Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN đăk nông

92 33 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN VĂN ĐIỆN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KBNN ĐĂK NƠNG Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tồn nội dung luận văn: “Hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng qua KBNN Đăk Nơng” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tơi; số liệu, trích dẫn trung thực Luận văn không trùng lặp với cơng trình nghiên cứu tương tự khác Người cam đoan MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH .5 MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC KẾT LUẬN CHƯƠNG I 36 CHƯƠNG 37 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐĂK NÔNG 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 69 CHƯƠNG 70 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐĂK NÔNG 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Error: Refere 2.1 Kết giải ngân nguồn vốn đầu tư xdcb (đvt: triệu đồng) nce source not found Error: Refere 2.2 Kết từ chối toán vốn đầu tư xdcb nce source not found Error: Refere 2.3 Thống kê kết giải hồ sơ mặt thời gian nce source not found DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang Error: Refere 1.1 Sơ đồ quy trình kiểm sốt toán vốn đầu tư XDCB KBNN nce source not found Error: Refere 2.1 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Đăk Nông nce source not found MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đầu tư xây dựng hoạt động đầu tư quan trọng, tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, tiền đề tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại định hướng xã hội chủ nghĩa Trong năm qua thực chủ trương đưa kinh tế nước ta thành kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà nước không ngừng tăng cường đầu tư cho sở hạ tầng coi điểm mấu chốt để thu hút vốn đầu tư Bên cạnh nguồn vốn khác huy động được, NSNN khẳng định vai trò chủ chốt đầu tư xây dựng cơng trình, dự án Nguồn NSNN dành cho đầu tư XDCB chiếm tỷ trọng lớn tổng chi ngân sách hàng năm Tuy nhiên việc quản lý cấp phát, nhiều vướng mắc dẫn đến nhiều tượng tiêu cực, gây lãng phí, thất vốn NSNN Vấn đề đặt sử dụng cách tiết kiệm hiệu nguồn vốn đầu tư, hạn chế rủi ro, sai sót cơng tác kiểm sốt tốn, góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư cho dự án XDCB Trong tăng cường kiểm sốt tốn vốn đầu tư có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn đầu tư Quản lý đầu tư xây dựng hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp luôn biến động điều kiện môi trường pháp lý, chế sách quản lý kinh tế chưa hồn chỉnh thiếu đồng ln thay đổi nước ta KBNN từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 thực vai trò quan kiểm soát toán đầu tư XDCB Thời gian qua, KBNN thực tốt vai trò mình, tiết kiệm cho NSNN hàng ngàn tỷ đồng từ việc phát loại bỏ khoản chi không chế độ Tuy nhiên, cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư XDCB KBNN chưa quan tâm mức, phạm vi nội dung kiểm sốt nhiều bất cập, quan hệ phận q trình ln chuyển hồ sơ chưa rõ ràng Vì việc nghiên cứu cách có hệ thống, tồn diện cụ thể cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng KBNN đòi hỏi cấp thiết Xuất phát từ thực tế trên, nhằm hoàn thiện cơng tác kiểm sốt tốn nguồn vốn XDCB, em chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư xây dựng qua KBNN Đăk Nông” Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng KBNN Phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn KBNN vốn đầu tư tỉnh Đắk Nông Trên sở vấn đề bất cập nguyên nhân nó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB tỉnh Đắk Nơng Với mục tiêu nghiên cứu luận văn giải vấn đề đặt sau: Kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng gì? Kiểm sốt tốn bao gồm nội dung gì? Những tiêu chí để đánh giá kết nhân tố ảnh hưởng cơng tác kiểm sốt tốn? Thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Đăk Nông diễn nào? Những hạn chế nguyên nhân hạn chế? Kho bạc Nhà nước Đăk Nơng cần phải tiến hành giải pháp để hồn thiện cơng tác Kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng bản? 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận công tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng KBNN thực tiễn cơng tác Kiểm sốt toán vốn đầu tư xây dựng KBNN Đắk Nông - Phạm vi nghiên cứu đề tài: Tiến hành nghiên cứu nội dung cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB qua Kho bạc Đăk Nông, thu thập số liệu Kho bạc nhà nước Đắk Nông khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận, vật biện chứng, vật lịch sử, luận văn sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát tình hình thực tế Kho bạc Nhà nước Đăk Nông, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê liên quan để đến kết luận đánh giá tình hình Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Hệ thống hóa số vấn đề lý luận đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Làm rõ thực trạng cơng kiểm sốt toán vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Đăk Nông thời gian qua Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chế cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Đăk Nông thời gian tới Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm chương với nội dung cụ thể sau: Chương I Cơ sở lý luận kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Chương II Thực trạng cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư xây dựng qua KBNN Đăk Nơng Chương III Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng qua KBNN Đăk Nông Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong thời gian qua có nhiều đề tài khoa học, nghiên cứu khoa học nhà khoa học ngành, luận văn, báo viết Kho bạc Nhà nước với nhiều góc độ khác nhau, nhằm hồn thiện tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước Liên quan đến cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng nêu số nghiên cứu sau: Luận văn thạc sĩ kinh tế Đoàn Kim Khuyên (2012) trường đại học kinh tế Đà Nẵng, về: “Hồn thiện cơng tác kiểm soát vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng”, Luận văn có nghiên cứu cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước, hệ thống hoá vấn đề lý luận vốn đầu tư kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước, làm rõ vai trò KBNN cơng tác quản lý ngân quỹ quốc gia hệ thống tài nước ta, qua phân tích kết đạt được, hạn chế tồn để đưa giải pháp số kiến nghị cá nhân cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng ; nhiên tác giả sâu vào phần sử dụng vốn đầu tư xây dựng bản, chưa sâu vào quy trình cơng tác kiểm sốt vốn, đề tài sâu nghiên cứu cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư gai đoạn 2008-2010 nên số nội dung khơng phù hợp với quy định kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng nay, nên cần nghiên cứu, bổ sung cho hoàn thiện Luận văn Thạc sĩ kinh tế Lương Ngọc Tuyền, trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về: “ Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”, Luận văn sâu vào nghiên cứu hoạt động Kho bạc Nhà nước cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, đề tài làm rõ tính chất, đặc điểm cần thiết phải tăng cường cơng tác q trình kiểm soát khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, đề tài nêu tồn q trình tổ chức thực hiện, từ đề giải pháp, kiến nghị chủ yếu nhằm khắc phục tồn góp phần nâng cao hiệu kiểm soát chi Ngân sách nhà nước theo luật định, giải pháp cải tiến thủ tục quy trình kiểm sốt khoản chi tác giả trọng; nhiên tác giả nói kiểm soát chi thường xuyên, sâu vào phần sở lý luận, phần thực trạng nêu chung chung cơng tác kiểm sốt chi trước có luật ngân sách nhà nước sau có luật ngân sách nhà nước, chưa có số liệu phân tích cụ thể cơng tác kiểm sốt chi Kho bạc Nhà nước Luận văn Thạc sĩ tài ngân hàng Nguyễn Xuân Quảng, Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội “Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”, Luận văn nghiên cứu cách tổng thể cơng tác kiểm sốt chi ngân sách nhà nước (bao gồm chi đầu tư chi thường xuyên) qua Kho bạc Nhà nước Luận văn khái quát sở lý luận, vấn đề kiểm soát chi NSNN qua KBNN Khẳng định vai trò, vị trí trách nhiệm KBNN việc quản lý quỹ NSNN kiểm sốt chi NSNN Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý kiểm soát NSNN qua hệ thống KBNN phương diện chế quản lý Từ đó, đề tài tổng hợp, đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân công tác kiểm soát chi NSNN Đồng 73 chuyên nghiệp; Cơ cấu lại Kho bạc Nhà nước địa phương theo hướng thành lập số Kho bạc Nhà nước khu vực, có lộ trình bố trí lại Kho bạc Nhà nước theo địa giới hành chính; Hồn thiện sách quy trình quản lý cán theo hướng nâng cao tính chun nghiệp, trình độ quản lý tiên tiến đội ngũ cán Kho bạc Nhà nước - Về hợp tác quốc tế: Tăng cường áp dụng thông lệ chuẩn mực quốc tế vào hoạt động KBNN chuẩn mực kế tốn cơng, quản lý ngân quỹ quản lý nợ điều kiện liên kết tài khu vực; Triển khai có hiệu dự án hợp tác quốc tế ký kết; phát triển dự án, chương trình hợp tác song phương Kho bạc Nhà nước với Kho bạc nước tổ chức quốc tế tài kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài - ngân sách 3.1.2 Định hướng quan điểm hồn thiện cơng tác Kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB KBNN Đăk Nông a Định hướng hồn thiện cơng tác Kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB KBNN Đăk Nông - Về thể chế, sách, văn chế độ quy định quản lý, kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB phải tiếp tục nghiên cứu để ban hành đầy đủ, đồng bộ, mang tính quán - Cán cơng tác kiểm sốt tốn phải tiêu chuẩn hóa, có trình độ chun mơn giỏi, có kiến thức quản lý kinh tế, nắm chế độ quản lý đầu tư XDCB người có đức tính liêm khiết, trung thực có phong cách giao tiếp văn minh, lịch - Về sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc phải tăng cường, bổ sung đầy đủ, đáp ứng yêu cầu điều kiện cải cách tài cơng 74 b Quan điểm hồn thiện cơng tác Kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng - Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ khoản chi, đối tượng, nội dung dự án phê duyệt - Hồn thiện chế sách quy trình nghiệp vụ cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN theo hướng đơn giản, đại, cơng khai, minh bạch - Hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB phải bảo đảm tính đồng nâng cao hiệu kinh tế xã hội - Hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB điều kiện hội nhập mở cửa phải bảo đảm phù hợp với điều kiện nước, vừa phù hợp với thơng lệ quốc tế - Hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB phải theo hướng đại, thực tốt công tác cải cách hành nhà nước - Hồn thiện quy trình nghiệp vụ kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN chi tiết cho loại nguồn vốn đầu tư phù hợp với chương trình quản lý vốn đầu tư XDCB hệ thống TABMIS 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐĂK NƠNG 3.2.1 Hồn thiện quy trình giao dịch cửa kiểm sốt toán vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Đăk Nông Cơ chế cửa hiểu là: “Người dân, quan, tổ chức nộp hồ sơ nhận kết giải nơi Tách bạch người giao dịch người giải công việc” Tuy nhiên việc áp dụng chế cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Đăk Nơng tồn tại, cần hồn thiện thời gian tới để tạo điều kiện 75 thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch, đảm bảo giải cơng việc thời hạn, có hiệu qua phân rõ trách nhiệm, đảm bảo phối hợp phận, cụ thể thời gian tới Kho bạc Nhà nước Đăk Nông cần phải tách bạch người giao dịch người xử lý công việc, khách hàng đến liên hệ với phận giao dịch cửa Để giải vấn đề Kho bạc Nhà nước Đăk Nơng cần thực biện pháp sau: - Kho bạc Nhà nước Đăk Nơng cần ứng dụng chương trình quản lý giao nhận hồ sơ “một cửa” máy tính Phần mềm phải đảm bảo theo dõi đầy đủ thông tin cần thiết khách hàng, đảm bảo phản ánh đầy đủ thông tin dự án , số chứng từ phiếu giao nhận, ngày nhận hồ sơ, ngày hẹn trả kết quả, lưu bước xử lý hồ sơ qua phận để xác định trách nhiệm phận, cán giải cơng việc, chương trình cho phép kết xuất báo cáo để quản lý việc theo dõi trình giao nhận hồ sơ, chứng từ KSC, hồ sơ, chứng từ bổ sung, sai sót, thời gian kiểm sốt tốn hạn hay hạn Chương trình quản lý giao nhận hồ sơ “một cửa” phải cài đặt máy tính đặt quầy giao dịch Khách hàng nhập thông tin cần thiết vào chương trình, sau khách hàng nhập xong, cán KSC kiểm tra hồ sơ chứng từ giấy, đối chiếu với thông tin máy Nếu khớp đúng, Cán kiểm soát chi in “Phiếu giao nhận hồ sơ, tài liệu” chương trình, sau kiểm soát, toán hồ sơ chứng từ KSC trên, cán KSC vào chương trình nhập thơng tin kiểm soát toán Khi ký chứng từ giấy lãnh đạo đơn vị phải ký duyệt chương trình để xác nhận tình trạng phiếu giao nhận giải đến đâu Định kỳ, lãnh đạo vào chương trình thống kê kết thực để theo dõi, kiểm tra hồ sơ KSC hạn ,quá hạn ,đúng hạn … để tìm nguyên nhân giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư 76 - Cần bố trí cơng chức có trình độ chun mơn tốt đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin quan trọng cho người toán như: hồ sơ đầy đủ chưa, tính hợp pháp hợp lệ, có đủ điều kiện giải ngân chưa, số lần giao dịch, thời gian giao dịch , có tinh thần trách nhiệm phẩm chất đạo đức phải đảm bảo không để xảy cửa quyền nhũng nhiễu từ cán để thực nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, tài liệu Phải trang bị đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, sở vật chất cho phận tiếp nhận hồ sơ, tài liệu 3.2.2 Hoàn thiện bước thực quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng - Hồn thiện chế “Thanh tốn trước, kiểm soát sau” “Kiểm soát trước, toán sau” Quy định cần hướng dẫn rõ ràng phạm vi kiểm soát nội dung kiểm soát, đặc biệt điều kiện tối thiểu hồ sơ để toán trước, kiểm soát sau Đây vấn đề quan trọng, cần rõ ràng, dễ tạo tiền lệ cho đơn vị sử dụng vốn đầu tư XDCB cần giao hồ sơ chứng từ, tốn, sau có bị trừ khoản tốn giải trình sau Đây tiền lệ hồn tồn khơng tốt Vì KBNN trước thực quy trình theo phương pháp kiểm sốt trước, tốn sau Thì dấu hiệu sai phạm diễn ngăn chặn từ đầu đảm bảo tránh lãng phí cho Ngân sách Nhưng với chế nay, với việc toán trước kiểm soát sau, phần tạo điều kiện để chủ đầu tư nhà thầu lợi dụng vốn ngân sách Sau này, tra, kiểm tốn có phát sai phạm sai phạm để lại hậu quả, gây thất lãng phí cho NSNN - Hồn thiện quy trình luân chuyển chứng từ: Để giảm thời gian giải hồ sơ phải giảm bớt chồng chéo kiểm soát chứng từ, đồng thời tăng cường liên kết, hỗ trợ công đoạn quy trình luân chuyển chứng từ, cụ thể sau: Giao việc kiểm soát mẫu dấu, chữ ký cho 77 phận kiểm soát (hiện việc kiểm soát mẫu dấu, chữ ký đơn vị giao dịch phận kiểm soát chi phận kế toán nhà nước kiểm soát); bước nhập chương trình ĐTKB – LAN nên thực sau chuyển tiền cho đơn vị hưởng để tránh thời gian toán đến đơn vị hưởng, ( bước nhập chương trình ĐTKB – LAN chủ yếu để theo dõi, báo cáo), chương trình ĐTKB – LAN chưa liên kết với chương trình kế toán (TABMIS) nên cán kiểm soát chi nhập nội dung chứng từ tốn kế tốn phải nhập thêm chương trình kế toán (TABMIS) thời gian toán 3.2.3 Tăng cường cơng tác phổ biến quy trình kiểm sốt toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN: Các văn pháp quy ban hành quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng qua KBNN quy trình KBNN kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng bản, việc phổ biến toàn hệ thống KBNN, KBNN cần phải cơng bố rộng rãi cho đơn vị khác Chủ đầu tư, nhà thầu, Ban quản lý dự án,.v.v… Phương thức thông báo thơng qua phương tiện truyền thơng, đăng cơng báo, đưa lên website thức ngành, KBNN, phổ biến trực tiếp tới đối tượng có giao dịch KBNN v.v… Từ đơn vị nắm rõ quy định, chế độ hành tốn, từ khơng phải lại giao dịch nhiều lần, hiểu rõ quyền trách nhiệm đơn vị 3.2.4 Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, phẩm chất đạo đức cán Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ KBNN thể tiêu chí giải ngân nhanh, kịp thời, khơng để tồn đọng hồ sơ, chế độ, bảo đảm liên hoàn thuận tiện ba khâu: tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát chi chế 78 độ tốn, chuyển tiền nhanh, an tồn cho đơn vị thụ hưởng Các biện pháp cụ thể phải hồn thiện quy trình nghiệp vụ khoa học, minh bạch công khai nêu Xác định trách nhiệm rõ ràng nhận thức cán đơn vị kiểm soát luân chuyển chứng từ Đối với toán chuyển tiền cần nâng cao chất lượng chương trình tốn điện tử, áp dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian hạch toán chuyển tiền Nâng cao chất lượng cán để đảm bảo kiểm sốt tốn xác, an toàn, tiết kiệm chi cho NSNN Xử lý tồn đọng khách quan tính thời vụ tốn vốn đầu tư hàng năm Xử lý nhanh xác báo cáo, hạch tốn kế tốn, thơng tin điều hành ngân sách biện pháp tổng hợp chấm điểm nghiệp vụ hàng tháng A, B, C (gắn với thi đua khuyến khích vật chất thu nhập); xây dựng phong trào thi đua gắn với chất lượng chun mơn với cơng tác đồn thể; tổ chức thi đua nghiệp vụ hàng năm sau kỳ tập huấn; tổ chức viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm báo cáo chuyên đề công tác hàng năm Xây dựng chương trình nghiệp vụ có gắn với đầu tư kinh phí, sở vật chất (nhất đại hố cơng nghệ thơng tin), tổ chức người hợp lý Sử dụng cán trẻ có lực trình độ cho vị trí điều hành quản lý nghiệp vụ Để làm đuợc điều KBNN cần thực biện pháp sau: - Thường xuyên mở lớp đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyên ngành, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, gắn nội dung đào tạo với yêu cầu nguồn nhân lực thực tế lĩnh vực công, trang bị cho cán kiến thức pháp luật, kinh tế…Đặc biệt trọng đào tạo cán tham gia trực tiếp quy trình quản lý, kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng - Thực chế độ thi đua khen thưởng nghiêm minh, tăng cường động viên, khuyến khích cán tâm huyết với công việc hoạt động có hiệu 79 Thực thi tuyển cơng chức; thực tốt chế luân chuyển, điều động cán trẻ - Xây dựng chế độ lương sách thu thập hợp lý để thu hút cán trẻ, có trình độ lực lưu giữ cán có tài, tránh tình trạng chảy máu chất xám - Thường xuyên tổ chức học tập, thảo luận chế độ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, nâng cao trách nhiệm đạo đức, nghề nghiệp cho cán công chức Về nghiệp vụ tập trung sâu hướng dẫn phương pháp kiểm soát, nội dung kiểm soát vấn đề liên quan đến khía cạnh kinh tế đầu tư Về trách nhiệm, tập trung quán triệt kiên chống tượng sách nhiễu, gây phiền hà khách hàng giao dịch, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cán KBNN nhằm mục đích kiểm sốt chi chặt chẽ, sách, chế độ phục vụ kịp thời nhu cầu chi tiêu đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, giảm thất thoát, tiêu cực sử dụng ngân sách - Định kỳ theo tiến trình sửa đổi quy định Nhà nước quản lý đầu tư xây dựng bản, tập hợp văn chế độ quản lý đầu tư, kiểm soát toán vốn đầu tư, in thành sách để dễ tra cứu, sử dụng, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán làm cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư nhằm cập nhật kiến thức trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn kiểm soát toán vốn đầu tư 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ khác - Phối hợp chặt chẽ với bên có liên quan: Để kịp thời giải khó khăn vướng mắc q trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư KBNN cần phải phối hợp tốt với cấp, ngành đặc biệt với chủ đầu tư để toán vốn đầu tư kịp thời, nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa cơng trình vào sử dụng khai thác 80 - Tăng cường công tác tra, kiểm tra nội bộ: Việc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nội kịp thời phát chấn chỉnh sai phạm Thơng qua cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội điều kiện tốt để cán nâng cao chất lượng kiểm soát chi - Thực cải cách thủ tục hành hoạt động kiểm soát chi NSNN Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào kiểm sốt chi NSNN khơng thay đổi tác phong, lề lối làm việc cán bộ, nhân viên, hiệu công việc nâng lên mà tạo tin cậy tính chun nghiệp, an tồn cho khách hàng đến giao dịch với KBNN, cần phải tiếp tục trì tốt, thường xun rà sốt quy trình để kịp thời sửa đổi cho phù hợp với quy định - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng Liên kết, tích hợp, trao đổi thơng tin ứng dụng CNTT chương trình quản lý vốn đầu tư xây dựng (ĐTKB-LAN) với chương trình kế tốn (TABMIS) 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài - Quy định mức thu hồi tạm ứng cụ thể, thống Bởi theo quy định , trường hợp tạm ứng chưa đủ tỷ lệ quy định hợp đồng cần nhà thầu có tốn hồn ứng hiển nhiên năn sau nhà thầu tiếp tục tạm ứng, số hoàn ứng cho năm trước thấp mà năm sau tạm ứng tiếp nên kéo theo số dư tạm ứng tồn đọng Do vậy, Nhà nước cần quy định cụ thể vấn đề này, việc tạm ứng tiếp vào kế hoạch năm sau Có thể ràng buộc mức thu tạm ứng năm trước đạt tỷ lệ % năm sau tạm ứng tiếp điều phải thể cụ thể hợp đồng Mặt khác, việc thu hồi vốn tạm ứng quy định lần tốn khơng quy định cụ thể tỷ lệ tương ứng phải thu hồi 81 lần nên thực tế nhiều tỷ lệ thoả thuận khác thể hợp đồng Với quy định phải thu hồi hết khối lượng toán đạt 80% giá trị hợp đồng lần thu ứng chủ đầu tư nhà thầu thoả thuận mức không tương xứng nên kéo theo việc thu hồi tạm ứng chậm, kéo dài Nên cần có quy định thống phù hợp để hạn chế thấp số dư tạm ứng tồn đọng đảm bảo thu hồi hết số dư tạm ứng khối lượng toán đạt 80% giá trị hợp đồng 3.3.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước - Cần ban hành thống Quy trình kiểm sốt toán vốn đầu tư XDCB Để đảm bảo quán có quy trình kiểm sốt toán vốn đầu tư xây dựng cho nguồn vốn, cấp ngân sách đồng thời dễ tra cứu đối chiếu cần thiết tiện ích cho khách hàng giao dịch đề nghị nên sữa đổi quy trình theo hướng ban hành quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư từ NSNN, sở quy định hành quản lý đầu tư xây dựng - Hồn thiện mơ hình phòng Kiểm sốt chi NSNN với chức kiểm soát toán tất khoản chi tiêu từ NSNN, bao gồm: Chi đầu tư xây dựng bản, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chi thường xun Mục đích việc thành lập phòng Kiểm sốt chi NSNN để chun mơn hóa nghiệp vụ kiểm sốt tốn vào phận; phòng kế tốn thực chức kế tốn NSNN khơng thực nhiệm vụ kiểm sốt chi NSNN - Phát triển sở hạ tầng, kỹ thuật tiên tiến, nâng cấp chương trình hỗ trợ cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB để đáp ứng đại hố cơng nghệ thơng tin KBNN Cần nâng cấp chương trình ĐTKB-LAN chế độ thay đổi cách đồng bộ, giảm bớt quy trình nhập số liệu tránh thời gian khai thác số liệu hiệu 82 - Phát triển cung cấp dịch vụ công điện tử: Thực mục tiêu chung xây dựng hành cơng phục vụ người dân doanh nghiệp, KBNN tăng cường nghiên cứu triển khai dịch vụ cơng điện tử Từ tạo kênh giao dịch kênh thông tin trực tuyến KBNN với tổ chức, cá nhân có quan hệ với NSNN - Tăng cường kết nối, tích hợp trao đổi thơng tin: Liên kết, tích hợp, trao đổi thơng tin ứng dụng CNTT nội KBNN, KBNN với đơn vị có liên quan thực thơng qua trục tích hợp ứng dụng hệ thống KBNN từ đảm bảo cho q trình liên kết quy trình có liên quan chặt chẽ với nhau, hình thành chuỗi quy trình nghiệp vụ ứng dụng cơng nghệ thơng tin cách đầy đủ, hiệu 3.3.3 Đối với quyền địa phương - Chỉ đạo sở ban ngành tham mưu, bố trí vốn đầy đủ, kịp thời, tránh việc nợ đọng XDCB, nhằm kịp thời đưa cơng trình vào khai thác sử dụng Quan tâm, đạo chủ đầu tư thực nghiêm công tác tốn tạm ứng, có tạm ứng đền bù GPMB, tạm ứng kéo dài nhiều năm - Chỉ đạo đơn vị giao chủ đầu tư địa bàn tỉnh theo dõi sát tình hình tốn vốn dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sư toán gửi quan Kho bạc Nhà nước để thực kiểm soát, toán nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tránh tình trạng dồn ép hồ sơ vào cuối năm, đồng thời nhằm sử dụng nguồn vốn giao có hiệu quả, tránh kế hoạch giao mà ko sử dụng hết phải chuyển năm sau hủy bỏ - Chỉ đạo chủ đầu tư, sở Tài nghiêm chỉnh thực tốt cơng tác tốn dự án hồn thành, tránh tình trạng toán chậm 83 3.3.4 Đối với chủ đầu tư - Tăng cường vai trò, trách nhiệm chủ đầu tư công tác quản lý điều hành, đào tạo nâng cao đội ngũ cán tham mưu, giúp việc tốt để hoàn thành tốt chức nhiệm vụ giao - Chấp hành, tuân thủ nghiêm chỉnh quy định pháp luật đầu tư xây dựng, trình tự đầu tư xây dựng, cơng tác tốn Hiện nay, nhìn chung cơng tác quản lý dự án quan tâm khâu xây dựng, lắp đặt cơng trình, khâu khác chuẩn bị đầu tư, khảo sát thiết kế, mơi trường, an tồn, báo cáo tình hình, tốn, tốn… nhiều vấn đề chưa chấp hành kỷ luật chưa đặt vai trò vị trí tất yếu - Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với quan KBNN trình giải ngân nguồn vốn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phát sinh, đặc biệt quan tâm thực tốt quy định liên quan đến thủ tục cam kết chi, việc toán tạm ứng, nhằm triển khai tốt dự án, nhiệm vụ giao 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG III Hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng KBNN Đăk Nơng đòi hỏi phải giải cách đồng nhiều giải pháp khác Chương III luận văn đưa giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt toán vốn đầu tư xây dựng KBNN Đăk Nơng Kiến nghị sách chế độ; quy trình nghiệp vụ; mơ hình tổ chức máy; cơng nghệ thông tin; phối hợp cấp ngành chủ đầu tư, giải pháp hoàn thiện quy trình; tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác tra, kiểm tra nội bộ; để góp phần nâng cao hiệu cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng bản, nhằm hạn chế thất thốt, lãng phí, tiêu cực hoạt động Việc thực cách đầy đủ đồng giải pháp nêu góp phần hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng qua KBNN Đăk Nơng 85 KẾT LUẬN Hồn thiện chế kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN vấn đề quan trọng q trình cải cách hệ thống tài tiền tệ nước ta Kết nghiên cứu chuyên đề nghiên cứu, làm sáng tỏ nội dung bản: Thứ nhất, hệ thống hóa tổng quan nội dung hoạt động kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN; vai trò KBNN hệ thống tài nước ta Thứ hai, chuyên đề đưa phân tích sát thực thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2011-2013 KBNN Đăk Nơng có đánh giá hạn chế, nguyên nhân dẫn tới hạn chế Thứ ba, dựa phân tích, chuyên đề đưa số giải pháp số kiến nghị cá nhân việc hồn thiện cơng tác, nhiệm vụ toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN Đây vấn đề phức tạp, có phạm vi rộng liên quan tới nhiều ngành nhiều cấp Nội dung luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế Do đó, em mong muốn nhận đóng góp q báu thầy bạn bè để chuyên đề hoàn thiện Đồng thời, em xin cảm ơn PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân tạo điều kiện, giúp đỡ việc hoàn thiện chuyên đề DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ThS Phạm Bình (2013), “Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi chương trình mục tiêu quốc gia”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia [2] Bộ Tài (2012), Thơng tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/04/2012 Bộ Tài quy định việc dấu thầu để mua sắm tài sản nhằm diu trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ chức trị xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân [3] Bộ Tài Chính (2012), Thơng tư 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách qua KBNN [4] Bộ Tài KBNN (2012), Quyết định 282/QĐ-KBNN ngày 20/04/2012 Tổng Giám đốc KBNN việc thực Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư [5] TS Lâm Chí Dũng (2008), Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, NXB Tài chính, Hà Nội [6] Trần Mạnh Hà (2012), “Một số điểm chế kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN theo quy định Thơng tư 161/2012/TT-BTC”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, (Số 12), Hà Nội [7] Nguyễn Văn Hoan (2012), “Một số trao đổi quy trình kiểm sốt chi cửa qua KBNN”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, (Số 5), Hà Nội [8] KBNN Đăk Nông (2011,2012,2013), báo cáo tổng kết hoạt động nghiệp vụ KBNN Đăk Nông, Đăk Nông [9] Kho bạc Nhà nước (2010), Hỏi đáp kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách nhà nước, Nxb Bách khoa, Hà Nội [10] Kho bạc Nhà nước (2009), Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, Hà Nội [11] Khoa đầu tư Trường Đại học kinh tế quốc dân (2010), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [12] Khoa kinh tế Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ chí Minh (2007), Tài cơng, NXB Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh [13] Đoàn Kim Khuyên trường đại học kinh tế Đà Nẵng, “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng”, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đà Nẵng [14] Nguyễn Thị Lai (2013), “Quản lý, kiểm soát cam kết chi KBNN Đăk Lăk, hạn chế phát sinh kiến nghị giải pháp hoàn thiện”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, (Số 11), Hà Nội [15] TS Nguyễn Đức Thanh (2012), “Quản lý, tốn vốn đầu tư cơng theo hợp đồng vai trò KBNN”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia ... sốt tốn vốn đầu tư xây dựng qua KBNN Đăk Nông Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng KBNN Phân tích thực trạng cơng tác kiểm soát toán KBNN vốn đầu tư tỉnh... Cơ sở lý luận kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước 4 Chương II Thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng qua KBNN Đăk Nông Chương III Giải pháp hồn thiện cơng tác. .. nhân công tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng ; nhiên tác giả sâu vào phần sử dụng vốn đầu tư xây dựng bản, chưa sâu vào quy trình cơng tác kiểm soát vốn, đề tài sâu nghiên cứu cơng tác kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN đăk nông, Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN đăk nông, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC, b2. Phân loại chi ngân sách nhà nước, b. Lịch sử hình thành KBNN Việt Nam, c2. Nhiệm vụ quyền hạn của Kho bạc Nhà nước, b. Mục tiêu và yêu cầu kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN, b. Nhân tố bên trong:, THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐĂK NÔNG, 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐĂK NÔNG, a. Kiểm soát hồ sơ ban đầu., Bảng 2.3 : Thống kê kết quả giải quyết hồ sơ về mặt thời gian, b. Nguyên nhân hạn chế, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐĂK NÔNG, b. Quan điểm hoàn thiện công tác Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay