Hoạch định chiến lược công ty cổ phần thép việt trung

109 104 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THANH TÙNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT TRUNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thanh Liêm Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thanh Tùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu .3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 1.1 CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC CẤP CHIẾN LƯỢC 1.1.1 Các khái niệm chiến lược hoạch định chiến lược 1.1.2 Vai trò mục đích chiến lược .6 1.1.3 Các cấp chiến lược 1.2 CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY .9 1.2.1 Chiến lược tập trung vào lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ 1.2.2 Chiến lược hội nhập dọc 10 1.2.3 Chiến lược đa dạng hoá .12 1.2.4 Chiến lược thâm nhập 13 1.2.5 Chiến lược tái cấu trúc 14 1.3 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 15 1.3.1 Xác định viễn cảnh, sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp .15 1.3.2 Phân tích mơi trường bên ngồi 17 1.3.3 Phân tích mơi trường bên doanh nghiệp 24 1.3.4 Xây dựng lựa chọn chiến lược tối ưu .30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CP THÉP VIỆT TRUNG 36 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP THÉP VIỆT TRUNG 36 2.1.1 Lịch sử hình thành .36 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh .36 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 37 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 38 2.2.1 Sản phẩm, thị trường, khách hàng công ty 38 2.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua năm 40 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CP THÉP VIỆT TRUNG 43 2.3.1 Phân tích mơi trường kinh doanh 44 2.3.2 Xác định mục tiêu, nhiệm vụ 55 2.3.3 Các giải pháp thực tiêu kế hoạch 56 2.4 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC .57 2.4.1 Những thành công .57 2.4.2 Những tồn .58 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến tồn .59 CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT TRUNG 61 3.1 XÁC ĐỊNH VIỄN CẢNH, SỨ MỆNH, MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY 61 3.1.1 Viễn cảnh công ty 61 3.1.2 Sứ mệnh công ty 62 3.1.3 Mục tiêu phát triển công ty đến năm 2020 62 3.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI 63 3.2.1 Môi trường vĩ mô 63 3.2.2 Môi trường ngành công ty 71 3.2.3 Xác định hội đe dọa 80 3.3 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG 81 3.3.1 Phân tích nguồn lực khả tiềm tàng 81 3.3.2 Nhận dạng lực cốt lõi công ty 84 3.4 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU 87 3.4.1 Xây dựng chiến lược 87 3.4.2 Hình thành phương án chiến lược 88 3.5 CÁC CHÍNH SÁCH ĐỂ THỰC THI CHIẾN LƯỢC .92 3.5.1 Chính sách cấu tổ chức 92 3.5.2 Chính sách nguồn nhân lực 92 3.5.3 Chính sách tài 93 3.5.4 Chính sách Marketing bán hàng .95 3.5.5 Văn hóa tổ chức 96 3.5.6 Chính sách khen thưởng, hỗ trợ 96 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐINH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Các nguồn lực hữu hình 27 1.2 Các nguồn lực vơ hình 27 1.3 Các tiêu chuẩn xác định lực cốt lõi 29 1.4 Phương pháp cho điểm chọn phương án tối ưu 32 1.5 Các loại hệ thống kiểm soát chiến lược 34 2.1 Kết kinh doanh công ty 40 2.2 Tình hình nguồn nhân lực qua năm (2011-2013) 45 2.3 Hiệu suất hoạt động công ty 47 3.1 Kết luận sức hấp dẫn ngành 79 3.2 Nhận dạng lực cốt lõi cơng ty 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Mơ hình năm lực lượng cạnh tranh Michael Porter 21 1.2 Ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi 30 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 37 2.2 Các sản phẩm công ty 39 2.3 Cơ cấu doanh thu lợi nhuận qua năm 41 2.4 Cơ cấu giá vốn chi phí cơng ty 42 3.1 Tháp dân số 68 3.2 Chu kỳ ngành mà công ty hoạt động 72 3.3 Ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi 87 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), tới hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) mở cho doanh nghiệp Việt Nam hội lớn để xây dựng, phát triển lên tầm cao phải đối mặt với nguy tiềm ẩn to lớn Để tồn phát triển, doanh nghiệp cần phải xây dựng cho định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp sở nghiên cứu, phân tích mơi trường kinh doanh bên ngồi, mơi trường bên để tận dụng hội, giảm thiểu nguy từ môi trường kinh doanh, phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu doanh nghiệp Xuất phát từ thực tiễn đó, việc xây dựng chiến lược kinh doanh cần thiết doanh nghiệp Cần phải có chiến lược hợp lý xây dựng cách khoa học, từ cụ thể hố thành chương trình, mục tiêu ngắn hạn giúp cơng ty có định hướng chủ động, khai thác mạnh hội, nâng cao khả cạnh tranh, tăng giá trị công ty Công ty CP thép Việt Trung doanh nghiệp thành lập, hoạt động lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế Vì đời phát triển giai đoạn khó khăn kinh tế Việt Nam giới nên tác giả nhận thấy cần xây dựng chiến lược phát triển cơng ty cách có hệ thống nhằm giúp cơng ty vượt qua giai đoạn khó khăn tạo vị ngành Với ý nghĩa tác giả chọn đề tài: "Hoạch định chiến lược Công ty Cổ phần thép Việt Trung" để làm đề tài viết luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm: - Hệ thống hoá sở lý luận chiến lược cấp Cơng ty - Đánh giá tình hình xây dựng chiến lược Cơng ty cổ phần thép Việt Trung - Trên sở lý luận, tình hình xây dựng chiến lược Cơng ty phân tích mơi trường kinh doanh Cơng ty, tác giả xây dựng chiến lược phát triển công ty nhằm đạt mục tiêu đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nguyên cứu tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty CP thép Việt Trung tình hình hoạch định chiến lược Công ty Nghiên cứu xác định nguồn lực đáng giá, nhận diện lực cốt lõi, xác định điểm mạnh điểm yếu Công ty nhằm tận dụng tối đa hội thị trường hạn chế đe doạ - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn nghiên cứu xây dựng chiến lược cấp công ty Công ty cổ phần thép Việt Trung giai đoạn 2014-2018 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh suy luận logic để tổng hợp số liệu, kiện Phương pháp nghiên cứu bàn: thông tin thu thập từ sách báo, tạp chí, số liệu thống kê Tổng cục Thống kê Nguồn thông tin nội kế hoạch kinh doanh, báo cáo kế toán tổng hợp, kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Bố cục đề tài Luận văn bao gồm nội dung chính: Chương 1: Lý luận chiến lược hoạch định chiến lược công ty Chương 2: Thực trạng hoạch định chiến lược Công ty Cổ phần thép Việt Trung Chương 3: Hoạch định chiến lược cho Công ty Cổ phần thép Việt Trung Tổng quan tài liệu - Quản trị chiến lược PGS.TS Lê Thế Giới – TS Nguyễn Thanh Liêm – ThS Trần Hữu Hải, NXB Thống kê (2007) Trong đó: Chương Chương 10 trình bày cụ thể loại chiến lược công ty, ưu, nhược điểm chiến lược điều kiện áp dụng thực tế vấn đề thiết kế cấu trúc tổ chức kiểm soát chiến lược Trong tài liệu luận văn nghiên cứu tham khảo đưa vào sở lý luận nội dung: Nội dung chiến lược công ty: Chiến lược cấp công ty trả lời hai câu hỏi then chốt, là, cơng ty gồm hoạt động kinh doanh công ty quản lý hoạt động kinh doanh Chiến lược cấp công ty xác định hành động mà công ty thực nhằm giành lợi cạnh tranh cách lựa chọn, quản trị nhóm hoạt động kinh doanh khác cạnh tranh số ngành thị trường sản phẩm Tham khảo quy trình hoạch địch chiến lược có nội dung: (1) xác định sứ mệnh mục tiêu chủ yếu cơng ty; (2) phân tích mơi trường bên để nhận diện hội thách thức cơng ty; (3) phân tích mơi trường bên doanh nghiệp để nhận diện điểm mạnh điểm yếu công ty; (4) lựa chọn chiến lược sở tìm kiếm nguồn lực, khả lực cốt lõi để phát triển nhằm tận dụng hội tránh nguy từ mơi trường bên ngồi cơng ty; (5) thực thi chiến lược - Khái luận Quản trị chiến lược Fred R.David, NXB Thống kê (2006) Cuốn sách trình bày có hệ thống từ khái niệm chung vấn đề chiện lược cụ thể, cách thức mà nhà quản trị chiến lược cần phải làm để tạo dựng cho công ty chiến lược hồn chỉnh Trong sách tác giả nêu nhiều ví dụ quản trị chiến lược công ty lớn giới, cách họ biến nguồn lực thành lực cốt lõi - Quản trị chiến lược tồn cầu hố kinh tế PGS.TS Đào Duy 88 Nhận diện chiến lược: Đây chiến lược tăng trường tập trung Công ty nên dựa vào lực cốt lõi nguồn nhân lực để tập trung vào lĩnh vực thép, vật liệu xây dựng tìm kiếm biện pháp xúc tiến để xâm nhập vào thị trường với số lượng chất lượng tăng thêm Hàng đầu cộng 10 Nhận diện chiến lược: Đây chiến lược đa dạng hóa liên quan Nhờ có đội ngũ nhân lực đầy kinh nghiệm, tinh thần, trách nhiệm cao kết hợp với lực tạm thời trở thành lực cốt lõi công ty 10 năm đến Cơng ty tập trung nguồn lực sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực truyền thống, nâng cao uy tín, thương hiệu mà thể tính chắn chiến lược Các khơng gian trống Nhận diện chiến lược: Đây chiến lược hội nhập dọc Công ty cố gắng dùng lực cốt lõi có để tham gia vào thị trường hay mua lại cơng ty thị trường dự đốn có khả tăng trưởng nhanh Các hội to lớn Nhận diện chiến lược: Đây chiến lược đa dạng hóa liên quan Nằm khu vực trọng điểm kinh tế Miền Trung Trong tương lai gần có nhiều hội cho công ty tham gia hoạt động xây dựng, khí, vận tải kho bãi… Với bốn nội dung ta thấy cơng ty thích hợp theo thứ tự ưu tiên để đưa vào xem xét xây dựng chiến lược là: Điền vào chỗ trống; Các khồng gian trống; Hàng đầu cộng 10 cuối Các hội to lớn 3.4.2 Hình thành phương án chiến lược Phương án I: Thực chiến lược tập trung vào lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ: Trong phương án tập trung vào hoạt động sản phẩm thép nhằm 89 đạt mục tiêu tăng trưởng nội dung sau: - Thâm nhập thị trường: + Căn hình thành: Với mục tiêu phát triển thị phần, tăng doanh số lợi nhuận Với nhu cầu xây dựng công nghiệp năm tới lớn, đặc biệt xây dựng sở hạ tầng Với mối quan hệ tốt chất lượng sản phẩm với giá hợp lý công ty đủ khả để cạnh tranh với đối thủ trực tiếp Bằng việc sử dụng nguồn lực bên phát huy sức mạnh đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, với khả máy móc thiết bị đồng Trên sở sử dụng công cụ phân tích trên, ta đưa chiến lược thâm nhập thị trường + Nội dung chiến lược Công ty thực mục tiêu mở rộng thị phần thị trường thành phố Đà Nẵng, với sản phẩm chủ lực thép vật liệu xây dựng Tăng cường truyền thơng quảng bá hình ảnh cơng ty nhiều hình thức, nhằm khẳng định uy tín thương hiệu Tiết kiệm chi phí để giảm giá đấu thầu, cách tận dụng lực máy móc thiết bị khấu hao gần hết, tăng suất lao động, quan hệ tốt với nhà cung cấp kết hợp sử dụng vật liệu tự khai thác, chế biến Ưu nhược điểm chiến lược này: Ưu điểm: Phát huy tối đa điểm mạnh, kỹ năng, kinh nghiệm Quy mô sản xuất gia tăng, tăng khả khai thác máy móc thiết bị có, tăng khả cạnh tranh, tăng doanh thu, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, giữ vững thị trường truyền thống Có khả đạt mục tiêu cao Nhược điểm: Không làm thay đổi cấu lĩnh vực hoạt động Tốn chi phí cho cơng tác marketing Tập trung cao vào lĩnh vực tương lai có nhiều rủi ro tiềm ẩn Hiện tại, sức ép cạnh tranh từ nhiều đối thủ mạnh gia nhập làm thị phần bị nhỏ lại, chuyển hướng khó khăn, hội kinh doanh bị bỏ lỡ, phát triển doanh nghiệp chậm lại 90 - Phát triển thị trường: + Căn hình thành: Với mục tiêu tăng thêm thị phần, tăng doanh số lợi nhuận Nhu cầu thép để phát triển xây dựng công nghiệp cao Năng lực, kinh nghiệm quản lý nhiều năm, nhân viên hiểu rõ thị trường Trên sở sử dụng cơng cụ phân tích trên, ta đưa chiến lược phát triển thị trường + Nội dung chiến lược là: Tìm kiếm tăng trưởng cách tham gia dự thầu cơng trình, dự án tỉnh thành lân cận Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum tỉnh thành khác khu vực Miền Trung Ưu nhược điểm chiến lược này: Ưu điểm: Tiếp cận với thị trường mới, khách hàng Khuếch trương thương hiệu Công ty Tận dụng hết khả mở rộng quy mô tương lai Nhược điểm: Thêm nhiều đối thủ cạnh tranh mới, chứa đựng nhiều rủi ro từ thị trường Phương án II: Theo đuổi chiến lược phát triền hội nhập dọc: - Hội nhập dọc ngược chiều: Là tự cung ứng phần sản phẩm đầu vào Chiến lược nói cơng ty khơi phục phát triển việc tự cung cấp loại nguyên vật liệu chủ yếu loại thép Việc chủ động số đầu vào mà lâu phụ thuộc vào nhà khai thác cung cấp bên Điều có nghĩa cơng ty phải đầu tư thêm để mua dây chuyền sản xuất Việc đầu tư thêm tốn khơng hiệu thị trường thép dư thừa, nguồn cung đầu vào dồi có dấu hiệu giảm giá Hơn ngành thép giai đoạn tái cấu đầu tư định rủi ro Công ty nên tập trung vào khả liên kết với đối tác để có đầu vào chất lượng, hay trực tiếp tìm nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh 91 - Hội nhập dọc xuôi chiều: Tức công ty tham gia vào việc sản xuất trực tiếp sản phẩm mà nguyên liệu đầu vào thép, ngành xây dựng hay khí chế tạo Nghĩa cơng ty vừa người thực phân phối sản phẩm vừa tiêu dùng sản phẩm Để chủ động cầu tiêu thụ, cơng ty sở hữu liên kết với công ty khác để tham gia vào lĩnh vực xây dựng khí từ tiêu thụ sản phẩm kinh doanh Ưu điểm nhược điểm chiến lược này: Ưu điểm: Cung cấp đủ sản phẩm nguyên liệu sản xuất phân phối từ hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh Không bị lệ thuộc vào đơn vị khai thác cung cấp bên Nhược điểm: Tốn chi phí cho việc đào tạo cơng nhân, tổ chức thêm máy quản lý sản xuất yếu tố đầu vào, phân tán việc quản lý Phương án III: Chiến lược đa dạng hóa có liên quan Với mục tiêu hạn chế rủi ro tương lai thị phần bị thu hẹp, thị trường biến động, cạnh tranh gay gắt xuất nhiều đối thủ mạnh tiềm lực tài cơng nghệ Nếu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ xây lắp sản phẩm giao thơng dẫn đến rủi ro khơng đốn trước Cơng ty cần đưa chiến lược đa dạng hóa có liên quan Cùng với hoạt động phân phối, sản xuất thép hoạt động Cơng ty Cơng ty đa dạng hoá liên quan, như: phân phối, sản xuất loại vật liệu xây dựng khác hay tham gia vào chế tạo nhà thép tiền chế phục vụ công nghiệp Ưu nhược điểm chiến lược này: Ưu đểm: sử dụng kênh phân phối hay nguyên liệu đầu vào sản phẩm mà công ty sản xuất kinh doanh 92 Nhược điểm: Phân tán quản lý, số hoạt động thiếu kinh nghiệm, cạnh tranh với nhiều đối thủ 3.5 CÁC CHÍNH SÁCH ĐỂ THỰC THI CHIẾN LƯỢC 3.5.1 Chính sách cấu tổ chức Khắc phục số thiếu sót cấu máy tổ chức quản lý trước để thực thành công chiến lược chọn, cụ thể: Xây dựng Ban kiểm sốt nội đảm đương tốt vai trò mình, với chức kiểm sốt tài chính, kiểm sốt toán khối lượng, kiểm soát hoạt động kinh doanh Nâng cao tính độc lập thành viên hội đồng quản trị ban kiểm soát Làm cho hội đồng quản trị ban kiểm sốt khơng bị ảnh hưởng vào cá nhân tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Để phát triển đa dạng hóa, cơng ty phải thành lập phận nghiên cứu phát triển thị trường thuộc ban giám đốc Để làm việc này, phải bố trí nhân viên rút số thành viên từ phòng kế hoạch vật tư phụ trách công việc thị trường trước để đem lại hiệu cho nghiên cứu phát triển thị trường 3.5.2 Chính sách nguồn nhân lực Chính sách tuyển dụng Để tuyển dụng nhân đạt chất lượng, trước tiên công ty cần soạn thảo ban hành quy chế tuyển dụng nội phù hợp với tình hình phát triển tồn cơng ty, đồng thời xây dựng mô tả công việc cho chức danh tuyển dụng, Trong đó, chi tiết cụ thể điều kiện yêu cầu tuyển dụng đói với cấp bậc thông qua hội đồng tuyển dụng công ty Hội đồng tuyển dụng phải người có trình độ chun sâu nghiệp vụ phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị chất lượng tuyển dụng Công ty phải bảo đảm tất nhân phải thông qua 93 tuyển dụng tiếp nhận có phê duyệt Hội đồng tuyển dụng Việc bổ nhiệm cán nội phải dựa quy chế tuyển dụng đáp ứng bảng mô tả công việc, đồng thời phải thông qua ý kiến Hội đồng tuyển dụng Nhân bổ nhiệm phải thành viên xuất sắc đánh giá cao Quy chế tuyển dụng mô tả công việc phải phổ biến lưu phòng ban nội cơng ty, nhằm mục đích đặt chuẩn mực, thước đo cho toàn cán công nhân viên Đồng thời bước xét tuyển tự thấy khơng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng Chính sách xếp nhân Nhằm bước hoàn thiện nâng cao trách nhiệm cho cán công nhân viên, đáp ứng u cầu cơng việc, sách xếp nhân phòng ban thay đổi, cụ thể sau: Nhân phòng cấu bao gồm: trưởng phòng, chuyên viên cấp 1, chuyên viên cấp 2, chuyên viên cấp Xóa bỏ chức danh phó phòng, thay vào phó phòng tạm thời xếp vào chuyên viên cấp 1, nhân viên lại xếp theo cấp độ nêu tùy theo lực nhân viên Trong q trình cơng tác, trưởng phòng ban tùy theo lực thực tế giải công việc nhân viên để xếp lại chức danh phòng ban nhằm khuyến khích tính chủ động sáng tạo, nâng cao tầm huyết hạn chế thiên vị lợi dụng chức quyền giải cơng việc 3.5.3 Chính sách tài Chính sách huy động vốn Với chiến lược đa dạng hóa liên quan, Công ty cần lượng vốn 94 lớn để đầu tư dự án Vấn đề huy động vốn coi cấp thiết: - Huy động vốn từ bên doanh nghiệp bao gồm phần lợi nhuận để lại năm nhằm tăng vốn phát triển sản xuất kinh doanh tiền khấu hao tài sản cố định - Thu hồi vốn cách chiết khấu toán nhanh cho khách hàng - Huy động vốn từ cổ đông việc phát hành tăng vốn điều lệ - Công ty cần nghiên cứu xác lập cho đối tác cung cấp tín dụng mang tính chiến lược, có uy tín vả đủ khả đảm bảo cung cấp lượng tín dụng dồi kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cần lôi kéo tổ chức tín dụng chiến lược tham gia đầu tư dự án chiến lược nhằm chủ động việc huy động vốn Ngồi cơng ty cần nghiên cứu việc huy động vốn từ công nhân viên với lãi suất hấp dẫn vào khoảng 1,2-1,3 lần lãi vay ngân hàng, đồng thời có sách khuyến khích vật chất tinh thần cán cơng nhân viên Huy động vốn hình thức tạo nguồn vốn tương đối ổn định, áp lực trả nợ thực có ý nghĩa trường hợp ngân hàng thắt chặt tín dụng gia đoạn Chính sách sử dụng vốn Để đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh hạn chế áp lực tốn, sách sử dụng vốn cơng ty cần: - Không sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn - Cần phân biệt rõ nguồn vốn đầu tư, tập trung vốn vào dự án mở rộng kinh doanh - Hiệu sử dụng đánh giá thơng qua tốc độ quay vòng vốn Một doanh nghiệp có vốn quay vòng nhanh doanh nghiệp xem sử dụng vốn có hiệu Công ty cần tăng khả tiêu thụ hàng hóa, 95 tốn để tăng hiệu sử dụng vốn Chính sách trì số tài Các số tài sở cho nhà đầu tư, đối tác chiến lược, tổ chức tín dụng đặt niềm tin vào Cơng ty sở để thể lực tài việc tham gia đấu thầu cơng trình Để đạt mục tiêu Cơng ty buộc phải trọng nâng cao hiệu kinh doanh hạn chế rủi ro thấp nhất: - Hệ sơ khả tốn hành giữ mức - 4,2 lần - Hệ số khả toán nhanh giữ mức - 2,5 lần - Hệ số nợ phải trả/tổng nguồn vốn giữ mức 50-60% - Giá trị ròng năm sau phải cao năm trước 3.5.4 Chính sách Marketing bán hàng - Các khách hàng thường có điều khoản đảm bảo cho họ giá hợp đồng Công ty sử dụng điều khoản tối huệ khách (khách hàng ưu đãi nhất) thoả thuận hợp đồng công ty khách hàng, đảm bảo khách hàng ln ln mức giá tốt mà công ty dành cho khách hàng khác - Để giảm khả đối thủ cạnh tranh đánh cắp khách hàng cơng ty, cơng ty sử dụng điều khoản khớp giá cạnh tranh hợp đồng Điều khoản cho phép cơng ty lựa chọn giữ lại khách hàng cách đáp ứng cho khách hàng theo mức giá đối thủ cạnh tranh - Đưa phận nghiên cứu phát triển thị trường vào hoạt động - Tổ chức tốt hoạt động thu thập thơng tin thị trường Có thể phân làm hai mảng thơng tin đầu thơng tin dự án chuẩn bị đấu thầu, dự án mục tiêu; thông tin đầu vào nguồn sản phẩm đầu vào, nguồn nhân công địa phương, - Tăng cường công tác truyền thông mạnh mẽ 96 - Xây dựng hệ thống tiếp thị từ cán lãnh đạo Công ty đến nhân viên cấp - Giúp lãnh đạo Công ty đàm phán với đối tác liên kết, hợp tác nhận thầu dự án lớn vượt khả tài Cơng ty - Thường xun tạo mối liên hệ tốt với quan đại diện cho chủ đầu tư thuộc nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện để nắm thơng tin dự án triển khai thời gian tới 3.5.5 Văn hóa tổ chức Các giá trị diễn đạt qua văn hóa cơng ty chuyển tải mục đích chung khiến người thấy cố gắng bỏ công sức vào công việc Do đó, động lực đẩy người Có ba việc cần làm trình xây dựng văn hỏa cơng ty: xác định văn hóa, phổ biến gương điển hình tiếp tục củng cố hồn thiện tổ chức Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần có biện pháp, biện pháp phải xây dựng hệ thống định chế doanh nghiệp, bao gồm: Chính danh, tự kiểm sốt, phân tích cơng việc, u cầu Sau xây dựng kênh thông tin; xây dựng thể chế thiết chế tập trung dân chủ như: Đa dạng hố loại hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tiêu chuẩn hoá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xây dựng chế kết hợp hài hoà lợi ích để doanh nghiệp trở thành ngơi nhà chung 3.5.6 Chính sách khen thưởng, hỗ trợ Cơng ty phải kịp thời khen thưởng nhằm khuyến khích cán công nhân viên việc nâng cao trách nhiệm, hăng say công tác thúc đẩy sang tạo công việc: - Các sáng kiến khách hàng xác nhận - Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, tiết kiệm chi phí phòng ban cơng ty công nhận áp dụng thực tế vào công việc 97 - Các thông tin quan trọng giúp công ty đạt thành công kinh doanh - Khuyến khích cán cơng nhân viên nâng cao học vấn, trình độ việc đãi ngỗ chi phí thời gian Khi xem xét để khen thưởng cần ý: - Thực khen thưởng với tất nhân viên công ty không giới hạn cấp quản trị - Cần tập trung vào tiêu chí liên quan đến việc khuyến khích nhân viên đóng góp vào phát triển doanh nghiệp - Phát triển sách ưu đãi lương thưởng tính doanh thu để phát triển doanh số bán hàng - Xây dựng hệ thống lương thể công nội bộ, cạnh tranh thị trường, phù hợp với quỹ lương - Tiền thưởng kết cuối phần tồn thu nhập phần phụ 98 KẾT LUẬN Việt Nam nước phát triển với nhu cầu xây dựng phát triển công nghiệp ngày tăng Ngành thép với vai trò ngun liệu đầu vào cho ngành cơng nghiệp xây dựng với khuyến khích Nhà nước ngày phát triển mạnh mẽ Chính việc xuất ngày nhiều doanh nghiệp sản xuất thép với nhà cung cấp sản phẩm thép hữu dẫn đến việc cạnh trong ngành thép ngày trở nên khốc liệt, chưa kể đến đối thủ nước với đầy đủ tiềm lực có kế hoạch thâm nhập thị trường viễn thông Việt Nam Việt Nam thức gia nhập WTO Trong tình doanh nghiệp thép khơng buộc phải có định hướng chiến lược đắn kịp thời mà tập trung xây dựng chiến lược cách nghiêm túc muốn đứng vững phát triển thị trường Nên việc xây dựng chiến lược doanh nghiệp thép xu vấn đề quan trọng cấp thiết Trên sở tảng lý thuyết tiếp cận với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Thép Việt Trung, luận văn sâu phân tích tổng hợp chuỗi giá trị sản phẩm dịch vụ Cơng ty, phân tích nhận dạng lực cốt lõi đồng thời nhận diện xu phát triển ngành để xác định vấn đề mấu chốt cần phải giải trình xây dựng chiến lược chiến lược xây dựng phát huy triệt để lực cốt lõi gia tăng giá trị cho Công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2008), Chiến lược sách kinh doanh, NXB Lao động - Xã hội [2] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm, ThS Trần Hữu Hải (2007), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê, Đà Nẵng [3] PGS.TS Đào Duy Hưng (2010), Quản trị chiến lược tồn cầu hố kinh tế, NXB Thống kê [4] Nguyễn Khoa Khôi, Đồng Thị Thanh Phương (2007), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê, Hà Nội [5] Quyết định 694/QĐ-BCT ngày 31/01/2013 phê duyệt chiến lược phát triển hệ thống sản xuất hệ thống phân phối thép giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025 Tiếng Anh [6] Fred R.David (2006), Khái luận Quản trị chiến lược, NXB Thống kê [7] Michael E.Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Website + http://tapchikinhtedubao.mpi.gov.vn + www.gso.gov.vn + http://www.chinhphu.vn + http://www.wikipedia.org PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2011 2012 2013 TÀI SẢN 188.010.517.360 160.180.375.230 159.494.783.490 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 7.122.475.340 9.495.661.430 3.175.940.370 I Tiền khoản tương đương tiền 7.122.475.340 9.495.661.430 3.175.940.370 Tiền 0 Các khoản tương đương tiền 0 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 0 Đầu tư ngắn hạn 0 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 172.023.453.590 145.792.877.140 151.272.352.290 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130.286.697.15 1.Phải thu khách hàng 152.113.060.400 151.100.275.850 109.749.960 172.076.440 Trả trước cho người bán 19.910.393.190 15.396.430.030 Các khoản phải thu khác 0 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 8.864.588.430 3.623.707.280 4.573.819.850 IV Hàng tồn kho 8.864.588.430 5.817.472.770 4.573.819.850 Hàng tồn kho -2.193.765.490 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.268.129.380 472.670.980 V Tài sản ngắn hạn khác 472.670.980 Chi phí trả trước ngắn hạn 1.198.895.420 2.Thuế GTGT khấu trừ 69.233.960 Thuế khoản phải thu Nhà nước 0 Tài sản ngắn hạn khác 10.997.894.558 11.944.494.558 10.842.363.400 B TÀI SẢN DÀI HẠN 4.925.531.158 5.372.131.158 4.770.000.000 I Tài sản cố định 4.832.131.158 5.282.131.158 4.680.000.000 Tài sản cố định hữu hình 5.369.034.620 5.869.034.620 5.200.000.000 Nguyên giá -536.903.462 -586.903.462 -520.000.000 Giá trị hao mòn luỹ kế 93.400.000 90.000.000 90.000.000 Tài sản cố định vơ hình 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Ngun giá -6.600.000 -10.000.000 -10.000.000 Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang II Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn III Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN 0 6.072.363.400 6.072.363.400 6.572.363.400 6.572.363.400 6.072.363.400 6.072.363.400 199.008.411.918 172.124.869.788 170.337.146.890 A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Vay nợ dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 158.719.767.913 130.458.631.479 129.466.046.592 88.047.189.820 73.006.272.215 72.108.582.960 43.101.811.470 54.907.439.970 48.955.809.955 42.453.916.310 18.098.832.245 21.891.642.165 1.000.142.950 1.491.319.090 1.169.660.640 91.470.200 70.672.578.093 57.452.359.264 57.357.463.632 70.672.578.093 40.288.644.005 40.288.644.005 30.000.000.000 57.452.359.264 41.666.238.309 41.666.238.309 30.000.000.000 57.357.463.632 40.871.100.298 40.871.100.298 30.000.000.000 4.009.235.421 4.409.791.853 5.409.228.820 6.279.408.584 7.256.446.456 5.461.871.478 199.008.411.918 172.124.869.788 170.337.146.890 BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chí phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2011 2012 538.012.377.500 482.042.028.505 2013 495.125.265.500 0 538.012.377.500 482.042.028.505 495.125.265.500 502.682.770.940 442.928.395.890 35.329.606.560 39.113.632.615 455.429.651.905 39.695.613.595 42.707.950 4.779.787.540 4.708.120.872 17.767.450.576 4.452.531.615 8.372.544.779 37.473.490 4.797.968.616 4.797.968.616 20.496.689.668 5.371.882.025 8.484.565.796 27.533.355 3.801.848.864 3.801.848.864 22.088.962.872 6.564.103.775 7.268.231.439 8.372.544.779 1.536.144.270 345.448.125 1.190.696.145 9.675.261.941 39.875.000 25.611.135 14.263.865 7.282.495.304 1.674.508.956 1.935.052.388 1.456.499.061 0 7,740,209,553 5,825,996,243 6,698,035,823 ... Chương 2: Thực trạng hoạch định chiến lược Công ty Cổ phần thép Việt Trung Chương 3: Hoạch định chiến lược cho Công ty Cổ phần thép Việt Trung Tổng quan tài liệu - Quản trị chiến lược PGS.TS Lê Thế... CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 1.1 CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC CẤP CHIẾN LƯỢC 1.1.1 Các khái niệm chiến lược hoạch định chiến lược 1.1.2 Vai trò mục đích chiến lược .6... chiến lược cấp Cơng ty - Đánh giá tình hình xây dựng chiến lược Công ty cổ phần thép Việt Trung - Trên sở lý luận, tình hình xây dựng chiến lược Cơng ty phân tích mơi trường kinh doanh Công ty,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược công ty cổ phần thép việt trung, Hoạch định chiến lược công ty cổ phần thép việt trung, LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC, c. Chiến lược cấp bộ phận chức năng, b. Các phương tiện để thực hiện chiến lược thâm nhập, a. Môi trường vĩ mô, b. Phân tích ngành và cạnh tranh, Bảng 1.5: Các loại hệ thống kiểm soát chiến lược, THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CP THÉP VIỆT TRUNG, Bảng 2.3: Hiệu suất hoạt động của công ty, b. Nguyên nhân khách quan, HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT TRUNG, a. Môi trường kinh tế, d. Phân tích năm lực lượng cạnh tranh, f. Các nhân tố then chốt thành công trong ngành, Bảng 3.1: Kết luận sức hấp dẫn của ngành, b. Nguồn lực vô hình, Hình 3.3: Ma trận phát triển và khai thác năng lực cốt lõi, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay