Hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần thủy điện đăk rơ sa

113 34 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ VĂN THUẬT HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ VĂN THUẬT HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS: Đoàn Ngọc Phi Anh Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Vũ Văn Thuật DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHNT : Bảo thiểm thất nghiệp CPVL : Chi phí vật liệu CPNCTT : Chi phí nhân cơng trực tiếp CBCNV : Cán công nhân viên DA – ĐT : Dự án đầu tư KPCĐ : Kinh phí cơng đồn NVL : Ngun vật liệu QLDN : Quản lý doanh nghiệp SXC : Sản xuất chung TSCĐ : Tài sản cố định TNDN : Thu nhập doanh nghiệp WTO : World Trade Organization (Tổ chức thương mại giới) MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài .3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH .8 NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Mục đích tầm quan trọng hoạch định ngân sách, hoạch định ngân sách với chiến lược chiến thuật kinh doanh 10 1.1.3 Các phương pháp lập ngân sách .12 1.2 NGÂN SÁCH TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP 14 1.2.1 Tầm quan trọng ngân sách tổng thể doanh nghiệp 14 1.2.2 Khái quát ngân sách tổng thể doanh nghiệp 15 1.3 LẬP NGÂN SÁCH TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP 17 1.3.1 Ngân sách tiêu thụ 17 1.3.2 Ngân sách chi phí sản xuất .18 1.3.3 Ngân sách chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp .23 1.3.4 Ngân sách chi phí hoạt động khác 24 1.3.5 Ngân sách tài 25 1.4 QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH 27 1.4.1 Chuẩn bị cho hoạch định ngân sách 27 1.4.2 Soạn thảo ngân sách 30 1.4.3 Giám sát ngân sách 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 37 THỰC TRẠNG VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA 37 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 38 Cơ cấu tổ chức Công ty với công việc phân chia theo hình thức chun mơn hóa phận Quyền hành nắm giữ nhà quản trị cao cấp Tổng giám đốc phó tổng giám đốc 41 2.1.3 Mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh 42 2.1.4 Đặc điểm thị trường nguồn lực Công ty 44 - Nguồn nhân lực 44 - Nguồn nhân lực 44 2.2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY 49 2.2.1 Bộ phận hoạch định ngân sách 49 2.2.2 Phương pháp lập ngân sách 50 2.2.3 Quy trình hoạch định ngân sách .50 2.2.4 Nội dung tiến trình lập ngân sách 52 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH CỦA CÔNG TY 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 66 HỒN THIỆN CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA 66 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 66 3.1.1 Sự thay đổi môi trường kinh doanh 66 3.1.2 Sự tác động đối thủ cạnh tranh 66 3.1.3 Định hướng phát triển Công ty 67 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY .67 3.2.1 Mơi trường hoạch định ngân sách 67 3.2.2 Hoàn thiện phương pháp lập ngân sách 68 3.2.3 Hồn thiện quy trình hoạch định ngân sách .69 3.3 HỒN THIỆN NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LẬP CÁC NGÂN SÁCH 75 3.3.2 Ngân sách chi phí sản xuất .76 3.3.3 Ngân sách chi phí đầu tư xây dựng 80 3.3.4 Ngân sách chi phí hoạt động khác 80 3.3.5 Ngân sách tài 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .1 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 Tên bảng Trang Kết cấu lao động công ty qua năm Tài sản nguồn vốn Công ty Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 46 48 49 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 1.1 2.1 3.1 Tên hình Sơ đồ trình tự xây dựng ngân sách tổng thể doanh nghiệp sản xuất Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty Quy trình hoạch định ngân sách Trang 16 40 72 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày với xu hội nhập kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam bước hoà nhập vào kinh tế giới khu vực Các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước hội thách thức không nhỏ Với kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh ngày thay đổi, giá thị trường liên tục biến động, thêm vào tình trạng lạm phát thất nghiệp v.v Làm để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu vấn đề nan giải nhà quản lý Đối với ngành điện nói chung Cơng ty Cổ phần thủy điện Đăk Rơ Sa nói riêng, trải qua giai đoạn đầy khó khăn doanh nghiệp liên tục kinh doanh thua lỗ Hiện với nhu cầu tiêu thụ điện nước lớn sản lượng sản xuất chưa đáp ứng đủ tiêu dùng, hàng năm ngành điện phải kêu gọi doanh nghiệp kinh doanh hộ dân phải sử dụng tiết kiệm điện để phục vụ sản xuất tiêu dùng Hơn hầu hết doanh nghiệp sản xuất điện cổ phần hóa, vấn đề khó khăn tài xử lý sản xuất kinh doanh có hiệu Mặc dù có thuận lợi, nhìn tương lai khơng thể khơng có khó khăn, với việc gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, việc gia nhập WTO Việt Nam thách thức lớn cho nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải đưa định đắn, kịp thời tận dụng hội, hạn chế rủi ro, hướng tới tồn phát triển Để đối phó với khó khăn thách thức, giải pháp gia tăng sản lượng sản xuất, đầu tư đổi công nghệ không ngừng đổi nâng cao trình độ quản lý v.v mục tiêu cuối tạo lợi nhuận gia tăng giá trị cho cổ đông Để đổi nâng cao trình độ quản lý, cơng cụ quản lý khoa học hiệu hoạch định ngân sách Hoạch định ngân sách xem cơng cụ hữu ích cho nhà quản trị nhằm chuẩn bị nguồn lực để đối phó kịp thời với tình xảy tương lai Tuy nhiên vấn đề hoạch định ngân sách chưa doanh nghiệp trọng, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất điện có Cơng ty Cổ phần thủy điện Đăk Rơ Sa Việc xây dựng kế hoạch hàng năm vấn đề kiểm tra, kiểm soát thực tế thực so với kế hoạch chưa quan tâm mức, chưa có quy trình hoạch định ngân sách hồn chỉnh cho doanh nghiệp, thường khơng phản ánh tiềm thực tế doanh nghiệp gây lãng phí Chính việc hồn thiện cơng tác hoạch định ngân sách Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Rơ Sa cần thiết nhằm xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh doanh nghiệp, cách thực ngân sách hoạch định để phân bổ nguồn tài cho mục tiêu cụ thể, đảm bảo việc chi tiêu không vượt ngân sách dự báo sử dụng tối ưu nguồn tiền doanh nghiệp, từ doanh nghiệp quản lý hoạt động hiệu Hoạch định ngân sách xem công cụ thiết yếu việc quản lý hoạt động doanh nghiệp, cơng cụ hữu ích cho nhà quản trị nhằm chuẩn bị nguồn lực để đối phó kịp thời với tình xảy tương lai Để thực vấn đề đó, hoạch định ngân sách đóng vai trò quan trọng chiến lược Công ty, vấn đề cần thiết cấp bách, giúp cho nhà quản lý nâng cao hiệu công tác quản lý doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu đề Xuất phát từ vấn đề thực tiễn nêu tác giả chọn đề tài “Hoạch định ngân sách Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Rơ Sa” để nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học Phụ lục 2.1 KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT NĂM 2012 TT CHỈ TIÊU Diện tích lòng hồ chứa nước Lưu lượng định mức: 5,32 m3/s Tốc độ định mức: 500 v/ph Sản lượng điện ĐVT Ha m3/s v/ph Kw KẾ HOẠCH NĂM 2012 120 5,32 500 37.410.660 (Nguồn: Phòng Dự án đầu tư) Phụ lục 2.2 KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT NĂM 2012 STT I II III NỘI DUNG CHI PHÍ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Tiền thuế tài ngun nước Phí tài ngun mơi trường Lưới chắn rác Chi phí nhân cơng trực tiếp Tiền lương Tiền ăn ca, phụ cấp độc hại BHXH, YT, TN, KPCĐ Chi phí sản xuất chung Chi phí sửa chữa thường xuyên Chi phí sửa chữa lớn Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí khác Tổng cộng ĐVT: 1000đ THÀNH TIỀN 1.511.132 643.232 517.900 350.000 1.162.813 1.046.531 93.025 23.257 6.481.526 396.000 1.010.000 5.035.526 40.000 9.155.471 (Nguồn: Phòng Dự án đầu tư) Phụ lục 2.3 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2012 ST T NỘI DUNG CÁC HẠNG MỤC Đường bê tông Tổ máy số Nhà đa Dầu thủy lực Hệ thống điện Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác TỔNG CỘNG TIỀN HÀNG 1.090.909 42.000.000 1.363.636 118.636 59.091 594.846 209.400 57.300 45.493.819 ĐVT: 1000đ KẾ HOẠCH 2012 THUẾ VAT (10%) THANH TOÁN 109.091 1.200.000 4.200.000 46.200.000 136.364 1.500.000 11.864 130.500 5.909 65.000 59.485 654.331 20.940 230.340 5.730 63.030 4.549.382 50.043.201 (Nguồn: Phòng Dự án đầu tư) Phụ lục 2.4 KẾ HOẠCH KHẤU HAO TSCĐ NĂM 2012 TT I II ĐVT: 1000đ KH 2012 CHỈ TIÊU Nguyên giá tài sản cố định Nguyên giá tài sản cố định có đến ngày 31/12/2011 137.037.100 Phát sinh tăng năm 2012 2.086.342 Phát sinh giảm năm 2012 Kế hoạch nguyên giá tài sản cố định có đến ngày 31/12/2012 139.123.442 Khấu hao TSCĐ Mức trích khấu hao thực trích năm 2012 5.035.526 Khấu hao TSCĐ tăng năm 2012 Khấu hao TSCĐ giảm năm 2012 Mức khấu hao dự kiến trích 2012 (4=1+2-3) 5.035.526 (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) Phụ lục 2.5 KẾ HOẠCH SỬA CHỮA LỚN TSCĐ NĂM 2012 ĐVT: 1000đ TT CHỈ TIÊU I Vật tư phụ tùng th ngồi Chi phí vật tư Chi phí điện Chi phí gia cơng ngồi Chi phí sửa chữa vật kiến trúc Chi phí khác II Tiền lương khoản theo CĐ Tiền lương Các khoản theo chế độ - Tiền ăn ca, phụ cấp độc hại - BHXH, YT, TN, KPCĐ Tổng cộng KH 2012 656.500 387.335 13.130 118.170 131.300 6.565 353.500 240.380 113.120 50.904 62.216 1.010.000 ( Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 2.6 KẾ HOẠCH GIÁ VỐN HÀNG XUẤT BÁN NĂM 2012 TT I CHỈ TIÊU Sản phẩm điện (KW) Tổng giá thành sản xuất kỳ Đơn giá bình quân Số lượng tiêu thụ Tổng giá vốn xuất bán Tổng cộng giá vốn xuất bán kỳ ĐVT: 1000đ KH 2012 25.895 9.155.471 909 25.895 9.155.471 9.155.471 ( Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 2.7 KẾ HOẠCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC NĂM 2012 TT I CHỈ TIÊU Chi phí quản lý doanh nghiệp ĐVT: 1000đ KH 2012 683.938 II III Tiền lương phận quản lý 615.545 Chi phí khấu hao 61.554 Chi phí khác 6.839 Chi phí bán hàng Chi phí tài 12.823.907 Tổng cộng 13.507.845 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 2.8 KẾ HOẠCH TIÊU THỤ NĂM 2012 ĐVT: 1000đ TT SẢN PHẨM Điện Tổng cộng SỐ LƯỢNG KW 25.895 25.89 ĐƠN GIÁ (BQ) 909 TIỀN HÀNG 23.538.379 23.538.379 THUẾ VAT 10% TỔNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN 2.353.838 25.892.217 2.353.83 25.892.217 (Nguồn: Phòng Dự án – Đầu tư) Phụ lục 2.9 BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2012 ĐVT: 1000đ CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 6.Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong : Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32 ) 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 15 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp MÃ SỐ 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 Năm 2012 23.538.379 23.538.379 9.155.471 14.382.909 1.406.087 14.229.994 14.229.994 683.938 875.063 1.300.584 1.317.959 (17.375) 857.688 214.422 643.266 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.1 NGÂN SÁCH TIÊU THU Chỉ tiêu Quý I Các quý năm Quý III Quý II Mùa mưa Mùa khô Mùa mưa 3.788.70 5.240.400 3.788.70 5.240.40 0 1.916.40 499.200 I Điện Số lượng tiêu thụ (KWh) BT Dư CĐ TĐ Đơn giá (đồng) BT Dư CĐ TĐ Doanh thu chưa thuế VAT (10000đ) Thuế GTGT (1000đ) 3.289.50 3.324.00 583 583 2,394 2,394 8.166.09 9.074.917 816.610 907.492 20.712.210 20.712.210 - 6.818.04 6.818.04 Quý IV Mùa khô Năm 2013 7.453.20 44.012.550 7.453.20 44.012.550 19.696.868 4.508.700 4.129.537 13.654.875 2.623.500 6.531.270 321.000 9.636.374 3.106.831 3.136.194 1.022.706 3.323.925 4.645.080 1.093.950 1.565.190 538 267 549 533 10.314.556 538 267 549 533 3.395.160 2,394 551 9.086.102 40.036.831 339.516 908.610 4.003.683 1.031.456 - 583 ( Nguồn: Phòng Dự án – Đầu tư) Phụ lục 3.1A LỊCH THU TIỀN DỰ KIẾN Chỉ tiêu Các quý năm Quý I Quý II Quý III Quý IV I Thu tiền từ tiêu thụ sản phẩm Doanh thu (Có VAT) 8.982.707 9.982.409 11.346.012 13.729.388 Thu tiền bán hàng quý 8.166.097 9.074.917 10.314.556 12.481.262 Thu tiền sau quý bán hàng 807.176 816.610 907.492 1.031.456 Tổng cộng =(2+3) 8.973.273 9.891.527 11.222.048 13.512.718 (Nguồn: Phòng Dự án – Đầu tư) Phụ lục 3.2 NGÂN SÁCH KHỐI LƯỢNG SẢN XUẤT Chỉ tiêu Các quý năm Quý I Quý II Quý III Năm 2013 Quý IV I.Điện Số lượng điện tiêu thụ Kwh 3.788.700 5.240.400 20.712.210 14.271.240 44.012.550 Số lượng điện sản xuất Kwh 3.788.700 5.240.400 20.712.210 14.271.240 44.012.550 3, Số lượng điện tồn đầu kỳ 0 0 4, Số lượng điện tồn kho cuối kỳ 0 0 (Nguồn: Phòng Dự án – Đầu tư) Phụ lục 3.3 CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP TT Nguyên vật liệu Thuế tài nguyên nước Phí bảo vệ mơi trường Chi phí lưới chắn rác Cộng Q I Quý II 91.842 137.762 70.420 105.630 28.000 42.000 285.39 190.262 ĐVT: 1000đ Quý III Quý IV Năm 2013 539.569 378.847 1.148.020 413.718 290.484 880.252 164.500 115.500 350.000 784.83 1.117.787 2.378.272 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.4 NGÂN SÁCH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Chỉ tiêu I Số thành phẩm cần sản xuất KWh Tổng số lao động (Người) Lương bình quân/người (1000đ) 3, Lương bao gồm hệ số cơng việc bình qn/người (1000đ) Tổng cộng tiền lương (1000đ) 4.1 Tiền lương (1*2)*3 tháng 4.1 Tiền lương theo công việc (1*2)*3 tháng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp = (4.1*21%) (1000đ) Kinh phí cơng đồn = (4.1*2%) (1000đ) Tổng cộng chi phí nhân cơng 4+5+6 (1000đ)) Các q năm (Bình quân) Quý I Quý II Quý III Quý IV Năm 2013 3.788.700 5.240.400 20.712.210 14.271.240 44.012.550 31 31 31 31 31 2.354 2.354 2.354 2.354 2.354 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 537.000 537.000 537.000 537.000 2.148.000 218.957 218.957 218.957 218.957 875.829 318.043 318.043 318.043 318.043 1.272.171 45.981 45.981 45.981 45.981 183.924 4.379 4.379 4.379 4.379 17.517 587.360 587.360 587.360 587.360 2.349.440 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.5a NGÂN SÁCH CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN TSCĐ NĂM 2013 TT I II ĐVT: 1.000đ KH 2013 308.825 182.646 6.194 57.422 61.944 619 166.291 113.477 52.814 24.243 28.571 475.116 CHỈ TIÊU Vật tư phụ tùng th ngồi Chi phí vật tư Chi phí điện Chi phí gia cơng ngồi Chi phí sửa chữa vật kiến trúc Chi phí khác Tiền lương khoản theo CĐ Tiền lương Các khoản theo chế độ Tiền ăn ca, phụ cấp độc hại BHXH, YT, TN, KPCĐ Tổng cộng (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.5b NGÂN SÁCH CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ TT CHỈ TIÊU I Nguyên giá tài sản cố định ĐVT: 1000đ KH 2013 II Nguyên giá tài sản cố định có đến ngày 31/12/2012 Phát sinh tăng năm 2013 Phát sinh giảm năm 2013 Kế hoạch nguyên giá tài sản cố định có đến ngày 31/12/2013 Khấu hao TSCĐ Mức trích khấu hao thực trích năm 2013 Khấu hao TSCĐ tăng năm 2013 Khấu hao TSCĐ giảm năm 2013 Mức khấu hao dự kiến trích 2013 (4=1+2-3) 139.123.442 139.123.442 6.954.244 0 6.954.244 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục: 3.5 CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG ĐVT: 1000đ Chỉ tiêu Biến phí sản xuất chung Chi phí nguyên vật liệu phụ Chi phí sửa chữa thường xun Chi phí dịch vụ th ngồi Định phí sản xuất chung Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định Chi phí khấu hao TSCĐ Tổng cộng chi phí sản xuất chung Các quý năm (Bình quân) Quý I Quý II Quý III 61.304 91.956 360.161 Quý IV 252.879 31.680 29.624 556.340 186.120 174.041 3.268.495 130.680 122.199 2.770.016 766.300 396.000 370.300 7.429.360 475.116 6.954.244 8.195.660 47.520 44.436 834.509 556.340 834.509 3.268.495 475.116 2.294.900 617.644 926.465 3.628.656 3.022.895 Năm 2013 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) ( Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.6 NGÂN SÁCH GIÁ VỚN HÀNG BÁN Chỉ tiêu Quý I Sản phẩm điện (KWh) Tổng giá thành sản xuất kỳ (1000đ) Số lượng tiêu thụ Tổng giá vốn xuất bán (1000đ) Các quý năm Quý II Quý III Năm 2013 Quý IV 3.788.700 5.240.400 20.712.210 14.271.240 44.012.550 1.395.266 1.799.217 5.240.40 3.788.700 12.923.372 20.712.210 4.395.086 14.271.24 1.395.266 1.799.217 5.333.803 4.395.086 12.923.372 5.333.803 44.012.550 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.6A BẢNG TỔNG HỢP GIÁ THÀNH SẢN XUẤT ĐVT:1.000đ Quý I Các quý năm Quý II Quý III Chi phí NVL trực tiếp 190.262 285.392 1.117.787 784.831 2.378.272 Chi phí nhân cơng trực tiếp 587.360 587.360 587.360 587.360 2.349.440 Chi phí sản xuất chung Tổng giá thành sản xuất 4=1+2+3 617.644 926.465 3.628.656 3.022.895 8.195.660 1.395.266 1.799.217 5.333.803 4.395.086 12.923.372 Chỉ tiêu Quý IV Năm 2013 Phụ lục 3.7 NGÂN SÁCH CHI PHÍ ĐẦU TƯ THIẾT BỊ ĐVT: 1000đ Chỉ tiêu Dầu thuỷ lực X46(Castrol) Thysister Đồng hồ bơm dầu tự động (safe gauge PEFM8) van điện từ điều tốc van điện từ van đĩa Đồng hồ báo nhiệt độ gối(Pt100) Roong cao su cổ trục Cầu chì lực thysister Cầu chì tín hiệu thysister Nhà làm việc nhà máy Đăk Rơ Sa2 Nhà công nhân nhà máy thủy điện ĐăkRơ Sa Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Tổng giá trị chưa có thuế VAT Thuế VAT 10% Tổng cộng Các quý năm Quý I Quý II Quý III 163.560 3.900 - Quý IV - Năm 2013 163.560 3.900 - 2.112 2.700 4.050 1.560 900 8.100 1.125 - 3.500.000 - 2.112 2.700 4.050 1.560 900 8.100 1.125 3.500.000 - - 1.500.000 4.358 68.274 1.588 24.871 965 15.118 194.918 5.108.263 194.91 5.108.263 - 1.500.000 72.632 26.459 16.083 5.303.181 530.318 - 5.833.499 - (Nguồn: Phòng Dự án – Đầu tư) Phụ lục 3.8 NGÂN SÁCH CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Chỉ tiêu Quý I Sản lượng tiêu thụ dự kiến kwh 3.788.700 Biến phí đơn vị QLDN 20 Biến phí dự kiến (1000đ) 75.774 Khấu hao TSCĐ (1000đ) 30.519 Chi phí lương BPQL (1000đ) 126.612 Định phí dự kiến (1000đ) 157.131 Tổng cộng 232.905 Các quý năm Quý II Quý III Quý IV 5.240.400 20.712.210 14.271.240 20 20 20 104.808 414.244 285.425 46.779 178.302 125.893 189.918 743.844 522.273 236.697 922.146 648.166 341.505 1.336.390 933.591 Năm 2013 44.012.550 20 880.251 381.493 1.582.647 1.964.140 2.844.391 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.9 NGÂN SÁCH CHI PHÍ TÀI CHÍNH ĐVT: 1.000đ Chỉ tiêu Số tiền vay Lãi vay dài hạn 88.019.947 44.509.950 Lãi vay ngắn hạn Tổng cộng 132.529.897 Lãi xuất/tháng Quý I Các quý năm Quý II Quý III Quý IV Năm 2013 0,89% 752.042 1.128.064 4.418.249 3.102.175 9.400.530 1,60% 686.024 1.029.035 4.030.388 2.829.846 1.438.066 2.157.099 8.448.637 5.932.021 8.575.293 17.975.823 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục: 3.10 NGÂN SÁCH VỐN BẰNG TIỀN ĐVT: 1.000đ Chỉ tiêu Các quý năm Quý I Quý II Quý III Luồng tiền vào Doanh thu (gồm VAT) 3.963.646 5.284.862 Thu tiền bán hàng quý 8.166.097 9074917 10314556 807.176 816.610 907492 Thu tiền sau quý bán hàng Quý IV Năm 2013 20.699.042 14.092.964 44.040.514 12481262 40.036.832 1031456 3.562.734 Tổng cộng =(2+3) 8.973.273 9.891.527 11.222.048 13.512.718 43.599.566 Luồng tiền 3.339.709 4.145.562 19.679.453 10.608.948 37.773.672 Trả thuế TN, phí BVMT, VL 190.262 285.392 1.117.787 784.831 2.378.272 Lương công nhân trực tiếp 587.360 587.360 587.360 587.360 2.349.440 61.304 91.956 360.161 727.995 1.241.416 202.386 294.726 1.158.088 807.698 2.462.898 1.438.066 2.157.099 8.448.637 Trả tiền chi phí phục vụ sản xuất chung Trả tiền chi phí phục vụ quản lý Trả tiền chi phí tài Trả tiền mua đầu tư thiết bị Nộp thuế 860.331 214.410 5.619.089 514.619 2.388.330 Tổng dòng tiền 3.339.709 4.145.562 Chênh lệch thu chi 623.937 1.139.300 1.378.113 165.374 Tồn đầu kỳ Vay ngắn hạn 1.769.043 5.833.499 5.532.323 19.679.453 10.608.948 37.773.672 1.019.589 647.713 3.484.017 440.996 6.266.842 1.378.113 5.000.000 Trả nợ Tồn cuối kỳ 5.932.021 17.975.823 5.000.000 180.991 241.321 945.175 731.372 2.098.859 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.11 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013 ĐVT: 1.000đ CHỈ TIÊU Quý I Quý II Quý III Quý IV Năm 2013 Doanh thu bán hàng cung 3.202.946 4.804.420 18.817.311 13.212.154 40.036.831 cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 Doanh thu bán hàng 3.202.946 4.804.420 18.817.311 13.212.154 40.036.831 cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán 1.395.266 1.799.217 5.333.803 4.395.086 12.923.372 Lợi nhuận gộp bán hàng 1.807.680 3.005.203 13.483.508 8.817.068 27.113.459 cung cấp dịch vụ 6.Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài 1.438.066 2.157.099 8.448.637 5.932.021 17.975.823 - Trong : Chi phí lãi vay 1.438.066 2.157.099 8.448.637 5.932.021 17.975.823 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 232.905 341.505 1.336.390 933.591 2.844.391 10 Lợi nhuận từ hoạt động 136.709 506.599 3.698.481 1.951.456 6.293.245 kinh doanh 11 Thu nhập khác 0 12 Chi phí khác 0 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32 0 ) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước 136.709 506.599 3.698.481 1.951.456 6.293.245 thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 34.177 126.650 924.620 487.864 1.573.311 15 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 0 0 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập 102.532 379.949 2.773.861 1.463.592 4.719.933 doanh nghiệp (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.12 BẢNG CÂN ĐỚI KẾ TỐN NĂM 2013 ĐVT: 1.000đ CHỈ TIÊU TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN : I Tiền khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN I- Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420) I Vốn chủ sở hữu II Nguồn kinh phí quỹ khác Tổng cộng nguồn vốn(430 = 300 + 400) Mã số 100 110 120 130 140 150 200 210 220 240 250 260 270 300 310 320 400 410 420 430 Cuối kỳ 25.225.254 2.098.859 Đầu kỳ 24.504.508 1.378.113 21.120.168 21.120.168 81.627 81.627 1.924.600 1.924.600 180.801.411 182.007.660 178.771.411 179.977.660 2.030.000 2.030.000 206.026.665 206.512.168 160.398.170 165.603.607 72.378.224 77.583.661 88.019.946 88.019.946 45.628.494 40.908.561 45.540.646 40.908.561 0 206.026.664 206.512.168 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) ... đến công tác hoạch định ngân sách Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Rơ Sa Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề hoạch định ngân sách hàng năm Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Rơ Sa. .. luận hoạch định ngân sách doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạch định ngân sách Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Rơ Sa 4 Chương 3: Hồn thiện cơng tác hoạch định ngân sách Công ty Cổ phần thủy điện. .. thiện cơng tác hoạch định ngân sách Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Rơ Sa 8 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH 1.1.1 Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần thủy điện đăk rơ sa, Hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần thủy điện đăk rơ sa, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP, b. Ngân sách tài chính, c. Thực hiện các điều chỉnh và rút ra kinh nghiệm, Cơ cấu tổ chức của Công ty với các công việc được phân chia theo hình thức chuyên môn hóa ở từng bộ phận. Quyền hành được nắm giữ ở các nhà quản trị cao cấp là Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc., Hiện Công ty đang theo đuổi gia tăng sản phẩm gần đạt được công xuất thiết kế. Giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm., b. Các nguồn lực của Công ty, Bảng 2.3 Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, i. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, b, Về phương pháp lập ngân sách, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA, QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH, a. Chuẩn bị cho hoạch định ngân sách, c. Giám sát ngân sách, b. Báo cáo kết quả kinh doanh, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay