào hệ thống bảng biểu phân tích giúp CTCP Dược Danapha đánh giá khái quát hiệu kinh doanh qua năm, xác định mức độ ảnh hưởng nguyên nhân ảnh hưởng đến tiêu Từ nhà quản trị đưa giải pháp nhằm tối đa hóa hiệu kinh doanh KẾT LUẬN CHƯƠNG Căn vào kết khảo sát thực tế công tác phân tích hiệu kinh doanh CTCP Dược Danapha chương 2, chương tác giả đưa 87 số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hồn thiện cơng tác tổ chức phân tích hiệu kinh doanh CTCP Dược Danapha; hoàn thiện hệ thống thơng tin phục vụ cơng tác phân tích hiệu kinh doanh; hoàn thiện phương pháp nội dung phân tích hiệu kinh doanh CTCP Dược Danapha 88 KẾT LUẬN Ngày với phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường, biến đổi nhanh chóng kinh tế giới Doanh nghiệp Việt Nam nói chung CTCP Dược Danapha nói riêng, phải nâng cao vị để cạnh tranh giới ngày phẳng Muốn cơng tác quản trị doanh nghiệp phải tổ chức tốt cần quan tâm mực, đặc biệt cơng tác phân tích hiệu hoạt động nói chung hiệu kinh doanh nói riêng Qua thời gian nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực tế doanh nghiệp Danapha, luận văn giải số vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp Thứ hai, tìm hiểu thực trạng cơng tác phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp có đánh giá cơng tác Thứ ba, sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tiễn phân tích hiệu kinh doanh Danapha, luận văn đưa định hướng giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích hiệu kinh doanh; hệ thống thông tin phục vụ cơng tác phân tích; phương pháp nội dung phân tích hiệu kinh doanh Thứ tư, kết nghiên cứu luận văn áp dụng doanh nghiệp để nâng cao cơng tác phân tích hiệu kinh doanh CTCP Dược Danapha Mặc dù có nhiều cố gắng phạm vi giới hạn kiến thức, luận văn không tránh khỏi nhiều thiếu sót; kính mong nhận ý kiến đóng góp thầy để tác giả hồn thiện luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Tấn Bình (2011), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [2] Ngơ Tấn Hà, Trần Đình Khơi Ngun, Hồng Tùng (2001), Phân tích hoạt động kinh doanh ( phần 2),Nhà xuất Giáo dục [3] Nguyễn Khánh Thu Hằng (2012), Phân tích hiệu hoạt động Cơng ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Đầu tư Cù Lao Chàm, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] Võ Hồng Hạnh (2013), Hoàn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty cổ phần cao su Đà Nẵng Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [5] Lê Thị Mai Hồng (2013), Hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty cổ phần Fococev Quảng Nam, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [6] Nguyễn Thị Huyền (2011), Phân tích hiệu hoạt động Cơng ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [7] Nguyễn Thị Như Lân (2009), Phân tích hiệu hoạt động Cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [8] Lương Thúy Nga (2006), Phân tích hiệu hoạt động phương hướng nâng cao hiệu hoạt động Tổng công ty Sách Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, đại học Đà Nẵng [9] Nguyễn Ngọc Quang (2011), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh- NXB Giáo dục Việt Nam [10] Phạm Hữu Thịnh (2011), Phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỪ NĂM 2011 – 2014 NÔI DUNG Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 TÀI SẢN 224.672.829.49 184.114.978.76 168.373.519.32 A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư ngắn hạn 271.922.821.231 58.411.900.766 47.378.429.586 36.497.169.886 24.167.472.208 53.411.900.766 47.378.429.586 25.697.404.642 12.141.147.745 5.000.000.000 - 10.799.765.244 12.026.324.463 22.794.016.667 112.128.944.15 III Các khoản phải thu 111.835.455.816 82.991.535.397 78.184.203.950 110.205.334.27 Phải thu khách hàng Trả trước cho nhà cung cấp Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 109.024.574.154 2.962.859.245 1.020.920.941 (1.172.898.524) 74.993.553.777 77.745.195.619 (2.751.641.842) 854.448.840 2.089.879.650 (1.020.718.610) 64.330.093.404 65.565.998.841 (1.235.905.437) 79.128.379.427 73.132.158.718 1.992.547.160 1.608.580.231 2.582.608.418 4.155.464.609 (711.999.608) (711.999.608) 62.913.399.578 62.969.473.460 64.198.775.364 63.113.594.475 (1.285.375.786) (144.120.835) NÔI DUNG V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế phải thu ngân sách Nhà nước B TÀI SẢN DÀI HẠN I Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế II Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn III Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN Năm 2014 3.887.894.025 3.887.894.025 - Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 835.362.353 1.712.873.899 3.052.369.525 197.812.273 831.928.244 2.851.123.143 3.434.109 1.712.873.899 3.434.109 125.747.446.85 134.081.131.19 140.789.065.67 123.043.534.149 7 115.087.446.85 120.029.131.19 126.641.065.67 110.174.783.889 7 68.137.532.356 73.050.195.324 77.991.879.664 84.603.814.143 161.180.999.45 151.893.311.60 144.331.718.25 170.274.559.679 (102.137.532.356 (88.130.804.130 (73.901.431.944 (59.727.904.110 ) 42.037.251.533 42.037.251.533 12.868.750.260 8.820.000.000 5.000.000.000 (951.249.740) 394.966.355.380 ) ) ) 42.037.251.533 42.037.251.533 42.037.251.533 42.037.251.533 42.037.251.533 42.037.251.533 10.660.000.000 13.820.000.000 13.820.000.000 8.820.000.000 8.820.000.000 8.820.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 (3.160.000.000) 232.000.000 328.000.000 232.000.000 328.000.000 350.420.276.35 318.196.109.95 309.162.584.99 NÔI DUNG Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 186.500.827.36 168.474.573.94 165.637.721.83 A Nợ phải trả 214.265.527.552 181.512.355.79 156.397.553.61 143.198.878.35 212.321.552.312 91.587.414.432 20.925.995.028 7.957.845 1.050.215.264 19.629.039.515 7.300.584.008 68.185.670.567 3.634.675.653 1.943.975.240 1.943.975.240 - 70.790.918.375 20.301.381.485 84.182.270 3.756.220.626 10.847.941.499 6.792.038.438 64.587.499.929 4.352.173.171 4.988.471.569 4.988.471.569 163.919.448.99 180.700.827.828 163.320.948.99 149.721.536.01 143.524.863.16 I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế phải nộp ngân sách Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả khác Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Vay dài hạn Dự phòng trợ cấp việc B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn cổ phần Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận chưa phân phối II Nguồn kinh phí nghiệp quỹ khác 67.410.710.402 17.897.102.650 48.398.141 745.255.635 2.845.770.248 8.768.123.843 50.922.054.280 7.760.138.419 12.077.020.325 12.077.020.325 149.721.536.01 56.007.068.136 24.215.286.346 1.207.506.685 2.126.610.950 1.945.160.493 3.883.798.887 52.418.280.164 1.395.166.689 22.438.843.482 22.406.204.118 32.639.364 143.524.863.16 181.001.870.807 62.000.000.000 62.000.000.000 62.000.000.000 62.000.000.000 58.100.000.000 58.100.000.000 58.100.000.000 58.100.000.000 53.415.224.501 37.502.394.868 25.414.027.776 20.091.073.084 7.486.646.306 5.718.554.214 4.207.508.238 3.142.917.300 190.872.783 (301.042.979) 598.500.000 - - NƠI DUNG Nguồn kinh phí nghiệp Nguồn kinh phí nghiệp đầu tư vào tài sản cố định Năm 2014 (594.042.979) 293.000.000 TỔNG NGUỒN VỐN 394.966.355.380 Năm 2013 305.500.000 Năm 2012 Năm 2011 - 293.000.000 350.420.276.35 318.196.109.95 309.162.584.99 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ NĂM 2011 - 2014 Chỉ tiêu Tổng doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong : chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lí doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Kết từ hoạt động khác Lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu 2014 2013 2012 351.577.019.30 318.927.899.79 286.208.877.84 1 1.884.587.177 2.521.163.920 2.250.460.866 349.692.432.12 316.406.735.87 283.958.416.97 189.091.609.17 170.838.522.10 156.677.675.98 160.600.822.94 145.568.213.76 127.280.741.08 9 2.084.883.958 1.524.687.585 1.495.499.404 8.175.161.147 14.296.926.781 18.461.605.636 10.314.607.247 11.051.344.497 18.382.559.832 67.344.658.925 62.815.635.279 51.227.649.094 40.998.120.233 29.502.997.697 28.505.104.185 46.167.784.502 193.500.000 612.992.305 (419.992.305) 45.748.292.197 10.386.448.566 35.361.843.631 5.704 2011 256.199.286.44 500.998.700 255.698.287.67 149.307.287.62 106.391.000.05 5.065.233.554 17.122.597.648 16.811.468.127 45.209.660.018 27.552.332.468 40.477.341.697 30.581.881.211 21.571.643.476 3.369.654 4.205.265 385.734.534 122.414 481.625.590 1.406.152.188 3.247.240 (477.420.325) (1.020.417.654) 40.480.588.837 30.104.460.886 20.551.225.822 10.259.671.107 3.680.560.211 6.974.634.748 30.220.917.730 26.423.900.675 13.576.591.074 4.874 4.262 2.189 ... “Hồn thiện cơng tác phân tích hiệu kinh doanh Công ty cổ phần Dược Danapha 12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH. .. 2: Thực trạng cơng tác phân tích hiệu kinh doanh Công ty cổ phần dược Danapha Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích hiệu kinh doanh Công ty cổ phần dược Danapha Tổng quan tài liệu nghiên... giải pháp để hoàn thiện cơng tác phân tích hiệu kinh doanh Công ty 8 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: công tác phân tích hiệu kinh doanh Cơng ty cổ phần dược Danapha - Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược danapha, Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược danapha, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP, Vậy, tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là mức độ phù hợp của các kết quả kinh doanh và kết quả xã hội đạt được, đáp ứng mục tiêu đề ra trên cơ sở sử dụng tiết kiệm hao phí lao động xã hội., Để định lượng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh doanh cho từng ngành, từng lĩnh vực không hề đơn giản, và chỉ mang tính tương đối chứ không thể hoàn toàn chính xác. Chẳng hạn tại CTCP Dược Danapha, khi sử dụng chỉ tiêu sức sinh lời của vốn chủ sở hữu để đ, - Sau đó, cần tiến hành thu thập, xử lý thông tin dùng làm căn cứ để phân tích: Tùy theo yêu cầu về nội dung, phạm vi phân tích mà tiến hành thu thập, xử lý tài liệu. Tài liệu dùng làm căn cứ để phân tích bao gồm: hệ thống các báo cáo tài chính, các tài l, - Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng cách so sánh chỉ tiêu trên tổng thể kết hợp với so sánh theo từng bộ phận cấu thành chỉ tiêu, từ đó đánh giá khái quát kết quả, xu hướng phát triển và mối liên hệ giữa các m, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA, Công ty cổ phần Dược Danapha, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay