Hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh savannakhet

109 76 2
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:17

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác KONGKHAMPASEUTH SOUPHALACK ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN - i MỤC LỤC - ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT -v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu -1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu -2 Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu -3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP - 1.1 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP -6 1.1.1 Khái niệm sách phát triển cơng nghiệp 1.2.2 Các chức sách phát triển cơng nghiệp 17 1.2.3 Phân loại sách phát triển công nghiệp địa phương 19 1.2.4 Đánh giá việc thực sách phát triển cơng nghiệp địa phương- -24 1.3 NỘI DUNG THỰC THI CHÍNH SÁCH PTCN 28 1.3.1 Tổ chức máy công tác cán thực thi sách PTCN -28 1.3.2 Cơng tác triển khai sách PTCN 29 1.3.3 Công tác kiểm tra đánh giá thực sách PTCN -29 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC THI CHÍNH SÁCH PTCN 30 1.4.1 Điều kiện tự nhiên tình hình phát triển kinh tế xã hội 30 1.4.2 Các nguồn tài để thực -31 1.4.3 Thể chế, sách 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH SAVĂNNAKHÊT 32 iii 2.1 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP TỈNH SAVANNAKHET -32 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Savanakhet tác động đến q trình phát triển cơng nghiệp 32 2.1.2 Khái qt tình hình phát triển cơng nghiệp tỉnh Savannakhet giai đoạn 2006 2011 - 36 2.1.3 Thuân lợi khó khăn phát triển kinh tế - xã hội địa bàn 42 2.2 CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP TẠI TỈNH SAVANNAKHET 2006 -2011 43 2.2.1 Chính sách đầu tư phát triển công nghiệp -43 2.2.2 Chính sách thương mại, thị trường 47 2.2.3 Chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai -49 2.2.4 Chính sách khoa học công nghệ -49 2.2.5 Kết thực thi sách phát triển nguồn nhân lực 50 2.2.5 Chính sách phát triển nguồn nhân lực -51 2.2.6 Kết thực thi sách cải thiện mơi trường kinh doanh -52 2.3 THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH PTCN 53 2.3.1 Tổ chức máy, công tác cán thực sách PTCN 53 2.3.2 Về việc triển khai sách 53 2.3.3 Về việc kiểm tra đánh giá thực sách 54 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH SAVANNAKHET GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 -55 2.4.1 Đánh giá thực thi sách phát triển cơng nghiệp theo sáu tiêu chí 55 2.4.2 Thành công hạn chế thực thi sách phát triển cơng nghiệp tỉnh Savannakhet giai đoạn 2006 - 2011 -59 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế -60 2.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH SAVANNAKHET -61 2.5.1 Các nhân tố điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội -61 2.5.2 Về nguồn tài để thực thi sách PTCN 62 iv 2.5.3 Vai trò thể chế, sách việc thực thi sách PTCN -62 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH SAVANNAKHET 64 3.1 CĂN CỨ CHO VIỆC HOÀN THIỆN THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP TẠI TỈNH SAVANNAKHET -64 3.1.1 Những thuận lợi khó khăn tác động đến hoạch định sách phát triển cơng nghiệp tỉnh Savannakhet 64 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Savannakhet -67 3.1.3 Định hướng sách PTCN tỉnh Savannakhet 72 3.1.4 Quan điểm hồn thiện thực thi sách PTCN tỉnh Savannakhet -77 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN VÀ THỰC THI CĨ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH PTCN TẠI TỈNH SAVANNAKHET -82 3.2.1 Tăng cường vai trò, chức Nhà nước việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thực quản lý sách PTCN 82 3.2.2 Đổi mới, hồn thiện quy trình hoạch định, tổ chức thực sách- - - -86 3.2.3 Tổ chức triển khai có hiệu sách 87 3.2.4 Tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực sách 90 3.2.5 Nâng cao lực cán hoạch định thực thi sách 91 3.2.6 Tăng cường nguồn lực tài để thực sách -94 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ -95 3.3.1 Với Trung ương Chính phủ 96 3.3.2 Với địa phương 98 KẾT LUẬN - 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN -104 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH Cơng nghiệp hóa CN Cơng nghiệp TTCN Tiểu thủ cơng nghiệp HH Hàng hóa FDI Vốn đầu tư nước ngồi KCN Khu cơng nghiệp UBND Ủy ban nhân dân KTXH Kinh tế xã hội CS Chính sách HTKT Hạ tầng kỹ thuật PTCN Phát triển công nghiệp vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Diễn biễn tăng trưởng kinh tế thu nhập bình quân đầu người 34 Bảng 2.2 Diễn biến chuyển dịch cấu theo ngành kinh tế -34 Bảng 2.3 Diễn biến chuyển dịch cấu theo thành phần kinh tế (%) -35 Bảng 2.4: Chuyển dịch cấu ngành công nghiệp giai đoạn 2006-2011 -37 Bảng 2.5: Chuyển dịch cấu CN theo TPKT giai đoạn 2006-2011 37 Bảng 2.6: Sản phẩm chủ yếu ngành CN-TTCN tỉnh Savannakhet 46 Bảng 2.7: Xuất - Nhập hàng hóa -48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chính sách kinh tế đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế nói chung ngành kinh tế nói riêng Khơng thế, giai đoạn khác kinh tế sách cần phải điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với thực tiễn Đối với nước phát triển, việc đẩy mạnh xây dựng cấu kinh tế theo hướng đại, gia tăng giá trị tỷ trọng ngành công nghiệp vấn đề nhà quản lý Theo đó, sách phát triển cơng nghiệp xem sách quan trọng nhất, cốt lõi sách phát triển kinh tế Chính sách phát triển cơng nghiệp đắn giúp nước phát triển xây dựng công nghiệp đại, cấu kinh tế hợp lý phù hợp với điều kiện kinh tế quốc dân, đưa đất nước ngày phát triển Tỉnh Savanakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tỉnh có nhiều tiềm phát triển cơng nghiệp Trong năm qua, tỉnh Savanakhet có bước tiến quan trọng trọng việc phát triển kinh tế nói chung phát triển cơng nghiệp nói riêng Tuy nhiên, với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, xây dựng ngành công nghiệp mạnh, vừa phù hợp với đặc điểm phát triển vùng việc xem xét, đánh giá lại chinh sách phát triển công nghiệp tỉnh Savanakhet thời gian qua việc làm cần thiết cấp bách Chính vậy, em chọn đề tài “Hồn thiện sách phát triển cơng nghiệp địa bàn tỉnh Savannakhet” để làm hướng nghiên cứu cho luận văn Mục đích nghiên cứu Làm rõ sở lý luận thực tiến sách phát triển cơng nghiệp, đánh giá thực trạng thực thi sách phát triển cơng nghiệp tỉnh Savannakhet Trên sở phân tích, đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện việc thực thi sách phát triển cơng nghiệp tỉnh Savannakhet Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn là: Thực thi sách phát triển cơng nghiệp tỉnh Savannakhet - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu việc thực thi sách phát triển cơng nghiệp, sách khác nông nghiệp, thương mại dịch vụ đề tài không nghiên cứu + Về không gian: Chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề thực thi sách phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào + Về thời gian: Tập trung đánh giá việc thực thi sách phát triển công nghiệp giai đoạn 2006 - 2011 Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phấn tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc - Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia - Phương pháp so sánh, tổng hợp, khái quát hóa - Các phương pháp khác… Bố cục đề tài Ngoài mục lục, mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài chia thành chương sau: - Chương 1: Một số vấn đề sách ngành cơng nghiệp - Chương 2: Thực trạng thực thi sách phát triển ngành công nghiệp tỉnh Savannakhet thời gian qua - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực thi sách phát triển cơng nghiệp tỉnh Savannakhet thời gian tới Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trên giới có nhiều nghiên cứu nhà kinh tế học sách cơng nghiệp Motoshigte Ito "Phân tích kinh tế sách cơng nghiệp"; Shinji Fukawa "Chính sách cơng nghiệp sách Nhật Bản thời kỳ tăng trưởng"; Goro Ono với tác phẩm "Chính sách cơng nghiệp cho cơng đổi Một số kinh nghiệm Nhật Bản" (Nhà xuất Chính trị quốc gia 1998) Trong trình nghiên cứu thần kỳ Đông Á, nhiều tác giả nghiên cứu vai trò Nhà nước thực sách cơng nghiệp như: Chang (1981), Noland, Pack (2000, 2002), Pindez (1982), Donges (1980), Reich (1982) Trong tác phẩm “ Lợi cạnh tranh quốc gia”(1990), M Porter Vận dụng sở lý luận cạnh tranh quốc gia vào lĩnh vực cạnh tranh quốc tế đưa lý thuyết tiếng mơ hình “viên kim cương” Các yếu tố định mơ hình điều kiện yếu tố sản xuất, điều kiện cầu, ngành hỗ trợ bối cảnh cạnh tranh, chiến lược cấu doanh nghiệp Sự thành công quốc gia ngành kinh doanh phụ thuộc vào yếu tố thời : lợi cạnh tranh quốc gia, suất lao động bền vững liên kết hợp tác có hiệu thể môi trường phát triển địa phương Phát triển công nghiệp địa phương góp phần quan trọng vào kiến tạo lực cạnh tranh vùng địa phương sở đáp ứng yêu cầu, gia tăng yếu tố cạnh tranh theo quan điểm M.Poter Các nhà khoa học Việt Nam đề cập đến nội dung sách cơng nghiệp thơng qua nghiên cứu kinh nghiệm nước như: “Lý thuyết lợi so sánh: Sự vận dụng sách công nghiệp thương mại Nhật Bản” (Trần Quang Minh, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000); “Kinh tế học phát triển cơng nghiệp hố cải cách kinh tế” (PGS.TS Đỗ Đức Định, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2004) Một số tác giả tiếp cận sách cơng nghiệp qua nghiên cứu cơng nghiệp hóa Việt Nam như: “Một số vấn đề cơng nghiệp hố, đại hố Việt Nam” (GS TS Đỗ Hồi Nam, Nhà xuất Khoa học xã hội, 2003); “Công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam: Phác thảo lộ trình” (PGS TS Trần Đình Thiên, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2002); “Tăng trưởng cơng nghiệp hố, đại hố Việt Nam” (TS Võ Trí Thành, Nhà xuất Khoa học xã hội, 2007), Một số tác giả có nghiên cứu cơng nghiệp nông thôn như: TS Nguyễn Điền, GS.TS Nguyễn Kế Tuấn, TS Nguyên Văn Phúc Một số nghiên cứu tỉnh Bắc Ninh như: Nguyễn Thế Thảo - “Phát huy lợi nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh”; Nguyễn Sỹ - “Quá trình CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ 1986 đến nay, thực trạng, kinh nghiệm giải pháp” Theo Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2007), Giáo trình sách kinh tế xã hội, Đại học kinh tế quốc dân: “ Chính sách hệ thống quan điểm, chủ trương, biện pháp quản lý thể chế hóa pháp luật nhà nước để giải vấn đề kinh tế, xã hội nhà nước” Trong việc phát triển kinh tế quốc gia nói chung việc phát triển cơng nghiệp địa phương nói riêng, phải bao gồm nhiều yếu tố tiềm tài nguyên, thiên nhiên, lợi vị trí địa lý, lao động…Trong sách phát triển cơng nghiệp yếu tố quan trọng tránh việc phát triển đó, để có kết cao việc định hướng sách phát triển kinh tế nói chung sách phát triển cơng nghiệp nói riêng phải phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn phải rút kinh nghiệm quốc gia khác để làm gương phương hướng phát triển để đạt thành tựu có kết tơt Các tác giả - PGS.TS Phan Đăng Tuất Lê Minh Đức (2006) tài liệu “Chính sách cơng nghiệp theo định hướng phát triển bền vững Việt 89 sách thường tăng lên so với dự kiến ban đầu Do đó, nhiều trường hợp quyền phải chấp nhận điều chỉnh ngân sách cho việc thực thi sách, bảo đảm việc thực thi không bị gián đoạn ảnh hưởng 3.2.4 Tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực sách - Cơng khai, minh bạch việc kiểm tra, giám sát việc thực quy định pháp luật thực thi sách PTCN nói chung cơng tác khác nói riêng - Các quan liên quan có trách nhiệm cơng khai thơng tin tình hình thực sách thông qua phương tiện thông tin đại chúng, văn đến quan liên quan, trang thông tin điện tử, cung cấp thông tin theo yêu cầu quan, tổ chức… - Công tác kiểm tra thực thủ trưởng quan quản lý nhà nước, người đứng đầu quan, tổ chức thực quy định pháp luật PTCN - Việc kiểm tra, đánh giá cần phải kịp thời, theo định kỳ đột xuất nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc q trình thực sách; có đề xuất để, tham mưu cho quan có liên quan hồn thiện sách, quy trình PTCN Việc tổng kết thực thi sách bước cuối giai đoạn thực thi sách: nhằm đánh giá lại tồn ý đồ tiến trình triển khai sách Việc tổng kết phải đáp ứng yêu cầu sau: - Đánh giá sách, tất phương diện: Vật chất, ý đồ trị, thói quen, tập quán xã hội, đối tượng hưởng lợi sách đem lại… điều liên quan tới hai tiêu (hiệu lực hiệu sách) 90 - Đánh giá mà sách đưa lại: Đó hạn chế, tiêu cực mâu thuẫn xã hội mà sách khơng thể né tránh thực sách Đặc biệt phải phân tích kỹ: (1)Tiến độ hình thức thực sách tốt hay xấu? (2)Cơ quan chủ trì sách hay khơng đúng? (3)Có tiêu cực xẩy ra, mức độ cách né tránh biết trước? - Đánh giá tiềm chưa huy động: Đây yêu cầu việc tổng kết thực thi sách: thiếu sót khâu tổ chức bỏ quên số tiềm (sức người, sức của, quan, tổ chức, cá nhân,…) mà lẽ thực sách đưa vào sử dụng Khi phân tích đánh giá với cách tiếp cận giác độ cách kỹ lưỡng tránh sai sót Việc tổng kết thực sách phải tổ chức khoa học, khách quan với chi phí thường giao cho tổ chức chuyên trách thực Việc kiến nghị thấy cần thiết đưa Nhà nước, quan hoạch định sách quan thực thi Việc thực thi sách kết thúc mục tiêu cụ thể đề thời hạn định hồn thành Khi quan thực thi sách coi hồn thành nhiệm vụ giao Chính sách cơng nghiệp tiếp tục trì mục tiêu sách đặt mục tiêu thường xuyên lâu dài xã hội 3.2.5 Nâng cao lực cán hoạch định thực thi sách 91 Con người nhân tố định trình sản xuất, động lực thúc đẩy sản xuất phát triển Trong phương thức sản xuất người đóng vai trò tổ chức quản lý điều hành hoạt động trình sản xuất xã hội Cán phận tiên tiến lực lượng lao động sản xuất, có trình độ văn hố kiến thức định, có khả tổ chức điều hành sản xuất Đội ngũ cán bao gồm phận: cán cấp lãnh đạo, đạo cán sở Ở cấp lãnh đạo, đạo địa phương họ người đề phương hướng, biện pháp xây dựng mơ hình tổ chức sản xuất, người định phát triển khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất Ở cấp sở: họ người trực tiếp tổ chức, hướng dẫn người lao động thực chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước, sức phát triển sản xuất kinh doanh để thực mục tiêu kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước đề Trong q trình cơng nghiệp hố - đại hố đất nước, đòi hỏi phải có đội ngũ cán có trình độ văn hố cần thiết trang bị đầy đủ kiến thức quản lý kinh tế kỹ thuật quản trị kinh doanh, có khả điều hành sản xuất Muốn vậy, đội ngũ cán phải đào tạo, bồi dưỡng theo hệ thống trường lớp Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán sở vấn đề có ý nghĩa định việc thực chiến lược phát triển kinh tế xã hội triển khai sách kinh tế 92 Nhận thức vai trò đội ngũ cán nên từ trước đến Đảng Nhà nước ta quan tâm đến việc đào tạo, đội ngũ cán đơng đảo số lượng có trình độ kiến thức Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán năm qua nhiều bất cập, chưa đáp ứng cho yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Để khắc phục tồn công tác đào tạo cán bộ, Nhà nước cần tập trung giải mặt: - Tăng cường đầu tư cho trường trường đào tạo bồi dưỡng cán tỉnh trường cán quản lý bộ, ngành để nhiệm vụ đào tạo thường xun trường có nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng ngắn ngày (1 tuần, tháng) cho cán sở theo chuyên đề - Quy định nội dung bồi dưỡng tập trung chủ yếu vào vấn đề thông tin kịp thời chủ trương, sách, kinh nghiệm thực tế tổ chức sản xuất kinh doanh, phổ biến rộng rãi, nhanh chóng tiến kỹ thuật mới, bồi dưỡng thêm kiến thức kinh tế thị trường, marketing, hợp đồng kinh tế, giúp đội ngũ cán sở có điều kiện khả hướng dẫn giúp đỡ nhân dân sản xuất kinh doanh theo chế - Có sách sử dụng hợp lý, đắn đội ngũ cán đào tạo bồi dưỡng, tạo điều kiện cho họ sinh sống làm việc, phục vụ tốt hơn, tránh tình trạng đào tạo khơng sử dụng - Hình thức đào tạo đào tạo tập trung, chức, đào tạo bồi dưỡng 93 theo chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thảo, thông tin khoa học, mở lớp tập huấn dạng phổ biến kiến thức khuyến nông, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn cách làm ăn theo mơ hình, để phát huy tính chủ động sáng tạo, tìm tòi học hỏi học viên Chỉ có làm tốt vấn đề hy vọng có đội ngũ cán sở có trình độ chun mơn tốt phục vụ cho u cầu phát triển công nghiệp tỉnh Savannakhet 3.2.6 Tăng cường nguồn lực tài để thực sách Nguồn lực tài vấn đề quan trọng cốt lõi việc hồn thiện cơng tác thực thi sách PTCN tỉnh Trong thời gian qua, quỹ tài cho cơng tác thực thi sách PTCN tăng cường, nhìn chung tình trạng thiếu vốn nhiều hạng mục quan trọng mang tính cốt lõi Vì thế, thời gian đến tỉnh cần thực số biện pháp sau: - Thực giải ngân ngân sách dành cho hạn mục theo kế hoạch, đảm bảo nguồn tiền không chi, hạn mục khơng có vốn để thực - Huy động nguồn vốn ngồi ngân sách, đặc biệt từ phía doanh nghiêp địa bàn Kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực… nhằm giảm áp lực quan nhà nước - Cắt bỏ hạng mục không cần thiết chưa cấp thiết để ưu tiên vốn cho hạng mục quan trọng, mang tính cấp thiết nhằm nhanh chóng huy động, đưa doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh 94 - Tranh thủ nguồn vốn Trung ương để thực thi sách phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Chủ động liên hệ, lên kế hoạch cụ thể, chi tiết để trình bày đề án với Trung ương nhằm tìm kiếm nguồn ngân sách cho việc thực thi sách PTCN tỉnh 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Phát triển cơng nghiệp có vai trò quan trọng, thể đường lối quán Đảng Nhà nước ta sớm đưa đất nước khỏi tình trạng phát triển xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng đại Tiến trình phát triển cơng nghiệp tỉnh Savannakhet cụ thể hoá thực đường lối Đảng Nhà nước vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương Với nỗ lực cấp quyền nhân dân, tỉnh Savannakhet thu kết đáng khích lệ: chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, đại hoá; phát triển chuyển dịch cấu nội ngành, lĩnh vực; phát triển kinh tế đối ngoại,… Nhờ đó, đời sống nhân dân tỉnh ngày cải thiện nâng cao, tiêu GDP bình quân đầu người cao mức trung bình nước Tuy vậy, tiến trình phát triển cơng nghiệp tỉnh có khơng hạn chế, khó khăn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi để phát triển kinh tế xã hội phát triển cơng nghiệp, đặc biệt phát huy nội lực kinh tế, lan toả hoạt động đầu tư ngoại lực, phối hợp gắn kết nội lực ngoại lực chưa mong muốn Để thực thành công nghiệp phát triển công nghiệp, phấn đấu đến năm 2015, Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp, số kiến nghị với quan chức số vấn đề: 95 3.3.1 Với Trung ương Chính phủ (1)- Mơ hình quản lý KCN, KKT: Việc xây dựng phát triển KCN chủ trương đắn Đảng Nhà nước ta chứng minh qua thực tiễn 15 năm qua, góp phần quan trọng q trình cơng nghiệp hố đại hoá đất nước Trước yêu cầu mở cửa hội nhập, tạo môi trường đầu tư thực thơng thống để thu hút nhà đầu tư nước ngồi, khuyến khích thành phần kinh tế phát triển Song công tác quản lý không thống loại khu thành lập sau: - Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu bảo thuế giao cho Ban quản lý KCN địa phương trực tiếp quản lý Nhưng quan trung ương KCN, KCX, khu kinh tế lại thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư; Khu phi thuế quan, Khu Bảo thuế lại thuộc Bộ Công Thương quản lý Thực chất khu khác sách ưu đãi, loại hình sản xuất hay kinh doanh khu theo quy hoạch nên tên gọi khác Do vậy, Chính phủ nên thống đầu mối quản lý cấp Bộ, để từ thống quan quản lý địa phương Bởi vì, địa phương Ban quản lý KCN quan đặc thù quản lý khu công nghiệp, không nằm danh sách quan chuyên môn thuộc UBND tỉnhtỉnh có Khu kinh tế lại có Ban quản lý riêng; có Khu kinh tế Cửa lại có Ban quản lý riêng, hình thành nhiều đầu mối địa phương (2)- Đầu tư KCN gắn với đầu tư nhà cho người lao động: Hiện nhà đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngồi có xu hướng đầu tư xây dựng kinh doanh sở hạ tầng KCN, đồng thời đầu tư khu đô thị 96 phục vụ cho KCN Đây xu hướng tốt giải nhu cầu chỗ cho người lao động KCN Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể sách ưu đãi việc đầu tư nhà cho người lao động Hay quy định cụ thể quản lý khu đô thị gắn với KCN nhà đầu tư nước đầu tư Việc liên quan mật thiết tới trình phát triển vấn đề an sinh xã hội, vấn đề phát triển bền vững (3)- Về hệ thống trị KCN: Mơ hình quản lý KCN, KKT hình thành, KCN lực lượng lao động lớn với nhiều trình độ khác nhau, nhiên cần có định hướng hình thành hệ thống trị KCN, KKT tổ chức Đảng, quyền, đồn thể trị, trị - xã hội, doanh nghiệp, tồn khu công nghiệp chưa coi trọng mức Đặc biệt doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngồi Do vậy, cần phải có quy định, hướng dẫn nhằm tăng cường xây dựng tổ chức sở Đảng doanh nghiệp KCN, đồng thời thống quản lý tăng cường chất lượng hoạt động sở Đảng đây, làm nòng cốt lãnh đạo tổ chức xã hội KCN, KCX, KKT có hiệu Đặc biệt trọng cấp Cơng đồn doanh nghiệp, cán cơng đồn thường hưởng lương từ doanh nghiệp, điều hạn chế cho việc bảo vệ quyền lợi người lao động Do vậy, cán cơng đồn nên có chế độ cho họ hưởng lương chuyên trách từ hệ thống công đồn cấp Có quyền lợi cơng nhân lao động cấp cơng đồn quan tâm bảo vệ bị xâm hại (4)- Khuyến khích đầu tư vào R&D; chuyển giao cơng nghiệp phụ trợ: Vấn đề thu hút đầu tư nước quan trọng cho trình đẩy 97 nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên ngành công nghiệp đầu tư nước mang đến lại đa phần công nghiệp gia công, lắp ráp, chuyển giao sau giai đoạn đến 10 năm phải thay cơng nghệ khác Các q trình đầu tư vào nghiên cứu phát triển (R & D) it, trí họ chần chừ, chậm trễ đầu tư Do vậy, quốc gia cần có quy định chế tài nghiêm vấn đề Đồng thời có chiến lược đào tạo nhân lực đáp ứng cho yêu cầu phát triển ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo, công nghiệp điện tử, làm trụ cột cho công nghiệp nước nhà tương lai 3.3.2 Với địa phương (1)- Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục trị, cơng tác tun truyền chủ trương sách nói chung; đồng thời với chủ trương phát triển kinh tế, xây dựng phát triển KCN, CCN bước đắn thật khâu đột phá đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, để tạo dựng lòng tin nhân dân, tạo đồng thuận cao trình triển khai thực (2)- Để đảm bảo đồng sách, ngồi sách phát triển cơng nghiệp, địa phương cần ban hành sách lĩnh vực khác nhằm tạo phát triển toàn diện bền vững như: - Chính sách phát triển nơng nghiệp: chăn nuôi, trồng trọt, giống, tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp, - Chính sách phát triển hạ tầng nông thôn: đường giao thông, hạ tầng xã hội, trường học, bệnh viện, vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, 98 - Vấn đề tích tụ ruộng đất, chuyển đổi nghề nơng thơn,… - Các sách dịch vụ: hỗ trợ tài cho phát triển ngành dịch vụ: tài chính, vận chuyển hàng hố, hành khách, - Các sách an sinh xã hội: hỗ trợ người nghèo, khám chữa bệnh,… Sự đồng sách tạo phát triển tồn diện bền vững cơng nghiệp với phát triển kinh tế-xã hội theo hướng đại 99 KẾT LUẬN Cơng nghiệp hóa yêu cầu cốt yếu phát triển, tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo Kinh nghiệm thực tiển CNH hướng đắn để phát triển kinh tế không phạm vi quốc gia mà quan tâm với giác độ phát triển công nghiệp địa phương nước Q trình phát triển cơng nghiệp địa phương phải gắn liền với mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp quốc gia Kết q trình cơng nghiệp hóa tùy thuộc vào nhiều yếu tố sách phát triển cơng nghiệp nhân tố quan trọng định tốc độ phát triển địa phương khác Tiếp cận từ góc độ thực tiễn, luận văn phân tích nhận định: q trình phát triển cơng nghiệp tỉnh Savannakhet thời gian qua thu kết quan trọng, tình hình phát triển cơng nghiệp có biến đổi sâu sắc, tạo bước đột phá cho kinh tế địa phương q trình CNH Điều khẳng định hướng với sách phát triển cơng nghiệp phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Tuy nhiên, q trình phát triển cơng nghiệp địa phương gặp khơng khó khăn, hạn chế Từ thực tiển đó, tác giả đề xuất hồn thiện số sách chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương đồng thời xác định nhóm sách đột phá cho giai đoan đến năm 2020 áp dụng với tỉnh Savannakhet để tận dụng thời cơ, phát huy nội lực với cộng hưởng tích cực tỉnh vùng, hệ thống sách đồng quốc gia sách ưu đãi, hỗ trợ nhà nước khu vực để đạt mục tiêu phát triển tương lai./ 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Bùi Quang Bình (2009), Giáo trình Kinh tế phát triển, Đà Nẵng [2] Quản lý khu công nghiệp tỉnh Savannakhet (2010), Quy hoạch khu công nghiệp địa bàn tỉnh Savannakhet đến năm 2020 [3] Cục Thống kê tỉnh Savannakhet (2003), Niên giám thống kê tỉnh Savannkhet năm 2002, NXB Thống kê, Hà Nội [4] Cục Thống kê tỉnh Savannakhet (2007), Niên giám thống kê tỉnh Savannakhet năm 2006 [5] Lê Cao Đồn (2005), Cơng nghiệp hóa, đại hóa rút ngắn vấn đề lý luận kinh nghiệm giới, chương trình khoa học cơng nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005 [6] SavannakhetCơng nghiệp hóa phát triển bền vững, Báo Savannkhet số ngày 22/05/2010 [7] Lê Thế Giới (2006), Xây dựng chiến lược phát triển cơng nghiệp nhằm đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, Tạp chí khoa học công nghệ - ĐHĐN Số 13 [8] Lê Thế Giới (2005), Những giải pháp thu hút đầu tư nâng cao hiệu hoạt động khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đề tài NCKH cấp Bộ trọng điểm (B2003-III-21-TĐ) [9] Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2007), Giáo trình sách kinh tế xã hội, NXB Khoa học kỹ thuật [10] Nguyễn Xuân Hinh (2003), Quy hoạch xây dựng phát triển KCN Việt Nam thời kỳ đổi mới, Luận án Tiến sĩ kiến trúc [11] Th.s Bùi Vĩnh Kiên (2008), “Đánh giá sách phát triển cơng nghiệp địa phương”, Tạp chí cơng nghiệp, Số 22 ( Số 438) 101 [12] GS Kenichi Ohno (2005), Đổi sách cơng nghiệp, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội [13] Mari Pangestu (2004), Chính sách công nghiệp nước phát triển, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [14] Nghị Đại hội đảng tỉnh Savannakhet lần thứ VIII, năm 2010 [15] Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2011-2015 tỉnh Savannakhet [16] Sở Công thương tỉnh Savannakhet (2010), Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Savannakhet đến năm 2020 [17] Tạp chí khoa học công nghệ, số tháng 02 năm 2007 (Việt Nam) [18] Nguyễn Minh Tú, Vũ Xuân Nguyệt Hồng (2001), Chính sách cơng nghiệp cơng cụ sách cơng nghiệp Kinh nghiệm Nhật Bản học kinh nghiệm rút cho cơng nghiệp hóa Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội [19] Kỷ yếu hội thảo phát triển vùng miền Trung nước CHDCND Lào (2009) [20] Phan Đăng Tuất (2008), Chính sách cơng nghiệp Việt Nam bối cảnh số kết khảo sát Bộ Cơng nghiệp sách cơng nghiệp, Bộ Công thương, Hà Nội [21] UBND tỉnh Savannakhet (2009), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Savannakhet đến năm 2020 [22] VAPEC (1997), Chính sách cơng nghiệp Đông Á, NXB Thống kê, Hà Nội [23] Viện Nghiên cứu Chiến lược, sách cơng nghiệp, Chiến lược, sách cơng nghiệp, 8/2002 (Việt Nam) [24] Trần Thị Mỹ Diệu, Nguyễn Trọng Việt (11/2003), KCN sinh thái, khái niệm bản, Tạp chí Bảo vệ môi trường 102 [25] Anh Thy (1/2003), Giải pháp tạo nguồn nhân lực cho Khu công nghiệp, Tạp chí Thơng tin KCN Việt Nam, Bộ Kế hoạch Đầu tư [26] Lê Tùng Sơn (8/2003), Khái quát số tiêu đánh giá, phân tích hoạt động đầu tư phát triển KCN, Tạp chí Thơng tin KCN Việt Nam, Bộ Kế hoạch Đầu tư [27] Lê Cơng Huỳnh (2/2003), Mơ hình động xây dựng KCN tỉnh nghèo, nhiều khó khăn, Tạp chí Thơng tin KCN Việt Nam - Bộ Kế hoạch Đầu tư [28] Nguyễn Minh Tú, Vũ Xuân Nguyệt Hồng (2001), Chính sách cơng nghiệp cơng cụ sách công nghiệp Kinh nghiệm Nhật Bản học rút cho cơng nghiệp hố Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội [29] Phan Đăng Tuất (2007), Chính sách công nghiệp Việt Nam bối cảnh số kết khảo sát Bộ Công nghiệp sách cơng nghiệp, Kỷ yếu Hội thảo sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp, Hà Nội 103 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN STT Nội dung Nội dung phải hoàn thành trước Chương kết thúc 10.2.2012 10.3.2012 dự kiến đến 1.3.3 Từ 2.1 15.4.2012 1.6.2012 Savănnakhêt Hồn thiện sách phát triển cơng nghiệp tỉnh Kết đạt dược Từ 1.1 Thực trạng sách phát triển cơng nghiệp tỉnh Chương bắt đầu Cơ sở lý luận sách phát triển công nghiệp Chương Thời gian Thời gian đến 2.3.4 Từ 3.1 5.7.2012 Savănnakhêt 20.8.2012 đến 3.4.4 CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI HƯƠNG DẪN KHOA HỌC ĐỒNG Ý THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU PGS.TS Lế Thế Giới ... cứu sách phát triển công nghiệp, phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Savanakhet năm Sở Công nghiệp, Sở Thương mại UBND tỉnh Savanakhet Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu sách phát triển công. .. sách phát triển cơng nghiệp địa phương ban hành nhằm giải vấn đề phát sinh, thực chức điều tiết phát triển công nghiệp địa bàn theo sách cơng nghiệp quốc gia sách phát triển vùng địa phương Chính. .. loại sách phát triển công nghiệp địa phương Phân loại theo đối tượng chịu tác động sách: sách phát triển sở hạ tầng; sách phát triển doanh nghiệp; sách phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, sách thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh savannakhet, Hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh savannakhet, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, Tương tự như các chính sách khác, chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương cũng có ba chức năng cơ bản đó là chức năng định hướng, chức năng điều tiết, chức năng tạo tiền đề để phát triển và khuyến khích phát triển cho các hoạt động liên quan đến , Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương là công cụ nhằm thực hiện chức năng tạo tiền đề, khuyến khích xã hội phát triển theo xu hướng đã đề ra. Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương hướng tới thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho ngành côn, Nhưng với phạm vi nghiên cứu hoàn thiện thực thi chính sách phát triển công nghiệp cho địa phương nên trong nghiên cứu chỉ tập trung vào việc thực thi triển khai chính sách., Thực thi chính sách là quá trình cải thiện và tổ chức tốt hơn công tác triển khai, chỉ đạo thực thi chính sách và kiểm tra thực thi chính sách. Nội dung cụ thể gồm:, THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, Bảng 2.1: Diễn biễn tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người, Bảng 2.5: Chuyển dịch cơ cấu CN theo TPKT giai đoạn 2006-2011, 2 CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH SAVANNAKHET 2006 -2011, Bảng 2.7: Xuất - Nhập khẩu hàng hóa, HOÀN THIỆN THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, Chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, d. Chính sách phát triển công nghiệp cần khắc phục bất lợi thế và tạo ra lợi thế so sánh mới trên quan điểm hiệu quả, Nhận thức được vai trò của đội ngũ cán bộ này nên từ trước đến nay Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc đào tạo, đội ngũ cán bộ đông đảo về số lượng và có trình độ kiến thức. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong những năm qua còn nhiề, cơ sở có trình độ chuyên môn tốt phục vụ cho yêu cầu phát triển công nghiệp tỉnh, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay